Na tlačovej konferencii Ing. Ľubomír Belfi informoval zástupcov médií o vývoji finančnej situácii za roky 2011 až 2014, modernizácii vozidlového parku, nákupe nových autobusov, nehodovosti vozidiel DPB, plánov do budúcnosti a ďalších témach.

Po nástupe manažmentu v júli roku 2011 hrozila podniku plánovaná strata až vo výške 12.000 000 EUR. Zároveň bola v tomto období nakumulovaná strata zo strany mesta vo výške 14. 700 000 EUR. Stav úverov Dopravného podniku Bratislava, a. s. dosahoval približne 42.000 000 EUR a ďalšie finančné problémy predstavovali neuhradené záväzky vo výške 15.300 000 EUR. DPB, a.s. ihneď prijal úsporné opatrenia v oblasti nákladov a v optimalizácii zamestnanosti, zároveň DPB znížil stav starých skladových zásob v hodnote 4.000 000 EUR.

„Všetky prijaté opatrenia sa prejavili v medziročnom zlepšovaní výsledku hospodárenia podniku. Už v roku 2011 sme výrazne znížili stratu, v ďalšom roku sme dosiahli stratu len 1. 884 000 EUR. V roku 2013 bola strata podniku len 984 000 EUR a nebyť havarijného stavu tunela pod Hradom, ktorého sanácia v rokoch 2012 a 2013 celkovo stála 1. 926 678 EUR, dosiahli by sme už v roku 2013 vyrovnaný hospodársky výsledok. V tejto ambícii pokračujeme aj v roku 2014 napriek tomu, že dotácia zo strany mesta bola o 5.000 000 EUR nižšia,“ vyjadril sa Ing. Ľubomír Belfi, generálny riaditeľ DPB.

Bilancia hospodárenia Dopravného podniku Bratislava - Ing. Lubomir Belfi
Ing. Ľubomír Belfi, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava

 

Najvýznamnejším úspechom súčasného manažmentu bola modernizácia vozidlového parku DPB, a.s. Prvýkrát v histórii sa podarilo na nákup 120 trolejbusov a 60 električiek využiť Eurofondy. „Ide o masívnu obnovu vozoparku, ktorou kompletne obnovíme trolejbusový vozidlový park a približne polovicu vozoparku električiek. Finančné prostriedky spolu dosahujú sumu 213. 028 060 EUR bez DPH a 80,75% bude financovaných z Operačného programu Doprava,“ uviedol Ing. Ľubomír Belfi.

Manažment DPB, a.s. prijal už v roku 2011 aj program na zníženie nehodovosti, čo sa postupne prejavilo v praxi. DPB v roku 2014 zaznamenal oproti minuloročnému polroku až 50% pokles nehôd zavinením vodičov MHD.

Zmeny nastali aj na oddelení prepravnej kontroly už v roku 2011. Zaviedli sa prísne kontroly revízorov, personálne zmeny a od roku 2013 audiozáznamy z vykonávaných kontrol: „Od zavedenia tejto služby evidujeme výrazný pokles sťažností zo strany cestujúcej verejnosti. Tá pozitívne prijala aj zavedenie platby v hotovosti prostredníctvom POS-terminálov priamo vo vozidlách MHD. Súbor týchto opatrení sa prejavil nárastom počtu odhalených cestujúcich bez platného cestovného lístka,“ uviedol Ing. Ľubomír Belfi.

Sprísnené kontroly zaviedol manažment DPB, a.s. aj vo vozovniach, kde sa podarilo odhaliť niekoľko prípadov krádeží nafty.

Zároveň Dopravný podnik inštaloval GPS vo vozidlách MHD, čím sa dosiahla vyššia disciplína vodičov. Významnou zmenou v uplynulom období bola aj modernizácia dispečingu.

Dopravny podnik - Belfi a Pociatek
Ing. Ľubomír Belfi, generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava a Ing. Ján Počiatek, minister Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pri slávnostnom odovzdaní prvých dvoch nových trolejbusov do užívania, vyfinancovaných z eurofondov

 

Na tlačovej konferencii odzneli aj informácie o investíciách DPB, a.s. do modernizácie vozovní vo výške približne 13.000 000 EUR a ďalších projektov do budúcnosti v sume až 30.000 000 EUR. „Okrem modernizácie vozidlového parku trolejbusov a električiek DPB, a.s. vyhlásil 2 verejné obstarávania na nákup 50 nových autobusov s možnosťou opcie na nákup ďalších 50 vozidiel, čím sa dosiahne približne 60-percentná obnova vozidlového parku,“ uviedol Ing. Ľubomír Belfi. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. na tlačovej konferencii informoval aj o výnimkách bezplatného cestovania MHD v Bratislave, ktoré k dnešnému dňu spôsobili výrazný pokles tržieb až o 571 607 EUR.

Z prostriedkov EÚ sú prvýkrát plánované modernizácie koľajových tratí v Dúbravke vo výške 6. 900 000 EUR a Hlavná stanica vo výške 4. 800 000 EUR financovaná z Eurofondov. Oprava z vlastných zdrojov vrchného úseku stanice, bude DPB, a.s. stáť 1. 200 000 EUR a bude sa nej podieľať finančne aj investor.

Napriek všetkým týmto investíciám a zníženej dotácii zo strany mesta, nakumulovanej strate, je finančný plán na rok 2014 nastavený tak, aby DPB, a.s. v tomto roku dosiahol vyrovnaný hospodársky výsledok.

Dopravny podnik mesta Bratislavy

DPB, a.s. vyhlásil 2 verejné obstarávania na nákup 50 nových autobusov s možnosťou opcie na nákup ďalších 50 nových autobusov na základe schváleného návrhu poslancami mestského zastupiteľstva. Vedeniu DPB, a.s. sa podarilo vyrokovať výhodný úver na nákup nových autobusov: úroková  miera pripravovaného úveru na nákup 50 ks autobusov v zmysle záväznej ponuky financovania je 2,35%.

V druhej verejnej súťaži DPB, a.s. obstaráva 25 kĺbových trojnápravových autobusov pre najmenej 150 cestujúcich a s dĺžkou najviac 18,75 metra. „Okrem modernizácie vozidlového parku trolejbusov a električiek, ktoré sa vďaka čerpaniu z prostriedkov EU podarilo zrealizovať, DPB, a.s. potreboval zabezpečiť aj nové autobusy, nakoľko tretina z nich je už dávno po životnosti. Po úspešnej prvej verejnej súťaži môžeme pokračovať aj v obstarávaní 25 kĺbových autobusov. Všetky vysúťažené vozidlá sa objavia v uliciach hlavného mesta už koncom tohto roka,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.

Do prvej nadlimitnej verejnej súťaže na nákup 25 autobusov, ktorú DPB, a.s. vyhlásil začiatkom tohto roka, sa prihlásili štyria uchádzači. Ako úspešné boli vyhlásené spoločnosti SOLARIS Bus & Coach S.A. a COREX, Vráble. s.r.o. Ponuky uchádzačov splnili všetky požadované podmienky a požiadavky zadávania nadlimitnej zákazky. Po uplatnení kritéria na vyhodnotenie ponúk a na základe výsledkov elektronickej aukcie tieto ponuky dosiahli najvyššie bodové hodnotenie, čím sa stali úspešnými. Predmetom zákazky bolo dodanie 5 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) autobusov s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 60 cestujúcich a dĺžkou do 10 metrov vrátane, s opciou na ďalších 5 ks nových za rovnako stanovených podmienok a dodávka 20 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) autobusov s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 90 cestujúcich a dĺžkou do 12,5 metra vrátane + opcia na 20 ks vozidiel.

Autobusy Solaris Urbino 10 v počte päť vozidiel sú nízkopodlažné, dieselové vozidlá s celkovou obsaditeľnosťou pre 75 cestujúcich, poháňané motorom Euro 6 Cummins s max. výkonom 204 kW – 2 100 ot./min., s automatickou prevodovkou Voith, klimatizáciou kabíny vodiča aj priestoru pre cestujúcich.

Autobusy IVECO Urbanway 12m v počte 20 vozidiel sú nízkopodlažné vozidlá s celkovou obsaditeľnosťou 94 miest, motorom TECTOR – diesel, Euro 6, s výkonom 210 kW, automatickou prevodovkou Voith so zabudovaným retardérom, plne klimatizované, s vonkajšími a vnútornými informačnými LED panelmi.

Dopravny podnik BA - Nova elektricka - vizualizacia

DPB, a.s. si vedie štatistiku vozidlového parku podľa veku, obsaditeľnosti ako aj typu vozidla (sólo autobusy, MIDI autobusy, kĺbové autobusy). Keďže vozidlový park autobusov je kritický v každom segmente podľa typu vozidla, DPB, a.s. sa rozhodol, že obstará vozidlá do každého segmentu podľa aktuálnej potreby, aby sme v budúcnosti boli schopní zabezpečiť výpravu. Z tohto dôvodu DPB, a.s. vypísal 2 verejné obstarávania, pričom jedno verejné obstarávanie bolo rozdelené na 2 časti. Každý uchádzač teda mohol predložiť až tri ponuky. Uvedeným krokom DPB, a.s. sledoval to, aby sa každý výrobca autobusov mohol zúčastniť verejného obstarávania a mohla sa tak dosiahnuť lepšia cenová ponuka.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu