Rada pre reklamu rozhodla, že reklama Kompot-u s podobizňou hlavného hygienika je v rozpore s Etickým kódexom. Eshop vlastnia majitelia, ktorý robili aj kampaň Andrejovi Kiskovi a strane Za ľudí

Aký je váš názor na komunikáciu Kompot.sk a ich body shaming/zosmiešňovanie fyzického vzhľadu človeka? Páčilo by sa vám keby vašu podobizeň zneužili na propagáciu? Myslíte si, že je to vhodný spôsob ako upútať zákazníka? Rada pre reklamu rozhodla, že spoločnosť Welldone, ktorá eshop prevádzkuje porušila Etický kódex. Za spoločnosťou Welldone stoja majitelia reklamnej agentúry Komplot Advertising Peter Hajdin a Adam Znášik, ktorí robili kampane aj pre Andreja Kisku a stranu Za ľudí.

„Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči príspevku, ktorý bol umiestnený na Facebook fan page značky KOMPOT.sk, zadávateľa WELLDONE s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na to, že vizuál príspevku zobrazoval hlavu hlavného hygienika SR, MUDr. Mikasa pretvorenú do tekvice. Sťažovateľ má za to, že predmetné zobrazenie znevažuje osobu hlavného hygienika a porušuje Kódex vo viacerých jeho ustanoveniach. Sťažovateľ taktiež uvádza, že za reklamu sa zadávateľ ospravedlnil a ponúkol svojim zákazníkom dopravu zadarmo, avšak p. Mikasovi sa verejne neospravedlnili,“ uviedla Rada pre reklamu vo svojom stanovisku.

„Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že predmetný komunikát “helloweenska tekvica” nie je reklama. Nespája sa so žiadnym produktom ani značkou z portfólia zadávateľa, nebola platená ani inak marketingovo podporovaná a ani nemala za cieľ zvýšiť predaje výrobkov zadávateľa. Spoločnosť sa dlhodobo vyjadruje k spoločenským témam, často ironizujúcim, alebo sarkastickým spôsobom. Zadávateľ uznáva, že nie každému to je po chuti a niekedy tieto príspevky vzbudia aj negatívne emócie. Napriek tomu, že si zadávateľ nie je vedomý porušenia akéhokoľvek zákona, alebo etickej normy, na podnet niektorých občanov predmetný obrázok stiahol a ospravedlnil sa ľuďom, dotknutých spôsobom, ktorý nebol zamýšľaný,“ doplnila Rada pre reklamu.

Názor Komisie:
„Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom zadávateľa, podľa ktorého predmetný komunikát “helloweenska tekvica” nie je reklama. Predmetná komunikácia bola umiestnená na Facebook fan page, ktorá je venovaná konkrétnej značke, konkrétnemu predajcovi. Označenie predajcu ako aj tovaru, ktorý si možno u predajcu zakúpiť bolo súčasťou aj priamo predmetného príspevku v podobe hashtagov #kompotsk #trvanlivetricka. S ohľadom na tieto skutočnosti je Komisia toho názoru, že uvedený komunikát možno považovať za reklamu v zmysle ako túto definuje Kódex a zároveň sa na túto reklamu vzťahujú aj jednotlivé jeho ustanovenia. V danom prípade ide o komunikačný proces, ktorým sa zadávateľ prihovára svojím fanúšikom, klientom, či potencionálnym spotrebiteľom a prezentuje mu názor spojený so značkou a s tovarom, ktorý predáva (čl. 2 ods. 1 písm. b) Kódexu). V tomto kontexte je tiež potrebné uviesť, že predmetom podnikania zadávateľa nie je vydavateľská činnosť, resp. produkt nie je výsledok spravodajskej resp. novinárskej činnosti, pri ktorej by mohlo ísť o výstup samotnej činnosti, ktorá je predmetom podnikania.
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť v reklame o.i. použitým zobrazeniam ženy alebo muža v obraze a predovšetkým sa vyvarovať použitia takého zobrazenia ženy alebo muža v obraze urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na celkové obrazové stvárnenie reklamy (čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu). Spôsob akým zadávateľ v reklame zobrazil osobu hlavného štátneho hygienika SR považuje Komisia za neetický a v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti, a je toho názoru, že z vizuálu ako aj samotného popisu možno reklamu považovať za urážlivú a ponižujúcu tak vo vzťahu k zobrazeniu ako aj vo vzťahu k postaveniu zobrazenej osoby. Pretvorenie podoby p. Mikasa do tekvice je navyše bezdôvodne zosmiešňujúce a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že predmetná značka dlhodobo komunikuje aj spoločenské a politické témy a aj s využitím satiry a irónie.

Komisia má taktiež za to, že predmetnou reklamou dochádza k porušeniu ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany súkromia a zneužitia autority. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že hlavný hygienik SR je nositeľom verejnej autority a predstaviteľom regulovaných povolaní, a to aj s prihliadnutím na to, ako ho v danej dobe vníma verejnosť v kontexte aktuálnej situácie ohľadom pandémie koronavírusu. V tomto ohľade je Komisia toho názoru, že využitie jeho osoby v rámci komerčnej komunikácie je v rozpore s čl. 20 ods. 4 Kódexu, v zmysle ktorého reklama nesmie na svoje pôsobenie zneužiť fyzickú osobu, ktorá je nositeľom verejnej autority, najmä spomedzi predstaviteľov regulovaných povolaní alebo predstaviteľov odborných alebo profesijných organizácií, a to ani vtedy, keď by taká osoba súhlasila s pôsobením v reklame či už odplatným, alebo bezodplatným. Zároveň má Komisia za to, že zadávateľ nemal vopred udelený súhlas na zobrazenie osoby hlavného štátneho hygienika v reklame, čim došlo k porušeniu čl. 20 ods. 1 Kódexu a Komisia uznala námietky sťažovateľa.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Príspevok na Facebook fan page: „Aktuálna tekvica“, zadávateľa: WELLDONE s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 písm. b) a čl. 20 ods. 1 a ods. 4 Kódexu a sťažnosť
3 53 (10-01) sťažovateľa je opodstatnená.

Vzhľadom na skutočnosť, že zadávateľ stiahol reklamu, Komisia v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby do budúcna upustil od jej ďalšieho šírenia“.

Téme sa venovali viaceré médiá, napr. Stratégie, Startitup alebo Slovak woman, konanie Kompot-u označujú ako fail a hanbu.

Hlavný hygienik SR berie nechcenú účasť v reklame s nadhľadom: „Žijeme v neľahkej dobe a humor je jednou z ciest, ako uvoľniť napätie. Verejne činné osoby musia počítať s tým, že sa môžu stať predmetom vtipov. Je prirodzené, že niektoré žarty sa vydaria viac a niektoré menej,” uviedol pre Mediahub.sk MUDr. Ján Mikas.

Prečítajte si tiež:

Transparency International: Lunter dal svojim volebným poradcom, agentúre Komplot, zákazku na župné noviny

Moderátori spravodajstva RTVS nechtiac účinkujú v politickej reklame Andreja Kisku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu