Jaroslav Rezník je novým riaditeľom RTVS. Rozhodli o tom poslanci počas tajných volieb, keď ho z prítomných 147 poslancov zvolilo až 95. Aké sú jeho plány s inštitúciou, ktorá patrí medzi najväčšie a najstabilnejšie na Slovensku predstavil v dokumente „PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA (RTVS)“.

Jaroslav Rezník, ktorý od roku 2009 pôsobil ako generálny riaditeľ tlačovej agentúry TASR, si uvedomuje novodobé trendy ako sociálne siete, internet a možnosť anonymne sa vyjadrovať k čomukoľvek, teda akceptuje trendy, ktoré podstatne zmenili spôsob poskytovania aj prijímania informácií.

Dôležitá je trvalá finančná nezávislosť RTVS

V dokumente Rezník zdôrazňuje skutočnosť, že základom pre úspešný rozvoj RTVS je doriešenie dlhodobého systémového financovania verejnoprávnej televízie, ktoré je v súčasnosti zabezpečené koncesionárskymi poplatkami a zmluvou so štátom, pretože bez Zmluvy so štátom nie je RTVS finančne schopná pokryť ani základné kapitálové potreby. Riešením by mala byť napríklad aj pravidelná valorizácia koncesionárskych poplatkov, ktoré by verejnoprávnym médiám zaručovali trvalú finančnú nezávislosť.

Strategické vízie verejnej služby pre RTVS

V dokumente Jozefa Rezníka sú definované štyri body strategickej vízie verejnej služby pre RTVS na roky 2017 až 2022 a to:

• Vzdelávať – informovať – zabávať. Byť dôveryhodným zdrojom informácií.
• Dôverovať si navzájom. Robiť a tvoriť pre ľudí. Prinášať hodnotu za peniaze.
• Mať vášeň pre objavovanie. Byť inovatívnou spoločnosťou.
• Byť modernou, národnou, kultúrnou inštitúciou.

„V súčasnej dobe plnej informácií, ktorých je tak veľa, že je problematické sa zorientovať v ich dôveryhodnosti je prvoradou úlohou verejnoprávneho média prinášať informácie v spravodajstve, tiež musí vysvetľovať a analyzovať v publicistike a musí vytvoriť takú kvalitu spravodajstva a publicistiky, aby sa stalo užitočným pre široké a nediferencované masy národa i národností,“ napísal Rezník.

Okrem toho je podľa Jaroslava Rezníka dôležité tvoriť programové služby podľa reálnej generačnej štruktúry Slovenska a generačné vrstvenie treba premietať okrem formátovania jednotlivých programových služieb a ich cielenia, aj do roviny hudby, tém a ich spracovania.

RTVS sa musí zamerať aj na novodobé trendy

Tak ako všetko okolo aj RTVS musí pracovať s novodobými trendmi a je potrebné, aby razantne vstúpila do priestoru nových médií, vytvorila silný a veľký web, ktorý bude zhodnocovať spravodajstvo a publicistiku z rôznych programových služieb, využije regionálnych spravodajcov, zahraničných spravodajcov, publicistiky, športu.

RTVS sa musí odvážne postaviť aj do úlohy inovátora a tvorcu trendov a to aj napriek neľahkej finančnej situácii, musí nové možnosti, ktoré ponúka súčasná technika nielen hľadať, ale ich aj vytvárať.

„RTVS musí reagovať na skutočnosť, že v rámci postupujúcich procesov globalizácie, informatizácie a digitalizácie života musí dôstojne zvládnuť aj úlohu obsahového poskytovateľa (content provider) pre nové médiá,“ uviedol Jaroslav Rezník v strategickom pláne rozvoja RTVS.

RTVS sa potrebuje dynamicky rozvíjať na internete aj na sociálnych sieťach, pretože práve tam sa sústreďuje čoraz väčší záujem verejnosti.

Rezník preto navrhuje zriadiť „Úsek nových médií“, ktorého úlohou by bolo prevádzkovať weby pre kultúru, vzdelávanie, regióny, ale aj tvorba aplikácií pre smartfóny či hbbTV a prevádzka online TV pre školy.

Rezník má v pláne obnoviť programovú službu – Trojka

V súčasnosti sú v televízii RTVS dve hlavné programové služby a to Jednotka a Dvojka, vysielanie programovej služby Trojka, ktorá bola zameraná na šport, bolo ukončené v roku 2011.

S týmto krokom sa Rezník nestotožňuje a považuje ho za strategickú chybu. Podľa neho toto rozhodnutie v krátkodobom horizonte pravdepodobne prinieslo úsporu nákladov, no v strednodobom horizonte to spôsobilo znehodnotenie vysielacej štruktúry existujúcich programových služieb, pretože objem športu v STV po zrušení Trojky paradoxne narastal.

Aj preto má Rezník v pláne obnoviť vysielanie Trojky, k jej spusteniu by mala RTVS pristúpiť ešte pred začiatkom Letných olympijských hier 2020, ktoré budú v Tokiu.

Rezník vidí budúci rozvoj RTVS na televíznom trhu veľmi pozitívne

Za zásadné okolnosti, ktoré môžu mať veľký vplyv na rozvoj RTVS na televíznom trhu považuje Rezník odchod TV Markíza z terestriálne šíreného multiplexu a spor o zastavenie šírenia českých komerčných staníc na území Slovenska.

Podľa neho táto unikátna situácia vytvára pre RTVS priestor na opätovné získanie diváka, čo by sa mohlo docieliť aj spustením tretieho programového okruhu.

Okrem toho bude potrebné presné vymedzenie programovej štruktúry televíznej služby Jednotka na klasickom princípe modelu BBC: vzdelávať – informovať – zabávať .

Aj programová štruktúra televíznej služby Dvojka potrebuje konkrétnejšie zadefinovanie programovej štruktúry. „Počas dňa by mala byť televíziou pre deti, školy a všetkých, ktorí majú v sebe vášeň pre poznanie a poznávanie, večer a v noci by mala byť televíziou artového typu a mala by vytvoriť dostatočný priestor pre národnostné menšiny, minority a záujmové skupiny,“ približuje Rezník v dokumente víziu ako by malo vyzerať vysielanie Dvojky.

Väčšie kompetencie pre regionálne štúdia

Regionálne štúdia RTVS by mali podľa informácii z dokumentu „PROJEKT RIADENIA A ROZVOJA ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA (RTVS)“, slúžiť ako kultúrne inštitúcie a mali by produkovať autonómne vysielanie pre svoje oblasti.

Okrem toho je potrebné, aby produkovali informácie aj pre web, napríklad aj v podobe prenosov zo zastupiteľstiev VÚC či zastupiteľstiev miest a obcí, pretože tieto informácie sú pre regióny veľmi dôležité.

V pláne je aj zlepšiť pokrytie rozhlasovým signálom

Medzi ďalšie dominanty svojho projektu zaradil Rezník aj výrazné zlepšenie pokrytia územia Slovenskej republiky rozhlasovým signálom v pásme stredných vĺn navýšením vyžiareného výkonu a opätovné spustenie vysielača v Rimavskej Sobote v kombinácii so sieťou T-DAB+ pre programový okruh Rádio Patria.

Slovenský rozhlas potrebuje inovácie v programe a v spôsoboch jeho doručovania
Rezník je presvedčený, že Slovenský rozhlas nepotrebuje preformulovať svoj verejnoprávny obsah, pretože rozhlasové služby kontinuálne napĺňajú úlohy verejnoprávneho vysielateľa.

Potrebuje, ale hľadať svoju vlastnú identitu a razantnejšie vstupovať do verejného priestoru ako inovátor a udávateľ trendov, ako médium, ktoré prepája hovorené slovo s pridanou hodnotou nových médií a ktoré dokáže zhodnocovať svoj obsah v nových podmienkach online médií.

RTVS má potenciál na rozvoj, ale potrebuje k nemu silný a tvorivý realizačný tím

Podľa dokumentu a informácii, ktoré sú v ňom obsiahnuté je vidieť, že potenciál na rozvoj RTVS je veľký, či sa ale reálne dokáže prepracovať do podoby v akej ho popísal Jaroslav Rezník záleží od mnohých faktorov a nielen finančných.

„Akokoľvek atraktívne vízie ani dobre spracovaný projekt však nemôže byť úspešný bez silného a tvorivého realizačného tímu, ktorý má schopnosti a odhodlanie víziu sformulovať a presadiť ju do života.

Členovia tímu musia vedieť kreatívne tvoriť, smelo a vizionársky myslieť, mať ambície dosahovať trvalé výsledky a vedieť svoje konanie obhájiť pred odbornou i laickou verejnosťou,“ uvádza sa v závere dokumentu.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu