3.ročník projektu na podporu stability makroekonomiky Slovenska

Snaha jednotlivých kampaní vzdelávacieho projektu spoločenskej zodpovednosti na podporu makroekonomiky Slovenska Kvalita z našich regiónov, bude v tomto roku zameraná na komunikáciu s občanom s cieľom vysvetľovať mechanizmus tvorby nových pracovných miest. Rôznymi komunikačnými nástrojmi a cielenými kampaňami bude spotrebiteľ upozorňovaný, že nákupným správaním v prospech domácich potravín, priemyselných výrobkov a služieb, vie aj on sám vytvoriť nové pracovné miesta v poľnohospodárstve, výrobe, obchode, službách a tak znížiť nezamestnanosť v našej krajine.

Jedným z cieľov projektu je upevniť synergiu vzájomného snaženia všetkých účastníkov trhu v spoločnom úsilí budovania občianskeho prístupu ku veciam verejným. Do projektu Kvalita z našich regiónov sa v priebehu dvoch rokov jeho existencie podarilo zapojiť všetky zložky trhu. Začínajúc obchodnými sieťami, cez výrobcov, pestovateľov, médiá, samosprávu, združenia, či štátnu správu. Za tento krátky čas bola na Slovensku vybudovaná dôvera k ochrannej známke Kvalita z našich regiónov. Dôvera spotrebiteľa zaväzuje akcelerovať spoločné úsilie všetkých partnerov projektu a hľadať nové spôsoby ako presvedčiť občanov o obsahu a úprimnosti cieľov projektu Kvalita z našich regiónov.

Hlavné ciele projektu a jeho kampaní v roku 2013:

 vysvetľovať občanom ako funguje ekonomika, ako sa aj oni môžu podieľať na zlepšovaní kvality života spoločnosti, ktorej sú súčasťou
 podpora zamestnanosti a ďalších makroekonomických ukazovateľov Slovenska, prostredníctvom zmeny nákupného správania spotrebiteľov v prospech kúpy produktov a výrobkov vyrobených na národnom trhu
 podpora domáceho cestovného ruchu formou propagácie jednotlivých regiónov Slovenska prostredníctvom kampane Spoznávajme kvalitu z našich regiónov

Novinky projektu Kvalita z našich regiónov:

Aplikácia do smartfónov
Na podporu predaja a kontrolu dodržiavania pravidiel projektu Kvalita z našich regiónov bola vyvinutá špeciálna aplikácia určená pre spotrebiteľov Slovenska.
 Aplikáciu s názvom Kvalita z našich regiónov si jednoducho a zadarmo môže každý spotrebiteľ stiahnuť v AppStore, či GooglePlay, alebo prostredníctvom QR kódov.
 Pomocou aplikácie si môže každý spotrebiteľ overiť, či výrobok nesie ochrannú známku Kvalita z našich regiónov oprávnene.
 Pokiaľ má výrobok oprávnenie používať ochrannú známku Kvalita z našich regiónov, na displeji smartfónu sa spotrebiteľovi objavia zaujímavé informácie o výrobku. Stačí len nasnímať čiarový kód daného tovaru, ktorý je označený ochrannou známkou Kvalita z našich regiónov.
 Cez aplikáciu, ktorá poskytuje nový, marketingový digitálny priestor, si môže každý jej užívateľ prečítať viac o výrobku. Tento priestor slúži na propagáciu a podporu predaja výrobkov označených ochrannou známkou Kvalita z našich regiónov.
 V prípade, že spotrebiteľ zistí akékoľvek nezrovnalosti pri používaní ochrannej známky Kvalita z našich regiónov, môže túto skutočnosť nahlásiť prostredníctvom aplikácie, v časti „Hlásenie neoprávneného používania.“
 Pomocou aplikácie sa môže každý občan (po dosiahnutí plnoletosti) alebo organizácia on-line prihlásiť do Občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV.

Občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV

 Vzniklo z potreby zapojiť občana do hnutia, ktoré vyvolá celospoločenské nadšenie a potrebu pristupovať zodpovedne ku každodenným nákupom.
 Cieľom združenia je transparentnosť a upevnenie synergie vzájomného snaženia všetkých účastníkov trhu v spoločnom úsilí budovania občianskeho prístupu ku veciam verejným.
 Členom môže byt právnická osoba a fyzická osoba po dosiahnutí plnoletosti.
 Členstvo je bezplatné, každý člen má práva a povinnosti, ktoré sú zakotvené v stanovách OZ.
Možnosť získania ochrannej známky Kvalita z našich regiónov pre každého
 Od 1.12.2012 môže každý pestovateľ alebo výrobca podnikajúci na Slovensku požiadať o udelenie oprávnenia používať ochrannú známku Kvalita z našich regiónov, ktoré slúži na označovanie potravinárskych a nepotravinárskych tovarov. Po splnení kritérií získava žiadateľ okrem práva označovať výrobky logom aj digitálny marketingový priestor na podporu predaja svojich výrobkov prostredníctvom aplikácie Kvalita z našich regiónov.
 Systém získania práva označovať svoje produkty je nastavený tak, aby bol dostupný aj pre malých a stredných podnikateľov. Ročný poplatok za používanie ochrannej známky je určovaný v závislosti od výšky obratu konkrétnej tovarovej položky v predchádzajúcom roku dosiahnutého na slovenskom trhu, ktorý je upravený o DPH a spotrebné dane.
 Percentuálne zastúpenie hlavnej zložky v potravinárskom výrobku za jednotlivé komodity vychádza z jeho reálneho dostupného množstva na slovenskom trhu. Kritériá sa budú pribežne meniť, v závislosti od zmien ich dostupnosti .
 Kritériá pamätajú aj na zvýraznenie označenia tovarov, v závislosti od intenzity dopadu na makroekonomiku, buď „modrou“, alebo „zlatou“ ochrannou známkou.
 O udelení alebo zamietnutí získania práva na označovanie výrobkov/produktov ochrannou známkou rozhoduje Výkonný výbor, ktorý je súčasťou Občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV.

Čo považujeme za slovenský výrobok?

Slovenským výrobkom je všetko, čo sa na území Slovenskej republiky dopestuje a vyrobí.
Vychádzame z Nariadenia Rady EHS č. 2913/92, Článok 24: Za krajinu pôvodu tovaru, na ktorého výrobe sa podieľali viaceré krajiny, sa považuje krajina, v ktorej sa ako v poslednej uskutočnilo jeho podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie, a to v podnikoch na to určených a ktorého výsledkom je nový výrobok, alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby.

Na čom je založená filozofia projektu Kvalita z našich regiónov ?

 Na spoločenskej zodpovednosti a občianskom princípe
 Na systémovom a komplexnom riešení
 Na partnerskom princípe spolupráce všetkých účastníkov trhu
 Na edukácii spotrebiteľa
 Na synergii komunikácie
 Na transparentnosti
 Na dobrovoľnosti

Partneri projektu

Záštita:
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie miest a obcí Slovenska

Gestor:
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR

Generálni partneri:
COOP Jednota Slovensko, Kaufland Slovenská republika, TESCO Stores SR,
Harmony, Liptov, Novofruct, Slovenské pramene a žriedla, St. Nicolaus – trade, Zeleninárska

Partneri:
Agrárna komora Slovenska , A SMS, GfK Slovakia

Mediálni partneri:
Azet, INSTORE, Jemné Melódie, FUN rádio, RegionPress, TV Markíza, RegionPress, RTVS, TASR, Tovar&Predaj

Autor: 
Tauchmannová Bohumila

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte

INCOMA Slovakia, Mišíkova 10, 811 06 Bratislava, tel. 02/54418969, e-mail: bacikova@incoma.sk, www.kvalitaznasichregionov.sk

REKLAMAadv.: