Už 11. júna sme vám predstavili kampaň zadávateľa Hyza „Pozor na ftákoviny“ a 18. júna 2015 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, ako orgánu etickej samoregulácie v oblasti reklamy, ktorá posúdila sťažnosti na 9 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR. Jednou z nich bola aj reklama Pozor na ftákoviny.

Rada obdržala sťažnosť od fyzickej osoby na reklamu zadávateľa HYZA a.s., ktorá propaguje kuracie mäso. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama obsahuje prvky xenofóbie, pretože používa paralelu s aktuálnou imigračnou situáciou a vnucuje recipientovi názor, že konkurenčné dovážané výrobky sú menejcenné, pochybné a nebezpečné.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je sčasti opodstatnená. Reklamná kampaň: „Imigranti“, zadávateľa: HYZA a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.

Zadávateľ si v danom prípade zvolil motív animovaných postavičiek, ktoré nelegálne vstupujú na slovenský trh ako „imigranti“, s cieľom poukázať a upozorniť spotrebiteľa na skupinu výrobkov – kurčiat často neoznačeného pôvodu, ktoré sú nesprávne označované ako slovenský výrobok.

V jednotlivých formách reklamnej kampane zadávateľ používa pojem „imigranti“. Podľa informácií uvedených zadávateľom sa zadávateľ rozhodol pre daný reklamný koncept ešte koncom roka 2014, a že reklamná kampaň nebola vytvorená na základe aktuálnej situácie a problému utečencov.

AK RPR pri posudzovaní reklamy zohľadnila túto skutočnosť, avšak AK RPR musela pri posudzovaní zohľadniť aj aktuálnu politicko-spoločenskú situáciu a vývoj okolo riešenia utečeneckej krízy, ktorú slovenská spoločnosť vníma. AK RPR akceptuje argumenty zadávateľa ohľadom nutnosti upozorniť na nelegálne dovážaný tovar, avšak je toho názoru, že koncepcia a spracovanie reklamnej kampane môžu byť vnímané spotrebiteľmi ako viacvýznamové a urážlivé.

Zadávateľ síce napr. v TV spote použil slovné spojenie „ilegálny imigranti“ avšak zároveň používa v kampani (vrátane TV spotu) širší pojem „imigranti“. Zadávateľ vytvoril reklamným konceptom metaforu na základe ktorej personifikoval produkt a priradil mu ľudské vlastnosti ako aj pomenovanie.

Zároveň zadávateľ v reklamnej kampani použil svoj starý claim „na pôvode záleží“, a to bez ďalšej úpravy. Personifikovaním produktu sa tak zmenila alebo vo vnímaní spotrebiteľov mohla zmeniť aj konotácia pôvodného claimu, ktorý mal pôvodne hovoriť o krajine pôvodu produktu. Claim reklamnej kampane: „Na pôvode naozaj záleží“ v kontexte deja reklamy podľa AK RPR taktiež nemožno považovať za etický keďže v spojení s výrazom „imigranti“, ktorý sa jednoznačne viaže k človeku, vytvára dojem, že dôležitý je pôvod človeka.

Zároveň má AK RPR za to, že zadávateľ by mal zohľadňovať vždy aj aktuálnu situáciu a v prípade ak došlo k nejakej zmene oproti podmienkam pri zadávaní reklamnej kampane, mal by už vytvorenú kampaň prehodnotiť, a preto AK RPR nepovažuje formy reklamy, ktoré obsahujú uvedené negatívne prepojenia za reklamu pripravenú s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.

Sledujte nás aj na Facebooku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu