ilustračná fotokoláž MediaWatch.Dog (zdroj logo: JOJ, zdroj grafika: pixabay.com)

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila v utorok 6. decembra rekordnú pokutu pre vysielateľa MAC TV s.r.o.. Podstatná časť z pokuty bola udelená za opakované porušovanie zákonov o reklame. Televízia JOJ neustále porušuje zákony.

Celkovo boli na zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu udelené štyri pokuty v sumárnej hodnote 95-tisíc eur, z toho tri pokuty dostal vysielateľ MAC TV s.r.o. a jednu vysielateľ INTERACTIV.ME. s r.o..

Pokuty pre vysielateľa MAC TV s.r.o.

Pokuta 80-tisíc eur

Sankcia, v naozaj vysokej hodnote, bola udelená programovej službe JOJ za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Šport spoločnosť Tipsport v dňoch 15. – 17., 20. a 21. apríla 2015, za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Noviny v dňoch 5., 6., 8. – 10., 12. – 16., 18. – 26. apríla 2016, ktorý prerušil zaradením reklamy dvakrát, za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v dňoch 15. – 17. apríla, 20. a 21. apríla 2016 v čase od 20:00 do 21:00 hod a za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Šport v dňoch 5. – 9., 12. – 16., 18. – 23., 25. a 26. apríla 2016.

K porušeniu § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) došlo v komunikáte Šport v uvedených dňoch tým, že obsahoval propagačné vyjadrenia, ktoré boli v rozpore s pravidlami sponzorovania.

Vo všetkých posudzovaných prípadoch pred a po programe Šport, účastník konania odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Tipsport. Predmetný komunikát obsahoval propagačné vyjadrenia v podobe vizuálnej aj verbálnej zložky.

Vizuálna zložka obsahovala napríklad aj informáciu o sponzorovi programu prostredníctvom jeho loga a odkazu na webovú stránku a verbálna zložka v znení: „Tento program a naozaj vymakanú appku pre tipovanie vám prináša Tipsport, www.tipsport.sk,“ bola vyhodnotená ako pozitívne vyzdvihnutie kvality mobilnej aplikácie sponzora.

K porušeniu paragrafu § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) došlo v komunikáte Noviny v uvedených dňoch tým, že nedodržal povolené prerušenie televíznou reklamou a/alebo telenákupom jedenkrát za každé plánované obdobie v dĺžke najmenej 30 minút. Tento úsek nemôže trvať menej ako 30 minút, vysielateľ teda môže prerušiť aj časový úsek dlhší ako 30 minút, nemôže však prerušiť časový úsek, ktorý by bol kratší ako 30 minút, čoho sa dopustila televízia JOJ v uvedenom komunikáte, čiže prerušila reklamou či telenákupom úsek kratší ako 30 minút.

K porušeniu paragrafu § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) došlo v uvedených dňoch tým, že reklamné šoty a telenákupné šoty boli odvysielané v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút.

K porušeniu paragrafu § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) došlo v komunikáte Šport v uvedených dňoch tým, že neboli dodržané podmienky o existencii umiestňovania produktov na začiatku programov.
Pokuta 6-tisíc eur

Uvedenú pokutu dostala programová služba JOJ za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 7. augusta 2016 tým, že program Deň, keď sa zastavila Zem päťkrát prerušil zaradením reklamy.

Posúdením skutkového stavu Rada zistila, že program Deň, keď sa zastavila zem odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 7. augusta 2016 o cca 12:58:38 hod. obsahoval štyri kompletné 30-minútové časové úseky a piaty časový úsek, ktorý trval cca 11 minút a 44 sekúnd.

Ako vyplýva zo záznamu vysielania, ako aj z prepisu/popisu skutkového stavu, účastník konania toto audiovizuálne dielo prerušil zaradením reklamy päťkrát, štyri 30-minútové časové úseky každý raz a tiež prerušil raz aj časový úsek, ktorý netrval 30 minút.

Pokuta 1-tisíc eur

Aj túto pokutu dostala programová služba JOJ a to za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (štátny jazyk), ku ktorému došlo dňa 3. júla 2016 tým, že odvysielal program Jozef: Kráľ snov s českým dabingom.

Pokuta pre vysielateľa INTERACTIV.ME. s r.o.

Finančnú sankciu vo výške 8-tisíc eur dostala programová služba RING TV za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) a § 32 ods. 6 ZVR (zákaz vysielania reklamy a telenákupu na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby v čase 06:00 – 22:00 hod) v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexi show, ktorý označil ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, dňa 14. augusta 2016 v čase od 05:37 do 06:55 hod.

Rada pre vysielanie a retransmisiu okrem pokút uložila aj upozornenie na porušenia zákona a tiež začala niekoľko správnych konaní voči rôznym vysielateľom.

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu