repre foto: primabanka.sk

Rada pre reklamu na svojom poslednom zasadnutí posudzovala sťažnosť na spot Prima Banky používajúci slogan „Nechajte sa odmeňovať za každú platbu kartou.“ Reklamu vyhodnotila ako neetickú.

Sťažovateľ namietal tvrdenie v spote, „že spotrebiteľ bude odmenený za „KAŽDÚ platbu kartou,“ čo je podľa sťažovateľa nepravdivé tvrdenie, keďže odmena za platbu kartou je limitovaná do výšky poplatku za Osobný účet,“ uviedla Rada.

„Tento fakt je však opomenutý tak v TV spote ako aj na samotnej web stránke Prima banky Slovensko, a.s. Nikde v reklame sa nespomína žiaden limit, žiadne maximum odmeny, ktorá môže byť pripísaná na účet a už vonkoncom nie je odkomunikované, že sa v podstate jedná len o zľavu z poplatkov. Výrok, že klient dostane odmenu za každú platbu kartou je podľa sťažovateľa nepravdivý,“ uviedla Rada pre reklamu.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu uviedla, že „po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená televízny spot je v rozpore s ustanoveniami článku 14 ods. 2 a článoku 14 ods. 5 písm. b)„, ktoré hovoria, že:

„Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.“

„Reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmysel¬nosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje pri zobrazení veľkosti produktu s ohľadom na skutočné rozmery, objem a hmotnosť produktu a pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky,“ uvádza Etický kódex reklamnej praxe.

„Zadávateľ síce v reklame uvádza text, že „odmena sa vzťahuje na zrealizované a zaúčtované bezhotovostné platby kartou v zmysle Všeobecných obchodných podmienok“, avšak AK RPR je toho názoru, že len odkaz na Všeobecné obchodné podmienky v tomto prípade nie je postačujúci, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že reklama poskytovala priestor pre bližšiu definíciu podmienok, resp. explicitnejšie uvedenie charakteristík benefitu priamo v spote, resp. nemusel zadávateľ v reklame použiť slovo „každú“. A preto Arbitrážna komisia vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex,“ uviedla Rada.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu