Kódex preberania obsahu na internete, k dodržiavaniu ktorého sa začiatkom apríla tohto roka zaviazali všetci členovia združenia IAB Slovakia, po trojmesačnom prechodnom období vstupuje do reálneho života. Cieľom Kódexu je štandardizovať slovenský internetový trh v oblasti preberania a označovania cudzieho obsahu.

Myšlienka vytvoriť Kódex preberania obsahu na internete vznikla na pôde IAB Slovakia minulý rok ako odpoveď združenia na pribúdajúce praktiky neetického kopírovania obsahu. Publikovanie a často aj komerčné využívanie autorsky nevysporiadaných textov, fotografií a videí poškodzuje nielen záujmy ich autorov.

Presmerovanie časti finančných tokov do neeticky podnikajúcich médií spôsobuje, že poctivým subjektom ostáva menej zdrojov na výrobu kvalitného pôvodného obsahu. A to je v konečnom dôsledku proti záujmom čitateľa či diváka.

Dohľad nad dodržiavaním Kódexu je v kompetencii Etickej komisie IAB Slovakia, ktorej predsedom je Jaroslav Matyáš zo spoločnosti Trend Holding. Podľa neho sa už v prechodnom období platnosti Kódexu zlepšili vzťahy medzi kľúčovými médiami. Padajú posledné zábrany priznávať zdroj z konkurenčného portálu a odkazovať naň.

„Na stretnutiach komisie dominuje konštruktívny prístup. Ak sa v tomto duchu začne správať celý trh, Kódex a naša práca naplnili svoj účel,“ uviedol Jaroslav Matyáš. „Našim cieľom nie je sankcionovať nevýznamné porušenia, ale pomôcť identifikovať médiá, ktoré majú na neetickom preberaní obsahu postavenú zásadnú časť svojho podnikania,“ dodal.

Najväčšie internetové médiá združené v IAB Slovakia sa v prvom rade zaviazali samé Kódex dodržiavať. Zároveň vznikli jasné pravidlá ako eticky označovať a preberať cudzí obsah tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv jeho pôvodcu. Kódex je verejný dokument a IAB Slovakia uvíta iniciatívu každého subjektu, ktorý sa ním bude dobrovoľne riadiť.

Prečítajte si > Rozhovor s riaditeľkou IAB Slovakia –
Michaela Slaninová: Nerob druhému to, čo nechceš, aby tebe robili iní

Pretože Kódex je pomerne zložitý právny dokument, Etická komisia z neho vytvorila maximálne zjednodušený extrakt určený pre širokú verejnosť.

Má podobu Šiestich základných princípov preberania obsahu na internete:

1.  Každý obsah (text, obrázok, video) uverejnený na internete má svojho vlastníka alebo správcu autorských práv. Na prevzatie celého diela (článku, fotografie, videa) alebo jeho významnej časti na vlastnú verejne dostupnú stránku musím získať súhlas držiteľa práv. Ten môže súhlas poskytovať individuálne na vyžiadanie, alebo ho zahrnúť do svojich všeobecných podmienok.

2.  Bez súhlasu držiteľa práv môžem:
●    Odkazovať na cudzí obsah bez použitia podstatných znakov diela. Napríklad odkazom s využitím titulku článku. Použitie väčšej časti diela si už vyžaduje súhlas držiteľa práv.
●    Používať cudzí obsah v rámci krátkej citácie pri recenzovaní diela alebo pri informovaní o aktuálnych spravodajských udalostiach v súlade s Autorským zákonom. Pri tomto
spôsobe použitia je dôležité pracovať s cudzím obsahom tak, aby vzniklo nové dielo s novou pridanou hodnotou. Inak nejde o citovanie, ale obyčajné plagiátorstvo.
●    Vkladať videá, mapy a ďalší obsah do vlastného obsahu tzv. embedovaním, kedy sa prevzatý obsah zobrazuje pomocou kódu poskytovanom na tento účel pôvodcom obsahu. V každom prípade je nutné dodržiavať obchodné podmienky poskytovateľa kódu.
●    Využívať cudzí obsah na osobnú potrebu, pričom účel použitia nesmie byť obchodný.

3.  S výnimkou odkazovania bez použitia podstatných znakov diela musím v každom prípade prevzatia cudzieho obsahu uviesť zdroj. Zdroj sa uvádza formou názvu zdrojového servera a hypertextového odkazu vedúceho priamo na podstránku, na ktorej sa pôvodný obsah nachádza. Toto neplatí v prípade, že som sa s držiteľom práv dohodol na inej forme uvádzania zdroja. Pozor, uvedenie zdroja ma nezbavuje povinnosti zabezpečiť, aby prevzatím obsahu neboli porušené práva jeho pôvodcu.

4. Pri citovaní alebo inom preberaní cudzieho obsahu a uvádzaní zdroja uprednostním pôvodný zdroj pred stránkami, ktoré už obsah od niekoho prevzali. Nepoužívam obsah zo zdroja, o ktorom mám podozrenie, že nedodržiava tieto pravidlá a porušuje práva pôvodných tvorcov obsahu.

5. Zaplatením prístupu k obsahu na spoplatnenom serveri mi nevzniká právo na ďalšie zverejňovanie takto získaného obsahu. Výnimkou sú prípady, kedy som sa s držiteľom práv výslovne dohodol na ďalšom šírení zakúpeného obsahu – napríklad zaplatením prístupu do fotobanky.

6. Za obsah vytvorený používateľmi, napríklad v diskusných fórach alebo blogoch, je zodpovedný aj prevádzkovateľ média. Som povinný dohliadnuť na to, aby moji používatelia nepreberali cudzí obsah v rozpore s týmito pravidlami.

Kódex, ktorého finálne znenie schválilo Valné zhromaždenie IAB Slovakia dňa 15. 6. 2015, musia dodržiavať všetci členovia IAB Slovakia, všetky médiá merané vo výskume AIMmonitor a signatári, ktorí sa k nemu dobrovoľne prihlásia.

IAB Slovakia zriadila Komisiu pre dohľad nad dodržiavaním kódexu  („Etická komisia“). Jej  hlavnou pôsobnosťou je tvoriť štandardy etického správania vo forme pravidiel a vykonávať dohľad nad ich dodržiavaním. V praxi to znamená, že jednotlivé kódexom zaviazané subjekty by si mali nastaviť vzťahy a riešiť vzájomné spory  v oblasti preberania a označovania obsahu s odvolaním sa na vytvorené pravidlá a následne, v prípade nejasností, sa obrátiť na Etickú komisiu.

V kompetencii komisie je posudzovať súlad obsahu médií s pravidlami Kódexu, vydávať odporúčania, vysvetlenia a  stanoviská zaviazaným subjektom, vykonávať kontroly, a predkladať návrhy Správnej rade, ktorá ich následne predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu IAB Slovakia.

IAB Slovakia (predtým Asociácia internetových médií) vznikla v máji 2005 ako združenie subjektov pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť informovanosť o internete a možnostiach jeho využitia ako reklamného média. V súčasnosti má IAB Slovakia 37 členov.

Sledujte nás aj na Facebooku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu