zdroj: RVR

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí v stredu 4. decembra udelila viacero pokút televízii JOJ, neschválila predaj Rádia Jazz, umožnila premenovanie detskej televízie RiK na Jojko a začala viacero správnych konaní voči televízii Markíza ale i TA3.

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• zamietla zmenu licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa C.S.M. group s.r.o. v časti Názov programovej služby, z názvu „Rádio Jazz“ na „Rádio Mária Slovensko“ a v časti podielov programových typov;

• neudelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie C.S.M. group s.r.o., zo spoločníka – prevodcu Stredoeurópske Mediálne Družstvo na nadobúdateľa Rádio Mária Slovensko o.z., ktorý by prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získal 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti C.S.M. group s. r. o;

• zmenila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby vysielateľa MAC TV s.r.o. v časti Názov programovej služby, z názvu „RiK“ na „Jojko“;

• odňala na vlastnú žiadosť frekvenciu 94,6 MHz Nové Zámky vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona;

• odňala frekvencie – 99,6 MHz Zlaté Moravce (nevyužívaná v dňoch 20. 5. 2019 a 7. 8. 2019), 92,9 MHz Rimavská Sobota (nevyužívaná v dňoch 4. 6. 2019 a 27. 8. 2019) a 93,5 MHz Lučenec (nevyužívaná v dňoch 4. 6. 2019 a 27. 8. 2019) 90,5 MHz Banská Bystrica (nevyužívaná v dňoch 21. 5. 2019 a 25. 6. 2019) vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One), v súvislosti s porušením § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, vzhľadom k tomu, že frekvencie v uvedených dátumoch nevyužíval na účely, na ktoré mu boli pridelené;

• uložila úhrnnú sankciu – pokutu vo výške 8 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) za porušenie § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 6. 4. 2019 o cca 18:45 hod. odvysielal upútavku na program Deadpool, ktorá obsahovala výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia a za porušenie § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s vysielaním programu Deadpool o cca 20:38 hod. ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, hoci program obsahoval násilie na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie a obscénne gestá, čím nesprávne uplatnil JSO;

• uložila sankciu – pokutu 3 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa
17. 5. 2019 o cca 08:52 hod. odvysielaním programu Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

• uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Ochrancovia zo dňa 11. 7. 2019, v ktorých čas zobrazenia titulkov nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rádio LUMEN, spol. s r.o. (programová služba Rádio Lumen) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 15. 5. 2019 a 25. 9. 2019 nevyužíval frekvenciu 97,8 MHz Medzilaborce na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.S.M. group s.r.o. (programová služba Rádio Jazz) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 27. 6. 2019 a 11. 9. 2019 nevyužíval frekvenciu 91,1 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 4. 6. 2019 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT1 SD/HD, ČT2 SD/HD, Nova, Prima, Šlágr TV2, Videobar, Nova Cinema, Prima Zoom, Prima Cool, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Barrandov Krimi, Kino Barrandov, Barrandov, Barrandov News, Seznam Cz bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie KATELSTAV, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 17. 6. 2019 poskytoval retransmisiu programových služieb ČT 1 a ČT 2 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2019 v čase o 12:44 hod. a dňa 17. 10. 2019 v čase o cca 16.57 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa v epizóde 11, série V., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 24. 9. 2019 v čase cca od 12:43 hod. a dňa 18. 10. 2019 v čase o cca 16:59 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa v epizóde 13, série V., ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 25. 9. 2019 v čase cca o 12:23 hod. a dňa 18. 10. 2019 v čase o cca 17:26 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa v V. sérii, 14. Epizóde, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2019 v čase o cca 17:29 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 24. 9. 2019 v čase o cca 17:28 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 26. 9. 2019 v čase o cca 17:28 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 28. 9. 2019 v čase o cca 17:29 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 29. 9. 2019 v čase o cca 17:04 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 17. 9. 2019 v čase o cca 17:02 hod., dňa 6. 10. 2019 v čase o cca 16:59 hod. a dňa 14. 10. 2019 v čase o cca 12:23 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 18. 9. 2019 v čase o cca 13:53 hod. odvysielal program Farma, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 23. 9. 2019 v čase o cca 21:29 hod., 24. 9. 2019 v čase o cca 13:42 hod., 30. 9. 2019 v čase o cca 21:36 hod. a 1. 10. 2019 v čase o cca 13:51 hod. odvysielal program Farma, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 27. 9. 2019 v čase o cca 20:34 hod. a 30. 9. 2019 v čase p cca 13:32 hod. odvysielal program Farma, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 2. 10. 2019 v čase o cca 13:55 hod. odvysielal program Farma, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 3. 10. 2019 v čase o cca 13:59 hod. odvysielal program Farma, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 18a písm. a) ZVR v súvislosti s možným nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom v mesiacoch júl, august a september 2019;
• uznala za neopodstatnené 56 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 4. 12. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu