zdroj: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 9. septembra udelila  pokutu 3319 eur televízii JOJ a začala viacero správnych konaní voči televízii Markíza, a televízii JOJ.

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• predĺžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby FUN RADIO spoločnosti RADIO, a.s. do 19. 12. 2029;

• udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Techlife
vysielateľovi LIFE EU, s.r.o.;

• uložila sankciu – úhrnnú pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 16. 1. 2020 odvysielal komunikát propagujúci kinematografické dielo Príliš osobná známosť, ktorý naplnil definíciu reklamy, pri ktorej nezabezpečil, aby bola vysielaná reklama slušná, a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR, v súvislosti s tým, že odvysielal v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod. dva reklamné bloky v trvaní cca 5 minút a 44 sekúnd a cca 6 minút a 13 sekúnd a telenákupný šot propagujúci súťaž 18 rokov s TV JOJ v trvaní cca 34 sekúnd, pričom tieto reklamné a telenákupné šoty trvali dokopy 12 minút a 31 sekúnd, čím došlo k prekročeniu času vyhradeného reklamným a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny o 31 sekúnd;

• uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MV Média, s.r.o. (programová služba TV REGION) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 12. 2. 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti a sankciu upozornenie na porušenie zákona za porušenie § 51 ods. 1 ZVR z dôvodu, že neoznámil Rade zmenu sídla, spoločníka spoločnosti a štatutárneho zástupcu do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že dňa 21. 6. 2020 v čase o cca 20:33 hod. odvysielal program Wanted, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 16. 7. 2020 odvysielal upútavku na program Mechanik zabijak, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že dňa 27. 6. 2020 v čase o cca 00:28 hod. odvysielal program Rytmus – sídliskový sen, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetným programom raz zaoberala, pričom dňa 7. 2. 2017 uložila tomuto vysielateľovi sankciu – pokutu vo výške 3 000 eur, za nesprávne uplatnenie JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že 8. 6. 2020 v čase o cca 20:32 hod. (TV MARKÍZA) a dňa 10. 6. 2020 v čase o cca 20:18 hod. (DAJTO) odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti že 2. 6. 2020 v čase o cca 00:29 hod. odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 26. 6. 2020 odvysielal upútavku na program Vojak 4: Pohyblivý cieľ, ktorá mohla obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútava, znázorňujúce scény násilia;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s odvysielaním programu Ochrancovia, dňa 18. 6. 2020;

• zmenila licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby vysielateľovi BP Media, s.r.o. v časti názov programovej služby (Rádio Topoľčany) a právne skutočnosti spoločnosti;

• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) začatého z dôvodu možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 11. 1. 2020 odvysielal v rámci programu Správy RTVS príspevok RTVS spúšťa dramatický seriál Hniezdo, pričom vzniklo podozrenie, že príspevok naplnil definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie;

• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 5. 1. 2020 o cca 22:52 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 40 rokov panic, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pričom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;

• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že dňa 24. 12. 2019 v čase o cca 19:28 hod. odvysielal program Dva a pol chlapa (Séria XI., Epizóda 10.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, pričom vzniklo podozrenie z nesprávneho uplatnenia JSO;

• zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi ANTIK Telecom s.r.o. začatého na podnet vysielateľa, vo veci oznámenia o zmene licencie, z dôvodu, že vysielateľ vzal svoju žiadosť späť;

• udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/223 spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o., zo spoločníka – prevodcu P. Matejka, na nadobúdateľa D. Lukáčková, ktorá získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SPRAVCA SK, a na nadobúdateľa Ing. J. Kráľ, ktorý získa 50%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti SPRAVCA SK, s.r.o.;

• vzala na vedomie oznámenie spoločnosti Raj Production s.r.o. o poskytovaní služby tvraj.sk, poskytovanej na internetovej stránke https://tvraj.sk a v časti týkajúcej sa sekcií „Archív“ a „Relácie“ ho prijíma ho ako oznámenie podľa § 63a ZVR, nakoľko predmetná služba v tejto časti vzhľadom na podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa všetky kritériá audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie;

• vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2020;

• vzala na vedomie doručenú štatistiku o odvysielanom programe rozhlasových programových služieb za 2. štvrťrok 2020;

• uznala za nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Ochrancovia, zo dňa 17. 6. 2020 (multimodálny prístup, MAC TV s.r.o., JOJ)

uznala za neopodstatnené 9 sťažností, respektíve ich častí, a to na:
– vysielanie programu Candice Renoirová – Cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami (S 6, E 7), zo dňa 25. 6. 2020 (JSO – ochrana maloletých, ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Z prvej ruky, zo dňa 5. 11. 2019 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, ochrana ľudskej dôstojnosti, RTVS, Jednotka, Rádio Slovensko);
– vysielanie programu Televíkend, zo dňa 10. 7 2020, v repríze v dňoch 11. a 12. 7. 2020, (skrytá mediálna komerčná komunikácia, RTVS, Dvojka);
– vysielanie programu Ranné správy RTVS, zo dňa 20. 7. 2020, (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, RTVS, Jednotka);
– vysielanie programu Súdna sieň – Incest, zo dňa 5. 7. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);
– vysielanie programu Mechanik zabijak 2, zo dňa 2. 6. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);
– vysielanie programu Zvedený učiteľkou, zo dňa 4. a 5. 7. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ PLUS);
– vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 27. 6. 2020 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);
– vysielanie programu Priatelia (S VII. E 19) zo dňa 28. 6. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, podnecovanie k nenávisti, propagácia neľudského konania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

Všetky uznesenia prijaté dňa 9. 9. 2020 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu