Diváci sa sťažujú, že im televízia Markíza významovo ustrihla koniec filmu - autor kolaze - Marian Luha - zdroj foto-pixabay.com
autor koláže: Marián Luha (zdroj foto: pixabay.com)

Divák upozornil Radu pre vysielanie a retransmisiu na to, že televízia Markíza významovo ustrihla koniec filmu Unesené.  Nie je však v kompetencii Rady toto riešiť. Prečítajte si podrobnú analýzu konkrétneho prípadu. Podobnými sťažnosťami divákov sa Rada zaoberala už aj v minulosti.

Rade pre vysielanie a retransmisiu bola doručená sťažnosť od diváka, ktorý namieta:

„…televízia vysielala film Unesené, ktorý sa končil 1:50. Televízia však ukončila film tak, že odsekla významovo nosný záver filmu. Keďže som film videl, viem, že vynechali pointu filmu, v ktorej mal detektív nájsť poslednú obeť únosu pod odparkovaným autom. Film ukončili tak, že sa detektív pozrel na auto, spod ktorého sa ozývali zvuky. Je takýto postup možný? Rozumiem, že sa takto opakujú po zahraničí, ale takýmto strihom pripravili diváka o riešenie zápletky, čo už nesúvisí s tým, či majú od producentov filmov povolenie sekať ich. Takýto postup Markíza a JOJ využíva veľmi často. Nejde mi o sťažovanie sa na strihanie filmov, ale o zásah do ich významovo nosných prvkov, ktoré sú v ich závere.“

Z analýzy Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu vyberáme:

„Na základe sťažnosti č. 359/SO/2015 vyžiadala Kancelária Rady dňa 6.5.2015 od vysielateľa TV MARKÍZA listom číslo 2070/2015/0 záznam programu Unesené. Vysielateľ žiadosť Kancelárie prebral dňa 14.5.2015 a záznam bol do Kancelárie doručený dňa 1.6.2015.

Monitorovaním programu Unesené odvysielaného TV Markíza 2.5.2015 sme zistili,  že bol počas vysielania prerušený šiestimi reklamnými blokmi a upútavkami na vlastný program. Pri porovnávaní času trvania filmu z rôznych zdrojov vyplynuli určité nezrovnalosti. V printovom programe (týždenník Eurotelevízia) bolo uvedené, že film má mať trvanie 147 minút. Na známej stránke Internetovej filmovej databázy IMDb je uvedená oficiálna doba trvania filmu 153 minút.

Ak odrátame z celkového času (od začiatku filmu po jeho záverečný titulok) čas venovaný reklame a upútavkam, čistý čas filmu Unesené bol cca 140 minút. Tento čas je o 7 minút kratší, ako je uvedené v týždenníku Eurotelevízia a o 13 minút kratší, ako uvádza stránka IMDb.

Keďže sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza: „…Televízia však ukončila film tak, že odsekla významovo nosný záver filmu….“, v analýze sme venovali zvýšenú pozornosť záveru programu. Obe unesené dievčatá sa podarilo nájsť a zachrániť. Divák sa ale nedozvie, či sa nakoniec podarilo v jame objaviť zraneného otca unesenej Anny – Kellera Dovera, ktorého tam  uväznila teta Alexa. Do obrazu, kedy polícia pre zlé počasie skončí s kopaním v záhrade, detektív Loki ostane sám. V tichu začuje piskot píšťalky. Uprie zrak na miesto, odkiaľ zvuk prichádza. Do tohto obrazu (cca o 01:49:13) je vložený záverečný titulok filmu vo vlastnej grafike TV Markíza:

Unesene-TV Markiza-zdroj-RVR
zdroj: RVR

Z uvedeného vyplýva, že film mohol byť záverečným titulkom Markízy ukončený predčasne, keďže sa divák nedozvie, či detektív Loki nájde v jame uväzneného Kellera Dovera. Koľko času chýbalo do záveru filmu  (v origináli)  nebolo možné zistiť, keďže sme nemonitorovali originál filmu, ale len jeho záznam odvysielaný v TV Markíza.

Predmet sťažnosti – predčasné ukončenie filmu – sa dotýka práva k duševnému vlastníctvu (Intellectual Property Rights), ktoré upravuje autorský zákon. Je pravdepodobné, keďže čas trvania odvysielaného programu v TV Markíza je kratší, ako uvádzajú iné zdroje (týždenník Eurotelevízia a web stránka IMDb),  že vysielateľ neodvysielal koniec filmu podľa originálu. Faktom je, že neodvysielal pôvodné titulky, ktoré by mohli byť dôkazom, že film bol odvysielaný do pôvodného konca. Do záveru programu vložil vysielateľ záverečný titulok vo vlastnej grafike (s názvom filmu, réžiou, menami hercov hlavných hrdinov, krajinou pôvodu a rokom vzniku filmu s logom Markízy v pravej strane obrazovky, doplnený hudobným podmazom), čím program ukončil, napriek tomu, že vo filme nebol zrejmý výsledok hľadania hlavného hrdinu filmu. Program tak vyznieva ako skrátený – bez originálneho záveru.  

Hoci Rada v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. (cit: „Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania a retransmisie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom.“) dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu, teda aj iných právnych predpisov ako zákona č. 308/2000 Z.z., z druhej časti vety predmetného ustanovenia je zrejmé, že táto kompetencia Rady je limitovaná rozsahom vymedzeným zákonom. Vzhľadom na fakt, že  Rada nie je výslovne splnomocnená iným ustanovením zákona č. 308/2000 Z.z. na dohliadanie nad dodržiavaním autorských práv, myslíme si, že Rada nemá v tomto prípade zákonnú kompetenciu skúmať, či bol predmetný zásah do audiovizuálneho diela uskutočnený so súhlasom majiteľa autorských práv k predmetnému audiovizuálnemu dielu, alebo bol film skrátený z iných dôvodov.

Podobnou problematikou sa Rada zaoberala už v minulosti. Na svojom zasadnutí dňa 2.6.2009 riešila sťažnosť č. 1435/67-2009 na program Godzilla, odvysielaný dňa 5.4.2009 TV Markíza  a na zasadnutí dňa 22.9.2009 zas sťažnosť č. 3458/136-2009 na program Zápisník jednej lásky  odvysielaný TV Markíza dňa  26.8.2009. Ďalším prípadom bola sťažnosť č. 4081/178-2009 ma program Nezvratný osud 3, odvysielaný dňa 3.10.2009 TV Markíza. Rada z hore uvedených dôvodov tieto sťažnosti uznala za neopodstatnené.“

 Záver

„Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty, týkajúce sa  kompetencií Rady, ktorá je limitovaná rozsahom vymedzeným zákonom č. 308/2000 Z.z., možno predmetnú sťažnosť č. 359/SO/2015, ktorá sa týka nedokončenia filmu Unesené, odvysielaného TV Markíza dňa 2.5.2014, v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdiť ako neopodstatnenú, “  uvádza Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Sledujte nás aj na Facebooku

REKLAMAadv.:

2 KOMENTÁRE

  1. lebo tam nadrbú reklamy časovo je všetko posunuté ,ako keby tam nemohli napísať čas normálny a potom nás ukrátia o film 50 min reklamy za film sa mi už zdá choréééé

  2. jasné, koniec? vieš koľko krát zmeškám koniec lebo tam šľahnú reklamu a ja prepnem?
    to je presne toto popísané.
    http://zn.sk/reklama-pred-poslednou-minutou/ robia to len kvôli peniazom. Nie je v tom absolútne nič. Nie kedy je to 20 minut. niekedy je to 1 minuta. človek nevie či stíha so psom von, lebo ten už sa pučí čo mechúr ide prasknúť. Televízie sú nenažrané, ale nekydajme len na Markízu. JOJ to robí pri každom filme, ktorý začína 20:30

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu