Zdroj foto: Flickr (cc)

Na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 5. septembra 2016 v sídle RVR, boli dvom najväčším slovenským televíziám opäť udelené pokuty za ich prehrešky vo vysielaní. Vo výške finančných sankcií bola na tom opäť horšie televízia JOJ.

Pokuty pre vysielateľa MAC TV

Celková výška pokút pre MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) sa vyšplhala na 38. 319 eur. Najväčšiu časť tejto sumy tvoria pokuty za porušenia v programe Naj, naj, naj, okrem pokút boli s vysielateľom začaté aj dve správne konania.

Pokuta 30 tisíc eur

Z tlačovej informácie zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu vyplýva, že televízia JOJ dostala pokutu vo výške 30 tisíc eur za nesprávne klasifikovanie programu Naj, naj, naj, ktorý bol odvysielaný 28. 12. 2015 o cca 10:24.

Uvedený program totiž obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie, obscénne gestá a slovnú agresivitu, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, televízia JOJ ho však klasifikovala iba ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím porušila § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých).

Súčasťou pokuty bolo tiež porušenie zákona § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo tým, že uvedený program Naj, naj, naj spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich a tiež za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s tým, že v uvedenom programe a nasledujúcom programe Moja mama varí lepšie ako tvoja porušil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na konci programov.

“Program Naj, naj, naj je premiérovým programom, ktorý obsahoval hitparádu/rebríček (obdobne uviedol aj moderátor) vybraných osôb z rôznych reality šou vysielaných v minulosti televíziou JOJ. Vybrané príbehy zobrazujú zväčša postavy pri riešení bežných, niekedy aj hraničných životných situácií. V danom prípade sa jedná o zábavný program, so zameraním na tzv. jednoduchú zábavu.”

Z materiálov RVR vyplýva, že celý program obsahoval prvky, z ktorých niektoré boli vhodné pre maloletých od 12 rokov, niektoré boli vhodné pre maloletých až od 15 rokov a niektoré boli dokonca vhodné až od 18 rokov.

„Posudzovaný program vychádza zo zostrihu skutočných príbehov odohrávajúcich sa v rámci zábavných reality programov a v tomto duchu ak keď v zostrihoch je divákovi aj prezentovaný, čo do istej miery zvyšuje závažnosť prítomných nevhodných obsahov. Uvedené vyvoláva nebezpečenstvo pochopenia takejto formy vyjadrovania maloletými divákmi ako niečo normálne a taktiež aj následného napodobňovania. Je nevyhnutné si uvedomiť, že pre maloletých sa môžu jednotlivé postavy programu stať akýmsi vzorom, a preto maloletí musia byť chránení pred možnosťou stretu s takýmto vyjadrovaním, ktoré vzhľadom na rozumovú a citovú vyspelosť vo veku do 15 rokov nie sú schopní vnímať s potrebným odstupom,” píše sa v 55 stranovom pracovnom materiály RVR k analýze daného programu.

K porušeniu paragrafu § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) došlo zo strany televízie JOJ tým, že v programoch Naj, naj, naj a Moja mama varí lepšie ako tvoja bol oznam o umiestňovaní produktov zaradený do vysielania cca 21 s pred jeho skončením.

V programe Naj, naj, naj, po zobrazení oznámenia pred koncom programu tento jednoznačne ďalej pokračoval zostrihmi záberov s účastníkom programu Farmár hľadá ženu 2 Štefanom a až následne odznela záverečná znelka programu s uvedením „pre TV JOJ vyrobila Slovenská Produkčná a.s. ©2015“. Daný program teda neskončil nielen z formálneho hľadiska, ale ani z hľadiska obsahového.

Na vysvetlenie RVR uvádza:,,Pri zaradení informácie o umiestňovaní produktov môže dôjsť k istému minimálnemu časovému posunu medzi úplným začiatkom/koncom programu a zaradením informácie o jeho komerčnom obsahu najmä z technických dôvodov. Zaradenie tejto informácie vrátane takejto odchýlky však nutne musí byť stále definovateľné ako označenie programu na jeho začiatku, konci, resp. po jeho prerušení. Ako už bolo uvedené v daných prípadoch sa jedná o časový odstup v trvaní 21 sekúnd. Na základe všetkých uvedených skutočností sa domnievame, že časový odstup 21 sekúnd nie je možné charakterizovať ako minimálny časový posun (spôsobený napr. technickou stránkou veci) od konca programu a zaradenie informácie o umiestňovaní produktov pred ukončením programu po jeho obsahovej stránke, nie je možné považovať za označenie na konci programu.”

Pokuta 3 tisíc eur

K porušeniu paragrafu § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) došlo dňa 27. 3. 2016 o cca 19:50 hod odvysielaním upútavky na program Drsňačky. Upútavka v tej podobe, v akej bola odvysielaná naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., vysielateľ tiež nezabezpečil, aby bola upútavka slušná. Konkrétne obsahovala nevhodné výrazy, ktoré sa spájali s ľudskými genitáliami, tiež boli v upútavke zobrazené zbrane, kondóm…

Pokuta 3.319 eur

Uvedenú pokutu dostala televízia JOJ za porušenie paragrafu § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby), kvôli nezabezpečeniu integrovanej hlasitosti v programoch Vysoká hra a Chladnkorvný, odvysielaných dňa 31. 3. 2016, kde v určitých častiach bola hlasitosť buď vyššia alebo nižšia ako určuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 468/2013 Z. z. o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby.

Pokuta 2 tisíc eur

Pokutu 2 tisíc eur dostal vysielateľ MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za nedodanie súvislého záznamu vysielania programu Profesionáli zo dňa 22. 1. 2016, ktorú si RVR od nej vyžiadala, čím došlo k porušeniu paragrafu § 16 ods. 3 písm. l) ZVR. Vysielateľ na vyžiadanie síce poskytol záznam programu Profesionáli, tento však bol zo dňa 21.1.2016, čo znamená, že to nebol ten, ktorý RVR žiadala. Tento záznam MAC TV, s.r.o, nedodala ani po opätovných žiadostiach.

RVR začala voči MAC TV dve správne konania

Okrem pokút boli s MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) začaté dve správne konania, obe sa týkali odvysielania dvoch rôznych programov (Jozef: Kráľ snov a Futurama), ktoré boli odvysielané s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k porušeniu § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka).

Pokuty pre vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA

Vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. boli na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 5. 9. 2016 udelené dve pokuty v celkovej výške 15 tisíc eur, čo je v porovnaní s vysielateľom MAC TV s.r.o., výrazne menej.

Pokuta 10 tisíc eur

Vyššia pokuta bola udelená vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s. r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za prekročenie dĺžky reklamy v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút.

K týmto porušeniam došlo v dňoch 13.12.2015 a 19.12.2015, kedy povolených 12 minút celkovej reklamnej dĺžky bolo v jednotlivých prípadoch predĺžené o 36 sekúnd, 12 sekúnd, 43 sekúnd, 25 sekúnd a 18 sekúnd.

Okrem toho dostal vysielateľ pokutu za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s odvysielaním sponzorských odkazov osemnástich programov vysielaných v dňoch 13. – 19. 12. 2016.

Pokuta 5 tisíc eur

Menšia pokuta bola vysielateľovi udelená za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých), ku ktorému došlo dňa 1. 2. 2016 o cca 22:30 hod odvysielaním programu Dokonalá lúpež, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek obsahu scén, ktoré zobrazovali násilie na živých bytostiach a vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov. Priestupku sa dopustila programová služba DAJTO.

Jedná sa o tento film, ktorý obsahuje scény, ktoré sú v rozhodnutí RVR vhodné až od 18 rokov

Dve upozornenia na porušenie zákona

Okrem dvoch pokút boli vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA (programová služba TV MARKÍZA) udelené dve upozornenia na porušenie zákona. Jedno za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Vo vražde má prsty aj manželka dňa 26. 11. 2015 v programe Televízne noviny. Druhé, za za porušenie § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby), ku ktorému došlo dňa
23. 1. 2016 odvysielaním programu Mrcha učiteľka.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu