V súvislosti s obnovou vozidlového parku sa začali 19. januára 2015 modernizovať aj údržbové základne DPB, a.s. – vozovňa trolejbusov Hroboňova a depo Jurajov Dvor.

Dopravný podnik Bratislava úspešne spustil prvú etapu modernizácie vozovní - obr.3

25. augusta 2014 podpísal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi Zmluvu o dielo na stavebné práce so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s r.o. na modernizáciu údržbových základní.

„Táto modernizácia je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia údržby postupne dodávaných nových nízkopodlažných električiek a trolejbusov. S mnohými našimi depami sa desiatky rokov nič nerobilo, takže sú zastaralé aj technologicky. Ide o prvú z troch etáp, pričom celkové náklady stavby prvej etapy predstavujú 12 591 895,92 EUR bez DPH, z toho 80,75% bude financovaných z fondov EÚ, 14,25% zo štátneho rozpočtu a 5% z rozpočtu Hlavného mesta SR. Lehota odovzdania modernizovaných vozovní sa predpokladá v auguste roka 2015,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.

„Vo všetkých objektoch – v depe Jurajov dvor a vozovni Hroboňova pokračujú búracie a demolačné práce, demontuje sa trakčné vedenie a elektroinštalácie. Pripravujú sa nové základy pre trakčné stožiare. Rovnako aj na Hroboňovej sa realizujú demolačné práce, v umyvárke sa už demontovala stará umývacia linka a odstraňuje sa starý keramický obklad. Po týchto prácach sa začnú betónovať približne za týždeň nové montážne jamy, ktoré budú uspôsobené na údržbu nových trolejbusov a električiek,“ hovorí generálny riaditeľ DPB Ľubomír Belfi.

SONY DSC

Modernizácia údržbovej základne DPB, a. s. vo vozovni Hroboňova:

Vo vozovni Hroboňova, ktorá bola vybudovaná ešte v rokoch 1968 – 70, sa žiadne podstatné zmeny v riešení údržby trolejbusov nevykonali. Modernizácia údržby je nevyhnutná aj z dôvodu nových trolejbusov Škoda 30Tr a kĺbových 31Tr a jej účelom je modernizovať technologické zariadenia, ktoré by umožnili údržbu všetkých typov trolejbusov.

Vozovňa je situovaná v obytnej zóne mesta a z tohto dôvodu je jednou z podmienok riešenia modernizácie aj eliminovanie nepriaznivých hlukových pomerov. Preto súčasťou projektu je aj výstavba protihlukovej steny zo strany Bohúňovej ulice.
V rámci modernizácie budú prevedené stavebné práce a technologické montáže v Ľahkej údržbe trolejbusov, kde budú upravené priestory umyvárne trolejbusov, sušiareň trolejbusov a garáže.

Dopravný podnik Bratislava úspešne spustil prvú etapu modernizácie vozovní - obr.5

Modernizácia údržbovej základne v depe Jurajov dvor:

V rámci modernizácie Ľahkej údržby trolejbusov sa bude rekonštruovať celá súčasná podlahová plocha oboch súčasných priestorov. Zrealizujú sa nasledovné údržbárske úkony: od umývania a sušenia vozidiel, ich čistenie, stojiská na mimoriadne opravy, vybavenie dielní, skladu, strojovne atď.

Modernizácia halovej časti objektu Ľahkej údržby električiek bude pozostávať z inštalovania nových technologických zariadení a príslušných stavebných úprav. Vybuduje sa 8 nových údržbárskych stojísk s vybavením pre všetky typy električiek a ďalšie pracoviská, napr. stojiská pre denné ošetrenie alebo stojiská pre kontrolné prehliadky.

V rámci modernizácie sa vybuduje stavebne aj technologicky nový objekt – Blok údržby nízkopodlažných električiek, v ktorom sa bude nachádzať:

– Umývacia linka na umývanie všetkých typov električiek vrátane čistiarne odpadových vôd a recirkulácie
– Pracovisko bezdemontážnej obnovy jazdného profilu električkových kolies (tzv. podúrovňový sústruh)

Zrealizuje sa aj úprava koľajového napojenia pred blokom údržby nízkopodlažných električiek, rekonštrukcia koľajového zhlavia pred halou pre ľahkú údržbu električiek, nakoľko súčasné zhlavie je v značne opotrebovanom stave, nevyhovujúcom pre prejazd nových nízkopodlažných električiek, modernizácia trolejového vedenia a modernizácia hál opráv pre autobusy.

Zmluva o NFP na projekt DPB, Modernizácia údržbovej základne -I. Etapa bola podpísaná 1.12.2014

Nadobudla účinnosť 8.12.2014
Informačná tabuľa bola vyvesená 8.1.2015
Dodávateľ v zmysle zmluvných podmienok mohol začať stavbu do 45 dní, čo využil:
-stavba sa začala 19.1.2015
-plánovaný koniec stavby 8.8.2015.

Názov projektu: DPB, Modernizácia údržbovej základne -I. Etapa
Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

Celkové oprávnené výdavky projektu: 14 294 801,83 EUR
Čiastka financovaná z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu: 13 577 211,74 EUR

Dopravný podnik Bratislava

Ďalšie správy z blogu Dopravného podniku Bratislava môžete nájsť > TU

Dopravný podnik Bratislava úspešne spustil prvú etapu modernizácie vozovní - obr. 2 Dopravný podnik Bratislava úspešne spustil prvú etapu modernizácie vozovní - obr.1 Dopravný podnik Bratislava úspešne spustil prvú etapu modernizácie vozovní - obr.4

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu