zdroj: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 25. marca zamietla zmenu licencie Rádiu Jazz, zároveň predĺžila platnosť licencie Rádiu Rebeca a začala viaceré správne konania. Podrobné informácie nájdete v pracovnom materiály Kancelárie RVR.

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• zamietla zmenu licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa C.S.M. group s.r.o. v časti Názov programovej služby, z názvu „Rádio Jazz“ na „Rádio Mária“ a v časti podielov programových typov;

• neudelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného obchodného podielu na základom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie C.S.M. group s.r.o., zo spoločníka – prevodcu Stredoeurópske Mediálne Družstvo na nadobúdateľa Rádio Mária Slovensko o.z., ktorý by prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získal 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti C.S.M. group s. r. o;

• predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie R/123 vysielateľovi Rádio Rebeca, s. r. o. (programová služba Rádio Rebeca) do 10. 7. 2029;

• odňala licenciu R/131 na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. (programová služba Rádio Roma), z dôvodu, že o to vysielateľ Radu požiadal;

• odňala frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) z dôvodu, že o to vysielateľ Radu požiadal;

• začala správne konanie voči vysielateľovi C.S.M. group s.r.o. (programová služba Rádio Jazz) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu bola pridelená;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 24. 12. 2019 v čase o 19:28 hod odvysielal program Dva a pol chlapa (Séria XI., Epizóda 10.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Raj Production, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV Raj z dní 21., 27., 28., 31. 1. a 1. 2. 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti Rady; vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) ZVR v súvislosti s tým, že vo vysielaní z dní 21., 22., 27., 28., 31. 1. a 1. 2. 2020 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným logom a vo veci možného porušenia § 63a od. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;

• začína správne konanie voči vysielateľovi TV MISTRAL, s.r.o. (programová služba TV Mistral), vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 2. 1. 2020 o cca 00:00 hod., 2:00 hod., 4:00 hod., 6:00 hod., 8:00 hod., 10:00 hod., 12:00 hod., 16:00 hod., 18:00 hod., 20:00 hod., 22:00 hod. odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy;

• uznala za neopodstatnené 4 sťažnosti, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 3. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu