foto: pixaaby.com

Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí, ktoré sa konalo začiatkom mesiaca júl, udelila dve pokuty v celkovej hodnote 14-tisíc eur.

Televízia JOJ opäť raz neustriehla zákonné podmienky súvisiace s ochranou maloletých, ktoré je potrebné dodržiavať pri vysielaní jednotlivých programov. Rada pre vysielanie a retransmisiu na zasadnutí, ktoré sa konalo 4. júla 2017 sankciovala toto porušenie pokutou vo výške 10-tisíc eur.

Porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) sa televízia JOJ dopustila v programe „Dedičstvo“, odvysielanom dňa 19. januára 2017 v čase o 10:31 hod, tým že v ňom bola nesprávne zvolená veková hranica nevhodnosti.

Program „Dedičstvo“ je reprízovaný seriál, ktorý mal premiéru v roku 2013. Dej humorno-dramaticky zachytáva život obyvateľov v slovenskej dedine. Uvedený seriál označila televízia JOJ ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, no po podrobnej analýze predmetnej časti seriálu, RVR dospela k záveru, že program mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Analyzovaná časť seriálu mala byť označená ako nevhodná pre maloletých divákov do 15 rokov, pretože obsahovala vulgárne vyjadrovanie, sexuálne scény, expresívne a obscénne vyjadrovanie.

Množstvo a frekvencia expresívnych vyjadrení, vulgarizmov, obscénnych vyjadrení a sexuálnych scén bola v tomto programe veľmi vysoká, napríklad program obsahoval nad rámec 4 expresívne výrazy ako“ hajzel, vychcaná, Boha Ti, rozdrbané“, 8 obscénnych výrazov či slovných spojení, dva vulgarizmy nevhodné pre celú vekovú skupinu maloletých ako „štetka a čúza“ a 3 sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie.

Ukážka teasera  k seriálu:

Pokuta 4-tisíc eur pre programovú službu RTVS: Jednotka

Za rovnaký priestupok dostal pokutu aj vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska, konkrétne za nevhodné označenie programu, respektíve filmu „Eva Nová“, ktorý televízia Jednotka odvysielala 24. októbra 2016 približne 20:25 hod.

Aj tento program mal byť vzhľadom na k tomu, že obsahoval vulgárne, expresívne a obscénne vyjadrovanie označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a nie do 12 rokov ako ho označila televízia.

Ukážka trailera k filmu:

Výška sankcie sa odvíja od rôznych faktorov

Televízia JOJ aj Jednotka sa dopustili rovnakého porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), výška pokuty je, ale pre každú z nich rozdielna.

Na to akú finančnú sankciu dostane spoločnosť zodpovedná za porušenie vplýva veľa rôznych faktorov, napríklad aj to či k takémuto priestupku došlo už aj v minulosti alebo rozsah a intenzita daného porušenia.

„Výška pokuty sa vždy odvíja od závažnosti, spôsobu, trvania a následkov porušenia, zohľadňuje sa miera zavinenia, rozsah a dosah vysielania, ako aj predošlé sankcie uložené konkrétnemu vysielateľovi za rovnaké porušenie. V prípade ustanovení týkajúcich sa JSO zohráva rolu aj frekvencia výskytu, spôsob a forma spracovania nevhodného obsahu, kontext, v akom bol použitý, umelecké a morálne posolstvo programu a pod.,“ uviedla pre mediawatch.dog, Lucia Jelčová z Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Okrem týchto dvoch pokút RVR na zasadnutí vyhodnotila 16 sťažností ako neopodstatnené a začala 7 správnych konaní.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu