Markíza dostala pokutu vyše 4 tisíc eur za film Rallye smrti
autor koláže: Marián Luha (zdroj foto: pixabay.com)

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom zasadnutí uložila sankciu – pokutu vysielateľovi TV MARKÍZA za porušenie zákona o ochrane maloletých (JSO), ku ktorému došlo odvysielaním filmu Rallye smrti, ktorý označila TV MARKÍZA ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek scénam zobrazujúcim násilie a šikanovanie a napriek vulgárnemu vyjadrovaniu (!),  ktoré klasifikujú program ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov až do 18 rokov.

Rada pre vysielanie a retransmisiu dala televízii Markíza pokutu vo výške 4 500 eur. V zmysle zákona mohla televízia dostať pokutu v rozmedzí 663 eur až 66 387 eur.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“ 

 

Televízia Markíza vo svojom vyjadrení k predmetnému správnemu konaniu na niekoľkých miestach uviedla, že predmetný program ani sporné scény neobsahovali hodnotiace kritériá spadajúce pre vekovú hranicu divákov od 18 rokov a zároveň sa domnieva, že, cit.:

„v prípade sporných scén ide o detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku, ktoré sa schvaľuje, zľahčuje alebo vyzdvihuje do popredia a vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie a vulgárne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov…Vysielateľ má za to, že program bol označený správne ako nevhodný pre vekovú kategóriu maloletých do 15 rokov, pretože uvedené hodnotiace kritéria spadajú do kategórie vhodnosti podľa § 1 ods. 2 písm. a), d) a g) JSO.“

S uvedeným tvrdením nie je možné súhlasiť, uvádza Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Zo záznamu vysielanie je nesporná prítomnosť hrubých vulgarizmov, t.j. vulgarizmov vysokej intenzity, spadajúcich pod kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov.

Jedným z hodnotiacich kritérií pre klasifikovanie a označenie programu ako nevhodného a neprípustného pre maloletých do 18 rokov je vulgárne vyjadrovanie ako aj obscénne vyjadrovanie a obscénne gestá. Zároveň sú však vulgárne vyjadrovanie ako aj obscénne vyjadrovanie a obscénne gestá hodnotiacimi kritériami pre klasifikovanie a označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov ak ide o vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.

Vo filme odzneli aj tieto výroky:

20:30:38
Guľomet Joe: „Do riti….Kurva….Takže ty to chceš takto? Dobre.“

Guľomet Joe, ktorému sa nedarí naštartovať auto: „Čo je, kurva. Musíme sa vrátiť do pretekov!“ 

21:02:14
„Ja chcem, aby mi kozatá pipenka lízala palce, ale to nejde, sme v base, kamoš a Casy je baba. Privezú ju z babskej väznice na severe.“

21:40:12
Pachenko Listsovi: „Ty kurva!“

21:47:41
Pachenkova reakcia: „Kurva!“

21:49:32
Guľomet Joe navigátorovi: „Kurva, ty si myslel? Vypadni z môjho auta!“

22:25:58
Hennessey: „Tak vypnite tie skurvené počítače!“ 

 

RVR posudzovala program aj podľa týchto paragrafov zákona:

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a)(ďalej len „jednotný systém označovania“).“ 

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 589/2007 Z.z.: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú

a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania“
b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,
c) zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej diskriminácie a neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania,
d) zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy alebo zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku formou zábavy, 

Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z.z.: „Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska

a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke programovej služby,
b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a
c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.“

Sledujte nás aj na Facebooku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu