(angl. fiction film; nem. r. Spielfilm) – film, ktorý zobrazuje fiktívne inscenované dramatické akcie a situácie. Zámerne ich stvárňuje s využitím špecifických vyjadrovacích prostriedkov filmu, vrátane účinkovania živých hercov. Autorský zámer a konkrétnu predrealizačnú predstavu o budúcom filme vyjadruje literárnymi prostriedkami filmový scenár. Vo fáze nakrúcania filmu sa autorský zámer presadzuje spôsobmi inscenovania predkamerovej skutočnosti a spôsobmi jej snímania (práca s kamerou). Filmový strih (montáž) umožňuje usporiadať nasnímaný materiál podľa dejových (kauzálnych) i významových súvislostí a v súlade s autorským zámerom. Dielo dotvára jeho zvuková zložka (dialógy, hudba, ruchy).

Hraný film je svojou podstatou dramaticko-epický druh umenia – preto aj jeho základné žánrové formy sú rovnaké ako v dramatickej literatúre: tragédia, dráma, komédia, tragikomédia, melodráma. Podľa dominantných tematických znakov sa rozlišujú filmy psychologické, historické, sociálne, kriminálne, detské a pod. Vznikli a vyhranili sa špecificky filmové žánre – western, thriller, horror, film noir, akčný film, filmová groteska (burleska) a pod. Jednotlivé žánre hraný film sa dajú kombinovať, napr. horrorová paródia, špionážna dráma, sci-fi thriller.

Podkladom pre vznik hraného filmu sú často scenáre napísané podľa literárnych textov (filmová adaptácia, prepis). Adaptujú sa aj divadelné dramatické a hudobné dramatické diela (opery, operety, muzikály, balety). Väčšina filmových žánrov je odvodená zo svojich literárnych prototypov, čo potvrdzuje úzku spojitosť a nadväznosť filmu a literatúry. Hraný film sa neustále vyvíja a pribúdajú nové i modifikované žánre a subžánre.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC.
Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

IMEC_mini banner

REKLAMAadv.: