zdroj: pixabay.com

Žijeme v dobe, keď svet ovládol internet. Kedysi skvelá myšlienka, ktorá obrazne povedané, skracovala vzdialenosť medzi ľuďmi, umožňovala šíriť informácie a fotografie, sa dnes stala doslova zbraňou, proti ktorej je čoraz ťažšie sa brániť.

V súvislosti s neustále sa prehlbujúcim problémom dezinformačného chaosu tri Fakulty Paneurópskej vysokej školy spojili svoje sily, aby spoločne skúmali dopady extrémizmu, spôsob prevencie a zodpovednosti za jeho prejavy a to v kontexte práva, mediálneho priestoru aj psychologického skúmania.

„Dostali sme sa do etapy, kedy sa, žiaľ, i mnohí mladí ľudia radikalizujú. Nielenže popierajú historické a vedecké fakty všeobecne, ale majú aj tendenciu schvaľovať také konanie a postupy, ktoré sú v rozpore so zákonom. To už ďaleko prekračuje hranice toho, čo by sme mali posudzovať len v rovine morálky a slušnosti a tolerovať v demokratickej spoločnosti ako slobodu prejavu,“ vysvetľuje prodekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Projekt s názvom „Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií“ by mal začať ešte tento kalendárny rok trvať ďalšie tri roky. Jeho cieľom je situáciu, ktorú popísala prodekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – JUDr. Andrea Erdösová, PhD vo svojom vyjadrení, analyzovať, vyhodnotiť a prispieť k tomu, aby sa o tejto naliehavej spoločenskej téme odborne diskutovalo.

„Nestačí však len pochopiť, čo je podstatou propagandy, informačnej politiky, rôznych konšpirácií a manipulácie v médiách. Musíme byť schopní zabrániť tomu, aby podstatnú časť verejnej mienky ovládli nenávistné prejavy, a zlo, ktoré ako história dosvedčuje, môže mať hrozivé následky,“ dodala prodekanka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Na projekte, ktorý má jednoznačne praktický význam budú spolupracovať dlhoroční vedeckí pracovníci, mladší akademici a ľudia, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti. Vo veľkom multidisciplinárnom vedecko-výskumnom projekte sa budú zameriavať na stupeň ochrany slobody prejavu podľa článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a slobôd.

V prvej etape projektu sa tím zložený z odborníkov zameria na organizovanie diskusií a konferencií s novinármi, blogermi, aktivistami v oblasti ochrany ľudských práv, ale aj zástupcami troch zložiek moci, samosprávy, slovenských, českých i medzinárodných odborníkov.

„Chceme skúmať najmä prostredie, v ktorom sa pohybujú a vzdelávajú mladí ľudia, aby sme zistili, čo a ako vplýva na ich postoje. Praktickú aplikáciu projektu budú dotvárať aj stretnutia s ľuďmi, ktorí pracujú dlhodobo s extrémizmom, s novinármi, aktivistami a odborníkmi v oblasti ochrany ľudských práv. Naše čiastkové výstupy budeme zbierať a priebežne publikovať a veríme, že sa nám finálne podarí usporiadať medzinárodnú konferenciu, ktorej výsledkom budem zaujímavá monografia. Budeme sa snažiť, aby mal náš vedecko-výskumný projekt svoje praktické využitie. Teraz je naň ten správny čas, a mladí ľudia sú pre nás hlavnou cieľovou skupinou. V univerzitnom prostredí máme k tomu všetky predpoklady,“ dodáva JUDr. Andrea Erdösová, PhD.

Projekt Paneurópskej vysokej školy má v tomto období naozaj veľké opodstatnenie. V súčasnosti aj veľké technologické spoločnosti priznávajú, že boj s prejavmi extrémizmu, šírením dezinformácií v podobe falošných správ a fotografií, ktorý je čoraz väčší a sofistikovanejší, sa stáva aktuálnou výzvou. Avšak je tiež v záujme štátov, veľkých medzinárodných i mimovládnych organizácií na ochranu práv jednotlivcov ale aj boj s extrémizmom, aby spojili svoje sily a podnikali razantnejšie opatrenia.

V súvislosti so situáciou, ktorá vo veľkej miere poškodzuje napríklad aj dobré a rokmi budované mená veľkých svetových vydavateľstiev, sme sa prodekanky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – JUDr. Andrei Erdösovej, PhD., spýtali na jej názor na súčasnú situáciu v mediálnom svete.

Ako vnímate súčasný boj technologických spoločností ako Google a Facebook v boji s falošnými správami, extrémizmom a podobnými škodlivými prejavmi správania sa?

Treba si uvedomiť, že tak v prípade hoaxov alebo jednoducho nepravdivých informácií, ktoré vychádzajú z nedôveryhodných prípadne neoverených zdrojov, majú tieto správy nesmierny vplyv na elektorát, na výsledky volieb, dokážu výrazne ovplyvniť verejnú mienku, a to aj v natoľko negatívnom zmysle, že je vlastne dnes sila médií prakticky porovnateľná zbraniam hromadného ničenia, je to v skutočnosti obrazom novodobej vojny, ktorú táto civilizácia vedie. No a predovšetkým zdá sa akoby to bola hra o čas, lebo tie informácie sa šíria ohromne rýchlo a čas je aj z pohľadu vývoja technických možností skutočne zrýchlený oproti minulosti, preto aj prostriedky prevencie a právnej zodpovednosti musia ísť vedno odborným možnostiam, ktoré reagujú na technologické zmeny. Skutočne aktívne sa týmto otázkam venujeme z pohľadu práva relatívne krátko, pretože sme akoby len nedávno zistili, že nás kybersvet začal „pohlcovať“ a obrazne ďaleko predbieha náš obranný boj. Myslím si, že tak Facebook ako aj Google v tomto zmysle podnikajú razantné kroky, predovšetkým v súvislosti s odhaľovaním falošných profilov, stránok, ktoré predstavujú takúto hrozbu, ony sa počítajú na stovky až tisíce, no a stále viac sa hovorí nielen o právnych dôsledkoch šírenia nenávistných prejavov, nepravdivých, falošných či lživých informácií, ale aj o prevencii, aby sa tieto správy vôbec nedostali k adresátom. Je to mimoriadne aktuálna téma. Samozrejme tých nástrojov je v súčasnosti niekoľko na odhaľovanie pochybných stránok so spomínaným obsahom, ale treba vidieť aj potenciálne riziká, ktoré sú s tým spájané. Predovšetkým istý spôsob novodobej cenzúry a ľudský faktor, ktoré sú vedno prizmou určitého subjektívneho hodnotenia. Samozrejme využívajú sa aj nástroje automatickej kontroly. Možno to ale bude na dlhej trati akoby beh pred vlastným tieňom, kde obava pred slovom a jeho mocou môže mať utlmujúci účinok, dokonca ten efekt môže smerovať ku snahe „umlčať“ napríklad „hlas“ satiry, zveličenia, nadsázky, ako aj iných umeleckých foriem, čo povedie k tomu, že čokoľvek, čo predstavuje alternatívu určitému obrazu sveta, bude v ďalšom extréme automaticky odmietané. Od nepamäti ľudstvo sprevádzala obava, že sa ktosi chopí práva rozhodovať „ o tom, čo sa smie a čo nie“ a tá je prítomná napriek tomu, že dnes nevidíme inú možnosť, ako používať viaceré účinné právne nástroje v rovine trestnoprávnej, občianskoprávnej i administratívnej. Mediálny priestor je priam hrozivo nasýtený všetkým tým balastom, kde sa ventiluje zlosť anonymným diskutérov, expresné „múdrosti“ pofidérnych zdrojov, informačný pretlak na základe komerčných preferencií, a to všetko vedľa serióznej žurnalistiky, ktorá neraz ťahá za kratší koniec.

Situácia je veľmi vážna, myslíte, že je v tomto smere potrebný aj
zásah štátu ako to napríklad plánujú v Nemecku?

Áno, máte pravdu, situácia je vážna, a preto sa nám aj téma nášho projektu zdala nesmierne aktuálna, akoby načasovaná na problémy, ktoré zdieľa nielen prostredie Slovenskej republiky, ale vlastne celý svet. Najnovší prieskum Stanford University na niekoľkotisícovej vzorke zistil, že až 82 percent študentov nedokáže rozlíšiť medzi redakčným a reklamným obsahom . Svet je dnes priam traumatizovaný neistotou, že to, čo masové médiá a sociálne siete ponúkajú ako obsah, vlastne nie je pravda, a ak si aj atestuje na istú vierohodnosť zdroja, potom ide z veľkej časti o účelovo podsúvané informácie, prípadne dezinformácie. Tieto obavy samozrejme sprevádzajú časť kritických príjemcov obsahu, zvyšok spoločnosti dá sa povedať akoby znecitlivel na to všetko, čo mu médiá sprostredkujú. Postoje príjemcov sú potom na celej škále od úplného cynizmu voči zlu a brutalite, pretože je všade vôkol toľko surovosti, že ju prestal človek takto vnímať, až po úplne neselektívne prijímanie čohokoľvek, čo je vlastne spôsobené „únavou“ zo zahltenia informáciami, ako aj s nedostatočnou možnosťou zistiť pre bežného nie mimoriadne intelektovo nadaného alebo mediálne zorientovaného príjemcu, čo je pravda, čo je lož a všetko medzi tým. Štát a predovšetkým prostriedky právnej ochrany sú často sprevádzané aj finančnými opatreniami, ktoré môžu mať tak reparačný ako aj sankčný charakter. Sú to nevyhnutné mechanizmy, treba si ale uvedomiť, že tu je istá slabina systému, pretože aj nepravdivý obsah môže byť zdrojom enormne vysokých príjmov na základe počtu adresátov, ktorí ho vzhliadli, takže aj akákoľvek sankcia peňažného charakteru bude neporovnateľne nižšia voči zisku prameniaceho zo samotného šírenia tohto obsahu. Máme na mysli prácu tabloidu, teda bulvárnych médií, prípadne aj extrémistických organizácií a zdrojov ich financovania.

Mnoho spoločností (či už technologických alebo vydavateľských) si myslí, že riešením je naučiť ľudí správne čítať, overovať si informácie, nenechať sa strhnúť davom, premýšľať triezvo a učiť by sa to mali už deti na Základných školách. Aký je váš názor?

Opäť je možné na túto otázku odpovedať súhlasne. Vzdelávanie je vlastne aj z dlhodobého hľadiska dobré a zároveň aj nevyhnutné riešenie, ale je to komplexne otázka fungovania celého školského a vzdelávacieho systému. Nemožno vzdelávať v tomto zmysle bez toho, aby pedagóg sám bol kritický čitateľ, divák, poslucháč. Okrem toho, nestačí len vzdelávať, ale aj vychovávať ku kritickému mysleniu, preto pedagóg nemá len učiť o obsahu, ale aj o zdrojoch poznania, to je kľúčové. Aj v našom projekte sa chceme zamerať na mladých ľudí, pretože práve v školách sa formuje myslenie súčasnej generácie, a zdá sa, že práve tu spoločnosť ako taká v mnohom zlyháva, zlyháva rodina, ktorá menej spolu komunikuje, zlyháva štát, menia sa často školské osnovy, nepodáva sa vždy pravdivý historický obraz vývoja spoločnosti a chýbajú základné vedomosti. Ale najmä chýba snaha formovať ducha, teda kultivovať postoje, aby mladí ľudia chápali, že fungovanie sveta je vo svojej podstate zložité, a tak to má byť. Vzdelanie je vlastne tým najúčinnejším bojom s extrémizmom, ktorý primárne spočíva v hlúposti a nenávisti. Dobre, že táto téma už aj u nás rezonuje a venuje sa jej v médiách čoraz viac pozornosti. Veríme, že aj náš vedecko-výskumný projekt môže byť hodnotným príspevkom k riešeniu právnych i psychologických otázok spájaných s extrémizmom v masmediálnom prostredí.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu