Po prijatí súboru opatrení na zníženie nehodovosti, ktoré manažment Dopravného podniku Bratislava, a.s. zaviedol ešte v roku 2011, sa v medziročnom porovnaní prejavili pozitívne výsledky. Nehodovosť z vlastnej viny klesla o 25%.

Dopravné nehody vozidiel MHD v roku 2014 klesli o 25

Vedenie DPB, a.s. pravidelne vyhodnocuje štatistiky nehodovosti a škodových udalostí a následne prijíma aj ďalšie opatrenia.

„Vďaka prijatým opatreniam na zníženie dopravnej nehodovosti a škodovosti s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných dopravných služieb cestujúcej verejnosti, poklesol počet nehôd zavinených vodičmi Dopravného podniku za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 až o 25 %. Ukázalo sa teda, že všetky prijaté opatrenia boli efektívne a budeme v nich pokračovať aj naďalej,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s Ing. Ľubomír Belfi.

Dopravná nehodovosť a škodovosť prostriedkov MHD je významným ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje hospodárske výsledky DPB, a.s. a hodnotenia kvality poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti. Aj napriek neustále sa zhoršujúcej situácii na cestných komunikáciách, teda zhustenej doprave, začiatočníckym chybám nových vodičov MHD, nerešpektovaniu pravidiel cestnej premávky vodičmi individuálnej dopravy, celkový počet dopravných nehôd za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 poklesol o 13 % a nehôd z vlastnej viny až o 25%.

Dopravné nehody vozidiel MHD v roku 2014 klesli o 25-obr.

Prijatý program na zníženie nehodovosti zahŕňal:

1. Proces vyučovania budúcich vodičov MHD s dôrazom kladeným najmä na to, že povolanie vodiča v miestnych podmienkach je mimoriadne náročná práca. Pri školských jazdách bola inštruktorom výučba zameraná najmä na zvládnutie techniky jazdy, plynulosti jazdy a brzdenia, venovanie maximálnej pozornosti vchádzaniu a vychádzaniu zo zastávok, vychádzanie zo zastávok s úplne uzatvorenými dverami, na spoznávanie oblastí mesta Bratislavy, trás liniek a konečných zastávok, obratísk a vozovní. K vodičom sme pristupovali individuálne na základe ich praxe, vzdelania, zručností a schopností.

2. DPB, a.s. sa v rámci programu zameral aj na kontrolu vodičov – dodržiavanie predpísaných rýchlostí v oblastiach mesta. Mimoriadne účinným opatrením bolo vytvorenie technických predpokladov na meranie rýchlosti vozidiel MHD na vopred vytypovaných úsekoch.

3. Na pravidelných stretnutiach a školeniach vodičov bol zabezpečený výklad – vysvetlenie problematiky tak, aby sa vodiči prostriedkov MHD zameriavali pri jazde s vozidlom najmä na predvídanie a maximálnu toleranciu voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

4. DPB, a.s. kládol u vodičov osobitný dôraz na potrebu maximálnej koncentrácie počas výkonu služby vodiča a k profesionálnemu prístupu k plneniu svojich povinností – školiaci pracovníci upozorňovali vodičov na dodržiavanie povinností vodiča po dopravnej nehode v zmysle príslušných prevádzkových predpisov.

5. DPB, a.s. aktívne spolupracoval s mimopodnikovými zložkami – mestská polícia, polícia SR, HaZZ, RZP, a ďalšími. Dbalo sa na dodržiavanie Zákona 8/2009 Z. z., zabezpečovali sme prejazdnosť BUS-pruhov v spolupráci dopravným dispečingom, políciou a odťahovou službou, navrhovali sme vhodné opatrenia na preferenciu MHD v rámci mesta.

6. DPB, a.s. plne využíval možnosti palubného počítača a ostatných technických zariadení – pri akejkoľvek jazde nielen vodičov, ale aj dielenských pracovníkov. Zapnutý a plne funkčný palubný počítač s dátovou kartou umožňuje v prípade mimoriadnych udalostí zabezpečenie objektívneho vyšetrenia následkov a príčin vzniku udalosti.

7. DPB, a.s. naďalej zabezpečuje finančné zvýhodňovanie vodičov MHD bez dopravných nehôd a škôd z vlastnej viny, čo nepochybne slúži ako motivácia v ich práci.

8. DPB, a.s. v zvýšenej miere vykonáva prevádzkovú kontrolu vo vozidlách MHD s cieľom zisťovať porušovanie príslušných prevádzkových predpisov vodičmi MHD.

9. DPB, a.s. bezodkladne zabezpečil okrem pravidelných školení vhodný spôsob poúčania vodičov – napr. informačné pomôcky a príkazy na nástenkách jednotlivých dopravných prevádzok a podobne – priamo v kompetencii príslušného vedúceho prevádzky zamerané na odstránenie najčastejších príčin dopravných nehôd. Tými sú často napríklad nevenovanie pozornosti vedeniu vozidla, prudké brzdenie, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti a zranenia cestujúcej verejnosti v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla.

10. DPB, a.s. zvýšil kontrolnú činnosť v oblasti techniky a bezpečnosti jazdy priamo vo vozidlách MHD, predovšetkým u nových vodičov s praxou do 2 rokov.

11. DPB, a.s. sa v plnej miere venoval zácviku vodičov, sústavne sa zameriaval na oboznámenie sa s traťami a trasami liniek MHD.

12. DPB, a.s. riešil dopravné nehody závažného a ťažkého charakteru so zvýšenou pozornosťou. Vždy sa z takejto nehody spracoval poučný list, ktorý bol sprístupnený vodičom MHD na výpravniach v snahe eliminovať obdobné dopravné nehody.

13. DPB, a.s. v procese vzdelávania vodičov MHD rozanalyzoval nehody, riešil porušenia povinností a chyby účastníkov danej dopravnej nehody. Prednášajúci zároveň upozornil v procese výučby vodičov na aktuálne štatisticky, najnehodovejšie úseky tratí a trás liniek MHD v Bratislave.

14. DPB, a.s dbal na zvýšenú kontrolu tratí MHD, konečných zastávok a obratísk, zabezpečená bola spolupráca a prenos informácií o problematických a potenciálne nebezpečných úsekoch medzi strediskami údržby dopravných prostriedkov, koľajových tratí, trolejového vedenia a dopravným dispečingom a vodičmi MHD.

Dopravný podnik Bratislava

Ďalšie správy z blogu Dopravného podniku Bratislava môžete nájsť > TU

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu