Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila na svojom zasadnutí 10. novembra televízii JOJ pokutu v celkovej výške 15 tisíc eur. Televízia JOJ pritom dostala pokutu v rovnakej výške 15 tisíc eur už v minulosti, v máji tohto roku > pozri.

Rada pre vysielanie a retransmisiu dala televízii JOJ pokutu vo výške 7 tisíc eur za to, že televízia JOJ porušila paragraf 35 ods. 3 zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý určuje počet povolených prerušení programu reklamou. Stalo sa tak 25. apríla počas filmu To bude boj! a 9. mája tohto roka počas filmu Večný príbeh. Televízia JOJ porušila aj paragraf 36 ods. 2, keď 19. apríla v čase medzi 10 a 11 hod. odvysielala reklamu v celkovom rozsahu dlhšom, ako povoľuje zákon, t.j. viac ako povolených 12 minút.

Televízia JOJ porušila zákon, aj keď odvysielala 9. mája o 17:31 hod. reklamu na ovocné víno Strongbow čím porušila paragraf 33 ods. 1 zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý povoľuje vysielať reklamu na víno až v čase od 20:00 hod. (t.j. v čase medzi 20:00 – 6:00 hod. rannou).

Rada požiadala listom aj Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, aby zistila či alkoholický nápoj cider spadá do kategórie vína alebo piva alebo či sa jedná o samostatnú kategóriu alkoholického nápoja a ak áno o akú kategóriu, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu vedela ako má v prípade o porušení zákona rozhodovať. Stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR bolo Rade pre vysielanie a retransmisiu doručené v prípade správneho konania voči TV Markíza v auguste.

Markíza mala rovnaký problém s reklamou na Strongbow, ako televízia JOJ, keď reklamu na Strongbow odvysielala viac krát v marci a v apríli v čase medzi 06:00 a 20:00 hodinou, teda v čase keď je zákonom zakázané reklamu na víno vysielať. Rada pre vysielanie a retransmisiu (Rada) v konaní, ktoré bolo začaté 9. júna o sankcii rozhodla na zasadnutí 27. októbra a udelila televízii Markíza sankciu len v podobe upozornenia na porušenie zákona.

„Z dikcie ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. je zrejmý zákaz vysielania reklamy na alkoholické nápoje pred 22.00 hodinou s výnimkou piva (akýkoľvek čas) a vína (povolené vysielanie po 20.00 hod.). Zákon č. 308/2000 Z. z. bližšie pojem alkoholický nápoj nešpecifikuje. Definícia alkoholického nápoja je však obsiahnutá v zákone č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, podľa ktorého sú alkoholickými nápojmi, cit.: „liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0, 75 objemového percenta alkoholu,“ uvádza sa v materiály kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu zo zasadnutia zo dňa 27. októbra.

Aktualizované o informácie z analýzy RVR z pracovného materiálu k zasadnutiu zo dňa 10. novembra 2015:

„V záujme čo najúplnejšieho a najpresnejšieho zistenia skutkového stavu veci preto požiadala Kancelária Rady Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPaRV SR“) a Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR (ďalej len „ŠvaPS SR“) o zodpovedanie otázky, či alkoholický nápoj cider spadá do kategórie vína alebo piva alebo či sa jedná o samostatnú kategóriu alkoholického nápoja a akú, vrátane uvedenia konkrétnych ustanovení príslušných právnych predpisov upravujúcich kategorizáciu cideru.

Zo stanoviska MPaRV SR vyplýva, že na základe vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje (ďalej len „Vyhláška č. 30/2014“ alebo „vyhláška“), je možné konštatovať, že v prípade cideru sa jedná o špecifický druh ovocného vína, cit.: „Alkoholický nápoj cider je definovaný v § 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 Z. z. o požiadavkách na nápoje ako „nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej jablkovej šťavy“. Podobným spôsobom je v uvedenej vyhláške definované ovocné víno a to v §2 písm. e) ako „nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej ovocnej šťavy“. Požiadavky na výrobu cideru sú zaradené v rámci § 7 „Požiadavky na ovocné víno“ a konkrétne vods. 6 a 7 uvedeného paragrafu. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že v prípade alkoholického nápoja cider sa jedná o špecifický druh ovocného vína vyrobeného z jablkovej šťavy. 

Podľa stanoviska ŠVaPS SR nápoj cider je samostatnou kategóriou alkoholického nápoja, ktorý nespadá do kategórie vina a ani do kategórie piva., cit.: „CIDER je nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej jablkovej šťavy. Cider nespadá do kategórie vina a ani do kategórie piva. Jedná sa o samostatnú kategóriu nápoja s obsahom alkoholu od 1,2% do 8,5% objemových a s obsahom prchavých kyselín najviac 1,4 g/l. Nápoj CIDER je legislatívne upravený vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 30/2014 z 31. januára 2014 o požiadavkách na nápoje. Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. apríla 2014. Konkrétne ustanovenia k nápoju cider sú uvedené v § 2 Vymedzenie pojmov a v prílohe k vyhláške č. 30/2014 Z. z. Cider sa v minulosti na Slovensku nepredával a ani nevyrábal. Známym sa stal v posledných rokoch, na čo zareagovali aj tvorcovia legislatívy a v roku 2014 cider dali do vyhlášky o požiadavkách na nápoje.“

Vyhláška č. 30/2014 v § 2 písm. e) definuje ovocné víno ako, cit.: „nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej ovocnej šťavy.

Vyhláška č. 30/2014 v § 2 písm. f) definuje cider ako, cit.: „nápoj vyrobený alkoholovým kvasením upravenej jablkovej šťavy.“

Vyhláška č. 30/2014 v § 1 písm. a) definuje pivo ako, cit.: „nízkoalkoholický penivý nápoj vyrobený z vody, sladu alebo sladu a jeho náhrad, chmeľu alebo jeho upravených foriem a pivovarských kvasiniek; obsahuje produkty kvasenia sacharidov, najmä etanol, oxid uhličitý a neprekvasený extrakt.“

Vzhľadom na vyššie citované definície je rozdielnosť piva a cideru nesporná, najmä po stránke základnej suroviny, z ktorej sa tieto nápoje vyrábajú: pivo – slad, chmeľ, voda; cider – jablko, ako aj technológie výroby. Navyše požiadavky na pivo sú v rámci systematického členenia upravené v samostatnom ustanovení  § 3 „Požiadavky na pivo“ vyhlášky, na rozdiel od cideru, ktorý je zaradený v rámci § 7 „Požiadavky na ovocné víno“, konkrétne v ods. 6 a 7 uvedeného paragrafu. Zo znenia vyhlášky vydanej MPaRV SR je tiež zrejmé, že víno možno vyrábať okrem viniča aj z iných druhov ovocia, pričom posudzovaný nápoj cider je vyrobený alkoholovou fermentáciou práve jablkovej šťavy, “ uvádza sa v stanovisku kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

 

Televízia a deti
ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Televízia JOJ dostala ale 10. novembra pokutu aj za to, že porušila paragraf 36 ods. 2 zákona, keď opäť odvysielala reklamu v celkovom rozsahu dlhšiu, ako zákonom povolených 12 minút v jednom reklamnom bloku. Malo sa tak stať 5. júna a Rada za to televízii JOJ udelila pokutu vo výške 5 tisíc eur.

Televízia JOJ dostala aj ďalšiu pokutu od Rady a to vo výške 3 tisíc eur za to, že porušila paragraf 20 ods. 3 zákona zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý hovorí o ochrane maloletých, keď televízia 27. mája odvysielala seriál Keby bolo keby 2, ktorý označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov i napriek tomu, že seriál obsahoval vulgárne, obscénne a expresívne vyjadrovanie a preto mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov až do 15 rokov.

Pokutu 10. novembra udelila Rada aj ženskej televízii skupiny JOJ – TV WAU za to, že porušila rovnaký zákon, paragraf 20 ods. 3 – na ochranu maloletých, keď 20. marca nesprávne označila vysielanú reality show Najlepší dom vyhráva – USA.

Televízii WAU dala Rada pokutu vo výške 700 eur, pretože program mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a to nebol.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu