Udeľovanie pokút Radou pre vysielanie a retransmisiu za porušovanie čestnosti a slušnosti v reklamách a telenákupoch v programových službách dvoch najväčších vysielateľov MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r. o. a MAC TV, s. r. o. i naďalej pokračuje.

Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí zo dňa 25. októbra 2016 opäť pokutovala za priestupky, ktorých sa televízie permanentne dopúšťajú.

Tentoraz boli vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. udelené pokuty v celkovej výške 16 tisíc eur a vysielateľovi MAC TV, s.r.o. v sume 7 tisíc eur.

Obe finančné čiastky sú nezanedbateľné položky, najmä ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že pokuty v takýchto, a neraz aj vo väčších sumách, dostávajú za stále rovnaké či podobné priestupky pravidelne. Vyzerá to ale, že tieto televízie sú nepoučiteľné.

Sankcie pre vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o.

Pokuta 8 tisíc eur

Uvedenú pokutu dostala programová služba Dajto za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v odvysielanom komunikáte Akčná výhra, v dňoch 1. a 14. mája 2016.

Porušenie v komunikáte Akčná výhra odvysielaného 1. mája 2016 spočívalo v klamlivom zadaní inštrukcie riešenia predmetnej úlohy, ktorá spočívala v spočítavaní číslic na obrázku. Je potrebné zdôrazniť, že diváci boli inštruovaní tak, že majú spočítavať čísla a číslice na obrázku, teda boli inštruovaní k použitiu matematických postupov pri riešení zadania, ďalej boli informovaní, že riešenie „je veľmi jednoduché“, že na riešenie stačí spočítať všetky čísla a číslice na obrázku, pričom netreba prehliadnuť žiaden detail. Toto inštruovanie nijako nevyjadruje základnú a podstatnú podmienku pre správne vyriešenie zadania – a to uhádnutie všetkých znakov, ktoré majú mať číselnú hodnotu a ešte aj ich hodnoty. Až následne mohli diváci pristúpiť k spočítavaniu. Diváci však neboli inštruovaní tak, že majú relevantné údaje uhádnuť, ale len k spočítavaniu, teda k matematickej operácii, ktorá má svoje pravidlá, teda k jednoduchému úkonu. Spôsob inštruovania a netransparentný spôsob pripisovania hodnôt jednotlivým znakom robí posudzované zadanie nevyriešiteľným.

markiza-dostala-pokutu-16-tisic-eur-joj-7-tisic-eur-obr-1

V odvysielanom komunikáte sa programová služba rovnakého pochybenia dopustila aj dňa 14. mája 2016, taktiež nejednoznačným zadaním riešenia matematickej úlohy. Aj tu boli diváci inštruovaní tak, že majú spočítavať čísla a číslice na obrázku, teda boli inštruovaní k použitiu matematických postupov pri riešení zadania, ďalej boli informovaní, že „fakt to nie je nič náročné“, že na riešenie stačí spočítať všetky čísla a číslice na obrázku, pričom netreba nič prehliadnuť. Toto inštruovanie nijako nevyjadruje základnú a podstatnú podmienku pre správne vyriešenie zadania, a to uhádnutie všetkých znakov, ktoré majú mať číselnú hodnotu a ešte aj ich hodnoty. Až následne mohli diváci pristúpiť k spočítavaniu. Diváci však neboli inštruovaní tak, že majú relevantné údaje uhádnuť, ale len k spočítavaniu, teda k matematickej operácii, ktorá má svoje pravidlá, teda k jednoduchému úkonu. Spôsob inštruovania a netransparentný spôsob pripisovania hodnôt jednotlivým znakom robí posudzované zadanie nevyriešiteľným. NS SR v rozsudku vo veci 3SŽ/22/2013 poukázal na to, že v prípade ak moderátorka prezentuje zadanú úlohu ako ľahkú, avšak vzhľadom na všetky podmienky jej riešenia (napr. zmiešavanie rôznych číselných sústav pri jej riešení) ju za takú nie je možné považovať, nemožno uvažovať o zabezpečení čestnosti pri vysielaní takéhoto komunikátu.
markiza-dostala-pokutu-16-tisic-eur-joj-7-tisic-eur-obr-2

Pokuta 8 tisíc eur

Uvedenú pokutu dostali programové služby Dajto a TV Doma za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátov Akčná výhra dňa 14. marca 2016 a Super výhra dňa 1. mája 2016.

V komunikáte Akčná výhra odvysielaného 14. marca 2016 bolo za nečestným konanie moderátorky, ktorá uznala ako správnu odpoveď divákovi, ktorý bol počas trvania siedmej súťažnej úlohy prepojený do štúdia, napriek tomu, že táto odpoveď bola nesprávna, keďže uviedol iba jeden rozdiel ktorý sa nachádzal na dvoch vedľa seba zobrazených fotografiách, pričom podľa zadania bolo potrebné uviesť tieto rozdiely dva. Tým znemožnila účasť v hre ďalším divákom, ktorí mohli uviesť správnu odpoveď v súlade so zadaním, teda mohli uviesť dva z dvoch požadovaných rozdielov, ktoré sa nachádzali na dvoch vedľa seba zobrazených fotografiách.

markiza-dostala-pokutu-16-tisic-eur-joj-7-tisic-eur-obr-3
V komunikáte Super výhra odvysielaného 1. mája 2016 bolo konanie moderátorky taktiež nečestné, keď uznala ako správnu odpoveď, ktorá nebola správna, čím znemožnila účasť v hre ďalším divákom, ktorí mohli uviesť správnu odpoveď v súlade so zadaním.

markiza-dostala-pokutu-16-tisic-eur-joj-7-tisic-eur-obr-4
Pokuty pre vysielateľa MAC TV s.r.o.

Pokuta 7 tisíc eur

Vysielateľ MAC TV s.r.o. dostal na tomto zasadnutí RVR len jedinú pokutu, a to za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) na programovej službe JOJ, ku ktorému došlo počas vysielania programov Noviny dňa 21. januára 2016 a Zase ona! dňa 24. januára 2016. V predmetných programoch počet reklamných prerušení prevýšil počet kompletných 30-minútových časových úsekov, konkrétnejšie boli prerušené v jednom 30-minútovom časovom úseku dvakrát, čo je v rozpore s výkladom § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý povoľuje jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý 30-minútový časový úsek.

Vznik programovej siete Rádio WOW – Go Deejay

Okrem udeľovania pokút a upozornení na porušenie zákona bolo súčasťou zasadnutia RVR aj prejednanie schválenia vzniku programovej siete Rádio WOW – Go Deejay.

„Rada pre vysielanie a retransmisiu včera schválila vznik programovej siete Rádio WOW – Go Deejay, čo v praxi znamená, že Rádio WOW budete môcť naďalej počúvať v Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici, v Ilave a Púchove na vysielačoch, kde pôvodne vysielalo rádio Go Deejay a Šláger. Rádio WOW má aktuálne vo výberovom konaní aj frekvenciu v Nitre 93,6 MHz, ktorej koordinácia trvala 2 a pol roka. V pláne sú ešte dva vysielače, v Topoľčanoch a Handlovej a tým by sa malo ukončiť rozširovanie v analógovom prostredí. V príprave je aj koordinácia T-DAB multiplexu na Považskom Inovci, kde Rádio WOW má už v súčastnosti svoju techniku, predovšetkým RR spoje ale i komerčné 5Ghz vysielače bezdrôtového internetu, ktoré prevádzkuje pod registrovanou ochrannou značkou RadioNET (RadioNET s.r.o.),“ uviedol pre MediaWatch.Dog, Martin Jursa, konateľ Rádia WOW s. r.o..

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu