Reklamný spot Slovenskej sporiteľne, v ktorom si český turista požičiava v kempingu veci od slovenských turistov, je podľa Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (RPR) v poriadku. Komisia ho posudzovala v máji na svojom piatom zasadnutí.

Spot „Stavte sa“ vyvolal negatívne reakcie niektorých divákov. Sťažovateľom sa nepáčilo negatívne vykreslenie takzvaných typických českých vlastností. Podľa komisie však neuráža národnostné cítenie spotrebiteľov. Slovenská sporiteľňa reklamou propaguje výhodnosť prenesenia si úveru do tejto finančnej inštitúcie.

 

Rada sa na piatom zasadnutí zaoberala celkom 13 reklamami, na ktoré prišlo spolu 19 sťažností. Vydala dva pozitívne nálezy. O výsledkoch posudzovania informovala v aktuálnom newsletteri RPR jej výkonná riaditeľka Eva Rajčáková.

Za degradujúce a dehonestujúce komisia považuje zobrazenie polonahej ženy s hlavou v krbe v prípade propagácie vykurovacej techniky zadávateľa ZEN – Zelená energia. Reklama je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti.

„Rada dostala sťažnosť od fyzickej osoby, ktorá namieta voči vizuálu reklamy umiestnenej na Facebook fan page spoločnosti ZEN- Zelená energia, s.r.o. Sťažovateľ považuje vizuál reklamy, na ktorom je vyobrazená modelka s hlavou v krbe za urážajúci a sexistický,“ uviedla Rajčáková z RPR.

Arbitrážna komisia RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a reklama je v rozpore s pravidlami etického kódexu.

„Arbitrážna komisia RPR v danom prípade uznala námietky sťažovateľa a zastáva názor, že využitie predmetného zobrazenia nie je v súlade s cieľom reklamy, ani s produktom, ktorý zadávateľ prostredníctvom reklamy propaguje, teda vykurovaciu techniku, krby a krbové vložky,“ uvádza Rajčáková.

„Zobrazenie modelky vrátane jej polohy a štylizácie považuje Arbitrážna komisia RPR za degradujúce a dehonestujúce a v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti, ako aj podmienkami, ktoré Kódex na zobrazenie ľudského tela v reklame kladie, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex a sťažnosť ako opodstatnenú,“ uzatvára Rajčáková.

Podnet prišiel aj na reklamný spot Slovak Telekomu „Easy katra je fér“. Komisia neuznala námietku, že znevažuje konkurenciu. Je však toho názoru, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť komunikácii svojej ponuky.

 

Za neetický komisia nepovažuje slogan „Najchytrejší Slováci sú v Telekome“ v TV spote Slovak Telekomu „Chytrý balík sa oplatí“.

 

So sťažovateľom sa nestotožnila ani v prípade TV spotu od operátora Telefónica Slovakia, ktorý reklamuje možnosť získať bonus 150 eur za prenos čísla. Zadávateľ podľa komisie dostatočne komunikoval podmienky ponuky.

 

Etický kódex marketingovej komunikácie neporušuje ani vizuál vonkajšej reklamy propagujúci krém na skvalitnenie mužskej erekcie zadávateľa Imperial Vitamins.

Tiež reklamný blog Zuno banky, v ktorom sú porovnané poplatky za účty jednotlivých bánk. Ten podľa komisie jasným, zrozumiteľným a pre priemerného spotrebiteľa pochopiteľným spôsobom definuje kritériá porovnania.

Arbitrážna komisia je sedemčlenným orgánom RPR, ktorý je oprávnený vydávať nálezy o súlade alebo nesúlade určitej v minulosti či prítomnosti realizovanej reklamy. Reklamami sa zaoberá na základe písomných podnetov. Komisii predsedá Jarmila Grujbárová.

[message_box title=“Viac o Arbitrážnej komisii Rady pre reklamu:“ color=“red“]
Komisia je orgánom Rady, ktorý je výhradne oprávnený vydávať nálezy.

Komisia má najmenej sedem (7) členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie z členov Rady a iných osôb na návrh Prezídia na funkčné obdobie 3 rokov. Po ukončení funkčného obdobia obmení Valné zhromaždenie spravidla jednu tretinu členov Komisie.

Nález je písomným odôvodnením rozhodnutia Komisie o súlade alebo nesúlade určitej v minulosti či prítomnosti realizovanej reklamy s Kódexom.

Nález vydá Komisia výhradne na základe písomného podnetu. Podať podnet je oprávnená ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba okrem členov Komisie. Proti rozhodnutiu Komisie nie je opravný prostriedok, tým nie je dotknuté právo na súdnu ochranu podľa § 15 zák. č. 83/1990 Zb.

Procesné otázky rozhodovania Komisie budú upravené v rokovacom poriadku, ktorý na návrh Prezídia schváli Valné zhromaždenie.

Členovia arbitrážnej komisie:

Ing. Jarmila Grujbárová, predsedníčka AK RPR (nezávislý odborník)
Ing. Martin Drobný (IT sektor)
Mgr. Mária Tóthová-Šimčáková, (psychologička a pedagogička)
Mgr. Eva Babitzová, (médiá)
JUDr. Pavol Cvik, advokát
Mgr. Zuzana Mistríková, Prezidentka RPR
Mgr. Slavomíra Salajová, právnička
Róbert Slovák, nezávislý odborník (reklamné agentúry)
Ing. Maroš Ovčarik, nezávislý odborník (finančníctvo)
doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD, sociologička
Mgr. Andrea Cocherová, (zadávatelia)
Ing. Juraj Šembera, (agentúry)
Mgr. Marcel Lukačka, (direct marketing)

[/message_box]
Zdroj: TASR a RPR,  zdroj video reklám: YouTube

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu