Začiatkom septembra sme v článku s názvom „Snack Cheetos má svoju prvú televíznu kampaň. Spot nepriamo nabáda deti k nebezpečnému správaniu“ upozornili na reklamný spot spoločnosti PepsiCo, ktorý by svojim prevedením mohol porušovať pravidlá Etického kódexu reklamnej praxe.

V predmetnom spote matka cvičí pred televíznou obrazovkou a za jej chrbtom, schovaný za sedacou súpravou, na ňu striehnu jej dve deti a ich starý otec, ktorých dopĺňa maskot produktu snackov Cheetos gepard Chester.

Po chvíli dá starý otec deťom do rúk chrumky, vzápätí na to syn vystrelí jednu chrumku na matku, ktorá sa, ale stihne otočiť a chrumku chytiť do svojej ruky.

Reklama pokračuje výkrikom geparda Chestera „Do úkrytu!“ a následne detailnejšou propagáciou samotného produktu. Počas celej doby trvania reklamy je v dolnej časti spotu zverejnené upozornenie v znení: „Táto reklama nepodporuje a nie je ani návodom na nebezpečné správanie. Hra so streľbou sa neodporúča opakovať doma.“

Podľa nášho názoru, ale môže aj napriek upozorneniu, ktoré spot obsahuje, nabádať deti k nevhodnému správaniu sa k rodičom.

S možným porušením pravidiel Etického kódexu reklamnej praxe sme sa obrátili priamo na Radu pre reklamu, aby vyhodnotila, či TV spot rešpektuje pravidlá Etického kódexu reklamnej praxe.

Podľa nášho názoru reklama porušuje viacero článkov Etického kódexu reklamnej praxe platného na Slovensku.

Konkrétne sú tieto:

• Článok 13 Spoločenská zodpovednosť reklamy, ktorý v bode 3 uvádza: „Reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať“

• Článok 11 Slušnosť reklamy, ktorý v bode 1 odsek b uvádza, že v kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame : „Použitým zobrazeniam násilia v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia akéhokoľvek zobrazenia domáceho násilia, rodového násilia alebo násilia voči menšinovým jednotlivcom alebo skupinám v obraze alebo vo zvuku, ktoré by mohlo s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové stvárnenie reklamy pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako obhajoba, schvaľovanie alebo propagácia takéhoto násilia“

• Článok 10 Všeobecne o reklame, ktorý v bode 3 uvádza: „Reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi“

• Článok 23 Bezpečnosť a zdravie, ktorý uvádza: „Reklama nesmie bezdôvodne, najmä bez opodstatnenia vo vzdelávacích alebo sociálnych cieľoch, obsahovať zobrazenie alebo opis nebezpečnej situácie alebo praktiky, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie“

• Článok 47 Základné zásady, ktorý v bode 6 uvádza: „Reklama nesmie pôsobiť na deti využívaním neprimeraného násilia“

Podľa Článku 51, ktorý je súčasťou Etického kódexu reklamnej praxe na Slovensku, berie komisia do úvahy pri posudzovaní reklamy všetky všeobecné podmieňujúce faktory, ktoré sú vymenované v Etickom kódexe reklamnej praxe a teda aj tie, na ktoré sme poukázali, keďže spôsob, akým maloletí prijímajú reklamu a reagujú na ňu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu preskúmala podanú sťažnosť, naše stanovisko k predmetnej reklame aj dôkazový materiál a dospela k rozhodnutiu, že TV spot: „Cheetos – poriadna porcia zábavy“, ktorého zadávateľom je PEPSICO CZ s.r.o., nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe, na ktoré sme poukázali.

„V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať a popularizovať (čl. 13 ods. 3 Kódexu). Cieľom reklamy bola v danom prípade komunikácia snacku – chrumiek Cheetos. Komisia sa nestotožnila s názormi sťažovateľa a má za to, že reklama nezobrazuje nič, čo by mohlo viesť k násilným aktom alebo ich podporovať či popularizovať. Správanie, resp. konanie postáv v reklame, voči ktorému namieta sťažovateľ je súčasťou nevinnej detskej hry, ktorú sa deti hrajú pod dohľadom dospelých osôb. Deti, ktoré v reklame vystupujú sú už dostatočne staré na to, aby vyhodnotili vhodnosť takéhoto konania a pochopili do akej miery a za akých okolností je takéto správanie možné považovať za zábavu a hru. V spote je navyše po celú dobu prítomná animovaná postavička a spracovanie reklamy, vrátane jej deja nie je realistické ale využíva primeranú mieru reklamného zveličenia, ktoré nie je možné interpretovať doslovne. Reklama nezobrazuje nebezpečnú situáciu, ani praktiku, ktorá by sa javila ako riziková pre bezpečnosť a zdravie („muníciou“ je arašidová chrumka). Komisia sa nedomnieva, že by reklama mohla mať negatívny dopad na deti a maloletých. Reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým kategóriám spotrebiteľov a Komisia ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex,“ popísala dôvody na základe, ktorých Rada pre reklamu dospela k svojmu rozhodnutiu.

Súčasťou rozhodnutia je aj stanovisko zadávateľa reklamnej kampane, ktorý sa vyjadril, že v spote je len zábavnou formou zobrazená hra rodiča s dieťaťom. Okrem toho zastáva názor, že zo sťažnosti nie je zrejmé ako a čím má spot nabádať deti k násilnému správaniu a v čom konkrétne to správanie spočíva. Podľa neho spot neobsahuje žiadne nepriame nabádanie k násilnému správaniu.

Hoci Rada pre reklamu rozhodla, že reklamný spot spoločnosti PepsiCo je v súlade s pravidlami Etického kódexu, z nášho pohľadu sa stále domnievame, že takýto spôsob prezentácie správania nie je práve vhodným príkladom a vzorom pre maloletých divákov, ktorý ho môžu vnímať ako námet na reálnu hru nielen s rodičmi, ale aj s inými deťmi. Dokonca na to upozorňuje aj text v dolnej časti reklamného spotu, ktorý na základe týchto vyhodnotení vyznieva kontraproduktívne.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu