zdroj: RVR

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na včerajšom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.

Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu vo štvrtok 1. júla:

 • udelila registráciu retransmisie prevádzkovateľovi VAN GROUP s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia Ružinov vysielateľovi TVR a RE, s.r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia Močenok vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o.;
 • odňala licenciu R/124, udelenú vysielateľovi JOLIN, s.r.o. na žiadosť držiteľa licencie;
 • zrušila registráciu retransmisie č. TKR/102 udelenú prevádzkovateľovi retransmisie, Holkatel, spol. s r.o. z dôvodu žiadosti prevádzkovateľa;
 • uložila úhrnnú sankciu – pokutu 3319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti, a že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke www.joj.sk v sekcii NOVINY.SK a podsekcii Krimi dňa 13. 3. 2013 poskytoval program s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti;
 • uložila úhrnnú sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 17. 11. 2020 v čase o cca 05:09 hod. v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená panna, dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 16:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Súdna sieň – Znásilnil ma Afričan, dňa 20. 11. 2020 v čase o cca 10:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená babička, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktoré obsahovali scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, ďalej § 1 ods. 2 písm. g) JSO obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú klasifikáciu programov ako nevhodných pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania ich klasifikovaním ako nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil JSO;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi EJ, s.r.o. za porušenie § 35 ods. 8 ZVR v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe Aetter odvysielal dňa 19. 11. 2020 o cca 10:50 hod. komunikát propagujúci službu Wolt, ktorý naplnil definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru bez toho, aby začiatok a koniec vysielania tohto komunikátu zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi TES Media, s. r. o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov a § 60 ods. 1 ZVR v súvislosti s možným neoznámením zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie Rade do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe TA3 odvysielal dňa 17. 5. 2021 v čase o cca 19:50 hod. program Téma dňa, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politicko-publicistického programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že na programovej službe TA3 dňa 3. 5. 2021 o cca 16:01 hod. odvysielal program Žurnál, v ktorom mohlo dôjsť k umiestňovaniu produktov podľa § 39a ods. 1 ZVR, pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TA3 v programe Správy zo dňa 14. 5. 2021 odvysielaného o cca 9:00 hod. odvysielal príspevok Hotel pripravený na reštart, v rámci ktorého odvysielal informácie o Grand Hoteli Bellevue, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 ZVR;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 20.5.2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Spútaný motýľ, čím mohlo prísť k porušeniu § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR, nakoľko titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným porušením ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že dňa 19.5.2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Spútaný motýľ, čím mohlo prísť k porušeniu § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR, nakoľko titulky pre osoby so sluchovým postihnutím nezachytávali hovorený prejav v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s možným porušením ustanovení vyhlášky Ministerstva kultúry č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 3. 5. 2021 v čase o cca 22:44 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ program Mafstory – Utopenec na úteku, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 26. 4. 2021 v čase o cca 22:57 hod. program Mafstory – Októberfest, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 12. 4. 2021 o cca 23.08 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Cecky, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 31.3.2021 v čase o cca 23:01 hod. program Mafstory – Oneskorený orgazmus, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 19.4.2021 v čase o cca 22:53 hod. program Mafstory – Ministerská párty, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 5. 5. 2021 o cca 16:50 hod. a 20:58 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal upútavku na program Kuriér 2, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi KABELTELSAT s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby TV N (TV NOVÁKY) z dní 9. 4. 2021 až 12. 4. 2021 a 16. 4. 2021 až 19. 4. 2021;
 • zastavila správne konanie vedené proti vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, (programová služba Jednotka), začatého z dôvodu vzniku podozrenia z porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 17. 12. 2016 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe Jednotka program Správy RTVS, v ktorom vzniklo podozrenie z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
 • vzala na vedomie materiál o vykonaní merania a využívaní frekvencie 89,6 MHz Prievidza vysielateľom FM media s.r.o. na účely vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio Goldies;
 • uznala za nepreskúmateľnú z objektívnych príčin sťažnosť na vysielanie programu Spútaný motýľ zo dňa 17.5.2021 a dňa 18.5.2021 (TV DOMA, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.);
 • zmenila licencie R/112 a RD/27 spoločnosti D.EXPRES, k.s. v časti podiely programových typov;
 • zmenila licenciu R/142 spoločnosti EJ, s.r.o. v časti podiely programových typov a podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme;
 • zmenila licenciu TD/177 v časti sídla spoločnosti (Raj Production, s.r.o.);
 • odňala frekvenciu 89,0 MHz Dolný Kubín vysielateľovi Rádio Rebeca, s.r.o. vzhľadom na to, že ju v dňoch 3. 2. 2021 a 4. 5. 2021 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • udelila súhlas s prevodom 39,99%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencií č. R/135 a RD/18 spoločnosti SITY MEDIA s.r.o., zo spoločníka – prevodcu NOMES, s.r.o., na nadobúdateľa CASA MIA nábytok a doplnky a.s.;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:
  – možné poskytovanie retransmisie programových služieb prostredníctvom KDS v územnom rozsahu obce (Obecný úrad Jaklovce);- vysielanie programu Slovania – Obeta zo dňa 24. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);
  – vysielanie programu Spackané plastické operácie II – 13. epizóda zo dňa 19, 4. 2021 (používanie štátneho jazyka, MAC TV s.r.o., JOJ);
  – vysielanie programu Súdna sieň – Rajcuje ma mladšia zo dňa 30. 4. 2021 (MAC TV s. r. o., WAU);
  – vysielanie programu Noviny TV JOJ (príspevok Právna bitka o školákov) zo dňa 28. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, zásah do ľudskej dôstojnosti, MAC TV s.r.o., JOJ);
  – vysielanie programu SOWA Social Awards Slovakia zo dňa 15. 5. 2021 (používanie štátneho jazyka, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., TV DOMA);
  – vysielanie programu Svadba na prvý pohľad zo dňa 15. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
  – vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 4. 4. 2021 a 10. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
  – vysielanie reklamného šotu – Šariš zo dňa 8. 5. 2021 (účinkovanie redaktora politickopublicistických programov v reklame, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
  – vysielanie reklamy na kasíno Double Star zo dňa 27. 4. 2021 (mediálna komerčná komunikácia, sponzorovanie, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
  – vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 25. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
  – hlasitosť reklamných blokov zo dňa 3. 5. 2021 (MAC TV s.r.o., JOJ; MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o., TV MARKÍZA)
  – vysielanie programu Tvoja MINI tvár znie povedome zo dňa 16. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
  – vysielanie programu Tvoj snúbenec, môj milenec zo dňa 5. 4. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
  – vysielanie programu Ghost Rider zo dňa 25. 3. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);
  – vysielanie programu Vrahúni do dňa 26. 03. 2021 a 27. 03. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV DOMA, TV MARKÍZA);
  – vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 13. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
  – vysielanie programu Správy RTVS (príspevok Proces blahorečenia biskupa Vojtaššáka) zo dňa 4. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
  – vysielanie programu Správy a komentáre (príspevok Pokus strany Smer-SD o odvolanie ministerky spravodlivosti) zo dňa 11. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
  – vysielanie programu Rádiožurnál (príspevky Spoločné vyhlásenie EÚ o konflikte medzi Izraelom a Hamasom zablokovalo Maďarsko a Nemecko kritizuje Európsku úniu, že nerieši utečeneckú krízu) zo dňa 19. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
  – vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 21. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
  – vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 25. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);
  – vysielanie programu Správy RTVS (príspevky Medzi Izraelom a Gazou stúpa napätie a Živý vstup: komentár odborníka) zo dňa 12. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
  – vysielanie programu Správy a komentáre (príspevok Núdzový stav opäť rozdelil koalíciu) zo dňa 27. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
  – vysielanie programu Správy a komentáre (diskusný blok Kultúra konečne naživo) zo dňa 29. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
  – vysielanie programu Silná zostava zo dňa 29. 4. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
  – vysielanie programu Správy a komentáre (príspevok Ako ďalej, pán minister?) zo dňa 12. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);
  – vysielanie programu Sketch Bros na Europe 2 zo dňa 14. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, EUROPA 2, a.s., Europa 2);
  – vysielanie programu V politike zo dňa 10. 5. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);
  – uverejnený program Rozhovory ZKH (podtitul vydania Starosta Chren: Agresívni rodičia kričia na riaditeľov, že rúška sú nulitné) zo dňa 29. 4. 2021 (zásah do ľudskej dôstojnosti, www.video.sme.sk)
  – vysielanie programu K veci zo dňa 12. 4. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Rádio Slovensko )
 • Všetky uznesenia prijaté dňa 1. 7. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady. 
 • Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady sú dostupné > TU

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu