ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Výsledkom októbrového zasadnutia Rady pre retransmisiu a vysielanie (RVR) je pokuta pre vysielateľa MAC TV, s.r.o.,  v celkovej sume 18 tisíc eur, za priestupky, ktorých sa vo vysielaní opäť dopustili niektoré jeho programové služby.

Zasadnutie RVR sa konalo 11. októbra 2016 a okrem vysielateľa MAC TV s.r.o. dostal pokutu aj vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o., finančná sankcia v tomto prípade bola, ale podstatne menšia.

Pokuta 10 tisíc eur

MAC TV, s.r.o. dostal celkovo tri pokuty, prvú a najvyššiu za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých), ktorej sa dopustila programová služba JOJ dňa 26. marca 2016 (sobota)  počas vysielania programu Črepiny. Uvedený program bol televíziou správne označený ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov, no jeho odvysielaním v čase od cca 05:49 do cca 6:19 hodiny nedodržal časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorý okrem iného ustanovuje, že  podľa jednotného systému označovania programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22:00 až 06:00 hodinou. Porušenie zákona je v tomto prípade  nesporné, pretože odvysielaním predmetného programu od cca 05:49:26 do cca 6:19:42 hodiny, teda v rozsahu 19 minút a 42 sekúnd po 06:00 hodine, došlo k evidentnému porušeniu § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.

Keďže uvedeného priestupku sa televízia JOJ dopustila už aj v minulosti, táto skutočnosť sa odrazila aj na výške výslednej pokuty v sume 10 tisíc eur.

Dve pokuty, každá v sume 4 tisíc eur

Uloženú sankciu v sume 4 tisíc eur dostala od RVR programová služba JOJ PLUS za porušenie § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s odvysielaním programu Eurominúty dňa 3. marca 2016.

Aj druhá pokuta v sume 4 tisíc eur sa týka komunikátu Eurominúty, tentokrát odvysielaného dňa 11. marca 2016, kedy bol taktiež porušený § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu).

Pri uvedenom komunikáte v oboch prípadoch RVR po dôkladnom preskúmaní skutkového stavu dospela k záveru, že ho možno považovať za nečestný telenákup, ktorého obsah je  zavádzajúci,  prezentuje ponúkanú službu alebo tovar tak, aby poskytnutím nesprávnych, nejednoznačných, neúplných, nepresných alebo inak zavádzajúcich informácií vytvoril v recipientovi informácie, klamlivú predstavu najmä o ich vlastnostiach, kvalitách, použití, účinkoch, charakteristike, význame pre recipienta.

Ako nečestná praktika bola označená napríklad aj absencia inštruovania divákov ohľadom možnosti opakovaného použitia dostupných písmen pri zostavovaní správneho názvu, konkrétne pri hľadaní názvu zvieraťa nebola uvedená informácia, že písmeno A možno použiť pri zostavení názvu dvakrát. V tomto prípade ani názov zvieraťa, ktorý bol predmetom súťaže nemožno považovať za dôveryhodnú praktiku, keďže slovo VAZA (správne pomenovanie vtáka na  súťažnom obrázku) v slovenskom jazyku neoznačuje žiadne zviera (stanovisko ÚZ SAV).

televizia-joj-dostala-pokutu-za-porusenie-cestnosti-a-slusnosti-pri-reklame-a-telenakupe-obr-1

Ďalším priestupkom, ktorý bol označený ako nečestný je napríklad aj prekrytie jedného písmena v osemsmerovke symbolom JSO 12 a tiež  neuznanie správnej odpovede diváka, ktorý sa do „súťaže“ dovolal pred jej tesným koncom, hoci jeho odpovede potvrdilo aj farebné zvýraznenie správnych odpovedí v tabuľke spolu so znázornením smeru v akom je potrebné názov mesta prečítať, moderátor po odpovedi tohto diváka náhle telefonát ako aj celú súťaž ukončil.

televizia-joj-dostala-pokutu-za-porusenie-cestnosti-a-slusnosti-pri-reklame-a-telenakupe-obr-2

Pokuta 3 tisíc eur pre programovú službu TV Markíza

Uvedenú pokutu dostal vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. za  porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) na programovej službe TV Markíza v súvislosti s vysielaním programu Tvoja tvár znie povedome dňa 27. marca 2016 o cca 20:36 hodine, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov pričom podľa  obsahu mal byť označený ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, nakoľko sa v ňom nachádzali obscénne vyjadrenia i gestá.

Prečítajte si aj > Vyšetrovanie audiotextových súťaží: Polícia zastavila trestné stíhanie!

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu