Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí 26. januára ako orgán etickej samoregulácie rozhodovala o viacerých podnetoch týkajúcich sa porušenia Etického kódexu reklamnej praxe. Napomenula e-shop Alza.sk, ktorý porušil kódex až v dvoch prípadoch. Rade sa nepozdávala reklama so sloganom „Výpredaj až -200% – Teraz my platíme vám!“ a reklama „Pre špičkový výkon!“ Správu sme aktualizovali o stanovisko spoločnosti Alza.

Alza.sk „Výpredaj až -200% – Teraz my platíme vám!“

„Rada zaevidovala sťažnosti od viacerých fyzických osôb voči reklamnej kampani (TV spotu a web stránke) zadávateľa Alza.sk s.r.o. Jedna zo sťažností považuje za neetické a zavádzajúce, konanie, v rámci ktorého zadávateľ na web stránke viackrát posunul vopred avizovaný začiatok spustenia reklamnej kampane. Ďalšia sťažnosť namieta voči využitia výrazu „výpredaj“, ktorý sa bežne používa na označenie zľavy, ktorú dostane každý zákazník na určený tovar alebo pri jeho nákupe za istú hodnotu. V prípade tejto akcie ide však o súťaž, pri ktorej zľavu nedostane každý, ale len víťazi. V rámci tretej sťažnosti je namietaná aj skutočnosť, že tvrdenie „teraz platíme my vám“ v kontexte výrazu „výpredaj“ nejasne špecifikuje skutočnosť, že nejde o klasickú formu výpredaja, ale o súťaž. Alza teda neplatí za zákazníka, ale zákazník musí najskôr tovar uhradiť a následne môže vyhrať poukážku, čo z reklamy nie je jasné. Jeden zo sťažovateľov taktiež namieta, že v reklame sa uvádza tvrdenie, že „alza platí…“, avšak v skutočnosti zákazník môže vyhrať šek, ktorý ale nie je možné zmeniť za peniaze,“ uviedla Rada pre reklamu.


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú čiastočne opodstatnené. TV spot, web stránka: „Nákup zadarmo“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. sú v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. a) a b) Kódexu.

„V danom prípade AK RPR čiastočne uznala námietky sťažovateľov. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamnej kampane je headline v znení: „Výpredaj až -200%“, ktorý je doplnený textom: „Teraz my platíme vám!“. AK RPR má za to, že tvrdenia uvedené v reklame sú spôsobilé uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, keďže svojim charakterom nijako nevystihujú podstatu „akcie“, ktorou je v tomto prípade súťaž, ale vytvárajú mylný dojem, že cieľom komunikácie je výpredaj produktov a služieb zadávateľa v podobe, ako sa v rámci obchodnej praxe bežne realizuje, čo však nie je pravda. Navyše v TV spote sa explicitne uvádza: „Takže nič nezaplatíš a ešte dostaneš peniaze od nás.“ Uvedené jednoznačne znamená, že zákazník získava od Alza peniaze, čo však nie je pravda, pretože Alza, vybraným a vyžrebovaným účastníkom poskytuje výhru v podobe šekov, ktoré si môžu uplatniť na ďalší nákup u zadávateľa. Samotná skutočnosť, že výhercovia, ako uvádza zadávateľ napr. na svojej web stránke, „za nákup nič nezaplatia“ nie je v tomto prípade pravdivá, keďže na to, aby sa mohol zákazník do súťaže zapojiť, musí zrealizovať nákup. Avšak v zmysle podmienok súťaže peniaze, ktoré zákazník za nákup zaplatil mu reálne vyplatené nebudú, a to aj napriek tomu, že z reklamy táto skutočnosť vyplýva. S ohľadom na vyššie uvedené je AK RPR toho názoru, že reklama sprostredkúva podstatné informácie nejasným a nezrozumiteľným spôsobom a môže tak uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. AK RPR sa taktiež zaoberala námietkou sťažovateľa ohľadom posunu času začiatku súťaže, ktorú však vyhodnotila ako neopodstatnenú a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že podmienky marketingovej kampane boli dostatočne zverejnené a dostupné spotrebiteľom na webovej stránke pred samotným začiatkom súťaže. Zadávateľ v rámci podmienok uviedol, že si okrem iného „vyhradzuje právo meniť podmienky kampane“, pričom samotné posunutie hodiny začiatku nemalo vplyv na víťazstvo, ani neznamenalo vytvorenie nejakej konkurenčnej výhody pre spotrebiteľa, keďže víťazi boli v konečnom dôsledku náhodne vyžrebovaní,“ uviedla Rada pre reklamu.

E-shop Alza.sk porušil svojou reklamou etický kódex - 2
bigboard Alza (foto: mediaWatch.Dog)

Alza.sk „Pre špičkový výkon!“

„Rada zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, voči internetovému banneru zadávateľa Alza.sk s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že banner zobrazuje konkrétny produkt – disk WD Blue PC SSD 1 TB 2,5, pri ktorom je uvedená cena 91 Eur. V skutočnosti je však predmetný produkt na web stránke zadávateľa dostupný za viac ako 300 Eur. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame nie je uvedená cena v podobe „od“ a za neetické považuje v tomto prípade aj to, že zobrazený produkt je v cene oveľa vyššej ako je cena uvedená v reklame,“ uviedla RPR.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetový banner: „Pre špičkový výkon (WD BLUE PC SSD 1TB)“, zadávateľa: Alza.sk s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

„V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaná vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že internetový banner zobrazuje konkrétny produkt, pri ktorom je uvedená konkrétna cena. Vizuál reklamy teda jednoznačne vyvoláva dojem, že uvedený konkrétny produkt sa predáva v cene, ktorá je zverejnená aj v reklame, čo nie je pravda, keďže na webových stránkach je tento produkt dostupný za niekoľkonásobne vyššiu cenu. Je pravdou, že webová stránka obsahovala aj produkty zodpovedajúce cene uvedenej v reklame, avšak tieto nezodpovedali svojimi parametrami produktu, ktorý je prezentovaný v rámci predmetného banneru. Navyše v predmetnom prípade aj keby cena v rámci banneru bola komunikovaná spolu s výrazom „OD“, by zákazník na základe zobrazenia použitého v predmetnej reklame nemohol očakávať, že ponuka sa viaže aj k iným produktom, cena ktorých závisí od ich parametrov, resp. že reklama propaguje kategóriu vybraného typu produktov všeobecne a nie konkrétny produkt a napr. v závislosti od parametrov prezentuje najnižšiu možnú cenu. AK RPR je preto toho názoru, že zadávateľ nevenoval informovaniu o finančnej hodnote produktu, ktorý bol predmetom reklamy dostatočnú pozornosť, čím mohlo dôjsť k zavedeniu spotrebiteľa,“ uviedla Rada pre reklamu.

Aktualizované:

„Naša spoločnosť dôrazne odmieta, že by sa chovala neeticky. Trváme na tom, že zákazníkov vždy informujeme o detailoch jednotlivých kampaní na príslušných stránkach venovaných danej akcii. Je úplne logické, že reklama obsahuje určitú skratku i nadsázku, dôležité je, aby zákazník získal všetky informácie pred uzatvorením zmluvy a tie získava práve na našom e-shope. Pre úplnosť dodávame, že všeobecné podmienky k reklame uvádzame na stránke,“ povedal pre MediaWatch.Dog Karel Kučera, riaditeľ marketingu Alza.cz.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu