Dňa 29. 01. 2015 sa konalo 1. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

Rada pre reklamu posudzovala reklamy, podľa etického kódexu

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Reklamný článok v novinách: „Ako ušetriť na poplatkoch za osobný účet“, vydavateľa: 14 news, s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na reklamný článok umiestnený v novinách „naše novinky-Bánovce nad Bebravou“, vydavateľa 14 news, s.r.o., ktorý propaguje výhody osobného účtu od Poštovej banky, a.s. Sťažovateľ namieta, že článok nie je označený ako inzercia a vytvára dojem redakčného článku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Reklamný článok v novinách: „Ako ušetriť na poplatkoch za osobný účet“, vydavateľa: 14 news, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 22 ods. 2 Kódexu.  V danom prípade sa AK RPR stotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že obsah článku, jeho nadpis, štylistika, záverečný podpis „autora“ ako aj samotné umiestnenie v rámci strany, súčasťou ktorej je redakčný obsah, môžu v priemernom spotrebiteľovi vyvolať dojem, že text je taktiež súčasťou riadneho redakčného obsahu a nie je reklamou, čo však v skutočnosti nie je pravda. Aj napriek tvrdeniu vydavateľa, že reklamný článok je označený číslom inzercie, AK RPR má za to, že predmetná reklama nie je odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama pre priemerného spotrebiteľa rozoznateľná, a preto uznala námietky sťažovateľa a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.

Vonkajšia reklama: „Intimissimi“, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s. r. o.

Rada obdržala sťažnosti od viacerých fyzických osôb na vonkajšiu reklamu zadávateľa CALZEDONIA SLOVAK s. r. o., ktorá propaguje značku spodnej bielizne Intimissimi.

Sťažovatelia namietajú, že reklama je sexistická, vykresľuje ženu ako sexuálnu atrakciu a je namierená na túžbu mužov po sexe a presvedčenie žien, že sú pre mužov atraktívne len v špeciálne kúpenej spodnej bielizni.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. Vonkajšia reklama: „Intimissimi“, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade je AK RPR toho názoru, že modelka je vyobrazená v rámci vizuálu v kontexte zobrazenia produktu konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj spodnej bielizne. Samotné zobrazenie nie je neslušné alebo vulgárne, ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a ide o štandardný spôsob komunikácie produktu, akým je spodná bielizeň. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom. Zobrazenie modelky je v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie, a preto sa AK RPR nestotožnila s názormi sťažovateľov a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex a sťažnosti ako neopodstatnené.

Pozrite si ilustračné video:

 
TV spoty: „Clavin“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o.

Rada obdržala viacero sťažností od fyzických osôb na TV spoty zadávateľa Simply You Slovakia s.r.o., ktorý propaguje výživový doplnok na podporu Clavin. Sťažovatelia sú toho názoru, že reklama nebola pripravená s pocitom zodpovednosti voči maloletým, nie je slušná a je v rozpore s dobrými mravmi. Ženu vykresľuje sexisticky, hypersexuálne ladenú, aj keď prípravok je určený mužom, ktorí majú problém s erekciou.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spoty: „Clavin“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľov a pri posudzovaní vychádzala najmä zo skutočnosti, že cieľom reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. V reklame nie je zobrazené správanie alebo vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti, či slušnosti a taktiež si AK RPR nemyslí, že modelky, ktoré vystupujú v reklamách by boli vykreslené sexisticky, degradujúco, či urážlivo. Ich vystupovanie je v kontexte deja reklamných spotov, prostredníctvom ktorých zadávateľ komunikuje základnú charakteristiku svojho produktu a náznak sexuálneho správania má v tomto prípade svoje opodstatnenie, pretože upozorňuje na účinok výživového doplnku, a je teda bezprostredne v kontexte cieľa reklamy. V súvislosti s možnou konfrontáciou reklamy maloletými osobami je AK RPR toho názoru, že reklama nemá priamy negatívny dopad na maloleté osoby, a ani nebola vysielaná v čase, ktorý by bol primárne určený maloletému divákovi, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Internetová reklama na web stránka zadávateľa: „Tablet sa vracia“, zadávateľa: GAYA, s. r. o.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na web stránku zadávateľa GAYA, s. r. o., ktorý poskytuje telefonické a internetové služby. Sťažovateľ tvrdí, že ponuka zadávateľa, „Tablet sa vracia“, je zavádzajúca a znevýhodňuje potenciálnych klientov spoločnosti a poukazuje na skutočnosť, že na stránke nie sú dostatočne komunikované podmienky ponuky.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama „Tablet sa vracia“ na web stránke zadávateľa: GAYA, s. r. o.  je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 6 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietku sťažovateľa. Významnou podmienkou predmetnej ponuky je, že zákazník môže akciu využiť ak na mieste pripojenia nebola za posledných 24 mesiacov aktívna žiadna zo služieb spoločnosti. AK RPR nenamieta voči  parametrom a podmienkam ponuky, avšak je toho názoru, že zadávateľ mal venovať zvýšenú pozornosť ich komunikácii. Spotrebiteľ nebol na túto podmienku žiadnym spôsobom upozornený a podmienka nie je zrejmá ani z headlinu „Tablet sa vracia ku každému novému pripojeniu TV alebo internetu“. AK RPR má v danom prípade za to, že v reklame zadávateľ opomenul uviesť podstatnú informáciu, ktorú bežný spotrebiteľ – pre ktorého je určená komunikovaná služba, nevie a potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, a to aj vo vzťahu k použitému komunikačnému médiu, ktoré umožnilo zadávateľovi sprostredkovať spotrebiteľom informácie o podmienkach služby komplexnejšie. A preto AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex a sťažnosť sťažovateľa ako opodstatnenú. Zadávateľ po upozornení, podmienky ponuky na svoju webovú stránku doplnil.

Web stránka zadávateľa: „Pôvodná cena“, zadávateľa: Alza.cz a.s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na web stránku zadávateľa Alza.cz a.s. Sťažovateľ namieta voči zobrazeniu pôvodných cien na webe spoločnosti, ktoré sú vyššie ako aktuálne priemerné ceny za produkt u iných predajcov, čo považuje za zavádzajúce.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Informácia „Pôvodná cena“ na web stránke zadávateľa: Alza.cz a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa a pri posudzovaní reklamy vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že zadávateľ podrobne definuje pojem „pôvodná cena“ priamo v obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené aj na predmetnej webovej stránke. Zadávateľ taktiež preukázal, že ponúkaný tovar skutočne spoločnosť ponúkala za uvedenú pôvodnú cenu, a teda, komunikáciu pôvodnej ceny, v podobe akú si zvolil zadávateľ nemožno považovať za klamlivú. Navyše v rámci webovej stránky zadávateľa si spotrebiteľ môže urobiť porovnanie vybraných produktov a zvážiť tak konečnú výhodnosť ponuky. AK RPR má ale za to, že pri vývoji cien pri elektronických zariadeniach, ktoré sú v ponuke niekoľko rokov, nie je pre spotrebiteľa relevantný údaj o pôvodnej cene za ktorú sa zariadenie dalo kúpiť pred niekoľkými rokmi, keďže prirodzene spotrebiteľ porovnáva aktuálne ceny produktov. S ohľadom na uvedené nepovažuje AK RPR reklamu za porušujúcu Kódex a sťažnosť sťažovateľa vyhodnotila ako neopodstatnenú.
 
TV spot: „Pevný DSL internet“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na TV spot zadávateľa Orange Slovensko, a.s., ktorý propaguje pevný DSL internet. Sťažovateľ je toho názoru, že TV spot uráža všetkých vzdelaných ľudí a znehodnocuje učiteľský status, pretože na budíku sa zobrazuje čas 6:99, pričom každý vie, že hodina má 60 a nie 100 min.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Pevný DSL internet“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa a má za to, že zobrazenie času v podobe „6:99“ na budíku nemožno vnímať doslovne, ale je potrebné ho interpretovať v kontexte komunikačného posolstva reklamy, cieľom ktorej bolo propagovať výhodnosť ponuky internetu vo vzťahu k cene. Zadávateľ využil v rámci spotu hyperbolu a reklamné nadsadenie a AK RPR nie je toho názoru, že reklama obsahuje prezentácie či tvrdenia, ktoré by mohli urážať priemerného spotrebiteľa, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Reklamný článok: „Vstup SWANu na vianočný trh“, zadávateľa: SWAN, a.s.

Rada obdržala sťažnosť od spoločnosti Orange Slovensko, a.s., na reklamný článok zadávateľa SWAN, a.s., ktorý hovorí o vstupe operátora na vianočný trh. Sťažovateľ tvrdí, že informácie uvedené v článku vyvolávajú dojem, že zadávateľ bol pripravený v predvianočnom období vstúpiť na trh, ale nemohol tak urobiť kvôli obštrukciám konkurencie. Tvrdenia zadávateľa v reklame o údajných obštrukciách, spolu so zamlčaním podstatných informácií o skutočnej pripravenosti spoločnosti SWAN, a.s. na spustenie svojich služieb môžu ovplyvniť priemerného spotrebiteľa pri kvalifikovanom rozhodnutí o výbere svojho operátora a poškodiť obchodné mená jej konkurentov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamný článok: „Vstup SWANu na vianočný trh“, zadávateľa: SWAN, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. AK RPR má za to, že text tlačovej správy, neobsahuje tvrdenia, ktoré by mohli zaviesť spotrebiteľa. Text informuje o skutkovom stave viažuc sa na konkrétnu povinnosť držiteľov individuálnych povolení, a to poskytnutia oprávneným záujemcom národný roaming, dňom splnenia podmienky pokrytia 20% populácie Slovenskej republiky, pričom nebolo spochybnené, že by zadávateľ túto podmienku určenú v individuálnom povolení nesplnil. Text neobsahuje ani iné informácie zneužívajúce dôveru priemerného spotrebiteľa. AK RPR taktiež nie je toho názoru, že reklama je v rozpore s dobrými mravmi, či pravidlami hospodárskej súťaže a nemyslí si, že môže privodiť ujmu inému súťažiteľovi. S ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila AK RPR reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu