Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) upozornila na porušenie zákona vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia. Vydavateľstvo prevádzkuje video portál Tivi.cas.sk na ktorom propagovalo skrytou reklamou vodku Amundsen.

Vydavateľstvo Ringier Axel Springer prostredníctvom Jany Hrmovej, bývalej účastníčky reality show Farma televízie Markíza nedovolene propagovalo vodku značky Amundsen na video portáli Tivi.cas.sk.

RVR preto uložila vydavateľstvu sankciu – upozornenie na porušenie paragrafu 31a ods. 4 Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý hovorí, že skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná.

Vydavateľstvo Ringier porušilo zákon 31. júla 2015 v sekcii Tivi.cas.sk – Celebrity v programe Hrmová v akcii: Hrmííí (názov v katalógu: Neuveríte, koľko chlapov sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru!) obsahujúcom obrazové informácie o alkoholickom nápoji Amundsen vodka, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie.

Pozrite si video:

„Kamera sníma krátko (cca 1 s) detail na plastovú chladiacu nádobu s ľadom, na ktorej je čitateľný modrý nápis AMUNDSEN. V nádobe s ľadom je vložená fľaša, z ktorej je vidieť jej hornú časť, vľavo vidieť dekolt Hrmovej,“ to je opis RVR jedného z viacerých záberov v ktorých došlo k nedovolenej propagácii vodky.

„Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné zobrazenia nevyplývali z kontextu programu a ich funkcia v danom programe nebola zrejmá sa domnievame, že časový interval v trvaní cca 2 x 7 sekúnd a 1 sekunda bol viac ako dostatočný na to, aby vzbudil záujem recipienta. Z predmetného záznamu vysielania vyplýva, že zobrazenia boli vnímateľné a identifikovateľné a to aj pri sledovaní programu bežným spôsobom,“ ako uviedla RVR.

Vydavateľstvo Ringier Axel Springer Slovakia sa pred RVR obhajovalo tým, keď tvrdilo, že „internetová stránka www.tivi.cas.sk má oproti programom vysielateľov len malú sledovanosť,“ ďalej vydavateľstvo uvádzalo, že predmetné video z webu odstránia, kým ho neoznačia vetou „V programe sú umiestnené produkty“, čo ale nespravili.

Vydavateľstvo Ringer opísalo (údajne) vykonané opatrenia na nápravu takto: „Vzhľadom na vyššie uvedené boli vykonané nasledovné opatrenia na nápravu: (1) predmetný program bol stiahnutý z internetovej stránky www.tivi.cas.sk dovtedy, kým nebude opatrený zodpovedajúcim označením; (2) aby k porušeniu pravidiel vysielania mediálnej komerčnej komunikácie nedochádzalo v budúcnosti: 2.1. bola určená konkrétna osoba zodpovedná za dodržiavanie pravidiel mediálnej komerčnej komunikácie; 2.2. táto osoba bola náležité právnym zástupcom spoločnosti poučená o pravidlách vysielania mediálnej komerčnej komunikácie; 2.3. zodpovednej osobe bol udelený pracovný pokyn, aby v sporných prípadoch pripravovaných programov vždy požiadala právneho zástupcu spoločnosti o konzultáciu.“

Ustanovenia zákonov, podľa ktorých RVR posudzovala video:

Podľa ustanovenia § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia, ktorá priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť, ak vysielateľ alebo poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie túto informáciu v rámci programu zámerne využíva na propagačné účely a mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie. Táto informácia sa považuje za zámernú najmä vtedy, ak sa uskutočňuje za odplatu alebo za inú protihodnotu..“

Podľa ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: Skrytá mediálna komerčná komunikácia je zakázaná.“

Ako uvádza RVR: „Definície skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. vyplývajú nasledovné kritériá, ktoré musia byť kumulatívne naplnené na to, aby mohlo ísť o skrytú mediálnu komerčnú komunikáciu:

a) zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia,
b) vysielateľ túto informáciu odvysielal v rámci programu,
c) informácia priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku, obchodné meno alebo aktivity fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť,
d) informácia je zámerne využívaná na propagačné účely,
e) informácia by mohla vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o jej podstate.

Zákon ďalej uvádza dispozitívne kritérium odplatnosti takejto informácie (resp. uskutočňovania takejto informácie za protihodnotu), kedy najmä je možné považovať využívanie informácie na propagačné účely za zámerné“.

„Pri skrytej mediálnej komerčnej komunikácii je možnosť uvedenia diváka, resp. poslucháča do omylu obsiahnutá v samotnej podstate informácie využívanej na propagačný účel. Je to dané tým, že táto informácia sa vyskytne v rámci programu, o ktorom divák, resp. poslucháč nemôže vedieť, že sa v ňom takéto informácie budú nachádzať“, dodala RVR.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu