zdroj: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 6. marca rozhodla o viacerých sankciách, napr. voči vysielateľovi MAC TV – televízii JOJ a televízii WAU, zároveň Rada začala voči tomuto vysielateľovi MAC TV i správne konanie, voči TV JOJ PLUS.

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• zamietla žiadosť o udelenie výnimky vysielateľa D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) na uplatňovanie kvóty pre slovenskú hudbu podľa § 28b ods. 1 a podľa §28b ods. 4 ZVR (povinnosť vyhradiť štvrtinu času vysielania za kalendárny mesiac slovenským hudobným dielam, pričom jednu pätinu z nich musia tvoriť nové slovenské hudobné diela);

• uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 30. 9. 2018 odvysielal program Inkognito s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by umožnil porozumieť jeho obsahu, a čas zobrazenia titulkov nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti;

• uložila sankciu – pokutu 9 957 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému došlo vysielaním programu Noviny (príspevok Oprava ciest prioritou) dňa 22. 10. 2018;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o. (programová služba Rádio One) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 19. 7., 11. 9., a 18. 10. 2018 nevyužíval frekvenciu 92,3 MHz Levice a v dňoch 14. 8. a 13. 11. 2018 nevyužíval frekvenciu 92,9 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu boli pridelené;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska – vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním programu Hviezdna brána dňa
9. 1. 2019;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Správy RTVS (príspevok s názvom EÚ uvalila sankcie na členov ruskej GRU) dňa 21. 1. 2019;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia
§ 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním programov Láska nebeská (programová služba WAU) dňa 23. 12. 2018 a Flinstonovci 2 (programová služba JOJ PLUS) dňa 20. 1. 2019 a vo veci možného porušenia § 39 ods. 1 ZVR (zákaz odvysielania sponzorského odkazu subjektu vyrábajúceho alkoholické nápoje v stanovenom časom obmedzení) v súvislosti s vysielaním na programovej službe WAU dňa 23. 12. 2018 o cca 21:55 hod.;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – časové zaradenie) a § 32 ods. 4 písm. a) (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním komunikátu Clavin Platinum označujúceho ako sponzora programu Šport dňa 16. 1. 2019 o cca 20:20:27 hod. a 20:32:30 hod.;

• začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Orange Slovensko, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 ZVR – povinnosť poskytnúť na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti;

• začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Slovak Telekom, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 8 ZVR – povinnosť poskytnúť na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti;

• začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Kalná KTR, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR – zákaz poskytovania retransmisie programovej služby bez súhlasu pôvodného vysielateľa a vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 ZVR – povinnosť oznámiť zmenu údajov v žiadosti o registráciu retransmisie Rade v stanovenej lehote;

• začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Nelson Services, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR – zákaz poskytovania retransmisie programovej služby bez súhlasu pôvodného vysielateľa a vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 ZVR – povinnosť oznámiť zmenu údajov v žiadosti o registráciu retransmisie Rade v stanovenej lehote;

• uznala za neopodstatnené 8 sťažností, respektíve ich častí.

Všetky uznesenia prijaté dňa 6. 3. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu