Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila 8. septembra sankciu – pokutu 497 eur Rádiu Jemné za porušenie paragrafu 34 ods. 1 Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý okrem iného uvádza vysielateľovi povinnosť zreteľne oddeľovať reklamy od iných programov. Rádio Jemné ešte 27. februára 2015 odvysielalo pred a po programe Dopravný servis komunikáty označujúce za sponzora programu Zerex, ktoré však naplnili definíciu reklamy a mali byť preto zreteľne označené.

Na Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) prišla sťažnosť na vysielanie Rádia Jemné, keďže v jeho vysielaní odznel sponzorský odkaz, ktorý nebol jasne označený ako reklama, takýto postup Zákon o vysielaní a retransmisii neumožňuje.

Vlastníkom licencie Rádia Jemné je spoločnosť Tam Art Production.

Rádio Jemné je spolu s Rádiom Vlna a Rádiom Anténa Rock súčasťou spoločnosti JOJ Media House, ktorá vlastní televíziu JOJ. Viac informácií.

Sponzorský odkaz znel takto:„Bezpečný a istý dojazd do cieľa Vám zaručí a prináša Zerex. Zerex – pre silnú a kvalitnú erekciu. zerex.sk,“ potom začal Dopravný servis.

Rádio Jemné, podľa nás nepochopiteľne argumetovalo v konaní, okrem iného aj tvrdením, že odvysielaný oznam nemá propagačný, ale informačný účinok a preto sú presvedčení, že zákon neporušili.  Takmer im na to naletela Kancelária RVR, ale samotná RVR už nie, ako sme zaregistrovali z priebehu a na záver konania. Odporúčame čítať celé, zasmejete sa.

Z argumentácie Rádia Jemné:

„Radou označená časť Sponzorského odkazu, najmä použité výrazové prostriedky – adjektíva „pre silnú a kvalitnú“ sa nevzťahujú priamo k samotnému tovaru (výživovému doplnku Zerex), v danom prípade sa rovnako nejedná o zmienky o kvalite alebo účinnosti tohto tovaru, taktiež sa nejedná o subjektívne hodnotenia alebo osobitné propagačné zmienky smerujúce k pozitívnej propagácii tovaru so zámerom podpory predaja.

Naopak použité výrazové prostriedky sú len informatívneho charakteru, keďže sa vzťahujú a prezentujú výlučne len základný účel, na ktorý je tento tovar ako špecifický výživový doplnok určený tak, aby bola poslucháčovi prostredníctvom Sponzorského odkazu poskytnutá výlučne len základná informácia, a to na aký účel je tovar určený, bez akéhokoľvek hodnotenia a vyzdvihovania kvalitatívnych vlastností tovaru alebo iných osobitných propagačný zmienok.

Základným účelom daného tovaru ako výživového doplnku je podpora erekcie, pričom použité výrazové prostriedky výlučne len informujú o požadovanom výsledku (o cieli) – žiadanom stave, ktorý má byť užitím tohto tovaru ako výživového doplnku dosiahnutý, teda dosiahnutie silnej a kvalitnej erekcie.

Použité výrazové prostriedky – adjektíva „silná a kvalitná“ sú v uvedenom zmysle so samotným pojmom erekcia prirodzene, logicky a neoddeliteľne späté. V danom prípade použité výrazové prostriedky tak nehodnotia tovar ani nevyzdvihujú jeho akékoľvek kvalitatívne vlastnosti, len informatívne opisujú stav, ktorý ma byť užitím výživového doplnku určeného na podporu erekcie dosiahnutý.

Z tohto hľadiska možno prirovnať použité výrazové prostriedky, k výrazovým prostriedkom vzťahujúcim sa napríklad k odkazu na výživový doplnok na podporu spánku v znení „pre dobrý a pokojný spánok“ alebo k odkazu na výživový doplnok na podporu trávenia v znení „pre správne trávenie a zažívame“ kedy rovnako použité výrazové prostriedky ako logicky prislúchajúce adjektíva prinášajú len základnú informáciu o cieli – žiadanom stave, ktorý má byť požitím výživového doplnku užívateľom dosiahnutý, a to bez akéhokoľvek vyzdvihovania alebo zveličovania vlastností samotného tovaru tak, ako je tomu aj v prípadoch výživových doplnkov na podporu erekcie všeobecne, s tým rozdielom, že s pojmom erekcia sú prirodzene spojené iné typické adjektíva pre vyjadrenie žiaduceho stavu, ako je tomu v prípade spánku alebo trávenia, ktoré príkladmo uvádzame v texte vyššie,“ píše sa v stanovisku rádia, uvádzaného v analýze Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Rádio Jemné to skúšalo ďalej s cieľom vyhnúť sa pokute, keď poukazovali, podľa nich, na nedostatočnú právnu úpravu a vymedzenie sponzorského odkazu a jeho jasného odlíšenia od reklamy, pričom v tejto súvislosti okrem iného rádio „na svoju obranu“ uviedlo:

„Značne problematickým je však v tejto súvislosti fakt, že právna úprava sponzorovania žiadnym spôsobom, či už pozitívne alebo negatívne nevymedzuje sponzorský odkaz ako komunikát, čo do jeho obsahu, náležitostí a podobne. … Vychádzajúc zo základnej premisy, že cieľom sponzorovania je propagovať tovary ako je tomu ostatne aj pri ostatných formách mediálnej komerčnej komunikácie, nemožno bez náležitej právnej úpravy ako zákonného podkladu dospieť k záveru, že sponzorský odkaz nemôže obsahovať vôbec žiadne propagačné prvky (takýto výklad by bol ostatne v rozpore so základnou definíciou sponzorovania podľa § 38 ods. 1 Zákona), dokonca ani základné informačné prvky o tovare s použitím primeraných adjektív, ako je tomu v danom prípade.

V tejto súvislosti je však potrebné upozorniť na rozsiahlu ustálenú rozhodovaciu prax Rady a NS SR, ktorý v ostatnom prípade v obdobnej veci v rozsudku č. 3Sž/4/2014 z 3. februára 2015 uviedol, že pri hodnotení takéhoto príspevku je nevyhnutné rozčleniť použité prvky na neutrálne a propagačné, pričom podstatné kritérium pri posudzovaní propagačného charakteru sponzorského odkazu spočíva podľa NS SR v skutočnosti, či v danom výroku možno identifikovať „významný aspekt spotrebiteľského záujmu, “ ako uvádza analýza Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Rada udelila rádiu pokutu na spodnej hranici, vo výške 497 eur a predpokladáme, že Rádio si v budúcnosti na zreteľné značenie reklamy a jej oddeľovanie od programu už dá pozor.

RVR posudzovala sťažnosť aj na základe týchto paragrafov Zákona, ako uvádza analýza Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu:

Podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.: „Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom.“

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.: „Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na oddelenie zvukové prostriedky a vo vysielaní televíznej programovej služby zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky.“

Podľa § 38 ods. 1 a 2 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Sponzorovanie na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu, programovej služby alebo audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s cieľom propagovať názov alebo obchodné meno, ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá také plnenie poskytla. Sponzorovanie nie je plnenie podľa prvej vety, ktoré poskytla právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je vysielateľom alebo poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo tento program vyrobila.

Ak je program alebo séria programov čiastočne alebo ako celok sponzorovaný, musí byť vysielateľom a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie zreteľne označený názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci programu. Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie môže na začiatku programu a na konci programu namiesto označenia podľa prvej vety označiť sponzorovaný program alebo sériu programov logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora.“

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu