Rádiu Anténa Rock hrozí sankcia za podnecovanie k nenávisti
autor koláže: Marián Luha (zdroj foto: pixabay.com)

Rada pre vysielanie a retransmisiu začala správne konanie voči vysielateľovi spoločnosti GES Slovakia a jeho Rádiu Anténa Rock vo veci možného porušenia zákona v súvislosti s tým, že 19. mája odvysielal vysielací blok Ranný rock s Tomaggiom s komentárom moderátora, ktorým mohlo dôjsť k porušeniu zákazu otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť, znevažovať alebo hanobiť na základe príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.

„Rade pre vysielanie a retransmisiu boli 19. mája 2015 doručené dve sťažnosti fyzických osôb, zaevidované pod č. 414/SO/2015. V jednej z nich sťažovateľ uvádza:

„V ranných správach Rádia Anténa Rock odoznela 19.5. približne v čase 9:03 agentúrna informácia o tom, že na francúzsko-belgických  hraniciach sa bude stavať múr, ktorý má príslušníkom konkrétnej rómskej komunity zabraňovať v nelegálnom prekračovaní hranice. Na túto správu reagoval moderátor rádia tým, že si myslí, že by bolo vhodné vybudovať celosvetovú rezerváciu pre Rómov obohnanú vysokým múrom…,“ uvádza sa v analýze Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Námietky sťažovateľov v sťažnosti č. 414/SO/2015 z 19. 5. 2015 smerovali voči vysielaniu Rádia Anténa Rock, kde boli podľa nich odvysielané komentáre moderátora, ktoré svojím obsahom podnecovali k etnickej nenávisti voči Rómom.

Na základe predmetu sťažností (s výrokom…v súvislosti so správou,…a týkala sa postavenia ochranného múru na francúzsko belgických hraniciach, aby tak zabránili nelegálnemu prechádzaniu miestnych Rómov sa vyjadril citujem. “Nebolo by lepšie, keby sa pre nich (Rómov) vytvorila rezervácia a celá sa obohnala vysokým múrom?; „…reagoval moderátor rádia tým, že si myslí, že by bolo vhodné vybudovať celosvetovú rezerváciu pre Rómov obohnanú vysokým múrom….“) sme sa prioritne zamerali na zmonitorovanie spravodajstva a komentárov moderátora, ktoré sa viazali k obsahu spravodajstva. Komentár bol oddelený od spravodajského bloku.

Prečítajte si teda čo presne moderátor vo vysielaní rádia povedal:

– 7:01 Moderátor: „Minútka po siedmej….O chvíľku vám Ľubka povie, že Francúzi chcú postaviť múr kvôli Rómom na hranici. A my si taký nemôžeme postaviť?“

–  9:02:27 Moderátor: „Mir nix dir nix?“
Moderátorka:  „Mir nix dir nix.“
Moderátor: „Či by nebolo lepšie takú rezerváciu s veľkým múrom urobiť tak celosvetovú na jednom mieste?“
Moderátorka: „A tvoj kamarát sa volá Janko?“
Moderátor: „Jano? Jasné….“

(Jano = Jano S., ex-politik? pozn.redakcie)

Obe tieto vyjadrenia odzneli na margo správy o výstavbe 2,5 m múru na hraniciach medzi Francúzskom a Belgickom. (9:02:00 Moderátorka: „A ide sa stavať aj čosi iné. Múr na hranici kvôli Rómom, ale tentokrát v tom prsty nemáme my. Namočení sú v tom Francúzi, ktorí chcú postaviť 2,5 m vysoký múr a oddeliť chcú Rómov, ktorí bývajú v prihraničnom kempe a zabrániť tomu, aby prechádzali do susedného belgického mestečka len tak mir nix dir nix. Nuž a hneď je medzinárodný oheň na streche.“)

Pri analýze predmetného obsahu sme vychádzali z predpokladu, že médiá sú spoločenským fenoménom, ktorý zásadným spôsobom pôsobí na kvalitu života a zmýšľanie veľkého množstva ľudí nezávisle od toho, či si to uvedomujú alebo nie. Sprostredkovaním informácií ponúkajú recipientovi možnosť získavať obraz o sociálnom prostredí, ale ho určitým spôsobom aj formujú, konštruujú tým, že nastoľujú nejaké témy a ovplyvňujú spôsob ich spracovávania recipientmi, uvádza sa v analýze Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

V nami monitorovanom obsahu z úst moderátora okrem iného odznelo: „Francúzi chcú postaviť múr kvôli Rómom na hranici. A my si taký nemôžeme postaviť?“…„Či by nebolo lepšie takú rezerváciu s veľkým múrom urobiť tak celosvetovú na jednom mieste?“

Domnievame sa, že v predmetnej formulácii názoru moderátora nedochádza k zásahu do ľudskej dôstojnosti, nakoľko sa nevyjadroval nijakým spôsobom o charaktere či spôsobe života rómskej menšiny, a preto podľa nášho názoru vyjadrenie nie je v rozpore s ustanovením § 19 ods. 1) písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

Moderátor však  svojím komentárom vyjadril podľa nás svoj negatívny postoj k rómskemu etniku tým, že nielenže schvaľuje postavenie múru kvôli prechodu Rómov medzi Francúzskom a Belgickom, ale vyslovil aj návrh či záujem postaviť takýto múr aj v Slovenskej republike. V druhom príspevku sa dokonca zamyslel nad tým, že by možno bolo lepšie pre rómske etnikum vytvoriť celosvetovú rezerváciu, „ uvádza sa v analýze Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Etika ľudských práv je jedným zo základných teoretických východísk profesijnej etiky novinárov a mediálnych tvorcov. Vo svojej práci musia dbať, aby pri zhromažďovaní, spracovaní a šírení informácií alebo zábavy nedehonestovali ľudskú dôstojnosť a neporušovali ľudské práva žiadneho jednotlivca. (Zdroj: Anna Remišová „Etika médií)

Uvedené vyjadrenie moderátora podľa nášho názoru propaguje porušovanie ľudských práv a slobôd rómskeho etnika. Svojimi vyjadreniami môže nahrávať radikálnym skupinám našej spoločnosti. Vzhľadom na multiregionálne pôsobenie vysielania Rádia Anténa, ktoré svojím rockovým zameraním oslovuje predovšetkým mladých recipientov, môže negatívne ovplyvniť mienku svojich poslucháčov, uvádza sa v stanovisku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Predmetný komentár moderátora navádzajúci na postavenie ochranného múru voči Rómom, či vybudovanie celosvetovej rezervácie pre nich, možno svojou povahou považovať za  skrytú formu podnecovania nenávisti, znevažovania, alebo hanobenia na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, čím podľa nášho názoru mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b) Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že odvysielaním komentára moderátora k príspevku v správach odvysielaného dňa 19. 4. 2015 o cca 7:01 h a o 9:02 h v rámci vysielacieho bloku Ranný rock s Tomaggiom   mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, „uvádza sa v stanivisku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

O výsledku konania voči rádiu vás budeme informovať.

Sledujte nás aj na Facebooku

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu