(angl. media literacy) – schopnosť pristupovať, analyzovať a hodnotiť silu obrazov, zvukov a posolstiev, s ktorými denne prichádzame do styku a tvoria dôležitú časť súčasnej kultúry. Mediálna vzdelanosť sa orientuje na všeky druhy médií –film, televíziu, rozhlas, zvukové nahrávky, tlačené médiá, internet a ostatné digitálne komunikačné technológie.

Mediálna vzdelanosť má sprostredkovať schopnosť zmysluplne, t. j. kriticky, reflektujúco a aktívne využívať všetky druhy médií a ich produkty. Úlohou mediálnej vzdelanosti je vybaviť jednotlivcov poznatkami, schopnosťami, zručnosťami a postojmi, aby dokázali pochopiť pravidlá fungovania mediálneho sveta.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC. Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

 

Použitá literatúra:

BREČKA, Samuel. Mediálna výchova, Heslár mediálnej komunikácie Zošit 1. Bratislava : Národné centrum mediálnej komunikácie, 1999.
KAČINOVÁ, Viera. Multiplikátori mediálnej výchovy na Fakulte masmediálnej komunikácie – blízka či vzdialená budúcnosť?. In: Kolokvium 1-2 Katedry masmediálnej komunikácie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2004.

REKLAMAadv.: