foto: RTVS

Interná výroba relácií verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) nie je hospodárna a finančné procesy nie sú v poriadku. Vyplýva to zo zistení finančnej kontroly Ministerstva kultúry SR (MK SR) v RTVS.

Ministerstvo od 24. júna do 28. júla skontrolovalo projekty, na ktoré poskytuje financie na základe Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 – 2022. Kontrola sledovala využitie prostriedkov z tzv. zmluvy so štátom do konca marca tohto roka.

Finančná kontrola ministerstva zistila v RTVS trinásť prípadov porušenia finančnej disciplíny. Nedodržanie pravidiel postupov podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa týka najmä prípadov, pri ktorých RTVS zahrnula do vyúčtovania nákladovú položku, aj keď tento výdavok nebol preukázateľne uhradený koprodukčným partnerom a k výdavku zároveň nemal koprodukčný partner účtovný doklad.

Znamená to, že RTVS zaplatila za výdavky, alebo služby, ku ktorým neexistujú účtovné doklady. Rozhlas a televíziu Slovenska preto ministerstvo kultúry vyzvalo vrátiť 30 077 eur.

Verejnoprávny vysielateľ zároveň porušil zákon o Rozhlase a televízii Slovenska tým, že jeden z jeho zamestnancov spojil svoje pôsobenie v trvalom pracovnom pomere v RTVS so svojou podnikateľskou činnosťou.

Zistilo sa aj porušenie zákona o účtovníctve, konkrétne v prípade zmluvy, ktorá sa stala účinnou až po dátume odovzdania diela. Okrem toho, obsah účtovných dokladov nekorešpondoval s popisom vykonanej práce a preukázateľne odpracovaným časom.

RTVS ďalej porušila zákon o verejnom obstarávaní tým, že ako verejný obstarávateľ pri výbere postupu zadávania zákazky neurčil, či požadovaný predmet zákazky spĺňa podmienky bežnej dostupnosti.

Taktiež RTVS porušila zákon o finančnej kontrole a audite tým, že na všetkých úrovniach nerobila základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov.

„S výsledkami finančnej kontroly v RTVS nemôžeme byť v žiadnom prípade spokojní. Hovoriť po prečítaní výsledkov tejto kontroly, že potvrdili funkčnosť a hospodárnosť procesov nastavených v RTVS, považujem buď za neznalosť čítania s porozumením, alebo za úmyselné zavádzanie verejnosti. V každom prípade sme veľmi zvedaví na výsledky komplexnejšej kontroly, ktorú v RTVS avizoval Najvyšší kontrolný úrad,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Ministerstvo kultúry upozorňuje, že komplexnú kontrolu finančného hospodárenia v RTVS je oprávnený vykonať Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad vládneho auditu. Najvyšší kontrolný úrad 20. augusta informoval o piatich nových kontrolných akciách pre tento rok, medzi ktoré zaradil aj RTVS.

RTVS nám zaslala do redakcie stanovisko: „V rámci finančného auditu z Ministerstva kultúry SR bolo preverované hospodárenie s prostriedkami poskytnutými RTVS od štátu. Za uplynulý rok bola výška týchto príspevkov 26 000 000 Eur. Kontrolou prešlo niekoľko tisíc účtovných dokladov, z čoho v 13-tich prípadoch boli zdokumentované nedostatky. Tie sa z nadmernej časti týkali externej výroby, kedy dodávatelia nedodržali dohodnuté podmienky zúčtovania a neboli schopní predložiť doklady potvrdzujúce skutočné náklady vo výške 30 077 Eur, t. j. 0,12% z celkového objemu poskytnutých prostriedkov. Túto sumu bola RTVS povinná vrátiť do štátneho rozpočtu a tento záväzok sme obratom uhradili. V tomto prípade ide o pochybenie tretích strán, z čoho RTVS vyvodila dôsledky a žiada náhradu týchto výdavkov od dodávateľov. Z pohľadu veľkého množstva kontrolovaných projektov a objemov poskytnutých finančných prostriedkov, považujeme výsledky auditu za uspokojivé aj v rámci skutočnosti, že doklady kontrolované MK SR nestihli prejsť internou kontrolou RTVS, keďže v dôsledku pandémie bola všetka pozornosť venovaná zákonnej povinnosti RTVS informovať občanov o aktuálnom dianí. Za bežných okolností by kontrolný mechanizmus a nastavené procesy v RTVS pravdepodobne zachytili chybové zúčtovanie koprodukčného vkladu a prišlo by k náprave bez nutnosti vrátenia finančných prostriedkov. V rámci uvedených skutočností trváme na tom, že výsledky kontroly potvrdili funkčné a hospodárne interné nastavenie procesov v RTVS. Vo výsledkoch kontroly bolo taktiež skonštatované, že investície a verejné obstarávanie sú v RTVS v absolútnom poriadku. K zisteným nedostatkom pristupuje RTVS s absolútnou vážnosťou a na ich základe zavádza opatrenia, ktoré eliminujú podobné pochybenia v budúcnosti,“ uviedla Andrea Pivarčiová, hovorkyňa a vedúca Odboru komunikácie RTVS.

Aktualizované 27.8.2020

Nehospodárnosť v RTVS sa nesmie opakovať!❗️Finančná kontrola odhalila až 13 prípadov porušenia finančnej disciplíny…

Uverejnil používateľ Kristián Čekovský – OĽANO Streda 26. augusta 2020

Stanovisko RTVS, zaslala Andrea Pivarčiová, hovorkyňa a vedúca Odboru komunikácie RTVS:

RTVS: Tvrdenia poslanca Kristiána Čekovského sú zavádzajúce a nepravdivé

V nadväznosti na včerajšie zavádzajúce vyjadrenia predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského k výsledkom kontroly Ministerstva kultúry, ktoré zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti Facebook, vydáva RTVS oficiálne stanovisko, v ktorom sa ohradzuje voči týmto tvrdeniam a uvádza ich na pravú mieru.

Pán poslanec Čekovský uviedol, že RTVS urobila pochybenia pri vyplácaní peňazí externým dodávateľom, konkrétne menuje spoločnosť NUNEZ NFE, s.r.o. „kde bolo neoprávnene vyplatených viac ako 30 000 Eur“. Toto tvrdenie je zavádzajúce a nepravdivé. Najvyššie pochybenie vo výške 27 439 Eur sa týka úplne inej spoločnosti, a to konkrétne Furia Film Plus s.r.o. Pri spoločnosti NUNEZ NFE, s.r.o. bolo zistené pochybenie vo výške 1 977,80 Eur, ktoré sa týkalo odvodov zdravotného a sociálneho poistenia zo mzdy. RTVS obratom uhradila svoj záväzok voči štátu a vyzvala všetkých dodávateľov na vrátenie predmetných poskytnutých finančných prostriedkov. Pán poslanec ďalej uvádza, že aj pri ďalších programoch bolo zistené nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v desiatkach tisíc Eur. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravdivých informáciách, keďže pochybenia v účtovných dokladoch boli uznané ako oprávnené len v prípadoch, ktorých celková suma tvorí 30 077 Eur. RTVS zdôrazňuje, že táto suma tvorí 0,12% z celkovej výšky poskytnutého štátneho príspevku 26 000 000 Eur. Kontrola podľa pána Čekovského konštatuje, že RTVS „nerobí riadne kontroly hospodárenia na všetkých úrovniach“. Voči tomuto tvrdeniu sa RTVS ostro ohradzuje, keďže ako bolo uvedené v predošlom stanovisku, doklady kontrolované MK SR nestihli prejsť internou kontrolou RTVS, keďže v dôsledku pandémie bola všetka pozornosť venovaná zákonnej povinnosti RTVS informovať občanov o aktuálnom dianí. Kontrolné zistenia odboru kontroly a inšpekcie MK SR teda priamo súvisia so situáciou výnimočného stavu, kedy nebolo možné zabezpečiť nastavené procesy, ktoré by eliminovali vznik kontrolného zistenia. Za bežných okolností by kontrolný mechanizmus a nastavené procesy v RTVS pravdepodobne zachytili chybové zúčtovanie koprodukčného vkladu a prišlo by k náprave bez nutnosti vrátenia finančných prostriedkov. Zdôrazňujeme, že pochybenie bolo zdokumentované v 13 prípadoch z niekoľkých tisíc kontrolovaných účtovných dokladov. RTVS sa dištancuje od zavádzajúcich tvrdení pána predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá a trvá na tom, že zistenia kontroly MK SR v RTVS nijakým spôsobom nedokazujú nehospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami poskytnutými od štátu ani nesprávne nastavenie interných kontrolných procesov.

Pokiaľ ide o plat a odmeny generálneho riaditeľa RTVS, tie sú jasne určené zákonom o RTVS a o ich výške tak môže rozhodnúť len NR SR. Odmeny generálnemu riaditeľovi RTVS priznáva Rada RTVS v zmysle zákona o RTVS, ktorý konštatuje, že súhrn jeho ročných odmien nesmie presiahnuť jeho ročnú mzdu a vymedzuje dôvody, pre ktoré sa odmena priznať nemôže. Ako uviedol predseda Rady RTVS Igor Gallo: „Mne, ani členom Rady, nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by neumožňovali vyplatiť, respektíve by umožňovali krátiť odmeny generálnemu riaditeľovi.“ RTVS považuje poukazovanie na výšku platu a odmien generálneho riaditeľa RTVS v uvedených súvislostiach zo strany pána poslanca Čekovského za nekorektné a prvoplánovo účelové, keďže ani vedenie RTVS, ani Rada RTVS nemá zákonné právomoci na jej zmenu. Predseda Rady RTVS označil bulvarizáciu tejto témy poslancom Čekovským ako „zbytočné politikárčenie“, s čím sa RTVS stotožňuje.

(ts, red)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu