adv.:
Mimovládne organizácie robia to, čo nechce alebo nemôže robiť vláda a nerobia to, čo chcú a musia robiť podnikatelia Neziskové, charitatívne, mimovládne organizácie ("non-government" - NGO) sú významnou zložkou spoločenskej štruktúry demokratickej, pluralitnej spoločnosti. Zastrešujú tie najrozmanitejšie záujmy občanov, počnúc trebárs niekoľkými veriacimi, zapálenými pre istý druh náboženských úkonov a vierovyznania,...
„Čo ľudia hovoria za tvojím chrbtom, to je tvoja povesť v komunite, kde žiješ.“ HENRY WADSWORTH LONGFELLOW Občas sa hovorieva, že Vsv sa začínajú na našom prahu. Skutočne, brána fabriky, dvere kancelárie sú symbolickými hranicami a miestami, kde sa začína - no nekončí - komunikácia s okolím. Takrečeno prvou úrovňou tohto "okolia"...
Dobrý imidž je pre podnikateľa tým, čím dôvera pre lekára, advokáta či politika. Priaznivý obraz je komparatívnou výhodou pri rokovaniach, získavaní nových klientov, najímaní pracovníkov, obstarávaní financií aj pri krízových situáciách a nešťastiach, keď sa hrá o bytie či nebytie podniku. "Každé podnikanie v demokratickej krajine sa začína s povolením...
Štát – to nie som len Ja. Občiansky štát, to je sieť občanov a ich inštitúcií, štruktúra, odkázaná na sústavnú vzájomnú komunikáciu, bez ktorej sa štát mení na hluchonemú obludu a jeho občania na vazalov „len Jeho". "Ľudová vláda bez ľudových informácií alebo prostriedkov na ich získanie je iba prológom...
  "Keď Achitófel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal osla, pobral sa a odišiel domov, do svojho mesta. Porobil poriadky, obesil sa; tak zomrel a pochovali ho v otcovskom hrobe." Druhá kniha Samuelova 17,23 "Ak som vykonal svoju prácu dobre pre dobrý účel, môj život má základ a zmysel. Ak...
Asociácia PR Slovenskej republiky (APR SR) vyhlásila výsledky štvrtého ročníka súťaže PR projektov – PROKOP 2013, do ktorej sa prihlásilo 52 projektov zo 14 agentúr (8 členských agentúr APRSR a 6 nečlenských agentúr), od 4 klientov a 3 subjektov štátnej a verejnej správy. Súťažné kategórie Hlavné kategórie: A.) Corporate Communications 1. miesto Agentúra: Media & Communication Consulting Projekt: KRÍZOVÁ...
Náčrt informačno-akčných súvislostí vzťahov s verejnosťou "Žiadna ľudská spôsobilosť nemala pre rozvoj civilizácie základnejší význam než schopnosť zhromažďovať, odovzdávať a uplatňovať vedomosti. Civilizácia bola možná len prostredníctvom procesu komunikácie."   FREDERICK WILLIAMS - ref. Slovo komunikácia má svoje korene v latinskom výraze communis – spoločný, obecný, všeobecný, verejný. Komunikáciou ľudia odjakživa budujú niečo spoločné,  verejné, vzájomné, je...
"Do čerta s verejnosťou!" WILLIAM HENRY VANDERBILT  "Publikum" znamená verejnosť, obecenstvo. Preto sa občas hovorieva o PR i ako o "práci s verejnosťou" (v nemčine Öffentlichkeitsarbeit). Tento pojem je však málo priezračný, pretože evokuje skôr totalitné praktiky manipulácie s ľuďmi, prostredníctvom "práce" s nimi na verejných straníckych schôdzach, ich "masírovanie" pomocou...
Teória načrtáva fundamentálne pozadie určitej ľudskej činnosti, dáva jej štrukturálny základ, všeobecnú "odrazovú plochu". Ak je činnosť stromom, teória je koreňovým systémom a metodika nadzemnou časťou tohto živého systému, ktorá rozličnými spôsobmi produkuje život sám. Ak má mať ľubovoľná činnosť zmysel, musí mať svoj cieľ. Ciele sú formotvornými a zmysel poskytujúcimi...