Ivan ZARY
Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR

Public relations sú ako priateľstvo. Spoznávame ich zväčša až v núdzi, keď zisťujeme, akú veľkú hodnotu majú veci každodenné, a keď pripúšťame, že sme sa mohli mýliť a kráčať nesprávnym smerom, nesprávnym tempom, v nesprávnom čase, s nesprávnymi partnermi, nesprávne vybavení a nesprávne naladení…

Táto publikácia je pokračovaním a kontinuálnym rozvíjaním doterajšej publikačnej práce autora – tento raz vo virtuálnej podobe bez papiera a tlačiarenských farieb. Bude priebežne inovovaná tak, ako budú pribúdať poznatky autora. Takže, sledujte, ako sa to bude vyvíjať…

Ide o ďalší krok na ceste k Virtuálnemu inštitútu public relations, v ktorom bude možné študovať túto disciplínu diaľkovo prostredníctvom Internetu.

POZNÁMKA k poznámkam

Odkazy, referencie na osobitnej stránke. Odkaz vyzerá takto: – ref.

Public relations – vzťahy s verejnosťou – sú na Slovensku pomerne novou disciplínou. Objavili sa výraznejšie v praxi až po roku 1989 – po páde totality. Už na tomto mieste treba povedať, že public relations (ďalej budem používať skratku PR) sú produktom a súčasne podmienkou existencie pluralitnej, demokratickej, občianskej spoločnosti. Keďže sú bytostne zviazané s celým spektrom rozličných ľudských záujmov, späté s ich odhaľovaním, definovaním, presadzovaním a šľachtením, môžu voľne dýchať len tam, kde je slobodný zápas hoci aj diametrálne odlišných záujmov dovolený, možný. Totalitné režimy sú charakteristické sankcionovaním zvyčajne jediného „oficiálneho“, „správneho“ – ideologicky aj mocensky rozličnými spôsobmi podporovaného – záujmu. Tento záujem na piedestáli sa definúva rozmanito: či už ako štátny, národný, stranícky, ekonomický, kultúrny alebo iný. Ostatné záujmy sa potláčajú, obmedzujú, kritizujú, odsudzujú, v najtvrdších režimoch až kriminalizujú, hroziac dokonca psychickou a fyzickou likvidáciou ich nositeľov (koncentračné tábory, gulagy, psychiatrické liečebne, revolučné tribunály, škandalizácia v masmédiách, na politických mítingoch…)

Slobodná spoločnosť podporuje rozvoj rozličných záujmov. V prirodzenom prostredí voľnej konkurencie záujmov je možné a žiaduce pestrú paletu interesov rozvíjať a obohacovať. Túto voľnosť hatia iba ústava a zákonná úprava najdôležitejších verejných a individuálnych záujmov, napr. zákaz propagácie fašizmu, rasizmu a iných podobných ideológií, neprípustnosť porušovania osobnej a domovej slobody, sankcionovanie zneužívania slobody prejavu, získavania a šírenia informácií a pod.

Bratislava 16. novembra 1997 Ivan Ž á r y
(dátum prvej verzie celej publikácie)

Public relations… Public affairs… Práca s verejnosťou… Vzťahy s verejnosťou… Vzťahy k verejnosti… Firemná komunikácia… Korporatívna komunikácia… Komunikácia organizácie… Strategická komunikácia… Komunikácia s verejnosťou… Externá a interná komunikácia… Externé vzťahy…

Nech to nazveme akokoľvek, je to zakaždým to isté, a predsa každý raz celkom iné:

bullet Komunikácia, dorozumievanie sa, informovanie a oznamovanie…
bullet Jemná práca s informáciami, faktami, ich významom a súvislosťami…
bullet Profesionálne narábanie so starostlivo vybranými cieľovými skupinami, podskupinami a jednotlivcami…
bullet Priam alchymistické zaobchádzanie so záujmami, názormi a presvedčením ľudí…

Cieľom tejto plánovitej, dlhodobej činnosti je krok za krokom budovať, vybudovať a potom udržiavať čo najlepšie vzťahy, vzájomné porozumenie, prispievať k dobrej reputácii, povesti, obrazu, imidžu. Ide aj o umné presadzovanie a obranu záujmov, o skvalitňovanie informovanosti, o prípravu a podporu zmeny vnímania a správania sa tých, na ktorých záleží. Povedané inak: V public relations sa usilujeme povedať to dôležité tomu najdôležitejšiemu, optimálnym spôsobom, v optimálnom čase a priestore tak, aby výsledkom bola želaná zmena skutočnosti.

Čo sú teda public relations?

Každá definícia kríva – niektoré dokonca na obe nohy. S týmto vedomím berme aj túto nasledovnú:

Public relations sú systematickou, premyslenou a spravidla dlhodobou obojsmernou komunikáciou s verejnosťou, diferencovanou vzhľadom na presne vymedzené externé aj interné cieľové publiká. Cieľom je objektívne informovať, vytvárať priaznivý obraz, presviedčať, obhajovať a presadzovať špecifické záujmy a budovať pozitívne vzťahy. Public relations využívajú najširšiu paletu komunikačných prostriedkov, metód a postupov od jednoduchého klasického tlačového vyhlásenia, cez multimediálne prezentácie až po sofistikovanú globálnu komunikáciu prostredníctvom Internetu a sociálnych sietí.

Public relations – ako ľudská, sociálna komunikácia – slúžia na dorozumievanie sa ľudí, na výstavbu mnohokrát krehkého, ale nesmierne významného pradiva dôvery a vzájomného pochopenia.

bullet Môžu napríklad významne prispieť k posilňovaniu informovanosti a pocitov spolupatričnosti vnútri organizácií.
bullet Môžu prinášať rast dôveryhodnosti firmy v očiach jej dôležitých cieľových skupín – zákazníkov, dodávateľov, odberateľov, masmédií…
bullet Môžu pomôcť zmeniť zlú povesť a nepriaznivý obraz štátu v zahraničí, v očiach politikov, investorov, dôležitých záujmových skupín.
bullet Môžu zmäkčiť nepríjemné prechody a situácie – povedzme pri zavádzaní spoločenských reforiem a zmien.
bullet Môžu priviesť občanov k volebným urnám a spraviť pre nich prijateľnejších niektorých kandidátov či ich programy.
bullet Môžu ovplyvniť formuláciu, tvorbu, znenie i výklad a uplatňovanie zákonov a iných právnych noriem.
bullet Môžu zmierniť pocity horkosti, ba dokonca bôľ pozostalých po obetiach leteckej katastrofy a eliminovať ich súdne spory s prepravnou spoločnosťou.
bullet Môžu aj všeličo iné.

Nemôžu však zmeniť čierne na biele, vyrobiť z pravdy lož či z lži pravdu, „vyžehliť“ zločiny…

Vzťahy s verejnosťou nie sú propagandou a nemali by sa k nej uchyľovať. Tzv. „spin doctors“ – ako posmešne nazývajú prekrúcačov skutočnosti, ktorí si hovoria, že sú odborníkmi na public relations – môžu síce dodať faktom falš a faloš, ktoré ich nezainteresovaným zobrazia v inom svetle; je to však len načas, pokým pravda nevyjde na svetlo božie. Potom sa spravidla narába ďalším slovným spojením, prebraným z krajín vyspelých public relations – „public relations katastrofa“. A vtedy sú prislabí už aj experti na krízovú komunikáciu. Vedia, že profesionálna, teda presvedčivá, komunikácia sa musí opierať o pravdu, fakty také, aké skutočne sú, a nie o ich karikatúru.

Skutočne profesionálne vzťahy s verejnosťou sú  jednotou správneho konania a správnej komunikácie. Na ich začiatku sú úmysel a myseľ jednotlivcov, ktorí tvoria organizácie. Začínajú sa v každom z nás. Bližšie pozrite > TU

____________________________________________

Najnovšia definícia americkej PRSA: “Public relations is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics.” Po slovensky: „Vzťahy s verejnosťou sú strategickým komunikačným procesom, ktorý buduje vzájomne výhodné vzťahy organizácie a jej publík.“ – http://www.prsa.org/AboutPRSA/PublicRelationsDefined

Ivan ŽÁRY

 

© Copyright Ivan Žáry 1997-2013

Publikovaná časť je kapitolou z prvej slovenskej virtuálnej knihy o Public relations.
Viac informácií môžete nájsť na webovej stránke autora: www.zary.sk

Najnovšie príklady a odkazy na zaujímavé informácie z oblasti vzťahov s verejnosťou si pozrite na špeciálnej stránke Facebooku Vzťahy s verejnosťou – Public Relations

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu