Rada pre vysielanie a retransmisiu riešila na svojom zasadnutí 23. júna aj sťažnosť diváka, ktorý sa sťažoval na nevhodnosť koncipovaných otázok, ktoré hraničili s obscénnym vyjadrovaním v súťažnom programe televízie RTVS pod názvom 5 proti 5 s moderátorom Andrejom Bičanom. Rada túto sťažnosť vyhodnotila, ako neopodstatnenú.

Podľa RTVS  5 proti 5 je rodinná zábavná súťaž s moderátorom Andrejom Bičanom, v ktorej súťažiaci hľadajú najčastejšie odpovede stovky Slovákov na tie najjednoduchšie otázky. Prvé časti sa začali vysielať už v roku 2007.

 

V sťažnosti diváka, ktorý túto súťaž sledoval je uvedené: „…sa pýtam, či neboli porušené ustanovenia uvedeného zákona (konkrétne jeho § 19 a § 20 v Piatej časti) obsahovou časťou vysielania v rámci relácie 5 proti 5 (v cca 15-tej minúte vysielanej v reálnom čase o cca 18,35 hod.), kedy moderátor asi v dĺžke 3 minút rozoberal detailne a s pobavením otázku zhruba nasledujúceho  znenia: „Čo si nechá žena oblečené pri rýchlom sexe?

Aj keď som trvalý fanúšik tejto relácie aj výkonu moderátora, či súťažiacich, považujem za nevhodné vysielať podobný obsah a natoľko podrobne ho rozoberať v čase pred 22.00 hod. a v relácii, ktorá je naviac, podľa môjho názoru, preferovane sledovaná rodinami s aj neplnoletými osobami.“ V druhej sťažnosti sťažovateľ namietal: „V programe, ktorý sa charakterizuje ako „rodinná zábavná súťaž“, a teda je vhodný aj pre maloletých, odznela otázka, čo si žena necháva oblečené počas rýchleho sexu. Vzhľadom na štatút vysielania a čas, v ktorom RTVS reláciu vysiela, považujem danú otázku za irelevantnú, ba pohoršujúcu.“

Podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii § 20 – o Ochrane maloletých:

1) Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.

3) Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a) (ďalej len „jednotný systém označovania“).

4) Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom. 28a)

Zo stanoviska Kancelárie Rady vyberáme:

Andrej Bičan, RTVS
moderátor Andrej Bičan (zdroj: RTVS)

„Predmetnú časť relácie sme posudzovali z hľadiska formy spracovania a charakteru programu (zábavno-súťažná relácia) tak, ako to uvádza § 1 ods. 5 vyhlášky, ako i z kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti.

Ako vidno z monitoringu, zaznamenali sme verbálne prejavy so sexuálnym podtónom i narážkami, ktoré súviseli so súťažnou otázkou. Súťažnú otázku si moderátor nevymyslel, bola súčasťou scenára, čiže daná vopred jeho tvorcami a moderátor ju musel v rámci predmetnej súťaže iba položiť súťažiacim.

Moderátor nechal na danú otázku, ktorá bola súčasťou programu,  odpovedať súťažiacich takou formou, ako na všetky predošlé otázky, bez nejakej zvýšenej pozornosti. Samotný moderátor sa jej zhostil, i napriek tomu, že sa vymykala z bežne položených súťažných otázok, adekvátne k formátu relácie nevhodnej pre maloletých divákov do 12 rokov.

Predmetné vyjadrenia súvisiace so súťažnou otázkou a odpoveďou na ňu boli vyslovené s nadhľadom, v odľahčenom duchu, humorne ladené a iba v náznakoch, bez detailov (Moderátor: „Celé šaty. Len si to tak. (moderátor s miernym výskokom naznačí prehodenie spodnej časti šiat na chrbát)“; … Dobre, dajte nočnú košieľku, ale v noci je na všetko kopec času. Nikam sa neponáhľame. Väčšinou v noci počas toho rýchleho s. Tam už ten rýchly sex nie je. Tam je to presne tak, ako to má byť. Tčik. (moderátor začne spievať Only you a klepkať po hodinkách.); …Mama, mama. Aha! Vidíš, Terka do toho vniesla nový rozmer, na ktorý my muži nepamätáme, hej. Deti vedľa plačú, tak bodaj (nezrozumiteľne) musí byť….)  či podrobností, čo zmierňuje možný negatívny dopad na maloletých divákov. Odvysielané boli v  rámci kontextu programu (zábavno-súťažná relácia). Sexuálne ladené vyjadrenia mali miernu intenzitu a vyhli sa obscénnym narážkam i vulgarizmom. Okrem toho zaberali primeranú a pomerne malú časovú plochu (cca 4 min.).

Nakoľko sme v programe nezaznamenali kritériá nevhodnosti programu pre vekovú skupinu maloletých do 15 a 18 rokov, sa domnievame, že označenie predmetnej časti zábavno-súťažnej relácie bolo v súlade s použitým označením JSO ako programu nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov. Sťažnosť preto navrhujeme posúdiť ako neopodstatnenú,“ uviedla Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Sledujte nás aj na Facebooku

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu