V súvislosti s obnovou vozidlového parku DPB budú modernizované aj údržbové základne DPB – vozovňa trolejbusov Hroboňova a depo Jurajov Dvor v Bratislave.

Dňa 25.8.2014 podpísal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB. a.s. Ing. Ľubomír Belfi Zmluvu o dielo na stavebné práce so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. ktoré budú vykonané vo vozovniach Dopravného podniku Bratislava. Celkové náklady stavby predstavujú 12 591 895,92 EUR bez DPH, z toho 80,75% bude financovaných z fondov EU, 14,25% zo štátneho rozpočtu a 5% z rozpočtu Hlavného mesta. Lehota odovzdania modernizovaných vozovní sa predpokladá v máji roka 2015.

Modernizácia údržbovej základne DPB, a. s. vo vozovni Hroboňova bude pozostávať zo stavebných prác a dodávky technologických zariadení, ktoré ich podmieňujú. Práce sa budú realizovať v existujúcom monobloku vozovne, ktorá bola vybudovaná v rokoch 1968 – 70 na vtedy primeranej úrovni. V priebehu uplynulých rokov nenastali podstatné zmeny v riešení údržby trolejbusov. Vozovňa bola budovaná na „krátke trolejbusy“ 14Tr, medzičasom však vozovňa obsluhuje trolejbusy 14Tr, 15Tr, 25Tr. Modernizácia údržby je nevyhnutná aj z dôvodu nových trolejbusov Škoda 30Tr a kĺbových 31Tr a jej účelom je modernizovať technologické zariadenia, ktoré by umožnili údržbu všetkých typov trolejbusov.

Vozovňa je situovaná v obytnej zóne mesta a z tohto dôvodu je jednou z podmienok riešenia modernizácie aj eliminovanie nepriaznivých hlukových pomerov. Preto súčasťou projektu je aj výstavba protihlukovej steny zo strany Bohúňovej ulice. Stena „A“ o dĺžke 80,0 m a výške 6,0 m je situovaná v trase sú-časného oplotenia vozovne zo strany Bohúňovej ul. a svojím riešením nahradí budúce oplotenie. Stena „B“ o dĺžke 62,0 m je situovaná v zelenom svahu v strede medzi oplotením vozovne a radom trakčných stĺpov.

V rámci modernizácie budú prevedené stavebné práce a technologické montáže v zariadeniach:

Ľahká údržba trolejbusov, kde budú upravené priestory umyvárne trolejbusov (rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a recirkulačnej stanice, nový odvodňovací kanál a nová podlaha, nový keramický obklad stien do výšky parapetu okien, nové trolejové vedenie so signalizáciou beznapäťového stavu, stabilný sušiaci rám sa nahradí pohyblivým, vykurovanie sálavými teplovodnými panelmi, vetranie bude teplovzdušné s rekuperáciou haly ľahkej údržby. V hale ľahkej údržby budú vybudované nové okrajové kanále vrátane vetraní a osvetlenia – svetlé rozmery kanálov 900/1600 mm, stredové zdviháky na mieste súčasného stredného kanála 5, v celej hale je navrhnutá nová podlaha hr. 20,0 cm vrátane izolácie proti zemnej vlhkosti, po okrajoch všetkých troch nových kanálov sú navrhnuté odvodňovacie žľaby, nové nátery kovových konštrukcií, nové trolejové vedenie pre priebežné linky, vykurovanie sálavými teplovodnými panelmi, vetranie bude teplovzdušné s rekuperáciou s prívodom vzduchu aj do montážnej jamy. V jednom module bude vstup a výstup chránený vratnou clonou, vykurovanie dielní a technologického zázemia sálavými teplovodnými panelmi, vetranie bude teplovzdušné s rekuperáciou tepla a s miestnym odsávaním škodlivín. V sušiarni trolejbusov sa zrealizuje výstavba: pojazdné sušenie interiéru – nové vývody, teplo-vzdušné vetranie priestoru sušiarne a strojné odvlhčenie mobilnou odvlhčovacou jednotkou. V garážach: temperovanie garáží elektrickou energiou stropnými panelmi. Vo všetkých uvedených prevádzkach sa navrhujú nové automatické vchodové vráta so zvukovou izoláciou a určitý počet aj s otvorom pre chodcov na oboch stranách. Rovnako je navrhnutá výmena konštrukcie strešných pásových svetlíkov.

Modernizácia údržbovej základne v depe Jurajov dvor rieši výstavbu a modernizáciu troch objektov.
–     Ľahká údržba trolejbusov
–     Ľahká údržba električiek
–     Blok údržby nízkopodlažných električiek

Všetky uvedené objekty sa nachádzajú v areáli Jurajovho dvora a ich výstavba a rekonštrukcia po stavebnej aj technologickej stránke sa bude realizovať nezávisle od seba. Objekty sú v súčasnosti napojené na infraštruktúru areálu. Nové riešenia, napojenia, ktoré si vyžadujú modernizáciu, budú riešené v súlade s existujúcou infraštruktúrou a budú na túto napojené. Ide o komunikácie, trolejové a koľajové vedenia ako aj o inžinierske siete – kanalizáciu, vodovod, silnoprúd, slaboprúd a tepelné rozvody.

V rámci modernizácie Ľahkej údržby trolejbusov sa bude rekonštruovať celá súčasná podlahová plocha oboch súčasných priestorov. Zrealizujú sa nasledovné údržbárske úkony: mechanizovanie umyvárne, doumývanie vozidiel, sušenie elektrickej výzbroje a ich dosušovanie, vnútorné čistenie trolejbusov, denné ošetrenie na piatich stojiskách, mimoriadne opravy na troch stojiskách, vybavenie mechanickej dielne, vybavenie elektromechanickej dielne, príručný sklad, strojovňa umyvárne, čistiareň odpadových vôd, kompresor vysávača interiéru, elektronická dielňa, stolárska a čalúnnická dielňa, oprava pneumatík, akumulátorové hospodárstvo, nový montážny podúrovňový kanál bude na stojiskách denného ošetrenia, zdvíhacie zariadenia na jednom kanále denného ošetrenia a dvoch kanáloch mimoriadnych opráv, všetky technologické súbory budú napojené na prevádzkové rozvody silnoprúdu a príslušné vzduchotechnické zariadenia.

Modernizácia halovej časti objektu Ľahkej údržby električiek bude pozostávať z inštalovania nového technologického umývania a príslušných stavebných úprav. Tie budú pozostávať z odstránenia všetkých súčasných montážnych kanálov, vybudovania jedného nového o dĺžke 34,0 m a vybudovania pracoviska na úrovni – 1,0 m na ploche polovice haly. Vybuduje sa osem nových údržbárskych stojísk s vybavením pre všetky typy električiek ako aj pre štvorkĺbové 29T, 30T o dĺžke 32,5 m. Ďalej sa vybudujú nasledovné pracoviská: štyri stojiská pre denné ošetrenie, z toho jedno so zdvíhacími zariadeniami – každé o nosnosti 10,0 t, tri stojiská pre kontrolné prehliadky, z toho jedno so zdvíhacími zariadeniami – každé o nosnosti 10,0 t, jedno stojisko pre bezdemontážnu diagnostiku profilu kolies, nové pieskové hospodárstvo, ktorého prevažná časť je situovaná mimo halového objektu.

V rámci modernizácie sa vybuduje stavebne aj technologicky nový objekt – Blok údržby nízkopodlažných električiek. V ňom sa bude vykonávať hlavne údržba nízkopodlažných 32,5 m dlhých električiek 29T a 30T. Objekt je riešený s dvomi samostatnými ucelenými technologickými súbormi: umyváreň električiek a sušiaci stabilný rám a časť sústruženia nákolkov električiek. Všetky tieto modernizačné prvky výrazne uľahčia prácu zamestnancom a zároveň budú šetriť aj náklady.

DPB podpísal kontrakt na modernizáciu vozovní - 2

Pripravovaná obnova vozidlového parku električiek si vyžaduje prispôsobiť technickú základňu pre ich údržbu. Pre údržbu nových električiek je pripravovaná modernizácia objektu ľahkej údržby a výstavba nového bloku údržby nízkopodlažných električiek, ktorá si vyžaduje úpravu koľajového napojenia, rekonštrukciu koľajového zhlavia pred halou pre ľahkú údržbu električiek, nakoľko súčasné zhlavie je v značne opotrebovanom stave, nevyhovujúcom pre prejazd nových nízkopodlažných električiek.

Modernizované trolejové vedenie trolejbusov vo dvore vozovne Jurajov dvor sa realizuje ako pružné – nekompenzované vedenie, pričom sa použije systém trolejového vedenia s pružným závesom nosným lanom dĺžky 4m, v oblúkoch pružným kyvadlovým závesom dĺžky 500 mm, ktorý je zavesený na priečnych prevesoch a izolačných konzolách, kotvených na existujúcich a oceľových ihlanových trakčných stožiaroch. V rámci montáže sa osadí 24 ks nových projektovaných stožiarov s prírubou – nadzemná výška 8,5 m.

Zámer modernizácie haly opráv autobusov je priamy dôsledok modernizácie údržbovej základne pre električky a trolejbusy, ktorý si vyžaduje progresívnejšie a racionálnejšie riešenie opravárenských hál. Modernizácia bude pozostávať z technologickej modernizácie s vyvolanými stavebnými úpravami.
V rámci modernizácie sa bude riešiť aj prevádzková montážna hala, kde sa zrealizuje výmena podlahy približne v polovici haly a úprava strešných svetlíkov. Strešné svetlíky budú nahradené novou ľahkou konštrukciou a budú do nich vložené nové vzduchotechnické zariadenia s ohľadom na prítomnosť autobusov s plynovým pohonom. Podlaha bude vymenená z dôvodu nevyhovujúcej rovinatosti a základnej potreby pre flexibilné umiestnenie zdvihákov, nakoľko sú požadované vyššie nároky na nosnosť podlahy s ohľadom na požadované nápravové tlaky autobusov. Rekonštrukcia bude vrátane technickej infraštruktúry – elektroinštalácie a vzduchotechniky.

Navrhuje sa aj vybudovanie nového kanála pre pojazd trojstĺpového zdvíhacieho zariadenia, vrátane priľahlých manipulačných plôch. Rovnako bude zrealizovaná výmena podlahy v časti haly a úprava strešných svetlíkov. Strešné svetlíky budú nahradené novou ľahkou konštrukciou a budú do nich vložené nové vzduchotechnické zariadenia zariadenia s ohľadom na prítomnosť autobusov s plynovým pohonom. Podlaha priľahlých manipulačných plôch okolo zdvíhacieho zariadenia bude vymenená z dôvodu nevyhovujúcej rovinatosti a potreby napojenia na nový kanál pre pojazd zdvíhacieho zariadenia. V hale budú vybudované nové opravárenské kanály a trojstĺpový hydraulický zdvihák s uzatváracou podlahou. Súčasne sú na-vrhnuté odsávacie drážky výfukových plynov od výfuku vozidla termorezistentným ohybným potrubím.

V ďalšej hale opráv autobusov sa vybudujú 4 nové montážne kanály vrátane priľahlých manipulačných plôch. Bude taktiež realizovaná výmena podlahy v celej hale a úprava strešných svetlíkov, do ktorých budú vložené nové vzduchotechnické zariadenia s ohľadom na prítomnosť autobusov s plynovým pohonom. Podlaha priľahlých manipulačných plôch okolo navrhovaných káblov bude vymenená z dôvodu nevyhovujúcej rovinatosti podlahy a taktiež základnej potreby pre flexibilné umiestnenie zdvihákov. V hale sú navrhované nové opravárenské kanále a trojstĺpový hydraulický zdvihák s uzatváracou podlahou. Súčasne sú navrhnuté odsávacie drážky výfukových plynov od výfuku vozidla termorezistentným ohybným potrubím.

Z dôvodu zmeny v prevádzkovom usporiadaní haly sa budú upravovať aj vjazdové brány zo strany, kde sa navrhujú tri nové montážne kanály.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu