Na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. januára 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu boli udelené tri pokuty v celkovej hodnote 10 319 eur.

Pokuta 5 tisíc eur

Najvyššiu pokutu, konkrétne vo výške 5 tisíc eur, dostala programová služba TV MARKÍZA od vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 2. júla 2016 o cca 20:33 hod. odvysielaním programu Zamenení, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Uvedený program podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu svojim prevedením, najmä použitými vulgarizmami, obsahoval aj scény spadajúce pod kritériá pre celú vekovú skupinu maloletých, teda do 18 rokov veku.

Pokuta vo výške 3 319 eur

Uvedenú pokutu dostal vysielateľ MAC TV, s.r.o. za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ktorého sa dopustila programová služba JOJ, a ku ktorému došlo dňa 10. septembra 2016 odvysielaním upútavky na program Návštevníci, v ktorej mohlo dôjsť vzhľadom na prítomnosť výrazu „preťahuje“, vo vete: „Robo preťahuje Lenku, hej?“ k nezabezpečeniu povinnosti podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. aby bola vysielaná reklama slušná.

V Krátkom slovníku slovenského jazyka 4 z r. 2003 a v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 je popísaných viacero významov tejto vety, no ani jeden z týchto významov však podľa názoru RVR nezodpovedá významu tohto výrazu tak ako bo použitý v predmetnom komunikáte.

V súčasnosti sa slovo pretiahnuť (koho) používa i vo význame „mať s niekým pomer/pohlavný styk“. V tomto význame možno výraz pretiahnuť (koho) jednoznačne považovať za hrubý či vulgárny, teda neslušný.

Rada už v minulosti rozhodla o neslušnosti podobnej upútavky rozhodnutím Rady č. RP/072/2013 zo dňa 10. septembra 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.decembra 2014 (potvrdené rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8Sž/22/2013).

Ilustračné video:

Pokuta vo výške 2 tisíc eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila pokutu 2 tisíc eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. za porušenie § 39a ods. 2 písm. a) ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ktorej sa opäť dopustila programová služba JOJ, a ku ktorému došlo dňa 13. septembra 2016 v súvislosti s tým, že v programe Šport porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a konci programu.

Zo záznamu vysielania je zrejmé, že účastník konania informoval divákov o umiestňovaní produktov v programe cca 22 sekúnd po začiatku programu a cca 14 sekúnd pred skončením programu, čím došlo k porušeniu § 39a ods. 2 písm. a) ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov), ktorý hovorí, že informácia o komerčnom obsahu programu musí byť recipientovi prezentovaná na úplnom začiatku programu a na jeho úplnom konci a na úplnom začiatku jeho pokračovania po prerušení.

Okrem pokút začala Rada pre vysielanie a retransmisiu aj viacero správnych konaní voči rôznym vysielateľom a uznala za neopodstatnené sedem sťažností, respektíve ich častí.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu