Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila televízii Markíza pokutu v úhrnnej výške 12 tisíc eur a začala voči televízii aj ďalšie správne konanie, vo veci možného porušenia paragrafu zákona o objektívnosti a nestrannosti vysielania v Televíznych novinách v súvislosti s odvysielaním príspevku pod názvom Rómsky policajt.

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu – pokutu 5 000 eur televízii Markíza za porušenie § 34 ods. 1 Zákona o vysielaní a retransmisii (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s odvysielaním upútaviek na programy Búrlivé víno, Arrow a Babovřesky 2 dňa 4. marca 2015.

RVR tiež uložila sankciu – pokutu 5 000 eur televízii Markíza za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 8. 2. 2015 o 20:29 hod. odvysielaním programu Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval scény zobrazujúce násilie na živých bytostiach, kruté ubližovanie, krutú násilnú smrť človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb, vulgárne a obscénne vyjadrovanie a prejavy nenávisti a rasizmu, čím boli naplnené kritéria, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov;

RVR tiež uložila sankciu – pokutu 2 000 eur televízii Markíza za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 12. 2. 2015 o 12:01 hod odvysielaním programu Dr. House, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval scény detailne a naturalisticky zobrazujúce násilné akty, čím boli naplnené kritériá, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Rada pre vysielanie a retransmisiu zároveň tiež začala správne konanie voči televízii Markíza vo veci možného porušenia 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s odvysielaním príspevku Rómsky policajt dňa 7. 7. 2015 v programe Televízne noviny.

Prečítajte si podrobnú analýzu Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu k jednotlivým správnym konaniam vedeným voči TV Markíza. Publikujeme ju v plnom znení:

Búrlivé víno, Arrow a Babovřesky 2 – pokuta pre TV Markíza vo výške 5 tisíc eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 502/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

porušil

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 4. 3. 2015 v čase o cca 20:52:17 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Búrlivé víno, o cca 21:25:18 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Arrow a o cca 21:52:28 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Babovřesky 2, t.j. komunikáty, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. bez toho, aby boli rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby,

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5000€, slovom päť tisíc eur. 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 

Úloha:

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 8. 10. 2015                                                                                                                   Z: PLO

 

*            *            *

Rada na svojom zasadnutí dňa 26. 5. 2015 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (ďalej len „účastník konania“) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 4. 3. 2015 v čase o cca 20:52:07 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Búrlivé víno, o cca 21:25:08 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Arrow a o cca 21:52:18 hod. komunikát, ktorý mohol byť upútavkou na program Babovřesky 2 bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 11. 6. 2015, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 502/SKO/2015. Účastník konania bol súčasne vyzvaný, aby v lehote najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol účastník konania upozornený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku. Prílohou oznámenia o začatí správneho konania bol aj prepis/popis skutkového stavu.

Dňa 14. 6. 2015 bola Rade listom zaevidovaným pod č. 2870/2015/P doručená žiadosť účastníka konania o zaslanie podkladov (monitorovacia správa/správa o šetrení sťažnosti) zhromaždených v správnom konaní a o adekvátne predĺženie lehoty na vyjadrenie sa.

Pracovný materiál Kancelárie Rady – Správa o kontrole dodržiavania povinností (sťažnosť č. 224/SO/2015) bol účastníkovi konania zaslaný ako príloha listu č. 3051/2015/O, ktorý mu bol doručený dňa 24. 6. 2015. V liste bol zároveň požiadaný, aby sa vyjadril do 5 dní odo dňa doručenia predmetného listu, a poučený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku.

Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 20. 7. 2015 listom zaevidovaným pod č. 3478/2015/P.

Subjektívna 6-mesačná lehota podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. na prijatie rozhodnutia o uložení sankcie začala plynúť dňa 26. 5. 2015 dňom prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností na zasadnutí Rady a uplynie dňa 26. 11. 2015. Ročná objektívna lehota začala plynúť dňa 4. 3. 2015 a uplynie dňa 4. 3. 2016.

*          *          * 

Prepis/popis skutkového stavu

 • Sponzorský odkaz Fun radio 

20:33:17 Začína program Chart show (12)

 • v pravom dolnom rohu obrazovky sa objavujú nápisy V TOMTO PROGRAME SÚ UMIESTŇOVANÉ PRODUKTYsledujete CHART SHOW

20:37:18 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Babovřesky 2 vo forme injektáže

20:45:19 V  pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Arrow vo forme injektáže

20:52:07 – 20:52:16 Sponzorský odkaz Fun radio

20:52:17 – 20:52:36 Upútavka na program Búrlivé víno (12) (trvanie cca 19 s.)

V pozadí hrá hudba seriálu Búrlivé víno. Na obrazovke sa nachádza žena s mužom v nemocničnej miestnosti. Muž sedí na posteli a konzumuje jedlo z taniera, žena práve vchádza do miestnosti. Cca jednu sekundu po začatí upútavky sa v strede obrazu objavuje informačný kruh, ktorý sa následne umiestni do ľavej časti obrazu. Informačný kruh obsahuje nápis ZAJTRA a pod ním sa nachádza časový údaj vysielania programu 20:30. Prestrih na ženu, ktorá už sedí a hovorí mužovi: „Momentálne mi hrá do karát, že ťa vyhlásili za nesvojprávneho.“ Prestrih na muža, ako sa na ženu pozerá a pýta sa: „Prosím?“. Záber na ženu, ktorá hovorí: „Pretože mi nemôžeš zabrániť v tom, čo sa práve chystám urobiť.“ Obraz na zmäteného muža. Prestrih na muža a ženu stojacich v strede miestnosti a žena následne miestnosť opúšťa. Nasleduje obraz na muža, ako hovorí: „My dvaja sme ešte neskončili.“  a vzápätí opiera kus papiera na televízor. Hlas v pozadí: „Búrlivé víno.“ Po obrazovke sa premiestňuje z pravej strany na ľavú nápis Zajtra. Následne sa na ľavej strane obrazu pod sebou zobrazujú nápisy Zajtra 20:30 Búrlivé víno BURLIVEVINO.MARKIZA.SK. Hlas v pozadí: „Zajtra o 20:30 na Markíze.“ Obrazovo-zvukový predel s logom TV MARKÍZA ukončuje upútavku. 

 • Obrazovo-zvukový predel

20:52:43 – 20:58:43 Reklama (trvanie cca 6 min.)

 • Slovenská sporiteľňa, Dolce gabbana, Pravda, L’oréal Paris, Paralen Grip, Fanta, Poštová Banka, Fun rádio, Smart vitamíny, Nivea, Kinder Pingui, Národná bločková lotéria, Prostamol Uno, Kinder Pingui, Wella
 • Obrazovo-zvukový reklamný predel
 • Upútavka na program Domov na kľúč (12)
 • Upútavka na program Babovřesky 2 (12)
 • Obrazovo-zvukový predel

20:59   Pokračuje program Chart show (12)

 • v pravom dolnom rohu obrazovky sa objavujú nápisy V TOMTO PROGRAME SÚ UMIESTŇOVANÉ PRODUKTYsledujete CHART SHOW

21:03:58 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Babovřesky 2 vo forme injektáže

21:11:59 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Arrow vo forme injektáže

21:25:08 – 21:25:17 Sponzorský odkaz Fun radio

21:25:18 – 21:25:37 Upútavka na program Arrow (12) (trvanie cca 19 s.)

Na obraze sa objavuje pohľad na mesto z vtáčej perspektívy. Cca jednu sekundu po začatí upútavky sa v strede obrazu objavuje informačný kruh, ktorý sa následne umiestni do ľavej časti obrazu. Informačný kruh obsahuje nápis DNES a pod ním sa nachádza časový údaj vysielania programu 22:30. Hlas v pozadí: „Ochranca bezbranných.“ Prestrih na muža v obleku so šípom v ruke. Muž je vzápätí zamaskovaný v tvári a má na sebe kapucňu. Následne sa striedajú prestrihy na muža v kapucni strieľajúceho z luku v jaskyni, na auto, ktoré sa vznesie nad zem a prevráti sa, muža v kapucni strieľajúceho z luku medzi kamiónmi, postavu strieľajúcu z motocyklu zo samopalu, muža pozerajúceho sa do neznáma, postavu, ktorá sa medzi kamiónmi pomocou čepelí zosúva z vrchu na zem k ďalším postavám, postavu v hmle, ktorá vystrelila z harpúny a s jej pomocou sa vznáša do výšky. Hlas v pozadí: „A nepriateľ zločinu je späť.“ Prestrihy na muža v kapucni s lukom v ruke a postavy, ktoré naňho mieria zbraňami, ženu s mečmi v rukách a na muža v kapucni. Hlas v pozadí: „Arrow.“ V strede obrazovky sa zobrazuje obraz hlavy muža v kapucni, nápis ARROW, v pravom dolnom rohu sa zobrazuje nápis DNES 22:30. Hlas v pozadí: „Nové časti dnes o 22:30 na Markíze.“ Obrazovo-zvukový predel s logom TV MARKÍZA ukončuje upútavku. 

 • Obrazovo-zvukový predel

21:25:41 – 21:31:26 Reklama (trvanie cca 5 min. 45 s.)

 • Provident, Pinosol, O2, Prima Banka, Kaufland, Centrum, Orbit, Planeo Elektro, Rajec, Zoviconceal, Guseppe, Persil, Toffifee, VÚB Banka, Smart vitamíny, Quixx
 • Obrazovo-zvukový predel
 • Upútavka na program Vo štvorici po opici (15)
 • Obrazovo-zvukový predel
 • Upútavka na program Búrlivé víno (12)
 • Obrazovo-zvukový predel

21:32   Pokračuje program Chart Show (12)

 • v pravom dolnom rohu obrazovky sa objavujú nápisy V TOMTO PROGRAME SÚ UMIESTŇOVANÉ PRODUKTYsledujete CHART SHOW 

21:36:26 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Babovřesky 2 vo forme injektáže 

21:44:28 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Arrow vo forme injektáže 

21:52:18 – 21:52:27 Sponzorský odkaz Fun radio

21:52:28 – 21:52:44 Upútavka na program Babovřesky 2 (12) (trvanie cca 16 s.)

V obraze sa objavuje nápis SLOVENSKÁ PREMIÉRA. Hlas ženy vyššieho veku v pozadí: „Ja jezdím od dva a čtyřicátyho a ještě mě nechytili. Tri dni mňa naháňali, ešte ma nedostali.“ Obraz na dvoch mužov, ktorí pomáhajú žene vyššieho veku zliezť z trampolíny. Prestrih na ženu vyššieho veku jazdiacu na motorke. V strede obrazovky sa objavuje nápis Babovřesky a číslo 2 v kruhu, ktoré sa pohybuje po obrazovke. V pravom dolnom rohu sa zobrazuje nápis Nedeľa 20:30. Hlas v pozadí: „Babovřesky 2. V nedeľu o 20:30 v kine Markíza.“ Prestrih na muža, ktorý si opravuje bicykel. Muž následne uskakuje ponad bicykel pred ženou vyššieho veku na motorke, ktorá má za sebou spolujazdkyňu. Obrazovo-zvukový predel s logom TV MARKÍZA ukončuje upútavku. 

 • Obrazovo-zvukový predel

21:52:52 – 21:58:52 Reklama (trvanie cca 6 min.)

 • Prvá stavebná sporiteľňa, Max factor, Orange, Billa, Brufedol, L’oréal, Nimm 2 soft, Proenzi, Avon, Toyota, Urinal, MC Donald’s, Ceresit stop, Telekom, Tesco, Mucosolvan, Telekom
 • Obrazovo-zvukový reklamný predel
 • Upútavka na program Rodinné prípady (12)
 • Upútavka na program Arrow (12)
 • Obrazovo-zvukový predel

22:00   Pokračuje program Chart show (12)

 • v pravom dolnom rohu obrazovky sa objavujú nápisy V TOMTO PROGRAME SÚ UMIESTŇOVANÉ PRODUKTYsledujete CHART SHOW 

22:04:16 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Babovřesky 2 vo forme injektáže 

22:12:18 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Arrow vo forme injektáže 

22:21:19 Obrazovo-zvukový predel

 • Upútavka na program Arrow (12)
 • Obrazovo-zvukový predel

22:21:55 – 22:27:50 Reklama (trvanie cca 5 min. 55 s)

 • Stoptussin, Dolce Gabbana, Persen, Prima Banka, Voltaren, Metlife, Otrivin, Colgate, Septofort forte, Relax, Mucoviral, Cetelem, Somat gold, Panadol
 • Obrazovo-zvukový reklamný predel
 • Upútavka na program Kredenc (12)
 • Upútavka na program Babovřesky 2 (12)
 • Upútavka na program Búrlivé víno (12)
 • Obrazovo-zvukový predel

22:29   Pokračuje program Chart show (12)

 • v pravom dolnom rohu obrazovky sa objavujú nápisy V TOMTO PROGRAME SÚ UMIESTŇOVANÉ PRODUKTYsledujete CHART SHOW 

22:33:09 V pravom dolnom rohu sa objavuje oznámenie o programe Babovřesky 2 vo forme injektáže 

22:38:19 V pravom dolnom rohu sa objavuje nápis nasleduje Arrow II.

– v pravom dolnom rohu obrazovky sa objavuje nápis V TOMTO PROGRAME BOLI UMIESTŇOVANÉ PRODUKTY

22:39:16 Končí program Chart show (12)

 • Sponzorský odkaz Fun radio

*          *          *

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom.“

Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Vysielanie reklamy a telenákupu musí byť rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; vo vysielaní rozhlasovej programovej služby sa použijú na oddelenie zvukové prostriedky a vo vysielaní televíznej programovej služby zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky.“

Podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Vlastná propagácia na účely tohto zákona je činnosť vysielateľa určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie, programy, tovary alebo služby, priamo spojené s vysielaním a programami; za vlastnú propagáciu sa nepovažuje oznámenie vysielateľa, ktorým informuje verejnosť o vlastnom programe.“

*          *          *

Predmetné správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania odvysielal komunikáty, ktoré obsahovali krátke výňatky z audiovizuálnych diel Búrlivé víno, ArrowBabovřesky 2. Vzhľadom na obsah týchto komunikátov a ich spôsob zaradenia do vysielania programovej služby TV MARKÍZA vzniklo dôvodné podozrenie, že tieto naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom neboli na začiatku zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamy v rozpore s ustanovením § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

Primárnou otázkou, s ktorou sa je nevyhnutné vysporiadať, je otázka charakteru odvysielaných komunikátov z hľadiska naplnenia definície reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. sa za reklamu považuje aj vlastná propagácia.

Upútavka je podľa § 1 ods. 6 JSO definovaná ako zložka televíznej programovej služby, ktorá je určená na získanie a udržanie pozornosti verejnosti na vlastné vysielanie a programy. Upútavka spadá vzhľadom k jej definícii pod vlastnú propagáciu vysielateľa vymedzenú ustanovením § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.

Primárnym cieľom upútavky je upútať diváka, strhnúť a udržať jeho pozornosť na konkrétny program (napr. odvysielaním zaujímavých sekvencií filmu) tak, aby si divák naplánoval jeho sledovanie. V rámci upútavky sú preto divákovi sprostredkované informácie o názve programu, presnom čase a dni jeho odvysielania, na základe ktorých je potom divák schopný identifikovať, resp. rozpoznať vybraný program, príp. inú časť vysielania a naplánovať si jeho sledovanie. 

Komunikáty propagujúci vysielanie programu Búrlivé víno a programu Arrow

Ako vyplýva z predmetného záznamu vysielania, posudzované komunikáty, v trvaní cca 19 s každý, obsahovali výňatky z audiovizuálnych diel Búrlivé vínoArrow. Vizuálna zložka okrem sekvencií z predmetných programov obsahovala názov programov spolu s uvedením dňa (v tvare ZAJTRA, resp. DNES) a času odvysielania predmetných programov. Údaj o dni a čase vysielania programov bol prítomný aj vo verbálnej zložke predmetných komunikátov. Divák dostal konkrétnu informáciu o dni, čase, názve a prostredníctvom obrazovej zložky čiastočne aj o obsahu vysielania predmetných programov. 

Komunikát propagujúci vysielanie programu Babovřesky 2

Ako vyplýva z predmetného záznamu vysielania, komunikát propagujúci vysielanie programu Babovřesky 2, v trvaní cca 16 s, začínal nápisom SLOVENSKÁ PREMIÉRA, počas ktorého bol v pozadí vysielaný zvukový výňatok z predmetného programu, ktorý následne pokračoval zobrazením aj jeho vizuálnej zložky. Vizuálna zložka okrem sekvencií z predmetného programu obsahovala názov programu spolu s uvedením dňa (v tvare NEDEĽA) a času odvysielania predmetného programu. Údaj o dni a čase vysielania programu bol prítomný aj vo verbálnej zložke predmetného komunikátu. Divák dostal konkrétnu informáciu o dni, čase, názve a prostredníctvom obrazovej zložky čiastočne aj o obsahu vysielania predmetného programu.

Posudzované komunikáty tak nepochybne upriamovali pozornosť recipienta na konkrétnu jednoznačne identifikovateľnú časť vysielania účastníka konania a síce programy Búrlivé víno, Arrow a Babovřesky 2.

Charakter posudzovaných komunikátov ako upútaviek nesporuje ani účastník konania vo svojom vyjadrení. 

Vzhľadom na uvedené dôvody sme dospeli k záveru, že predmetné komunikáty naplnili definíciu vlastnej propagácie formou upútaviek, a teda definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. V dôsledku uvedeného sa na predmetné komunikáty vzťahuje povinnosť ustanovená v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

II.

Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. musí byť vysielanie reklamy a telenákupu rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných zložiek programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. Vo vysielaní televíznej programovej služby sa použijú zvukovo – obrazové prostriedky alebo priestorové prostriedky.

Kancelária Rady v zásade nerozporuje tvrdenie účastníka konania, cit.: „Zákonodarca určil vysielateľom povinnosť

 1. i) realizovať vysielanie reklamy tak, aby bolo zjavné, že ide reklamu a
 2. ii) oddeliť vysielanie reklamy od iných zložiek programovej služby tak, aby priemerný recipient bol

schopný odlíšiť reklamu od iných zložiek programovej služby.

ZoVR od Vysielateľa vyžaduje, aby rozoznateľným bolo vysielanie reklamy, a nie zvukovo-obrazové alebo priestorové prostriedky, ktoré vysielanie reklamy oddeľujú. ZoVR zároveň od Vysielateľa vyžaduje, aby vysielanie reklamy zreteľne oddelil od iných častí programovej služby tak, aby reklama nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby. Zákonodarca v citovanom ustanovení bez bližšej špecifikácie uvádza, aké prostriedky majú byť použité na oddelenie reklamy. ZoVR je v tomto ohľade minimalistický a nedáva priestor na vlastnú úvahu o tom, ako má oddelenie vysielania reklamy od ostatného vysielania vyzerať (znieť). ZoVR vyžaduje výlučne len to, aby bola reklama odlíšiteľná od ostatných zložiek programovej služby, pričom je len na Vysielateľovi, aký spôsob oddelenia reklamy od ostatného vysielania si zvolí. Výklad a aplikácia práva musí v kontinentálnom právnom systéme predovšetkým vychádzať z písaného textu právneho predpisu. Štátne orgány však nie sú viazané len textom, ale aj zmyslom, systematickou súvislosťou a účelom právnej normy. Spôsob výkladu a nachádzanie obsahu právneho predpisu je podriadené základným výkladovým pravidlám slovenského právneho poriadku zakotveným v čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Štátne orgány nemôžu pri výklade a aplikácii právneho predpisu postupovať svojvoľne spôsobom, ktorý považujú za najlepší/najúčelnejší. Štátne orgány sú predovšetkým viazané vôľou zákonodarcu prejavenou cez právny predpis. Iba zákonodarca je oprávnený ustanovovať limity práv, resp. ukladať recipientom práva povinnosti. Takto to vyplýva z garancií právneho štátu podľa čl. 1 ods. 1 ústavy a vymedzením oprávnení štátnych orgánov podľa čl. 2 ods. 2 ústavy. Garanciám právneho štátu taktiež zodpovedá požiadavka na predvídateľnosť aplikácie právnych noriem. Účastníci právnych vzťahov musia byť z právnej normy schopní determinovať, aký je jej presný obsah a aké práva a povinnosti im právna norma uložila. Rovnaké platí aj pri posudzovaní aplikácie právnych noriem štátnymi orgánmi. Štátny orgán pri aplikácii právnej normy môže realizovať len taký výklad, ktorý sú schopní účastníci právnych vzťahov na základe textu normy predvídať.“

Povinnosť ustanovená v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. transponuje do slovenského právneho poriadku článok 19 smernice o AVMS. Uvedený článok zakotvuje princíp „oddelenia a rozoznateľnosti reklamy od obsahu vysielania“. Tento princíp je považovaný za jeden z najstarších, ako aj najpodstatnejších základov európskej regulácie televízneho vysielania ako takého. Základným účelom tejto zásady je ochrana diváka pred možnou zámenou reklamy za vysielanie iných zložiek programovej služby, a teda ochrana diváka pred potenciálnym uvedením do omylu o povahe vysielanej zložky programovej služby. Nezanedbateľným prínosom dodržiavania princípu „oddelenia a rozoznateľnosti“ je tiež ochrana redakčnej nezávislosti a integrity vysielateľa, ako aj zabezpečenie „komerčnej neutrality“ vysielateľa a s tým súvisiaca ochrana hospodárskej súťaže.

Novelou smernice 89/552/EHS z roku 2007 (ktorej konečným výsledkom je kodifikovaná verzia smernice o AVMS z 10. 3. 2010) bol tento princíp po prvýkrát prelomený, a to v prípade mediálnej komerčnej komunikácie. V súčasnosti v zmysle príslušných článkov smernice o AVMS, ako aj ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z., postačuje v prípade mediálnej komerčnej komunikácie zachovať princíp „rozoznateľnosti“. Zrušenie zásady „oddelenia“ pre mediálnu komerčnú komunikáciu je logické z dôvodu zavedenia a definovania inštitútu umiestňovanie produktov, ktorý je jednou z foriem mediálnej komerčnej komunikácie. Už zo samotnej definície umiestňovania produktov je zrejmé, že pri tomto inštitúte je princíp „oddelenia“ zásadne porušený. Zrušenie princípu „oddelenia“ však platí iba v prípade mediálnej komerčnej komunikácie vo všeobecnosti.

Z článku 19 účinného znenia smernice o AVMS jednoznačne vyplýva, že pre reklamu a telenákup zostal princíp „oddelenia a rozoznateľnosti“ zachovaný v nezmenenej podobe. Túto skutočnosť reflektuje aj platné a účinné znenie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., ktoré okrem novej možnosti priestorového oddelenia ponecháva znenie tohto ustanovenia identické s jeho znením pred účinnosťou novely zákona č. 308/2000 Z. z. zo 14. 12. 2009. Z vyššie uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva, že stav de lege lata ponecháva princíp „oddelenia a rozoznateľnosti“ pre reklamu a telenákup zachovaný v pôvodnom rozsahu.

Ani smernica o AVMS, ani zákon č. 308/2000 Z. z. bližšie nešpecifikujú konkrétnu podobu zvukovo-obrazových predelov. Vysielaná reklama však musí byť podľa § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. rozoznateľná a zreteľne oddelená v takej miere, aby bola vylúčená zameniteľnosť reklamy s inými zložkami programovej služby. Túto požiadavku je možné zabezpečiť rôznymi prístupmi. Rada v rozhodnutí č. RP/169/2004 zo dňa 9. 3. 2004 k oddeľovaniu reklamy uviedla, cit.: „Ak vysielateľ k oddeleniu reklamy použije audiovizuálne jingle obsahujúce slovo „reklama“ (alebo audiovizuálne jingle, u ktorých je divák zvyknutý, že ich vysielateľ používa iba vo vzťahu k vysielaniu reklamy), je takéto vysielanie reklamy rozoznateľné“.

Je teda zrejmé, že v prípade použitia zvukovo-obrazového predelu obsahujúceho informáciu „reklama“ je povinnosť ustanovená v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. splnená. Z citovaného rozhodnutia Rady však jednoznačne vyplýva, že hoci je tento spôsob najjednoznačnejší, nie je nevyhnutne jediný možný.

V prípade, že oddeľovací prostriedok takéto oznámenie neobsahuje, musí byť s vysielaním reklamy prepojený iným spôsobom tak, aby bol recipient bez pochybností oboznámený s tým, že sa jedná o oddelenie reklamy od ostatného vysielania. Aby oddeľovací prostriedok splnil túto požiadavku, musí ho recipient s vysielaním reklamy jednoznačne asociovať. Po jeho odvysielaní teda musí očakávať vysielanie komerčného charakteru. V televíznom vysielaní bude takéto prepojenie naplniteľné vysielaním zvukovo-obrazových alebo priestorových prostriedkov, ktoré sú charakteristické práve pre vysielanie reklamy a to pre celú vysielanú programovú službu. K oddeleniu prostredníctvom priestorových prostriedkov dochádza iba v prípade, ak je reklama vysielaná na obrazovke súčasne s inou zložkou programovej služby, teda napr. v prípade použitia techniky split-screen.

Napriek zásadnému vývoju v oblasti mediálnych komerčných komunikácií, ktoré priniesli nové reklamné techniky, ako aj nové inštitúty v oblasti sprostredkovania komerčných informácií recipientovi, princíp zásady „oddelenia a rozoznateľnosti“ zostal pre televíznu reklamu vrátane vlastnej propagácie zachovaný. Z uvedeného vyplýva, že v prípade reklamy alebo upútaviek na vlastné programy je ich vysielanie nevyhnutné oddeliť od vysielania iných zložiek programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby.

V prípade oddelenia reklamy od ostatných častí programovej služby prostredníctvom zvukovo-obrazových prostriedkov je následne nutné každé takéto oddelenie individuálne skúmať, či je toto oddelenie možné považovať za „zreteľné oddelenie“ podľa § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., a teda také, ktoré vylúči zameniteľnosť reklamy s inými zložkami programovej služby.

Ako je zrejmé zo záznamu vysielania sporné upútavky neboli na začiatku nijako zreteľne vymedzené obrazovo-zvukovým či priestorovým prostriedkom, ktorý účastník konania obvykle používa na účely oddelenia komerčnej zložky od nekomerčnej (napr. dynamické spracovanie loga TV Markíza v rôznych farebných prevedeniach; zvukovo-obrazové prostriedky s osobnosťami televízie a charakteristické hudobnou zložkou). Nepoužitie obvyklých prostriedkov na oddelenie reklamy priznáva sám účastník konania vo svojom vyjadrení, pričom uvedené dôvodí technickými problémami, cit.: „V súvislosti so zmenou jarnej grafiky Vysielateľa, nastali v úvode zmien technické problémy. Z dôvodu týchto problémov teda neboli zobrazené obvyklé prostriedky používané Vysielateľom. Počiatočné technické problémy v súvislosti so zmenami jarnej grafiky Vysielateľa sú už odstránené.“ zároveň sa však domnieva, že, cit.: „Aj napriek skutočnosti, že neboli na oddelenie použité obvyklé prostriedky používané Vysielateľom, má Vysielateľ za to, že nemohlo dôjsť k zameniteľnosti reklamy (v tomto konkrétnom prípade upútaviek) s inými zložkami programovej služby, a teda nedošlo k porušeniu ustanovenia § 34 ods. 1 ZoVR.“

K uvedenému dávame do pozornosti objektívnu zodpovednosť právnických osôb, tzn. na spáchanie správneho deliktu platná právna úprava nevyžaduje zavinenie právnickej osoby. Táto zásada platí aj v prípade zodpovednosti vysielateľov za spáchanie správnych deliktov podľa zákona č. 308/2000 Z. z. V dôsledku uvedeného je zrejmé, že skutočnosť, či účastník konania neoddelil posudzované upútavky od iných zložiek programovej služby obvyklými oddeľovacími prostriedkami používanými účastníkom konania úmyselne za nejakým účelom alebo z dôvodu technických problémov v súvislosti so zmenou jarnej grafiky vysielateľa je bezpredmetná. Pre naplnenie skutkovej podstaty posudzovaného správneho deliktu je podstatné iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona (technické problémy), môžu byť zohľadnené pri výške sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania.

Vyššie špecifikované upútavky na programy Búrlivé víno, ArrowBabovřesky 2 boli dňa 4. 3. 2015 v čase o cca 20:52:17 hod., o cca 21:25:18 hod. a o cca 21:52:28 hod. odvysielané počas programu Chart show, a to vždy bezprostredne po komunikáte označujúcom sponzora programu Chart show, spoločnosť RADIO, a.s. Až po odvysielaní posudzovaných upútaviek bol odvysielaný obrazovo-zvukový predel a následne reklamný blok.

Účastník konania vo svojom stanovisku síce namieta údajné splnenie povinnosti oddelenia upútaviek od iných zložiek programovej služby, pričom priznáva technické problémy súvisiace so zmenou jarnej grafiky účastníka konania, avšak už neuvádza konkrétne zvukovo-obrazové prípadne priestorové prostriedky, ktorými sa tak malo stať, cit.: „Vysielateľ si uvedenú povinnosť splnil, oddelenie reklamy (upútaviek) v posudzovanom prípade jednoznačne uskutočnil spôsobom súladným so znením, účelom aj zmyslom § 34 ods. 1 ZoVR. Vysielateľ má za to, že nespôsobil u recipientov jeho vysielacej služby nebezpečenstvo zameniteľnosti reklamy s iným vysielaním. V tejto súvislosti je teda potrebné skúmať nielen dodržanie formy (zvukovo-obrazové prostriedky, priestorové prostriedky), ale aj spôsob oddelenia (zreteľne tak, aby reklama neboli zameniteľné s inými zložkami). V zmysle § 34 ods. 1 ZoVR na porušenie povinnosti nestačí, aby oddelenie vysielania reklamy a telenákupu bolo nezreteľné. Porušením povinnosti uloženej týmto ustanovením je až situácia, kedy je oddelenie vysielania reklamy a telenákupu nezreteľné takým spôsobom, že v dôsledku toho došlo k zameniteľnosti reklamy a telenákupu s inými časťami programovej služby. Napriek skutočnosti, že pri zmene jarnej grafiky Vysielateľa nastali v začiatkoch technické problémy, v predmetných prípadoch boli použité oddeľovacie prostriedky v zmysle ZoVR a nemohlo dôjsť a ani nedošlo k zameniteľnosti zložiek programovej služby Vysielateľa. Vysielateľ má za to, že reklama bola oddelená netradičným spôsobom, to však neznamená, že nebola pre priemerného diváka rozpoznateľná. Vysielateľ má za to, že boli z jeho strany v rámci vysielania reklamy (upútaviek) splnené všetky požiadavky definované ustanovením § 34 ods. 1 ZoVR.“

Ako vyplýva zo záznamu vysielania, posudzovaným komunikátom bezprostredne predchádzali len komunikáty označujúce sponzora programu Chart show.

Upútavky na program Búrlivé vínoArrow začali priamo výňatkom z audiovizuálnych diel Búrlivé vínoArrow. Cca jednu sekundu po začatí upútavok sa v strede obrazu objavuje informačný kruh, obsahujúci údaje o dni a čase vysielania jednotlivých programov, ktorý sa následne umiestni do ľavej časti obrazu. Farebný informačný kruh nabieha do obrazu upútavky v niekoľko sekundovom oneskorení oproti jej obrazovej zložke, pričom sa stáva jej súčasťou. Vzhľadom na spôsob zapracovania infomačného kruhu ako súčasti vizuálnej stránky upútavky ako aj jeho obsahové prepojenie s upútavkou (podrobnosti o odvysielaní programov v rozsahu určenia dňa a času) neplní funkciu predelového prostriedku, ale len nositeľa informácie o dni a čase odvysielania programov ako imanentná súčasť upútavok. V tomto prípade podľa nášho názoru farebný informačný kruh nie je možné považovať za prostriedok použitý vysielateľom na oddelenie komerčnej zložky od nekomerčnej zložky programovej služby.

Komunikát propagujúci vysielanie programu Babovřesky 2, v trvaní 16 s, začínal nápisom SLOVENSKÁ PREMIÉRA, počas ktorého bol v pozadí vysielaný zvukový výňatok z predmetného programu, ktorý následne pokračoval zobrazením aj jeho vizuálnej zložky. Obrazová zložka obsahujúca nápis SLOVENSKÁ PREMIÉRA je okrem spôsobu jej spracovania ako súčasti upútavky aj obsahovo priamo prepojená na program, na ktorý upútava, pričom jej opodstatnenie spočíva v informovaní divákov o vysielaní predmetného programu na území Slovenska po prvýkrát. Je teda zrejmé, že plní iný účel ako oddelenie komerčných zložiek od nekomerčných zložiek programovej služby. Je nepochybné, že ani v tomto prípade účastník konania nepoužil žiadne oddeľovacie prostriedky.

Tvrdenie navrhovateľa o použití oddeľovacích prostriedkov v súlade so zákonom č. 308/2000 Z.z. je v priamom rozpore so záznamom vysielania, z ktorého je zrejmé, že predmetné komunikáty boli odvysielané bez toho, aby medzi nimi a komunikátom označujúcim sponzora programu Chart show (ďalej len „sponzorský odkaz“) bol odvysielaný akýkoľvek zvukovo-obrazový, prípadne priestorový oddeľovací prostriedok. V dôsledku absencie oddeľovacieho prostriedku preto ani nie je možné pristúpiť k druhému kroku, a skúmať jeho kvalitatívnu stránku stanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. („zreteľné oddelenie“, ktoré vylúči zameniteľnosť reklamy s inými zložkami programovej služby). Divák tak nebol žiadnym spôsobom informovaný o tom, že začína vysielanie reklamy.

Zákon č. 308/2000 Z.z. v ustanovení § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. síce nestanovuje konkrétne požiadavky na obsah a vizuálne stvárnenie tzv. reklamných predelov ale z daného ustanovenia je nepochybné, že účelom týchto predelov je zreteľne oddeliť reklamu od ostatných zložiek programovej služby tak, aby s ostatnými zložkami programovej služby nebola zameniteľná. Komunikáty vo forme sponzorského odkazu, ktoré posudzovaným upútavkam bezprostredne prechádzali sú samostatnou zložkou programovej služby, ktorú v žiadnom prípade nie je možné považovať za zvukovo-obrazový predel.

Predmetné komunikáty, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., tak neboli zreteľne oddelené od komunikátov označujúcich sponzora programu Chart show ako inej zložky programovej služby.

Na základe vyššie uvedeného sme toho názoru, že účastník konania porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 4. 3. 2015 v čase o cca 20:52:17 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Búrlivé víno, o cca 21:25:18 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Arrow a o cca 21:52:28 hod. komunikát, ktorý bol upútavkou na program Babovřesky 2, t.j. komunikáty ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. bez ich zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby.

*          *          *

U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie (objektívna zodpovednosť za správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z., ako aj v prípade správneho poriadku, ktoré nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu, dokazovať zavinenie alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania.

Podľa  ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“

Podľa ustanovenia § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“

Z § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vyplýva, že Rada pri opakovanom porušení povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. uloží pokutu. Ide o kogentné ustanovenie zákona, ktoré nepripúšťa voľnosť uváženia pri rozhodovaní o druhu sankcie za porušenie tejto povinnosti. 

Účastník konania bol za porušenie povinnosti podľa § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. sankcionovaný už v minulosti.

PRÁVOPLATNÉ

 • Rozhodnutím č. RL/38/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 6. 2011.
 • Rozhodnutím č. RL/57/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 6. 2011.
 • Rozhodnutím č. RL/58/2011 bola účastníkova konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 2011.
 • Rozhodnutím č. RL/60/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 2011.
 • Rozhodnutím č. RL/62/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 2011.
 • Rozhodnutím č. RL/70/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 7. 2011.
 • Rozhodnutím č. RL/78/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 8. 2011.
 • Rozhodnutím č. RL/82/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia upozornenie na porušenie zákona. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 10. 2011.
 • Rozhodnutím č. RP/036/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3 319 € za porušenie povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 2. 2012 odvysielal o cca 11:47 hod., o cca 12:18 hod. a o cca 12:45 hod. v rámci reklamného prerušenia programu Beethoven 2 komunikáty, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 1. 2013.
 • Rozhodnutím č. RP/047/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3 319 € za porušenie povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 20. 2. 2012 o cca 22:01, 22:30, 22:39 a 22:41 hod. a 27. 2. 2012 o cca 22:36, 22:48, 22:56, 23:19 hod. pred, počas a po programe Partička, dňa 4. 3. 2012 o cca 22:49, 22:52, 23:02, 23:28, 23:37, 00:37 hod. pred, počas a po programe V maske fantóma a dňa 11. 3. 2012 o cca 22:03, 22:23, 22:33, 22:46, 22:55 a 00:25 hod. pred, počas a po programe Výnimočný odvysielal komunikát propagujúci alkohol Vodka 1906, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. Týmto rozhodnutím však účastník konania bol sankcionovaný aj za porušenie povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2012.
 • Rozhodnutím č. RP/050/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3 319 € za porušenie povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA pred, počas a po programe Farma zo dňa 05.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 21:24 hod., zo dňa 08.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 21:22 hod., zo dňa 09.03.2012 o cca 20:21 hod. a o cca 21:37 hod., zo dňa 10.03.2012 o cca 20:16 hod., o cca 20:54 hod., o cca 21:07 hod. a o cca 21:51 hod. a zo dňa 22.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 21:31 hod. odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu kuchyne Oresi, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. Týmto rozhodnutím však účastník konania bol sankcionovaný aj za porušenie povinnosti ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 10. 2012.
 • Rozhodnutím č. RP/080/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3 319 € za porušenie povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 22.07.2012 o cca 13:14 hod a o cca 15:37 hod., pred a po programe Dědictví aneb Kurvahošigutntag komunikáty, ktoré naplnili definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby boli rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 1. 2013.
 • Rozhodnutím č. RP/049/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3 500 € za porušenie povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 4. 2014 v čase o cca 20:18:25 hod a o cca 20:23:28 hod pred a po programe Predpoveď počasia komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť CSC Pharmaceuticals, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:18:25 hod na konci a v čase o cca 20:23:28 hod na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Rozhodnutím č. RP/066/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 4 000 € za porušenie I. povinnosti ustanovenej v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 18. 3. 2014 v čase o cca 20:29:58 hod a o cca 21:40:04 hod pred a po programe Búrlivé víno komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť HME Ltd. Slovensko, o.z., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby bol v čase o cca 20:29:58 hod na konci a v čase o cca 21:40:04 hod na začiatku zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby; za porušenie II. povinnosti ustanovenej v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 18. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod odvysielal sponzorovaný program Búrlivé víno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu tovaru – Honda Civic Tourer – produktu sponzora tohto programu, spoločnosti HME Ltd. Slovensko, o.z. osobitnými propagačnými zmienkami o tomto tovare.

Divoký Django – pokuta pre TV Markíza vo výške 5 tisíc eur


Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 354/SKO/2015 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

porušil

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 8. 2. 2015 v čase cca o 20:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania, krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a zobrazenie týraných osôb“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“„zobrazenie prejavov nenávisti a rasizmu“, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000 €, slovom päť tisíc eur.

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15,KS6548. 

Úloha č. 1:

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.

T: 8. 10. 2015                                                                                                                   Z: PLO

 

Úloha č. 2:

Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.

T: 18. 9. 2015                                                                                                                   Z: PgO

 

*            *            *

Rada na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2015 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 8. 2. 2015 v čase o cca 20:29 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal program Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Oznámenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 14. 5. 2015, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 354/SKO/2015. Účastník konania bol súčasne vyzvaný, aby v lehote najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol účastník konania upozornený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku. Prílohou oznámenia o začatí správneho konania bol aj prepis/popis skutkového stavu.

Dňa 20. 5. 2015 bola Rade listom zaevidovaným pod č. 2331/2015/P doručená žiadosť účastníka konania o zaslanie podkladov (monitorovacia správa/správa o šetrení sťažnosti a záznamov vysielania) zhromaždených v správnom konaní a o adekvátne predĺženie lehoty na vyjadrenie sa.

Pracovný materiál Kancelárie Rady – Správa o kontrole dodržiavania povinností (sťažnosť č. 121/SO/2015) a záznam vysielania boli účastníkovi konania zaslané ako prílohy listu č. 2546/2015/O, ktorý mu bol doručený dňa 1. 6. 2015. V liste bol zároveň požiadaný, aby sa vyjadril do 5 dní odo dňa doručenia predmetného listu, a poučený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku.

Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 26. 6. 2015 listom zaevidovaným pod č. 3146/2015/P.

Subjektívna 6-mesačná lehota podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. na prijatie rozhodnutia o uložení sankcie začala plynúť dňa 28. 4. 2015 dňom prerokovania správy o kontrole dodržiavania povinností na zasadnutí Rady a uplynie dňa 28. 10. 2015. Ročná objektívna lehota začala plynúť dňa 8. 2. 2015 a uplynie dňa 8. 2. 2016.

*          *          *

Prepis/popis skutkového stavu

sponzorský odkaz Clavin Platinum

20:29:13  Divoký Django (JSO L15)

Zábery na skupinu šiestich otrokov sprevádzaných dvomi mužmi na koňoch, kráčajúcich nehostinnou skalnou krajinou. Otroci majú nohy spútané reťazami.

Píše sa rok 1858, dva roky pred Občianskou vojnou. Udalosti sa odohrávajú v Texase.

Skupinu otrokov stretne doktor King Schultz, pôvodom Nemec. Hľadá otroka z plantáže Karukan, ktorý mu pomôže nájsť obávaných bratov Brittlovcov, ktorí majú na svedomí množstvo vrážd. Medzi otrokmi nájde vhodného otroka menom Django, ktorého chce kúpiť. Sprievodcovia otrokov mu ho ale odmietnu predať. Po krátkom rozhovore dôjde k streľbe. Schultz jedného zo sprievodcov zastrelí ranou do hlavy, z ktorej vytryskne krv, a druhému zastrelí ranou do hlavy koňa, ktorý spadne spolu so sprievodcom na zem a privalí mu nohu, takže sa nemôže pohnúť. Sprievodca leží na zemi a kričí od bolesti. Okrem iného hovorí: „Ty… ty jeden hajzel prekliaty.“ Schultz sa vráti k Djangovi, v pozadí počuť sprievodcu: „Do riti, kurva, do riti.“ Schultz oslobodí Djanga a povie mu, aby vysadol na koňa a zobral si kabát jedného zo sprievodcov. Druhý sprievodca na Djanga kričí: „Neger, kabáta môjho brata sa nechytaj!“ Django k nemu podíde a stúpi na koňa, pod ktorým je privalený. Dozorca opäť kričí od bolesti. Schultz mu vyplatí peniaze za Djanga. Sprievodca ho pošle do pekla.

20:41:17 Otroci zastrelia po Schultzovom odchode ich zraneného sprievodcu. Kamera to sníma z určitej vzdialenosti a pri nočnom osvetlení. Nejasne vidno, ako po streľbe do človeka vyletia do vzduchu bližšie neurčené vnútornosti ľudského tela.

Po príchode do mesta sú všetci v šoku, keď uvidia na koni sedieť černocha. Jeden muž hovorí: „Neger na koni?“ Schultz sa pýta Djanga, na čo tí ľudia zízajú. Django mu na to odpovie: „Ešte nevideli negra na koni.“

Django so Schultzom vstúpia do pohostinstva. Barman pri pohľade na nich hovorí: „Hej, hej, hej, hej. Do pekla, čo to tu stvárate. Nech ten neger vypadne.“ Na to ujde z pohostinstva. Schultz za ním kričí, nech zavolá šerifa, nie maršala.

Dr. Schultz vysvetlí Djangovi, že si zarába ako lovec ľudí. To znamená, že vystopuje človeka, na ktorého je vypísaná odmena, potom ho zastrelí a mŕtvolu dopraví úradom. Za to zinkasuje peniaze.

Djangovi ponúka za dolapenie bratov Brittlovcov odmenu i slobodu.

Šerifovi sa títo cudzinci nepáčia a vyzve ich, aby z mesta odišli. Schultz ho po týchto slovách postrelí do brucha. Potom podíde bližšie a šerifovi strelí priamo do hlavy. Okolostojaci ľudia sa s krikom rozutekajú. Schultz ale vie, že na šerifa bol vydaný zatykač.

Schultz si nechá zavolať maršala. Ten prichádza s množstvom ozbrojených mužov. Kričí na Schultza a Djanga, aby vyšli von z pohostinstva: „Okamžite vyjdite aj so svojím negrom s rukami nad hlavou, ale okamžite.“

Schultz sa s maršalom dohodne, že keď vyjdú von, tak ich nezastrelia. Na to aj s Djangom vyjdú z pohostinstva a začne maršalovi vysvetľovať, kto šerif v skutočnosti bol.

 1. prerušenie

20:51:33 sponzorský odkaz Clavin Platinum

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

20:52:05 − 20:58:04  reklamný blok (trvanie 5 min. 59 sek.)

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

obrazovo-zvukový predel

20:59:54 pokračovanie programu

Po objasnení, kto vlastne šerif bol a prečo ho zabil, si Schultz vypýtal odmenu 200 dolárov.

Django so Schultzom pokračujú v ceste za bratmi Brittlovcami. Django porozpráva, ako kvôli obchodu s otrokmi pred rokmi stratil svoju ženu Broomhildu, ktorú by rád našiel.

V retrospektívnej scéne vidno Djanga s kovovou maskou na tvári, ktorá mu zakrýva ústa a nos. Jeho majiteľ hovorí, že má odvahu, ale „neger s odvahou je mi úplne nanič.“ Preto povie, nech mu ako utečencovi vypália na líce veľké R a jeho žene tiež. Potom ich majú predať oddelene.

Schultza rozprávanie zaujíma, pretože Djangova žena ovláda nemčinu, pretože slúžila u nemeckých občanov.

21:04 Obaja muži prichádzajú do Tennesee. Django sa stáva Schultzovým komorníkom a môže jazdiť na koni, čo vyvoláva nevôľu u belochov.

Majiteľ plantáže pán Bennett pri pohľade na nich hovorí: „Na tomto území je protizákonné, aby neger jazdil na koni.“

Schultz odpovedá: „Je to môj komorník a môj komorník nechodí pešo.“

Na to pán Bennett odpovedá: „Hovorím, že neger na koni.“

Schultz: „Volá sa Django. A je to slobodný muž. Môže jazdiť, na čom chce.“

Bennett: „Na mojom pozemku nie. A nie pred mojimi negrami.“

Schultz: „Mmm môj dobrý pane. Vykročili sme nesprávnou nohou. Dovoľte mi zmeniť povedané. Moje meno je doktor King Schultz, toto je môj komorník Django a toto sú naše kone Tony a Fritz. (kôň skloní hlavu a prítomné ženy sa zasmejú) Pán Bennett, bolo mi o vás povedané, že ste vraj džentlmen a aj obchodník. A práve to je ten dôvod, pre ktorý sme pricestovali až z Texasu sem do Tennessee. Chcem si kúpiť jedno z vašich negerských dievčat.“

Bennett: „Vy a váš Jimmie ste prišli, aby ste si kúpili jedno z mojich negerských dievčat? Úplne bez ohlásenia?“

Schultz: „Obávam sa, že áno.“

Bennett: „A čo ak poviem, že sa mi nepáčite. Ani váš vyobliekaný neger. A že vám nepredám ani kopu sena. Čo by ste na to povedali?“

Schultz: „Ale pán Bennett. Ak ste naozaj taký biznismen, ako som o vás počul, tak mám päťtisíc dôvodov, ktoré by mohli zmeniť váš názor.“

Bennett sa zasmeje a hovorí: „Poďte dovnútra a dajte si niečo studené na pitie.“

Schultz ide hore po schodoch k Bennettovi a hovorí: „A možno by mohla jedna z vašich čiernych krásavíc previesť Djanga po vašom nádhernom pozemku, kým sa budeme venovať biznisu.“

Bennett: „Áno, určite. Uh, Betina!“

Betina: „Áno, pane.“

Bennett: „Uh, ako sa ten Jimmie volá?“

Schultz: „Django.“

Bennett: „Django. Betina zlato, mohla by si previesť Djanga po mojej farme a ukázať mu všetky jej krásy?“

Betina: „Iste, pán Big Daddy.“

Schultz: „Pán Bennett, len pripomínam, Django je slobodný muž, nemožno sa k nemu správať ako k otrokovi. Treba sa k nemu správať, akoby bol pokračovaním mňa samého.“

Bennett: „Chápem, Schultz. Betina zlato.“

Betina: „Áno, pane.“

Bennett: „Django nie je otrok. Django je slobodný muž, rozumieš? Nesmieš sa k nemu správať ako k iným negrom, čo sú tu, lebo on nie je ako iní negri, rozumieš?“

Betina: „Tak sa mám k nemu správať ako k bielym?“

Bennett: „Nie. To som nepovedal.“

Betina: „V tom prípade vám nerozumiem.“

Bennett: „Áno, to vidím. Ehm. Ako sa volá ten biely chudák z mesta, čo pracuje so sklom, ehm, jeho mama robí v sklade dreva.“

Nepomenovaná žena: „Myslíte Jerryho?“

Bennett: „Áno, tak sa volá, Jerry. Poznáš Jerryho, však zlatko?“

Betina: „Áno, Big Daddy.“

Bennett: „No, to je ono. Tak sa k nemu správaj ako k Jerrymu.“

Betina sprevádza Djanga po farme. Ukáže mu jedného z hľadaných bratov Brittlovcov. Djangovi sa vybavia spomienky na Broomhildu a ich neúspešný útek z  plantáže.

21:10:33 V retrospektívnych záberoch vidno ženu tmavej pleti s vyviazanými rukami, ktorá pri úderoch biča, ktorým ju šľahá muž bielej pleti, kričí od bolesti. Pri úderoch je snímaná ženina tvár, neskôr spredu a zboku od pása vyššie. Django bratov Brittlovcov prosí, aby jej neubližovali, pretože utiecť z plantáže bol jeho nápad. Muži ho však nepočúvajú. Jeden z bratov hovorí, že sa mu páči, ako Django žobre.

21:11  Prestrih na jedného z bratov Brittlovcov, ktorý sa chystá zbiť mladú černošku. Ťahá ju za sebou po zemi. Priviaže ju o kmeň stromu. Žena plače. V okamihu, ako muž vytiahne na ženu bič, prichádzajúci Django osloví muža jeho pravým menom. Prekvapený muž sa otočí a vtedy mu Django vypáli guľku priamo do srdca. Muž padne tvárou na zem a umrie. Ďalší muž hovorí: „Ty jeden hajzel prekliaty.“ a snaží sa vytiahnuť zbraň, avšak Django vezme bič a začne muža bičovať. V záberoch vidno, ako bič zasiahne niekoľkokrát telo muža. Muž spadne na zem, snaží sa rukami ochrániť pred údermi.

Keď je už muž takmer bezvládny, Django ho zblízka zastrelí niekoľkými ranami. Tretí z bratov sa snaží ujsť na koni. Django potvrdí Schultzovi, že ide o Brittla. Schultz nezaváha a dobre mierenou ranou cválajúceho muža zastrelí.

21:14:18 V zábere vidno, ako mužovi vytryskne z chrbta mohutný prúd krvi a pokropí biele kvety. Muž spadne z koňa.

Na miesto prichádza Bennett s puškou v ruke a niekoľko ďalších ľudí, z ktorých niektorí majú tiež v rukách zbrane. Schultz vysvetlí Benettovi, že na bratov Brittlovcov bol vydaný zatykač. Benett dovolí Schultzovi naložiť mŕtve telá bratov.

21:17 V noci ale chystá na Djanga so Schultzom útok. Keď Bennett zbadá ich koč, hovorí: „Áno, tam sú tí hajzli.“

Zhromaždí chlapov, ktorí majú hlavy zakryté vrecami, v ktorých sú vystrihnuté iba otvory na oči. Pri cválaní ku koču okrem iného kričia: „Ideme si po teba, neger!“

Následne prestrih, ako všetci muži sedia na pokojne stojacich koňoch. Všetci počúvajú Bennetta, ktorý hovorí: „Kým nezačnú strieľať ako prví, nestrieľajte. To by mali tí šašovia príliš ľahké. Toho smradľavého negromila zbičujeme na smrť. A o tú jeho cvičenú opicu sa postarám ja sám osobne.“

Následne si Bennett nasadí bielu kuklu, cez ktorú nie je dobre vidno.

21:18 Bennett a ostatní muži okrem iného hovoria: „Dopekla, cez tú plachtu nevidím ani hovno! …seriem sa tu s dierami na oči …do riti! …do riti! …je to na hovno …do riti, chlapi! …Kurva, ale ja v tom nič nevidím! …Ja vás všetkých seriem! …pre týchto 30 kurevských nevďačných hajzlov…“

Bennett tiež hovorí: „No tak, nezabúdajme, prečo sme tu. Tu za tým kopcom máme negra zabijaka. A chceme mu dať príučku.“

21:20:30 II. prerušenie

sponzorský odkaz Clavin Platinum

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

21:21:03 − 21:27:03  reklamný blok (trvanie  6  min.)

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

obrazovo-zvukový predel

21:28:40 pokračovanie programu

Muži obkľúčia voz, v ktorom sa majú nachádzať Schultz s Djangom.  Padajú výkriky: „…Nevidím ani hovno! …Ty hajzel!“

Bennett kričí: „Vytiahnite toho negra spod voza! A toho negromila vytiahnite z voza!“

Jeden z mužov: „Ten neger tu nie je.“

Chlapi zistia, že sa nechali oklamať a podľahnú panike. Schultz schovaný neďaleko vystrelí a voz vzbĺkne v plameňoch. Nasleduje výbuch. Niekoľko mužov sa zrúti z koňov. Muži sa rozutekajú. Cválajúci muži si strhávajú z hlavy vrecia. Schultz podá černochovi Djangovi strelnú zbraň, aby si vystrelil.

Bennett nadáva: „Nevidím ani hovno!“

Django presnou muškou zastrelí priamo vodcu mužov Big Daddyho.

Django sa so Schultzom rozprávajú o mene Broomhilda. Schultz mu vyrozpráva príbeh, ktorý sa k menu viaže. Opýta sa Djanga, či sa mu páči biznis lovenia ľudí. Na to Django odpovedá: „Zabíjať bielych za peniaze? To by chcel každý.“ Schultz sa s Djangom dohodne, že sa na zimu stanú partnermi, a potom spolu nájdu Djangovu ženu.

Django má spočiatku problém zabiť prvého nájdeného zločinca Smitta Bacalla. Schultz mu dá prečítať leták, na ktorom je napísané, prečo je Bacall hľadaným zločincom. Po jeho prečítaní Django zločinca zastrelí. Neskôr sa zdokonaľuje v presnosti streľby.

21:40:25 Django so Schultzom stretnú na svojej ceste skupinu ozbrojených mužov na koňoch. Django so Schultzom niekoľkými strelami v rýchlom slede všetkých zastrelia. V obraze je vidno, ako z tiel zastrelených mužov vytryskuje prúd krvi.

Django so Schultzom prichádzajú do Mississippi. Stredom mestečka sa pomaly presúvajú otroci, spútaní reťazami okolo nôh. V miestnej knihe nájdu zmienku o Broomhilde, ktorá je otrokyňou na bavlníkovej plantáži u Calvina Candieho.  Jeho plantáž je neslávne známa pod menom Candyland. Django so Schultzom spolu sedia za stolom v neidentifikovanej budove. Django hovorí, že to nie je „negerka do poľa.“

21:43:25 Django vyrozpráva Schultzovi, ako po úteku jeho Broomhildu bieli muži zbili a na líce jej vypálili znak “R“. V retrospektívnom zábere je detail tváre ženy, ktorá má ruky v klade. Žene vychrstnú do tváre vedro vody. Žena kričí. Niekto jej vypáli znak na pravé líce  rozžeravenou kovovou tyčou. Líce jej pokryje veľká červená škvrna.

Django hovorí: „Nie je to negerka do poľa, no už nie je dobrá do domu. Spravia si z nej neviestku.“

Zvonka počuť mužský hlas: „Pohni si, neger!“

Schultz rozhodne, že sa budú vydávať za obchodníkov s mandingami (čierni otroci určení na vzájomné súboje, ktoré vždy končia smrťou jedného z nich). S týmto zámerom navštívia aj Candieho. Privíta ich Leonide Moguy, ktorí ich vedie po schodoch domu hore. Hovorí, že z neho spravili Calvinovho právnika. Na to Django hovorí: „Skôr sa mi zdá, že negra.“

Leonide ich privedie do jednej miestnosti. Počas ich návštevy v miestnosti zápasia dvaja čierni muži. Django jednému z mužov v miestnosti hovorí: „V dome sa klobúk nenosí, beloch. To viem aj ja.“

Candie si podáva ruku so Schultzom a, okrem iného, hovorí smerom k bojujúcim černochom: „Pokračujte, negri.“

21:48:48 Kamera detailne sníma v rýchlom slede údery a hmaty jednotlivých mužov. Muži zápasia s nasadením všetkých síl. Ozývajú sa výkriky oboch súperov.

Ostatní prítomní muži povzbudzujú: „Musíš byť rýchlejší!…Doraz ho, doraz ho!…Tak dorazíš ho alebo čo?!…(jeden z mužov škrtí svojho súpera) „Pritlač ho k zemi! Pritlač ho k zemi! No tak! …Choď doňho!…Daj do toho všetku silu! (Jeden z mužov druhému drví rukou sánku. Občas počuť chrapčanie kostí.)…No tak, použi svoju silu! To je ono! (Muž oblápa telo druhého muža a plieska ním o zem. Ozývajú sa údery. Jeden z mužov následne ostáva ležať na zemi. Druhý kľačí nad ním a celou silou udiera do ležiaceho muža.)… Vravel som ti, aby si do toho dal viac sily. Tak urob, čo ti vravím! To je ono! (V zábere vidno, ako kľačiaci muž zlomí ležiacemu mužovi jedným pohybom ruku. Počuť zvuk zlomenej kosti.)…A teraz ho oslep! Oslep ho! …“

V zábere detail muža, ktorý urobí prudký pohyb ruky smerom nadol. Ozve sa výkrik bolesti a zvuk, pripomínajúci rozpučenie nejakej masy – pravdepodobne oka. Kľačiaci muž sa celou silou zapiera do muža ležiaceho pod ním. V obraze je horná polovica tela muža. Nie je vidno, čo robia jeho ruky. Ozývajú sa kriky bolesti. Prizerajúci sa muži jasajú, jedna prítomná žena má v očiach výraz zdesenia. Krátky záber na prsty, ktoré mužská ruka vytiahne z očí ležiaceho muža. Z očí mu vytryskne krv. Muž si s výkrikom zakryje tvár voľnou rukou a ručí od bolesti. Kľačiaci muž ťažko dýcha. Candie mu hodí ku kolenám kladivo s príkazom: „Dokonči ho! Tak poďme! Dokonči ho!“

Kľačiaci muž vezme kladivo a silným rozmachom ruky udrie. Kamera zozadu sníma kľačiaceho muža s kladivom. Mužovi ležiaceho pod ním na zemi vidno nohy, ktoré sa po údere prudko vyrovnajú a zostanú nehybné.

21:50:23 III. prerušenie

sponzorský odkaz Clavin Platinum

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

obrazovo-zvukový predel

21:51:00 − 21:57:00 reklamný blok (trvanie  6 min.)

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

obrazovo-zvukový predel

21:58:48  pokračovanie programu

Candie muža, ktorý zabil svojho súpera, pochváli a pošle preč. Potom prikáže Moguyovi, aby sa postaral o jeho nového muža.

22:00:14 Candie: „Postaráte sa o môjho nového chlapca. Dajte mu izbu s mäkkou posteľou a priveďte mu peknú kobylu, nech mu vyfajčí.“ 

Schultz predstiera, že od Candieho kúpi černocha bojovníka: „Chcem kúpiť negra zápasníka, za ktorého zaplatím najvyššiu tržnú cenu…“

Candie sa obráti na Djanga: „Takže, chytrák. Moguy mi vravel, že si si prezeral moje africké mäso a nebol si nadšený.“

Django: „Nestoja za veľa.“

Candie: „Tak spolu nemáme o čom hovoriť. A ak si odo mňa chcete kúpiť negra, tak tam sú negri, ktorých chcem predať, takže…“

Django: „Nechce negra, ktorého chcete predať. On chce negra, ktorého nechcete predať.“

Candie: „Ja nepredávam negra, ktorého nechcem predať.“

Schultz hovorí, že Candie najlepšieho ani druhého a tretieho najlepšieho nepredá, ale keď mu dá absurdnú ponuku, možno zmení názor. Candie sa pýta, čo považuje za absurdné.

Schultz: „Hmm, koľko asi dám za skutočný talent? Za správneho negra? Čo myslíte, Django?“

Django hovorí, že dvanásťtisíc dolárov, čím si získa Candieho pozornosť.

22:04 Django, Schultz, Candie a niekoľko ďalších mužov, medzi inými aj černosi v okovách idú ku Candieho domu. Nasleduje prestrih na večeru, počas ktorej Candie hovorí: „Na rozdiel od kolegov frenológov verím, že existuje určitá úroveň žiarivej chytrosti. Úroveň talentu a úroveň lojality, ktorú môže dosiahnuť aj neger. Dajme tomu, že asi tak jeden, jeden neger z desiatich tisíc. Výnimočný neger. [nasleduje prestrih späť na cestovanie mužov a potom opäť na večeru] Ale ja verím, že časom sa výnimoční negri, ako je tuto náš žiarivý chytrák, budú vyskytovať častejšie. Chytrák, si ten jeden z desaťtisíc.“

Prestrih na cestovanie, počas ktorého si Candieho ľudia uťahujú z Djanga: „Tu ide o to držať krok, a nie rozkrok, neger.“

Django sa nahnevá, podíde k mužovi, ktorý si z neho uťahoval a jedným pohybom zvalí muža i koňa. Ostatní muži na Djanga vytiahnu zbrane, avšak Candie im povie, aby ich zase odložili. Jeden z mužov Djangovi hovorí: „No ty máš ale šťastie, neger.“

Na to mu Django odpovedá: „Nepočul si šéfa, beloch?“

Muž: „Veď počkaj pri mesačnom svite.“

Django: „Chytíš ma za ruku?“

Muž sa rozosmeje a všetci pokračujú ďalej na ceste ku Candiemu. Cestou sa jeden z černochov v okovách pozrie na Djanga a odpľuje si.

Na to sa ho Django spýta: „Máš nejaký problém s očami?“

Joe: „Nie, pane.“

Django: „Chceš do nich podpätkom?“

Joe: „Nie, pane.“

Django: „Tak potom zízaj radšej niekam inam. Ak sa na mňa ešte raz pozrieš, dám ti dôvod nemať ma rád. Hýb sa neger! Vaši negri by mali niečo vedieť. Som horší ako vaši belosi. Tak pohnite zadkami, lajná, a prestaňte na mňa zízať.“

Schultz dá zastaviť koč a podíde k Djangovi. Povie mu, že už vie, že Broomhilda je v Candylande, a že sa Django nemá nechať uniesť túžbou po pomste a provokovať Candieho. Po krátkom rozhovore pokračujú všetci v ceste. Django kričí: „Dobre, negri, ideme! Aj ty, mesačný svit.“

Cestou stretnú jedného z Candieho bojovníkov, d’Artagnana, ako sa skrýva na strome. Hovorí, že už viac nedokáže bojovať. Na černocha štekajú psy, tak Candie prikáže ich psovodovi, aby ich umlčal. Psovod kričí: „Budeš ticho, Marša! Marša, ticho! Marša! Marša! Hej, vezmi tie prekliate psy preč od toho negra.“

Candie prikáže černochovi, aby zliezol zo stromu, čo ten aj urobí. Candie zistí, ako dlho bol na úteku. Podíde k nemu a hovorí mu, že má problém.

Candie pokračuje: „Takže, zaplatil som za teba päťsto dolárov. keď zaplatím päťsto dolárov, tak čakám, že z negra dostanem aspoň päť súbojov, kým sa mi zvalí mŕtvy. Musíš pochopiť, že pre mňa je to biznis. A mal si len tri zápasy.“

d’Artagnan: „Ale každý som vyhral.“

Candie: „Áno, vyhral. Ale v tom poslednom si hranicu medzi výhrou a prehrou zotrel.“

d’Artagnan: „Áno.“

Candie: „Čísla nepustia. Ja chcem za päťsto dolárov len päť prekliatych zápasov. Čo mojich päťsto dolárov, huh? Čo mojich päťsto dolárov? Odškodníš ma hádam? Nevieš, čo znamená odškodniť? Huh?“ (niektorí bieli muži sa začnú smiať)

Na to sa Schultz postaví a povie, že ho odškodní on.

Candie sa ho pýta: „Dáte päťsto dolárov za poloslepého Joea, ktorý už neudrží ani metlu?“

Django hovorí: „Nie, nedá. Iba ho vaša hra unavuje. A mňa vlastne tiež. Za tú zdochlinu vám nedáme nič. Je nanič. Nemám pravdu, doktor?“

Schultz: „Počuli ste.“

Candie hovorí Djangovi: „Ospravedlň pána Stonesiphera za to, že na teba tak zíza. Nikdy v živote nevidel negra, ako si ty. Však, pán Stonesipher?“

Ten si odpľuje a hovorí: „Presne tak.“

Candie podíde k Djangovi: „A vlastne, ja tiež nie. Takže, keď za tú čiernu zdochlinu nechcete nič zaplatiť, nebude vadiť, keď s tým negrom naložím podľa seba?“

Django: „Je to váš neger.“

Candie: „Pán Stonesipher? Nech Marša pošle d’Artagnana do negrieho neba.“

22:15:06 Candieho ľudia pustia na kľačiaceho černocha rozzúrené veľké psy. Kamera sníma brechajúce a zúrivé zvieratá, ktoré sa snažia utrhnúť z reťazí, na ktorých ich držia belosi. Tie sa za stáleho brechotu vrhnú na muža. Okolostojaci muži bielej pleti sa pri pohľade na to usmievajú a vykrikujú.  Psy začnú trhať končatiny kričiaceho černocha. V záberoch vidno jednotlivých psov, ktoré tlamami zvierajú a trhajú nohy a aj iné časti tela ležiaceho muža. Muž sa snaží brániť. Belosi povzbudzujú psov.

Candie sa nakloní k Djangovi: „Šéf je nejaký zelený na to, že sa chce dať na krvavé zápasy negrov.“

Django: „Nie je. Nezvykne sa dívať, ako psy trhajú človeka na kusy.“

Django povie Candiemu, nech pokračujú v ceste ku Candiemu.

22:16:33 V obraze je v detaile hlava psa, ktorý sa zahryzne do zakrvaveného ľudského tela  a držiac ho v papuli sa snaží z neho vytrhnúť kus mäsa. Bezvládne krvavé telo však ťahá za sebou.

Skupina mužov sa pohne ďalej po plantáži, do domu Candieho. Príde ich privítať Candieho sluha, černoch Steven, ktorý sa pri pohľade na Djanga mračí.

22:19:28 Candie pozdraví Stevena. Ten mu odzdraví: „Ja ťa seriem. Aj ja zdravím. Čo je to za negra na tom koni?“ Candie sa smeje na mrzutosti starého černocha Stevena.

Steven: „…Chýbali ste mi, ako, ako svini pomyje. Ako, ako decku mamine kozy. Chýbate mi, ako mi chýba kamienok v topánke. Hahaha. No pýtam sa, kto je ten neger na tom koni.“

Django mu hovorí: „Snehuliak. Ak chceš vedieť moje meno či môjho koňa, spýtaj sa mňa.“

Steven: „Koho ty tu nazývaš snehuliakom, ty koniar. Stiahnem tú tvoju čiernu riť do blata skôr, než si to stihneš všimnúť.“

Candie sa ho snaží upokojiť: „Hej, hej, hej, hej, hej, hej, Steven, Steven, Steven, Steven, len pokojne. Len pokojne. Django je slobodný muž.“

Steven: „Tamten neger?“

Candie: „Tamten neger. Dovoľ, aby som vás aspoň predstavil. Django, toto je Steven, ďalší taký drzý neger, ako si ty. Steven, tamto je Django. Budete sa nenávidieť.“

Steven: „Calvin, čo je to za negra, že sa k nemu správate ako k váženému hosťovi?“

Candie: „Django a jeho priateľ v šedom, doktor Schultz, sú zákazníci. No a sú to naši hostia. A ty, hnusný bastard, by si im mohol ukázať svoju pohostinnosť, rozumieš tomu?“

Steven: „Áno, pane, uňho to chápem, ale prečo by som mal znášať jeho negra?“

Candie: „Ty nemusíš vedieť prečo. Pochopil si ma?“

Steven: „Áno, pane. Už som pochopil.“

Candie pošle nespokojného Stevena, aby pripravil izby pre jeho hostí. Steven sa pýta, či Django bude bývať vo veľkom dome.

Candie: „Steven, on je otrokár. To je iné.“

Steven: „On a v dome?“

Candie: „Máš s tým nejaký problém?“

Steven: „Nieee, nie, ja s tým nemám nijaký problém. Ak vy nemáte problém s tým, že potom, keď vypadne, budete musieť spáliť jeho posteľ, periny a plachty.“

Candie: „To je môj problém, spálim ich! Tvoj problém je, aby si urobil dobrý dojem! A chcem, aby si ten problém riešil hneď teraz a šiel im nachystať tie izby!“

Steven sa poberie do domu.

22:21:23  IV. prerušenie

sponzorský odkaz Clavin Platinum

obrazovo-zvukový predel

22:21:39 − 22:27:08  reklamný blok (trvanie 5 min. 29 sek.)

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

obrazovo-zvukový predel

22:29:21  pokračovanie programu

Steven cestou do domu hovorí: „Neverím, že neger bude spať v dome. Váš otec sa musí obracať v hrobe.“

Candie predstaví hosťom svoju sestru. Niektorých z černochov pošlú do stodoly. Jeden z bielych mužov za nimi kričí: „Tu u nás negri nekráčajú! Negri behajú!“

Schultz je zvedavý na Broomhildu: „No viete, tá negerka, ktorú ste mi spomínali.“

Candie: „Negerka?“

Schultz: „Áno a vraveli ste mi tuším, že hovorí po nemecky?“

Poprosí Candieho, aby ju poslal do jeho izby. Candie povie Stevenovi, aby ju pripravil a zaviedol do Schultzovej izby. Steven ukáže svojmu pánovi dieru v zemi prikrytú kovovým krytom. Tam sa momentálne nachádza Broomhilda za trest, pretože utiekla.

Steven vysvetľuje, že Broomhilda mala šťastie, že ju nedotrhali psy. Je iba poškriabaná od húštiny. Steven pokračuje: „…A tá štetka tam strávi ešte ďalších desať dní.“

Candie chce Hildu ponúknuť Schultzovi, tak prikáže Stevenovi, aby ju vytiahol. Ten sa voči tomu ohradí. Na to Candie hovorí: „No lebo som ti to kázal, tak preto. Tu doktor Schultz je môj hosť. Hildy je moja negerka. A južanská pohostinnosť káže, aby som mu Hildy ponúkol.“

Steven: „Ale monsieur Candie, veď ona utiekla.“

Candie: „Kristepane, Steven. Aký má zmysel mať negerku, ktorá hovorí po nemecky, ak ju nemôžem ponúknuť svojmu nemeckému hosťovi.“ Candie povie svojej sestre, aby Broomhildu ešte s jednou ženou vyčistili a pripravili pre Schultza. Candie sa poberie spať.

22:33:08 Candieho muži otvoria kovový kryt. Vo vnútri leží v klbku schúlená úplne nahá žena. Muži ju preberú vedrom vody a kričiacu vzpierajúcu sa ženu vytiahnu. Položia ju na zem. Django sa díva na to s nevôľou. Muži naložia nahú ženu na drevený fúrik a odvezú ju k domu. Žene vidno obnažený prsník.

Broomhildu neskôr privedú ku Schultzovi. Ten hovorí, že o nej počul veľa dobrých vecí.

Na to Candieho sestra povie: „No, nie je zvykom, že neger hovorí po nemecky.“

Broomhilda vojde k Schultzovi do izby. Ten sa s ňou rozpráva po nemecky, aby mu nik nerozumel. Povie jej o mužovi, ktorý ju prišiel zachrániť. Meno jej zatiaľ nepovie, ale ukáže na dvere, za ktorými stojí Django. Hilda mu musí sľúbiť, že nezačne kričať, keď ho zbadá. Keď Broomhilda uvidí Djanga, odpadne.

Pri večeri Schultz hovorí o Candieho černochoch, ktorí sú podľa Schultza najlepší. Pri mene Eskimo Joe sa pýta, prečo sa tak volá. Candie odpovedá: „Človek nikdy nevie, kde tí negri berú prezývky. Možno sa volal Joe a jedného dňa povedal, že mu je zima, ktovie.“

Schultz hovorí, že jeden z černochov, Samson, je šampión, a preto ho Candie nepredá. Candie mu oponuje, že všetci traja sú šampióni. Na to však Django povie, že Samson je šampión a zvyšní dvaja sú len dobrí. Na to Steven reaguje: „Calvin, čo si to ten neger dovo…“ Candie ho však preruší.

Schultz pokračuje: „Chcem vám povedať, monsieur Candie, že hoci som v negerských zápasoch zatiaľ iba nováčikom, tak mám za sebou istú skúsenosť s európskym kočovným cirkusom.“

Candie: „To vážne?“

Schultz: „To znamená, že čo sa týka prezentácie, mám skvelé nápady. Potrebujem viac než len veľkého negra. Musí mať skrátka gráciu.“

Steven: „Čo musí mať? Čo to musí mať?“

Candie: „Gráciu.“

Schultz: „Musí sa vedieť predviesť.“

Candie: „Predviesť.“

Schultz: „Chcel by som ho predávať ako čierneho Herkula.“

Všetci sa rozosmejú. Candie hovorí: „Čierny Herkules. Nie je to chytré?“

Steven: „To skôr negrokules.“ Ľudia sa smejú.

Schultz: „Povedal som, a teraz citujem, že zaplatím najvyššiu cenu za toho správneho negra. Nie, ja netvrdím, že Eskimo Joe je zlý neger ako taký, ale je to ten správny? Hmm.“

Candie: „No, doktor Schultz. Chcem vám povedať len to, že nikto, pokiaľ ide o zápasy negrov, nevie lepšie, že je dôležité predviesť sa, ako monsieur Calvin J. Candie.“

Steven: „Nie, nikto.“

Candie: „Ale neslobodno zabúdať, čo je v negerských zápasoch to hlavné. A to je neger, ktorý vyhráva zápasy. To by mal byť váš prvý, druhý, tretí, štvrtý a piaty záujem. No a až keď si budete úplne istý týmto, potom sa môžete začať zaoberať predvádzaním. Jednoducho len pekne po poriadku.“

Broomhildu doleje Schultzovi pohár a ten jej povie niečo po nemecky, na čo sa ona zasmeje. Schultz hovorí, aký je šťastný, že môže po štyroch rokoch znova hovoriť po nemecky a že Broomhilda je šarmantná partnerka do debaty.

Candie mu hovorí: „Dávajte si pozor, doktor Schultz. Možno že ste ohrozený negerskou láskou. Negerská láska je silná emócia. Keď vás raz negerská láska schmatne za zadok, ste chytený.“

Candieho sestra hovorí, že Broomhilda má oči iba pre Djanga.

22:43:24 Verný černoch Steven vyhľadá Hildu, aby si overil, či pozná Djanga: „Ty toho negra poznáš, však?“ Hilda sa tvári, že nevie, o kom hovorí. Steven: „Neštvi ma, štetka! Dobre vieš, o kom hovorím!“ 

Pri stole Django hovorí: „Eskimo Joe je kvalitný neger, to bez pochýb. Keby som platil ja, dvanásť tisíc by som za neho nedal.“

Schultz: „A koľko by ste dali?“

Django: „No, keby som chcel byť veľkorysý, ale neviem prečo, by som mal byť veľkorysý, deväť tisíc, možno.“

Candie: „Doktor Schultz, dovoľte mi pripomenúť, ako k celému tomuto jednaniu došlo. Neprišiel som za vami, že chcem predať negra.“

Steven: „Veru nie.“

Candie: „To vy ste prišli za mnou, že ho chcete kúpiť.“

Steven: „Presne tak.“

Candie: „Tých deväť tisíc dolárov, o ktorých tu bľaboce ten chytrák, nie je ďaleko od správnej ceny a keď by som chcel Eskima Joea predať, tak to spravím kedykoľvek.“

Steven: „Kedykoľvek.“

Candie: „Ako ste vraveli v Greenville, doktor, nechcem ho predať. To len tá vaša absurdná dvanásťtisícová ponuka ma prinútila o to začať uvažovať.“

Schultz sa teda rozhodne dať mu dvanásť tisíc. Dohodne sa s Candiem, že sa o päť dní vráti aj so svojím právnikom.

Počas večere sa Candie spýta Broomhildy, ako sa jej páči slúžiť vo veľkom dome. Ona odpovedá, že veľmi.

Candie jej hovorí: „Je to o dosť lepšie, než ležať v diere alebo sa predierať nejakou húštinou. Ale asi to nie je lepšie, ako poskytovať potechu mandingom, čo zlatíčko?“

Steven: „Má tých negrov rada.“

Candie: „Samsonovi, čo?“

Broomhilda: „Nie, pane.“

Steven: „Viete, monsieur Candie. Tuto doktor by sa možno rád pozrel na jej poznačený chrbát, lebo tam odkiaľ pochádza, veľa negrov nemajú.“

Candie sa Schultza pýta, či Broomhildu aj vyzliekol alebo sa len rozprávali po nemecky. Schultz povie, že jej chrbát nevidel. Candie teda povie Stevenovi, aby ju vyzliekol, voči čomu namieta Candieho sestra, lebo ju práve obliekla, aby bola pekná.

Candie jej odpovedá: „Lara, ale veď doktor Schultz je z Düsseldorfu, tam negrov nemajú. Je to predsa muž medicíny. Určite ho bude fascinovať negerská odolnosť voči bolesti. Tí negri sú tvrdí, doktor Schultz, o tom vôbec niet pochýb. Hildy má na chrbte asi štyri jazvy. Keby mala Lara čo len jednu, prišla by o rozum.“

Počas jeho rozprávania Steven vyzlieka Broomhildu a nakoniec obnaží jej chrbát. Na obnaženom Hildinom chrbte vidno dlhé jazvy po bičovaní. Candie sa vyžíva v pohľade na jazvy. Steven pohľadom sleduje, ako to zvláda Django, nakoľko má silné podozrenie, že sa s Hildou poznajú. Schultz práve dáva vysokú ponuku za Broomhildu, keď príde Steven a chce sa s Candiem rozprávať medzi štyrmi očami. Navrhne mu, aby s ním išiel do kuchyne kvôli dezertu, čo však Candie odmietne. Steven teda povie, že sa o vec postará sám. Pri odchode hovorí: „Počkám vás v knižnici. Nechápem, prečo neriešite problémy s negrami sám. A keď sa niečo pokazí, viníte mňa.“

Candie súhlasí, že za Stevenom o chvíľu príde. Ostatným pri stole Candie hovorí: „No, páni. Nech sú tí negri akokoľvek talentovaní, v kuchyni občas predsa len potrebujú dozor a dobrú radu.“ Na to sa postaví a poberie sa do knižnice. 

22:50:50 V. prerušenie

obrazovo-zvukový predel

− upútavka

obrazovo-zvukový predel

22:51:11 − 22:57:35  reklamný blok (trvanie 6 min. 24 sek.)

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

obrazovo-zvukový predel

22:59:07 pokračovanie programu

Candie sa pýta Stevena, čo sa deje. Ten mu odpovedá: „Tamtí hajzli neprišli kupovať žiadnych mandingov. Chcú to dievča.“

Candie sa zasmeje a pýta sa Stevena, o čom hovorí.

Steven: „Naťahujú vás ako hlupáka. O tom hovorím. Neprišli si sem po svalnatého negra. Prišli po to dievča.“

Candie: „A… aké dievča? Čo Hildy?“

Steven: „Áno, Hildy. Ona a Django, tí dvaja sa poznajú.“

Candie: „On práve kúpil Eskima Joea.“

Steven: „A zaplatil vám?“

Candie: „Nie, zatiaľ nie, ale…“

Steven: „Takže nekúpil nič, zatiaľ vôbec nič. No vyrušil som ho práve vo chvíli, keď od vás šiel kúpiť to, po čo sem prišiel. Vďaka, Steven. Niet za čo, Calvin.“

Candie: „No ale ako si na to prišiel? Prečo by to robili kvôli negerke so zničeným chrbtom, ktorá nestojí ani za tristo dolárov?“

Steven: „Robia to preto, lebo ten neger Django Hildy miluje. Asi je to jeho žena. No prečo sa ten Nemec trápi tým, koho miluje ten smradľavý neger, to teda netuším.“

Candie: „No ale ak chcú ju, prečo by sa púšťali do toho divadla o mandingoch.“

Steven: „Obchodom za tri stovky by ste sa nezaoberali. Ale dvanásť tisíc. Tá ponuku vás dostala, však?“

Candie: „Áno, dostala. Tak jeho žena? Veď keby to bol had, už by ma uštipol. Tí hajzli tu len mrhajú mojím drahocenným časom. Hajzli skurvení!“

Po rozhovore so Stevenom sa Candie vráti k ostatným a pošle svoju sestru preč. Schultz mu povie, že pred Candieho odchodom sa chceli rozprávať o možnosti, že by od neho odkúpil Broomhildu. Candie mu povie, že sa k tomu o chvíľu vrátia. Na to na stôl vyloží lebku človeka. Candie povie, že je to Ben. Muž, ktorý kedysi býval na plantáži a staral sa o Candieho otca a aj starého otca a aj o neho samotného.

Candie hovorí: „Keď beloch vyrastá od detstva na veľkej plantáži v Mississippi, tak príde zákonite do kontaktu s mnohými čiernymi tvárami. Žijem tu celý život. Práve tu. V Candylande. Obklopení čiernymi tvárami. Vídam ich deň čo deň, vo dne v noci, no a kladiem si otázku… prečo nás nezabijú.“

Vysvetľuje, že Ben 50 rokov holil jeho otca, otrokára, a nikdy ho nemal chuť podrezať. Domnieva sa, že podľa teórie frenológie Afričania majú v mozgu oblasť spojenú s podriadenosťou, v ktorej majú tri jamky. Nik iný ju nemá. Potom vezme pílku a začne do lebky rezať a odštiepi jej časť. Hovorí, že beloch by mal tie tri jamky v oblasti spojenej s kreativitou.

23:05:57 Obráti sa na Djanga a s kladivom v ruke mu vysvetľuje: „A chytráčik, musím uznať, že si dosť šikovný. No keby som vzal toto kladivo a roztrepal ti ním gebuľu, boli by tie jamky úplne presne na tom mieste ako u Bena.“ (záber na lebku)

Vtom sa rozletia dvere a na Schultza s Djangom mieri muž s puškou. Candie sa rozčúli, že Schultz a Django ho oklamali. Muž s puškou vytiahne na Candieho hostí ďalšiu strelnú zbraň. Právnik Moguy im zoberie ich zbrane. Steven privedie Broomhildu, Candie ju chytí zozadu za krk a silou ju posadí na stoličku. Počas toho hovorí: „Sadni si na tú svoju čiernu riť.“

Steven: „Daj si ruka na stôl, sem.“

Candie: „A zavri hubu.“

Candie pokračuje smerom k Schultzovi: „Doktor Schultz, v Greenville ste mi povedali, že za toho správneho negra zaplatíte čiastku, ktorú by niekto mohol považovať za absurdnú. A ja som sa spýtal, čo považujete za absurdné. Povedali ste dvanásť tisíc dolárov. [chytí Broomhildu za hlavu a počas rozprávania ňou občas myká, na jej tvári vidno strach] Keď uvážime, koľko ste museli prejsť kilometrov, koľko ťažkostí prekonať a koľko ste natrepali lží, aby ste mohli kúpiť túto prekrásnu dámu, a myslím, že práve Broomhilda je podľa vás tým správnym negrom. Ak si chcete z Candylandu odviesť Broomhildu, jej cena je dvanásť tisíc dolárov.“

Schultz: „A dávate prednosť vyjednávaniu tipu ber alebo vypadni, však?“

Candie: „Presne tak, doktor. Podľa zákonov chickasawského okresu je Broomhilda mojím majetkom. A so svojím majetkom si ja môžem robiť, čokoľvek sa mi zachce! No ale ak sa vám zdá, že cena za túto negerku [počas týchto slov Candie svojou skrvavenou rukou chytí jej tvár a myká jej bradou, na tvári jej ostanú krvavé fľaky z jeho ruky] je vysoká, začínam cítiť nutkanie… [Candie zodvihne kladivo zo stolu a náhlym pohybom zatlačí hlavu Broomhildy na stôl. Vtedy Django prudko vstane zo stoličky. Candieho človek ho zadrží] vziať toto prekliate kladivo a vymlátiť ním z nej dušu! Rovno pred vašimi očami! A potom sa pozrieme na tie tri jamky uprostred Broomhildinej lebky! Takže, čo ďalej, doktor? Huh?! Čo bude ďalej?“  Ruku s kladivom má zdvihnutú a pripravenú udrieť.

Schultz, na ktorého mieria dve strelné zbrane, vytiahne peňaženku a požadovanú sumu zaplatí. Candie buchne kladivom po stole a vykríkne: „Predaná. Mužovi s výnimočnou bradou a jeho nevýnimočnému negrovi.“ Hodí kladivo na stôl, poďakuje sa za obchod a pozve všetkých do salónu na dezert.

Schultz počúva v salóne hudbu a premýšľa. V hlave sa mu vynorí obraz černocha, napadnutého psami.

23:11:04 V zábere je na okamih kričiaci černoch, ktorého ľavú ruku drží pes v papuli a ťahá ho po zemi.

Prestrih na Schultzovu tvár a opäť na černocha, ktorého vidno od pása nahor.

23:11:20 Rozzúrený pes  mužovi zviera v papuli pravú ruku a ťahá ho kričiaceho po zemi. Obraz vystrieda záber na psa zhora na jeho chrbát. Pes vrčí a myká hlavou. V papuli zviera bližšie neidentifikovateľný kus tela človeka.

Schultz podráždene odíde zo salóna do knižnice. Príde za ním Candie aj s papiermi o kúpe Broomhildy. Schultz mu hovorí, že rozmýšľal o černochovi d’Artagnanovi, ktorého Candie nechal roztrhať psami, a že by sa to asi nepáčilo autorovi knihy Traja mušketieri, Alexandrovi Dumasovi, ktorý bol čierny. Po podpísaní potrebných papierov sa chce pobrať na odchod bez podania si rúk. To sa nepáči Candiemu. Obráti sa na jedného zo svojich mužov a hovorí mu: „Pán Pooch, ak sa Hildy pohne skôr než mi tento negromilný Nemec podá ruku, rozstrieľajte ju.“

23:17:00 Schultzovi sa to nepáči, avšak podíde ku Candieho vystretej ruke. Namiesto podania ruky mu strelí priamo do srdca. Candie sa na ranu prekvapene pozrie, ustúpi pár krokov dozadu a zvalí sa na zem. Schultz sa ospravedlní prítomným. Pán Pooch na Schultza vystrelí a trafí ho do hrude, z ktorej vytryskne veľké množstvo krvi, náraz Schultza odhodí niekoľko metrov dozadu. Vzduchom letia papiere a kusy nábytku. Django pristúpi k pánovi Poochovi. Vytiahne mu zbraň a presne mierenou ranou muža z tesnej blízkosti zastrelí. Právnik Moguy sa snaží utiecť, ale Django ho zasiahne. V obraze je detail muža, ktorý otvára dvere. Z hrude mu vytryskne prúd krvi. Prestrih na chodbu. Pán Moguy prechádza cez dvere, Zozadu na neho dopadne Django a zvalí pána Moguya na zem Počas letu strelí do hrude muža, ktorý sa na chodbe opiera o stenu. Z jeho hrude vytryskne krv, pomaly sa zosúva na zem. Následne ho Django strelí ešte raz, opäť vytryskne krv. Ozýva sa krik. Django sa skrýva za telom pána Moguya. Na všetkých zo schodišťa spustí paľbu ďalší chlap, ktorý trafí pána Moguya, ktorý kričí od bolesti. Django sa na zemi nadvihne a zastrelí chlapa na schodoch ranou do hlavy, z ktorej vytryskne silný prúd krvi, a s krikom sa zrúti dole schodmi. Na schodišti sa zjaví ďalší muž a spustí paľbu na mužov pod ním, triafa pána Moguya. Na okamih je vidno chrbát muža zaliateho krvou, z ktorého po každom výstrele vytryskne prúd krvi. Prestrelka pokračuje. Django sa postaví, berie zo zeme zbraň a vystrelí na muža na schodoch. Zaliaty krvou sa zrúti na zem.

Rozletia sa dvere. Prichádzajú ďalší Candieho muži. Django spustí paľbu. Ozývajú sa výkriky: „No, do riti!“, „To je ale hajzel!“  Postreleným mužom z tiel a hlavy vytryskne krv. Pod paľbou počuť výkriky: „Kurva! Zasratý neger! Kde si?! Ty zasran jeden skurvený, kde si kurva! Čo?! Vylez! Do riti! Kde je ten hajzel?!“ Vzduchom letia trosky z nábytku. Ozývajú sa náreky mužov. Po jednej zo striel, ktorá zasiahne jedného z mužov, kamera sníma detail kolena, z ktorého mu po zásahu vytryskne silný prúd krvi. Hlas muža: „Ty si ma postrelil! Ty jeden skurvený slepý idiot!“ Django sa priplazí k jednému na zemi ležiacemu mužovi a vytiahne mu zbraň. Vtom muža zasiahne strela do brucha, z ktorého vytryskne veľké množstvo krvi. Ďalší muž kričí: „Kurva, kto dal tomu negrovi zbraň! Poď sem, neger!“ Prestrelka medzi mužmi trvá. Na zemi je niekoľko mŕtvol. Krv strieka zo všetkých strán. V detailných záberoch sú rozstrieľané telá ležiace v množstve krvi. Detailné zábery na telá, z ktorých po zásahu vytryskne veľké množstvo krvi. Django vyskočí spoza rohu a skryje sa jedného z mŕtvych mužov. Vystrelí a trafí jedného ležiaceho muža do kolena, ktorý kričí od bolesti. Candieho muži sa snažia zastreliť Djanga, triafajú však telo, za ktorým sa skrýva. Z tela po každom zásahu vytryskne krv. Django vystrelí a v detailnom zábere trafí jedného z mužov priamo do hlavy, z ktorej vytryskne krv. Ďalší muž kričí: „Neger! Zabijem ťa, neger!“

Django na neho vystrelí, trafí zárubňu dverí, z ktorej vyletia kusy dreva a muža oslepia. Ten kričí: „Bože! Ó Bože môj, aa, ty sviňa jedna!“

Muž a žena tmavej pleti sa snažia ujsť z domu. Do cesty im vojdú šiesti ozbrojení muži a spustia paľbu. Django drží v ruke dva revolvery a presne cielenými strelami ich zabije. Muži v kaluži krvi padajú na zem. Django jeden revolver odhadzuje, pretože v ňom došli náboje. Jedného z mužov Django zastrelí z tesnej blízkosti do oblasti brucha a potom lakťa pravej ruky, v obidvoch prípadoch z miesta zásahu vytryskne krv. Django odhadzuje aj druhý revolver. Keď muž zaliaty krvou padá, Django ho zachytí, zoberie mu zbraň a spraví si z jeho tela ochranný štít. Mužovo telo je dostrieľané a po každom zásahu mu vytryskne prúd krvi. Django jedného muža zastrelí ranou do hrude, z ktorej vytryskne krv.

(Scéna trvala cca 3 min.)

Djangovi sa podarí skryť pred vpádom ďalších ozbrojených mužov. Po zistení, že jeho zbraň už nemá náboje, si zanadáva: „Do riti!“

Do domu vbehnú ďalší muži, ktorí začnú strieľať. Starý černoch Steven vydá povel na ukončenie paľby. Oznámi Djangovi, že Broomhilda je rukojemníčkou jedného z Candieho mužov, ktorý jej drží hlaveň pri spánkoch.

Steven: „A ak s tým neprestaneš, tak jej vystrelí mozog z hlavy! A neber to ako vyhrážku! Ber to ako prísahu….“

Django: „A to ti mám veriť, ty čierna riť?!“

Steven: „…ak sa do 10 sekúnd nevzdáš, odstrelíme tej tvojej štetke hlavu. A tomu ver!“

Django ten tlak nevydrží a vzdá sa.

Steven hovorí: „Nepočul som ťa dobre, neger.“

Django: „Vravel som, vzdávam sa.“

S rukami nahor pomaly kráča pomedzi rozstrieľané telá.

23:23:13 Prestrih na nahého muža tmavej pleti, zaveseného dolu hlavou, zviazaného za roztiahnuté obe nohy. Mužovi vidno obnažené prirodzenie.  Kamera zhora nadol pomaly detailne sníma nahé mužské telo od pása nahor. Muž má na chrbte jazvy z bičovania. Hlavu má uzamknutú v kovovej konštrukcii. K černochovi prichádza muž. Čižmou mu poklope po kovovej maske, ktorá mu prekrýva ústa a bradu. Django na neho pozrie.

Muž hovorí: „Kikirikí, neger. Takže ty si lovec ľudí, čo? Vedel som, že je na tebe niečo slizké. Našli sme v tvojom sedle letáky hľadaných ľudí. Musím priznať, o čiernom lovcovi ľudí som ešte nepočul. Páčilo sa ti byť plateným negrom, čo zabíja belochov? Kým ti to šlo, bolo to fajn, čo?“

Uväznený Django sa myká. Muž si vyhrnie rukávy a chytí väčšiu dýku, ktorej čepeľ ležala doteraz v ohni. Jej hrot je rozžeravený a sfarbený dožlta. Django vydáva zvuky hrôzy.

Kamera sníma detail muža, ktorý stojí medzi Djangovými roztiahnutými nohami a komentuje svoj plán: „Rozlúč sa so svojimi guľami, černoško. Na tri. (Django ručí. Muž ho chytí za obnažené prirodzenie a prikladá k nim rozžeravenú dýku.) Ešte nie. Dva. Pokoj, neger, už to bude.“ Django sa metá.

Prichádza starý černoch Steven a muža s dýkou pošle za domácou pani do salónu. Vraj ona zmenila názor na kastrovanie Djanga. Chcú ho poslať jednému z najhorších otrokárov, majiteľovi banskej spoločnosti. Muž púšťa Djangovo obnažené prirodzenie, ktoré je v zábere vidno, a odchádza.

Steven hovorí Djangovi: „Odchádzaš. Toto si môžeš obliecť. Tá tvoja čierna riť je to jediné, o čom sa tí idioti vo veľkom dome posledných pár hodín bavia. Zdá sa, že belosi sa ani za toľký čas vôbec nedokázali dohodnúť na spôsobe, ktorým ťa majú zabiť. Pripomínam, že drvivá väčšina návrhov sa týkala toho, čo nosíš v nohaviciach. No, to asi znie ako dobrý nápad. No, pravdou je, že ak odfikneš negrom gule, väčšina z nich vykrváca do takých hmh siedmich minút. Väčšina. Hehe, viac ako väčšina. No, ja im vravím, pozrite sa, ak negra predáme Le Quintovi Dickiemu, bude to mať ešte horšie. A oni stále vravia: „Zbičujme ho na smrť, alebo dajme ho mandingom. Alebo Stonesipherovým psom.“ Vravím, ale čo je na tom také zvláštne. Veď to robíme v jednom kuse. Do pekla! Ale neger, ktorého predáme Le Quintovi Dickeymu, ten je v riti totálne. A zrazu, iba tak, z ničoho nič príde slečna Lara so skvelým nápadom. Že ťa dáme banskej spoločnosti Le Quinta Dickeyho. A ako otrok v tej jeho banskej spoločnosti sa budeš až do svojej smrti každý deň celý deň oháňať obrovským kladivom a robiť z veľkých skál malé kamienky. Keď tam prídeš, tak ti vezmú meno, dajú ti číslo a veľké kladivo a povedia: „Do práce“. Povieš jediné slovo a hneď ti vyrežú jazyk. Vedia, ako na to, nevykrvácaš. Ó, sú v tom naozaj skvelí. Budú ťa ničiť celý deň, každý deň, kým ťa nezničia. Potom ťa frcnú kladivom po hlave a čierna riť je v čiernom hrobe. A to bude koniec tvojho príbehu, Django.“ 

23:28:00 VI. prerušenie

obrazovo-zvukový predel

− upútavka

obrazovo-zvukový predel

23:28:22 − 23:34:24  reklamný blok (trvanie  6  min. 2 sek.)

obrazovo-zvukový predel

− upútavky

obrazovo-zvukový predel

23:36:08 pokračovanie programu

Djanga prevážajú do banskej spoločnosti Le Quinta Dickeyho. Django má zviazané ruky lanom, ktoré je priviazaná ku koňovi, za ktorým musí Django klusať. Ostatní černosi, ktorých prevážajú, sú zavretí v klietke na voze. Počas oddychu sa muži rozprávajú: „Vieš, aké je staré dobré pravidlo, Frankie? S Indiánkami sa nekefuje.“

23:37:12 Django osloví jedného strážcu: „Hej, beloch. Vravím, hej, beloch.“

Strážca: „Sklapni, černoch. Ty mi asi tak máš čo povedať.“

Django: „Chceš zarobiť jedenásť tisíc dolárov?“

Strážca: „Čo vravíš?“

Django: „Vravím, že či si chceš zarobiť jedenásť tisíc dolárov. Vlastne jedenásť tisíc päťsto“

Strážca: „O čom to hovoríš, kurva?“  Django mu vysvetlí, že peniaze sú na Candylande. Strážca: „No tak, černoch, nie sme banditi.“

Django: „To nevravím. Najlepšie na tom všetkom je, že sú legálne. Neukradneš ich. Zarobíš si ich, beloch.“

Strážca: „Ak máš čo povedať, tak vrav.“

Django: „Jedenásť tisíc päťsto dolárov, ktoré ťa čakajú v Candylande, je odmena za dolapenie živého či mŕtveho Smittyho Bacalla a Bacallovho gangu.“

Muž: „Kurva a kto je Smitty Bacall?“

Django mu všetko porozpráva a povie, že banditi sú v Candylande. Muži si to overia u troch otrokov, ktorých sprevádzajú.

Jeden zo sprievodcov hovorí: „Tak neger. Dohodneme sa.“

Jeden z mužov rozviaže Djangovi ruky. Predtým hovorí: „Dám ti, čo chceš, černoch.“

Na to Django hovorí: „Veď aj ja tebe, beloch.“

Muž: „Na černocha si celkom v pohode, to áno.“

Všetci sa smejú. Chcú mu dať koňa, ktorý vezie dynamit, s čím Django nesúhlasí. Jeden zo sprievodcov preto ďalšiemu hovorí: „Frankie, zober ten dynamit a odnes ho do klietky k tým negrom.“

Frankie otvorí klietku s černochmi, hodí im tam kapsu s dynamitom a hovorí: „Tu máte dynamit, černosi. Hrajte sa.“

23:42:41 Django chytí zbraň a z tesnej blízkosti zabije muža jeho vlastnou zbraňou. Potom zastrelí aj jeho suseda i ďalšieho zo sprievodcov, ktorý nesie balík dynamitu do klietky k otrokom. Muža trafí do oblasti hrude, na miesto, kde má upevnené vrecko s dynamitom. Muž začne najprv dymiť a následne vybuchne. Na mieste, kde stál, ostane iba horiaci kráter.

Django si vezme zvyšný dynamit a odcvála naspäť do Candylandu. Tam vládne pohoda, kým sa nerozštekajú psy. Jeden z mužov vstane a ide sa pozrieť, čo sa deje.

23:45:50 Jeden muž sa pýta, kto je vonku. Django zvonka kričí: „d’Artagnan, vy hajzli!“

Dvere sa rozletia a do miestnosti vstúpi Django. Spustí paľbu na prítomných. Z brucha a hrude stojaceho muža, ktorého Django zastrelí ako prvého, prúdom vytryskne krv. Django postupne postrieľa ostatných chlapov, z ktorých strieka krv. Jeden z mužov vstáva nahý z kade. Django mu z tesnej blízkosti rozstrieľa prirodzenie.

V neďalekej budove vyberie z kabáta mŕtveho Schultza papiere o kúpe Broomhildy. Po nemecky sa rozlúči s priateľom. V chatrči pri dome nájde Broomhildu. Do domu sa vráti zvyšné osadenstvo plantáže, ktoré na neďalekom cintoríne pochovalo Candieho.

23:50:03 Z poschodia ich privíta Django a spustí paľbu. Ženy kričia. Všade naokolo strieka krv. Na zraneného muža Django vypáli ešte jednu strelu. Muž sa zmieta v bolestiach a kričí: „Dežango, ty čierny skurvený hajzel!“  Django ho opraví a zastrelí.

Všetkým ľuďom tmavej pleti poradí, aby belochov opustili. Okrem starého Stevena. Černoške Core prikáže, aby svojej panej povedala zbohom.

23:51:04 Černoška sa rozlúči so ženou, ktorá stojí pred otvorenými dverami. Django vystrelí na ženu. Tá vykríkne a sila strely ju odhodí cez otvorené dvere dozadu.

Django ostane v dome sám so Stevenom.

Steven hovorí: „Narátal som šesť striel, neger.“

Django vytiahne druhý revolver a hovorí: „Narátal som dve zbrane. Vravel si, že si už za sedemdesiatšesť rokov videl, ako negrom robia všeličo. Ale kolená si nespomínal.“

Na to Django Stevenovi strelí do pravého kolena. Steven plače od bolesti: „Bože, ty hajzel.“

Django pokračuje: „Sedemdesiatšesť rokov. Koľko negrov si za ten čas asi videl? Sedemtisíc? Osemtisíc? Deväťtisíc? Deväťtisícdeväťsto deväťdesiatdeväť? Každé jedno slovo, ktoré Calvin Candie vypustil z huby bola blbosť. No v jednej veci mal pravdu. Som ten jeden neger z desaťtisíc.“

Na to Stevenovi strelí aj do ľavého kolena.

Steven padne na zem a plače a nadáva Djangovi: „Ty hajzel jeden. Ty hnusná sviňa. Dobrý Bože, dovoľ mi zabiť toho negra. Toto sa ti neprepečie, Django. Dostanú tú tvoju čiernu riť. Teraz budeš na tom letáku ako hľadaný ty sám a všetci lovci ťa budú naháňať. Môžeš ujsť, neger, ale oni si ťa nájdu. A keď ťa nájdu, ó, pane, čo ty s tebou urobia. Oni ťa nezabijú len tak, neger! Toto si si posral!. Toto tu je Candyland, neger. Nemôžeš zničiť Candyland. Boli sme tu vždy a Candyland tu bude naveky.“

Počas jeho slov Django pripáli horiacou cigaretou zápalnú šnúru, pripevnenú po stenách miestnosti. Potom vyjde von, nasadí si tmavé okuliare a z bezpečnej vzdialenosti sa díva na hlavnú budovu plantáže. Ozývajú sa Stevenove výkriky: „Žiaden neger nemôže pozabíjať všetkých bielych ľudí na svete! Oni si tú tvoju čiernu riť nájdu! Django, ty jeden prekliaty skurvený…“ Nastane výbuch.

Usmiata Broomhilda zatlieska. Django vysadne na koňa, Hilde predvedie krátky parkúr a spolu opustia plantáž.

23:55:08 záver programu

sponzorský odkaz Clavin Platinum

*          *          *

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a)(ďalej len „jednotný systém označovania“).“

Podľa § 1 ods. 1 JSO:Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú

 1. a) zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb alebo zobrazenie prejavov osôb a skupín s patologickými normami správania,
 2. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá,
 3. c) zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu, náboženskej diskriminácie a neznášanlivosti, násilia voči etnickým alebo iným menšinám, zobrazenie šikanovania,
 4. d) zobrazenie alebo prezentovanie závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť formou zábavy alebo zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku formou zábavy,
 5. e) zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém,
 6. f) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami, alebo
 7. g) zobrazenie zámerne vyvolávajúce pocity strachu alebo úzkosti v žánri horor.“

Podľa § 1 ods. 2 JSO: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú

 1. a) detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov,
 2. b) týranie zvierat,
 3. c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
 4. d) zobrazenie alebo prezentovanie formy závislosti, akou je alkoholizmus, fajčenie, drogová alebo hráčska závislosť alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku, v ktorom sa spôsobom spracovania niektorá forma závislosti alebo používanie zbrane ako útočného prostriedku schvaľuje, zľahčuje alebo sa vyzdvihuje do popredia,
 5. e) zobrazenie správania s vysokým rizikom ublíženia na zdraví, pričom toto riziko sa prezentuje ako atraktívne alebo zábavné a správanie je prezentované bez upozornenia na nebezpečenstvo a možné následky tohto správania,
 6. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, alebo
 7. g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“

Podľa § 1 ods. 5 JSO: „Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska

 1. a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke programovej služby,
 2. b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a
 3. c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.“

*          *          *

 1. V rámci posudzovania predmetu tohto správneho konania bolo potrebné vyrovnať sa s kolíziou ústavou zaručených práv a právom chránených záujmov.
 1. Právo slobody prejavu patrí medzi základné politické práva v právnom poriadku každej demokratickej spoločnosti a v právnom poriadku Slovenskej republiky je zakotvené v čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Avšak sloboda prejavu nie je bez hraníc, t.j. nemá absolútny charakter. Ústava SR ustanovuje možnosť obmedzenia slobody prejavu a práva na vyhľadávanie a šírenie informácií ako ochranu pred zneužitím slobody prejavu na zásah do iných ústavou garantovaných práv, cit.:

„Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR)

 1. V prípade vzájomného konfliktu ústavou garantovaných práv Ústavný súd SR (ďalej len „US SR) vo svojej doterajšej judikatúre už viackrát zdôraznil, že každý konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd (resp. ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách) treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej rovnováhy (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 22/06, m. m. PL. ÚS 6/04, III. ÚS 34/07).
 1. Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 7/96). Pri posúdení kolízie dvoch základných práv je uznávanou teóriou, s ktorou sa vo svojich nálezoch stotožnil aj US SR (napr. II. ÚS 152/2008, II. ÚS 326/2009, II. ÚS 340/09, IV. ÚS 107/2010, IV. ÚS 302/2010, IV ÚS 472/2012), teória proporcionality (nazývaná aj trojstupňový test proporcionality).
 1. Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že sloboda prejavu je garantovaná len do tej miery, pokiaľ v neprimeranom rozsahu nezasahuje do základných práv a slobôd a právom chránených záujmov iných, prípadne do iných záujmov chránených právnym poriadkom krajiny. V takých prípadoch je nutné hovoriť o jej obmedzení a výnimkách, kedy je potrebné zasiahnuť do slobody prejavu.
 1. Z citovaného ustanovenia Ústavy SR vyplýva, že slobodu prejavu je možné obmedziť na základe kumulatívneho splnenia troch podmienok. Obmedzenie musí
 • vyplývať zo zákona (požiadavka legality),
 • byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti (požiadavka proporcionality)
 • a sledovať legitímny cieľ (požiadavka legitimity), ktorý vyplýva z ustanovenia čl. 26 ods. 4 Ústavy SR.
 1. Ústava SR zakotvuje legitímny cieľ obmedzenia slobody prejavu taxatívne, ako ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia, mravnosti. Z uvedeného vyplýva, že obmedzenie slobody prejavu je možné z dôvodu ochrany verejného záujmu, ako aj ochrany individuálnych záujmov.
 1. Požiadavka zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený osobitným predpisom, zakotvená v ustanoveniach zákona č. 308/2000 Z. z., vychádza z potreby ochrany maloletého diváka pred obsahom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na jeho osobnostný vývin, a teda vychádza z potreby ochrany záujmu chráneného Ústavou SR – mravnosti, ktorá môže byť ohrozená obsahom vysielaného či sprístupňovaného obsahu. Táto požiadavka je jednoznačne zakotvená v právnom poriadku SR. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené osobitnou ochranou nedospelých osôb, a to na základe zákona, konkrétne ustanoveniami § 20 zákona č. 308/2000 Z. z.. Podmienka legality a legitimity obmedzenia slobody prejavu je teda nepochybne naplnená.
 1. Proporcionalitu obmedzenia slobody prejavu je možné vnímať v dvoch rovinách. Prvou je obmedzenie slobody prejavu zakotvením určitých konkrétnych povinností všeobecne záväzným právnym predpisom, v tomto prípade zakotvením ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.. Keďže zákonodarca využil ústavné splnomocnenie (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR) na zakotvenie tohto obmedzenia formou zákona, je potrebné považovať tento princíp za zachovaný. Rade neprináleží zachovanie proporcionality v tejto rovine skúmať.
 1. Druhou rovinou proporcionality je obmedzenie slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných ustanovení, v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie subsumovať.
 1. V tomto konkrétnom prípade by mala byť sloboda prejavu obmedzená v dôsledku vyvodenia administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinnosti vysielateľa (zaviesť a uplatňovať JSO) zakotvenej v ustanovení § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. sledujúc legitímny cieľ ochranu mravnosti. Kancelária Rady preto pristúpila k posúdeniu, či účastník konania uplatnil JSO v súlade so zákonom.
 1. Vysielateľ je povinný podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „jednotný systém označovania“ alebo „JSO“).
 1. Predmetné správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania dňa 8. 2. 2015 v čase o cca 20:29 hod. v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal program Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, v ktorom mohlo dôjsť k odvysielaniu scén, ktoré mohli obsahovať „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôb“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“ a „zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu“. Vzhľadom na uvedené vzniklo dôvodné podozrenie, že predmetný program obsahoval hodnotiace kritériá odôvodňujúce klasifikáciu programu ako nevhodného a neprístupného pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.
 1. Účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Program je južanská dráma z obdobia pred vypuknutím Občianskej vojny v USA. Hlavným hrdinom je otrok Djago, ktorý má vďaka Dr. Schultzovi šancu získať slobodu, ak sa mu podarí dopadnúť bratov Brittovcov. Djago má zároveň príležitosť nájsť ženu, ktorú musel pred rokmi nedobrovoľne opustiť. Predmetný program je klasifikovaný ako western, avšak dej obsahuje aj efekty, z ktorých je jednoznačne zrejmé, že nejde o realitu, ale paródiu. Program získal množstvo cien (napr. Oscar a Zlatý glóbus v roku 2013 za najlepší pôvodný scenár a herec vo vedľajšej úlohe) a nominácií (napr. aj Oscar a Zlatý glóbus v roku 2013 za najlepší film, kameru, réžiu a pod.). Každé hodnotiace kritérium použité v programe je nutné posudzovať vzhľadom na jeho konkrétne použitie v danom programe ako aj s prihliadnutím na charakter samotného programu.“
 1. Kancelária Rady súhlasí so sumárom deja predmetného programu, ako ho uviedol účastník konania. Tiež nepopiera nesporný kritický úspech filmu Divoký Django (bližšie pozri časť tohto materiálu týkajúcu sa umeleckého posolstva programu). Rovnako je možné súhlasiť so žánrovým zaradením predmetného programu a skutočnosťou, že scény boli občas odľahčované a nadnesené. Táto samotná skutočnosť však nemôže mať za následok označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov, pokiaľ obsahuje hodnotiace kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, ktoré môžu vzhľadom na § 1 ods. 5 JSO odôvodňovať označenie programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých do 18 rokov. Jednotlivé scény a hodnotiace kritériá budú podrobne rozobraté nižšie, a to aj vzhľadom na ich použitie v programu a charakter samotného programu, ako to uvádza aj účastník konania vo svojom vyjadrení.
 1. Účastník konania k scénam s násilným obsahom uviedol, cit.: „Vysielateľ má za to, že v prípade sporných scén s násilným obsahom ide o detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, zobrazenie používania zbrane ako útočného prostriedku, ktoré sa schvaľuje, zľahčuje alebo vyzdvihuje do popredia ktoré odôvodňujú klasifikáciu programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov.“ Účastník konania ďalej uviedol, cit.: „Vzhľadom na charakter programu, žáner, dejovú líniu a morálne posolstvo, má Vysielateľ za to, že sporné scény kontextuálne zapadali do deja programu, spôsob a forma ich spracovania boli adekvátne vekovej vhodnosti od 15 rokov a intenzita a frekvencia výskytu sporných scén bola primeraná druhu a povahe programu. Sporné scény boli obsiahnuté v programe len za účelom dokreslenia deja a psychologického profilu a rozpoloženia postáv. Navrhovateľ má za to, že sporné scény v programe obsahujúce násilie sú do veľkej miery zveličené a miestami nebudia efekt reálnosti.“ Vo svojom vyjadrení tiež uviedol, cit.: „Sporné scény zobrazujúce násilie podľa Vysielateľa jednoznačne spadajú do kategórie podľa § 1 ods. 2 písm. a) JSO. Zábery použité v programe neobsahovali žiadne z hodnotiacich kritérií uvedených v JSO, ktoré by odôvodňovali označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Program bol spracovaný vhodným spôsobom, bez použitia akýchkoľvek násilných záberov, ktoré by schvaľovali alebo podporovali akúkoľvek formu násilného správania. Vysielateľ má za to, že program neprezentuje násilný spôsob správania ako schvaľovanú alebo podporovanú formu správania. Program len poukazuje na dobu, v ktorej sa odohráva, pričom sporné scény boli do veľkej miery zveličené a v použitom kontexte nebudia efekt reálnosti.“
 1. Sme toho názoru, že účastník konania si vo svojom vyjadrení protirečí, keď najprv uvádza, že v predmetnom programe došlo k zobrazeniu používania zbrane ako útočného prostriedku, ktoré sa schvaľuje, zľahčuje alebo vyzdvihuje do popredia, neskôr však už tvrdí, že v programe neboli žiadne násilné zábery, ktoré by schvaľovali alebo podporovali akúkoľvek formu násilného správania. Na záver svojho vyjadrenia však uvádza, že v programe sa vyskytli len kritériá uvedené v § 1 ods. 2 písm. a), f) a g) JSO, čiže usudzujeme, že sa v úvode svojho vyjadrenia pomýlil a v skutočnosti si nemyslí, že v programe došlo k zobrazeniu používania zbrane ako útočného prostriedku, ktoré sa schvaľuje, zľahčuje alebo vyzdvihuje do popredia. Čo sa týka jednotlivých scén obsahujúcich násilie, uvádzame ich rozbor nižšie.
 1. Na úvod predmetného programu bola odvysielaná nasledovná scéna:

„Skupinu otrokov stretne doktor King Schultz, pôvodom Nemec. Hľadá otroka z plantáže Karukan, ktorý mu pomôže nájsť obávaných bratov Brittlovcov, ktorí majú na svedomí množstvo vrážd. Medzi otrokmi nájde vhodného otroka menom Django, ktorého chce kúpiť. Sprievodcovia otrokov mu ho ale odmietnu predať. Po krátkom rozhovore dôjde k streľbe. Schultz jedného zo sprievodcov zastrelí ranou do hlavy, z ktorej vytryskne krv, a druhému zastrelí ranou do hlavy koňa, ktorý spadne spolu so sprievodcom na zem a privalí mu nohu, takže sa nemôže pohnúť. Sprievodca leží na zemi a kričí od bolesti. Okrem iného hovorí: „Ty… ty jeden hajzel prekliaty.“ Schultz sa vráti k Djangovi, v pozadí počuť sprievodcu: „Do riti, kurva, do riti.“ Schultz oslobodí Djanga a povie mu, aby vysadol na koňa a zobral si kabát jedného zo sprievodcov. Druhý sprievodca na Djanga kričí: „Neger, kabáta môjho brata sa nechytaj!“ Django k nemu podíde a stúpi na koňa, pod ktorým je privalený. Dozorca opäť kričí od bolesti. Schultz mu vyplatí peniaze za Djanga. Sprievodca ho pošle do pekla.

20:41:17 Otroci zastrelia po Schultzovom odchode ich zraneného sprievodcu. Kamera to sníma z určitej vzdialenosti a pri nočnom osvetlení. Nejasne vidno, ako po streľbe do človeka vyletia do vzduchu bližšie neurčené vnútornosti ľudského tela.“

 1. Sme toho názoru, že zabitie prvého sprievodcu a následne aj koňa druhého sprievodcu je možné považovať za zobrazenie násilia na živých bytostiach. Aj sprievodca, aj kôň boli zabití ranou do hlavy, čo bolo detailne zobrazené, pričom obom vytryskla z hlavy krv. V prípade zabitia sprievodcu tak jednoznačne išlo o krutú násilnú smrť človeka, pričom je zrejmé, že jeho vrah, Dr. Schultz, nepociťoval pri tomto akte žiadnu ľútosť. Urobil to len preto, lebo mu sprievodcovia nechceli predať jedného z otrokov. Zastrelený kôň následne spadol spolu so svojím jazdcom, ktorému privalil nohu a ten sa tak nemohol pohnúť a kričal od bolesti. Dr. Schultz mu nijakým spôsobom nepomohol, ale nechal ho trpieť ďalej. Keď sprievodca zakričal na Djanga, ten k nemu pristúpil a stúpil na koňa, čím došlo k ďalšej bolesti sprievodcu. Podľa nášho názoru je možné druhého sprievodcu považovať za týranú osobu, nakoľko jeho bolesti vyvolanej privalením nohy žiaden z prítomných mužov, naopak vďaka ich činu ešte viac trpel. Došlo tak k zobrazeniu týranej osoby. Myslíme si, že v danej scéne došlo k zobrazeniu násilia na živých bytostiach, krutej násilnej smrti človeka a zobrazeniu týranej osoby, čo sú klasifikačné kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, pričom celá scéna trvala cca 2 minúty a 20 sekúnd. V prípade scény, kedy otroci zastrelia druhého sprievodcu, nedošlo k detailnému odvysielaniu jeho smrti, hoci z priebehu scény je zrejmé, že došlo k jeho zastreleniu puškou jedným z otrokov. Z jeho tela následne vyleteli vnútornosti. Sme toho názoru, že túto scénu je možné klasifikovať ako naturalistické zobrazenie násilného aktu, čo je klasifikačným kritériom nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Šerifovi sa títo cudzinci nepáčia a vyzve ich, aby z mesta odišli. Schultz ho po týchto slovách postrelí do brucha. Potom podíde bližšie a šerifovi strelí priamo do hlavy. Okolostojaci ľudia sa s krikom rozutekajú. Schultz ale vie, že na šerifa bol vydaný zatykač.

 1. V prípade streľby do brucha sa jednalo o záber zhora, ale bolo zreteľne vidno miesto, kam Schultz šerifa postrelil, nakoľko z neho vytryskla krv. Záber na druhý výstrel bol z väčšej diaľky, avšak stále bolo jednoznačne vidno, ako Schultz šerifa zastrelil. Na Schultzovi nebolo badať žiadnu ľútosť za smrť šerifa, čo vyplýva, ako sa divák medzičasom dozvedel, z jeho povolania lovca odmien. Dr. Schultz teda zabíja ľudí, na ktorých hlavu bola vypísaná odmena štátom. Z toho dôvodu je samozrejmé, že pri ich zabíjaní nepociťuje žiadnu ľútosť. Je tiež potrebné uviesť, že medzi výstrelmi bola niekoľkosekundová prestávka, čiže Schultz nechal postreleného šerifa najprv trpieť, kým ho zabil. Sme toho názoru, že túto scénu je možné klasifikovať ako krutú násilnú smrť človeka bez pocitov ľútosti, čo je klasifikačným kritériom nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, pričom scéna trvala cca 15 sekúnd.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

V retrospektívnej scéne vidno Djanga s kovovou maskou na tvári, ktorá mu zakrýva ústa a nos. Jeho majiteľ hovorí, že má odvahu, ale „neger s odvahou je mi úplne nanič.“ Preto povie, nech mu ako utečencovi vypália na líce veľké R a jeho žene tiež. Potom ich majú predať oddelene.

 1. V tejto scéne bol Django zobrazovaný s kovovou maskou na tvári, ktorá mu zakrývala ústa a nos. Z kontextu scény je nepochybné, že sa jedná o zobrazenie týranej osoby, čo je klasifikačné kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov. Celá scéna trvala cca 42 sekúnd, pričom zábery na Djanga v kovovej maske trvali spolu cca 15 sekúnd.
 1. V predmetnom programe boli ďalej odvysielané nasledovné na seba nadväzujúce scény:

21:10:33 V retrospektívnych záberoch vidno ženu tmavej pleti s vyviazanými rukami, ktorá pri úderoch biča, ktorým ju šľahá muž bielej pleti, kričí od bolesti. Pri úderoch je snímaná ženina tvár, neskôr spredu a zboku od pása vyššie. Django bratov Brittlovcov prosí, aby jej neubližovali, pretože utiecť z plantáže bol jeho nápad. Muži ho však nepočúvajú. Jeden z bratov hovorí, že sa mu páči, ako Django žobre.

21:11  Prestrih na jedného z bratov Brittlovcov, ktorý sa chystá zbiť mladú černošku. Ťahá ju za sebou po zemi. Priviaže ju o kmeň stromu. Žena plače. V okamihu, ako muž vytiahne na ženu bič, prichádzajúci Django osloví muža jeho pravým menom. Prekvapený muž sa otočí a vtedy mu Django vypáli guľku priamo do srdca. Muž padne tvárou na zem a umrie. Ďalší muž hovorí: „Ty jeden hajzel prekliaty.“ a snaží sa vytiahnuť zbraň, avšak Django vezme bič a začne muža bičovať. V záberoch vidno, ako bič zasiahne niekoľkokrát telo muža. Muž spadne na zem, snaží sa rukami ochrániť pred údermi.

Keď je už muž takmer bezvládny, Django ho zblízka zastrelí niekoľkými ranami. Tretí z bratov sa snaží ujsť na koni. Django potvrdí Schultzovi, že ide o Brittla. Schultz nezaváha a dobre mierenou ranou cválajúceho muža zastrelí.

 1. Prvá scéna je spomínaním Djanga na to, ako jeho ženu Hildu bičoval jeden z bratov Brittlovcov. Hilda dostala celkovo štyri rany bičom, pričom zakaždým kričala od bolesti. Hoci nedošlo k detailnému zobrazeniu úderov biča na jej chrbát, nakoľko bola snímaná spredu, kontext scény je nepochybný a jednoznačne v ňom dochádza k fyzickému týraniu Hildy a jej krutému ubližovaniu a zároveň k psychickému týraniu Djanga, ktorý sa tomu musí prizerať a neúspešne sa snaží prehovoriť bratov Brittlovcov, aby radšej zbičovali jeho. V tejto scéne teda bez akýchkoľvek pochybností došlo k zobrazeniu týraných osôb. Celá scéna trvala cca 1 minútu a 15 sekúnd, pričom zábery na týrané osoby trvali spolu cca 44 sekúnd.
 1. Na túto scénu nadviazala druhá citovaná scéna, kedy Django zbadá dvoch z bratov Brittlovcov, ktorí sa práve chystajú zbičovať jedno čierne dievča. To je najprv vláčené po zemi a následne priviazané k stromu. Jedná sa teda o zobrazenie týranej osoby. V momente, keď sa chystá jeden z bratov Brittlovcov začať dievča bičovať, preruší ho Django, ktorý ho zabije. Hoci ho zabije jednoznačne bez pocitu ľútosti priamo do srdca, pričom z miesta vniknutia guľky do tela začne tiecť krv, sme toho názoru, že toto zabitie nebolo takej intenzity, aby odôvodňovalo jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých do 18 rokov. Jedná sa skôr o detailné a naturalistické zobrazenie násilného aktu. Django následne zodvihne bič a začne ním bičovať druhého z bratov. Celkovo mu uštedrí 18 rán bičom, z čoho približne polovica bola detailne zobrazená. Sme toho názoru, že aj v tomto prípade sa jedná o zobrazenie týranej osoby a zároveň kruté ubližovanie. Bez ohľadu na to, že všetci bratia Brittlovci boli jednoznačne zlí a krutí ľudia, stále sa jedná o kruté ubližovanie človeku a jeho týranie, hoci je zrejmé, že Django v danom prípade konal v afekte a divákov je zrejmá jeho motivácia pre jeho kruté konanie. Django nakoniec tohto muža zastrelí piatimi ranami z pištole, pričom tri z nich sú aj zobrazené, hoci nie detailne. Podľa nás sa v tomto prípade už jedná o krutú násilnú smrť človeka bez pocitu ľútosti. Na záver tejto scény Schultz strelou z pušky zastrelí posledného z bratov Brittlovcov, ktorý sa snaží utiecť na koni. Jeho zabitie je zobrazené detailne, pričom z miesta vniknutia guľky do jeho tela aj jeho následného opustenia vytryskne veľký prúd krvi a posledný z bratov následne spadne na zem a niekoľkokrát sa prekotúľa. Aj v tomto prípade, podľa nášho názoru, došlo k zobrazeniu krutej násilnej smrti človeka bez pocitu ľútosti. Scéna trvala cca 3 minúty a 10 sekúnd.
 1. Z uvedeného je zrejmé, že obidve scény obsahovali kruté ubližovanie, krutú násilnú smrť človeka bez pocitu ľútosti aj zobrazenie týraných osôb, čo sú klasifikačné kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov.
 1. V predmetnom programe boli tiež odvysielané nasledovné tri scény:

Chlapi zistia, že sa nechali oklamať a podľahnú panike. Schultz schovaný neďaleko vystrelí a voz vzbĺkne v plameňoch. Nasleduje výbuch. Niekoľko mužov sa zrúti z koňov. Muži sa rozutekajú. Cválajúci muži si strhávajú z hlavy vrecia. Schultz podá černochovi Djangovi strelnú zbraň, aby si vystrelil.

Bennett nadáva: „Nevidím ani hovno!“

Django presnou muškou zastrelí priamo vodcu mužov Big Daddyho.

Django má spočiatku problém zabiť prvého nájdeného zločinca Smitta Bacalla. Schultz mu dá prečítať leták, na ktorom je napísané, prečo je Bacall hľadaným zločincom. Po jeho prečítaní Django zločinca zastrelí. Neskôr sa zdokonaľuje v presnosti streľby.

21:40:25 Django so Schultzom stretnú na svojej ceste skupinu ozbrojených mužov na koňoch. Django so Schultzom niekoľkými strelami v rýchlom slede všetkých zastrelia. V obraze je vidno, ako z tiel zastrelených mužov vytryskuje prúd krvi.

 1. V prípade všetkých troch scén dochádzalo k smrti ľudí, avšak v ich prípade nebol kladený dôraz na detail. V prípade prvých dvoch scén vyplynula smrť ľudí len z toho, že bolo vidieť, ako padli na zem po výstrele, pričom samotné ich zastrelenie nebolo detailne zobrazené. V tretej scéne dochádzalo k rýchlemu striedaniu scén a hoci bolo vidno, ako z tiel vytryskuje krv, toto zobrazenie nebolo také explicitné a intenzívne, aby odôvodňovalo klasifikáciu danej scény ako nevhodnej a neprístupnej pre maloletých pre 18 rokov. Samotná scéna trvala len cca 10 sekúnd. Vo všetkých troch prípadoch sme teda toho názoru, že tieto scény spadajú pod klasifikačné kritérium detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, čiže klasifikačné kritérium nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Django vyrozpráva Schultzovi, ako po úteku jeho Broomhildu bieli muži zbili a na líce jej vypálili znak “R“. V retrospektívnom zábere je detail tváre ženy, ktorá má ruky v klade. Žene vychrstnú do tváre vedro vody. Žena kričí. Niekto jej vypáli znak na pravé líce  rozžeravenou kovovou tyčou. Líce jej pokryje veľká červená škvrna.

 1. Hoci uvedená scéna trvala iba cca 4 sekundy, bola spracovaná veľmi explicitne s dôrazom na detail vypaľovania znaku R na líce Hildy. Jednoznačne tak došlo k zobrazeniu krutého ubližovania človeku, čo je klasifikačným kritériom nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Kamera detailne sníma v rýchlom slede údery a hmaty jednotlivých mužov. Muži zápasia s nasadením všetkých síl. Ozývajú sa výkriky oboch súperov.

Ostatní prítomní muži povzbudzujú: „Musíš byť rýchlejší!…Doraz ho, doraz ho!…Tak dorazíš ho alebo čo?!…(jeden z mužov škrtí svojho súpera) „Pritlač ho k zemi! Pritlač ho k zemi! No tak! …Choď doňho!…Daj do toho všetku silu! (Jeden z mužov druhému drví rukou sánku. Občas počuť chrapčanie kostí.)…No tak, použi svoju silu! To je ono! (Muž oblápa telo druhého muža a plieska ním o zem. Ozývajú sa údery. Jeden z mužov následne ostáva ležať na zemi. Druhý kľačí nad ním a celou silou udiera do ležiaceho muža.)… Vravel som ti, aby si do toho dal viac sily. Tak urob, čo ti vravím! To je ono! (V zábere vidno, ako kľačiaci muž zlomí ležiacemu mužovi jedným pohybom ruku. Počuť zvuk zlomenej kosti.)…A teraz ho oslep! Oslep ho! …“

V zábere detail muža, ktorý urobí prudký pohyb ruky smerom nadol. Ozve sa výkrik bolesti a zvuk, pripomínajúci rozpučenie nejakej masy – pravdepodobne oka. Kľačiaci muž sa celou silou zapiera do muža ležiaceho pod ním. V obraze je horná polovica tela muža. Nie je vidno, čo robia jeho ruky. Ozývajú sa kriky bolesti. Prizerajúci sa muži jasajú, jedna prítomná žena má v očiach výraz zdesenia. Krátky záber na prsty, ktoré mužská ruka vytiahne z očí ležiaceho muža. Z očí mu vytryskne krv. Muž si s výkrikom zakryje tvár voľnou rukou a ručí od bolesti. Kľačiaci muž ťažko dýcha. Candie mu hodí ku kolenám kladivo s príkazom: „Dokonči ho! Tak poďme! Dokonči ho!“

Kľačiaci muž vezme kladivo a silným rozmachom ruky udrie. Kamera zozadu sníma kľačiaceho muža s kladivom. Mužovi ležiaceho pod ním na zemi vidno nohy, ktoré sa po údere prudko vyrovnajú a zostanú nehybné.

 1. V uvedenej scéne medzi sebou zápasia dvaja muži čiernej pleti, pri čom ich povzbudzujú muži bielej pleti. Jedná sa o zápas tzv. mandingov, ktorí medzi sebou bojujú na život a na smrť. Z toho dôvodu bol priebeh uvedenej scény veľmi brutálny, pričom jeho spracovanie bolo explicitné. Boli v ňom zreteľne zobrazené údery oboch zápasníkov, zlomenie ruky a vypichnuté oči, hoci samotný akt vypichnutia bol zobrazený iba v náznaku. Scéna bola tiež sprevádzaná výraznou zvukovou zložkou, v ktorej bolo počuť každé prasknutie kostí a výkriky bolesti. Nakoniec jeden zo zápasníkov druhého zabil úderom kladiva do hornej časti tela, pravdepodobne do hlavy. Usmrtenie nebolo zobrazené, avšak zo skutočnosti, že po údere kladivom sa druhý muž prestal hýbať a následne ostal nehybne ležať na zemi, je zrejmé, že došlo k jeho usmrteniu. V celej scéne bolo prítomné kruté ubližovanie a následne aj krutá násilná smrť človeka bez pocitu ľútosti. Muž, ktorý zabil druhého zápasníka, voči nemu nepociťoval žiadnu ľútosť, nakoľko bol trénovaný práve na takéto zápasy. Daná scéna teda obsahovala kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov. Scéna trvala cca 1 minútu a 35 sekúnd.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

22:15:06 Candieho ľudia pustia na kľačiaceho černocha rozzúrené veľké psy. Kamera sníma brechajúce a zúrivé zvieratá, ktoré sa snažia utrhnúť z reťazí, na ktorých ich držia belosi. Tie sa za stáleho brechotu vrhnú na muža. Okolostojaci muži bielej pleti sa pri pohľade na to usmievajú a vykrikujú.  Psy začnú trhať končatiny kričiaceho černocha. V záberoch vidno jednotlivých psov, ktoré tlamami zvierajú a trhajú nohy a aj iné časti tela ležiaceho muža. Muž sa snaží brániť. Belosi povzbudzujú psov.

Candie sa nakloní k Djangovi: „Šéf je nejaký zelený na to, že sa chce dať na krvavé zápasy negrov.“

Django: „Nie je. Nezvykne sa dívať, ako psy trhajú človeka na kusy.“

Django povie Candiemu, nech pokračujú v ceste ku Candiemu.

22:16:33 V obraze je v detaile hlava psa, ktorý sa zahryzne do zakrvaveného ľudského tela  a držiac ho v papuli sa snaží z neho vytrhnúť kus mäsa. Bezvládne krvavé telo však ťahá za sebou.

Neskôr bola v programe odvysielaná tiež krátka retrospektíva tejto scény:

Schultz počúva v salóne hudbu a premýšľa. V hlave sa mu vynorí obraz černocha, napadnutého psami.

23:11:04 V zábere je na okamih kričiaci černoch, ktorého ľavú ruku drží pes v papuli a ťahá ho po zemi.

Prestrih na Schultzovu tvár a opäť na černocha, ktorého vidno od pása nahor.

23:11:20 Rozzúrený pes  mužovi zviera v papuli pravú ruku a ťahá ho kričiaceho po zemi. Obraz vystrieda záber na psa zhora na jeho chrbát. Pes vrčí a myká hlavou. V papuli zviera bližšie neidentifikovateľný kus tela človeka.

 1. V prípade prvej scény je záber na to, ako muža trhajú psi, dlhý cca 4 sekundy, pričom je zreteľné, že psi trhajú jeho končatiny a iné časti tela. Vo zvukovej zložke je zreteľný krik muža, ktorý pokračuje aj po tom, ako kamera sníma ostatných prítomných ľudí. Na záver vidno, ako psi v zuboch nesú zvyšky tela. V druhej scéne sú dva cca 1 sekundové detailné zábery na časti tela totožného muža, ktoré držia v zuboch a trhajú psi. Je bez pochybností, že trhanie človeka psami je krutým ubližovaním, ktoré viedlo k jeho smrti. Z toho dôvodu sme toho názoru, že v daných scénach došlo k zobrazeniu krutého ubližovania a tiež krutej násilnej smrti človeka bez pocitu ľútosti. Hoci muža zabili psi, ktoré logicky nemôžu pociťovať ľútosť nad jeho smrťou, došlo k tomu na príkaz Candieho bez toho, aby voči tomuto mužovi pociťoval akúkoľvek ľútosť, nakoľko to bol jeho otrok. Všetkému sa prizerali ďalší muži, ktorí psov povzbudzovali a na celom výjave sa zabávali. Obe citované scény tak obsahovali hodnotiace kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Candieho muži otvoria kovový kryt. Vo vnútri leží v klbku schúlená úplne nahá žena. Muži ju preberú vedrom vody a kričiacu vzpierajúcu sa ženu vytiahnu. Položia ju na zem. Django sa díva na to s nevôľou. Muži naložia nahú ženu na drevený fúrik a odvezú ju k domu. Žene vidno obnažený prsník.

 1. V tejto scéne došlo k zobrazeniu týranej osoby, konkrétne Hildy, ktorá bola za trest zavretá nahá v malej kovovej truhle. Ženu prebrali vedrom vody, na čo ona začala kričať. Následne ju vybrali z truhly, naložili na fúrik a odniesli preč. Celá scéna trvala cca 30 sekúnd, nakoľko bola vo veľkej miere spracovaná formou spomalených záberov, čo ešte zintenzívnilo jej emocionálny dopad, a vo zvukovej zložke bolo takmer celý čas počuť Hildine výkriky bolesti. Predmetná scéna tak jednoznačne naplnila hodnotiace kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Vtom sa rozletia dvere a na Schultza s Djangom mieri muž s puškou. Candie sa rozčúli, že Schultz a Django ho oklamali. Muž s puškou vytiahne na Candieho hostí ďalšiu strelnú zbraň. Právnik Moguy im zoberie ich zbrane. Steven privedie Broomhildu, Candie ju chytí zozadu za krk a silou ju posadí na stoličku. Počas toho hovorí: „Sadni si na tú svoju čiernu riť.“

Steven: „Daj si ruka na stôl, sem.“

Candie: „A zavri hubu.“

Candie pokračuje smerom k Schultzovi: „Doktor Schultz, v Greenville ste mi povedali, že za toho správneho negra zaplatíte čiastku, ktorú by niekto mohol považovať za absurdnú. A ja som sa spýtal, čo považujete za absurdné. Povedali ste dvanásť tisíc dolárov. [chytí Broomhildu za hlavu a počas rozprávania ňou občas myká, na jej tvári vidno strach] Keď uvážime, koľko ste museli prejsť kilometrov, koľko ťažkostí prekonať a koľko ste natrepali lží, aby ste mohli kúpiť túto prekrásnu dámu, a myslím, že práve Broomhilda je podľa vás tým správnym negrom. Ak si chcete z Candylandu odviesť Broomhildu, jej cena je dvanásť tisíc dolárov.“

Schultz: „A dávate prednosť vyjednávaniu tipu ber alebo vypadni, však?“

Candie: „Presne tak, doktor. Podľa zákonov chickasawského okresu je Broomhilda mojím majetkom. A so svojím majetkom si ja môžem robiť, čokoľvek sa mi zachce! No ale ak sa vám zdá, že cena za túto negerku [počas týchto slov Candie svojou skrvavenou rukou chytí jej tvár a myká jej bradou, na tvári jej ostanú krvavé fľaky z jeho ruky] je vysoká, začínam cítiť nutkanie… [Candie zodvihne kladivo zo stolu a náhlym pohybom zatlačí hlavu Broomhildy na stôl. Vtedy Django prudko vstane zo stoličky. Candieho človek ho zadrží] vziať toto prekliate kladivo a vymlátiť ním z nej dušu! Rovno pred vašimi očami! A potom sa pozrieme na tie tri jamky uprostred Broomhildinej lebky! Takže, čo ďalej, doktor? Huh?! Čo bude ďalej?“  Ruku s kladivom má zdvihnutú a pripravenú udrieť.

 1. Predmetná scéna bola akýmsi vyvrcholením večere, kedy Candie zistil, prečo za ním vlastne Schultz s Djangom prišli. Candie počas svojho rozprávania viackrát pevne stláčal hlavu Broomhildy, mykal ňou a na záver jej hlavu pritlačil o stôl a chystal sa jej ju rozbiť kladivom. Intenzita danej scény s ohľadom na celý priebeh večere bola vysoká a bolo zrejmé, že Candie nedbá na to, či Broomhilde ubližuje. Tá očividne pociťovala nesmiernu bolesť a strach. Sme toho názoru, že táto scéna obsahovala zobrazenie krutého ubližovania človeku, čo je kritériom nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov. Scéna trvala celkovo cca 2 minúty.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Schultzovi sa to nepáči, avšak podíde ku Candieho vystretej ruke. Namiesto podania ruky mu strelí priamo do srdca. Candie sa na ranu prekvapene pozrie, ustúpi pár krokov dozadu a zvalí sa na zem. Schultz sa ospravedlní prítomným. Pán Pooch na Schultza vystrelí a trafí ho do hrude, z ktorej vytryskne veľké množstvo krvi, náraz Schultza odhodí niekoľko metrov dozadu. Vzduchom letia papiere a kusy nábytku. Django pristúpi k pánovi Poochovi. Vytiahne mu zbraň a presne mierenou ranou muža z tesnej blízkosti zastrelí. Právnik Moguy sa snaží utiecť, ale Django ho zasiahne. V obraze je detail muža, ktorý otvára dvere. Z hrude mu vytryskne prúd krvi. Prestrih na chodbu. Pán Moguy prechádza cez dvere, Zozadu na neho dopadne Django a zvalí pána Moguya na zem Počas letu strelí do hrude muža, ktorý sa na chodbe opiera o stenu. Z jeho hrude vytryskne krv, pomaly sa zosúva na zem. Následne ho Django strelí ešte raz, opäť vytryskne krv. Ozýva sa krik. Django sa skrýva za telom pána Moguya. Na všetkých zo schodišťa spustí paľbu ďalší chlap, ktorý trafí pána Moguya, ktorý kričí od bolesti. Django sa na zemi nadvihne a zastrelí chlapa na schodoch ranou do hlavy, z ktorej vytryskne silný prúd krvi, a s krikom sa zrúti dole schodmi. Na schodišti sa zjaví ďalší muž a spustí paľbu na mužov pod ním, triafa pána Moguya. Na okamih je vidno chrbát muža zaliateho krvou, z ktorého po každom výstrele vytryskne prúd krvi. Prestrelka pokračuje. Django sa postaví, berie zo zeme zbraň a vystrelí na muža na schodoch. Zaliaty krvou sa zrúti na zem.

Rozletia sa dvere. Prichádzajú ďalší Candieho muži. Django spustí paľbu. Ozývajú sa výkriky: „No, do riti!“, „To je ale hajzel!“  Postreleným mužom z tiel a hlavy vytryskne krv. Pod paľbou počuť výkriky: „Kurva! Zasratý neger! Kde si?! Ty zasran jeden skurvený, kde si kurva! Čo?! Vylez! Do riti! Kde je ten hajzel?!“ Vzduchom letia trosky z nábytku. Ozývajú sa náreky mužov. Po jednej zo striel, ktorá zasiahne jedného z mužov, kamera sníma detail kolena, z ktorého mu po zásahu vytryskne silný prúd krvi. Hlas muža: „Ty si ma postrelil! Ty jeden skurvený slepý idiot!“ Django sa priplazí k jednému na zemi ležiacemu mužovi a vytiahne mu zbraň. Vtom muža zasiahne strela do brucha, z ktorého vytryskne veľké množstvo krvi. Ďalší muž kričí: „Kurva, kto dal tomu negrovi zbraň! Poď sem, neger!“ Prestrelka medzi mužmi trvá. Na zemi je niekoľko mŕtvol. Krv strieka zo všetkých strán. V detailných záberoch sú rozstrieľané telá ležiace v množstve krvi. Detailné zábery na telá, z ktorých po zásahu vytryskne veľké množstvo krvi. Django vyskočí spoza rohu a skryje sa jedného z mŕtvych mužov. Vystrelí a trafí jedného ležiaceho muža do kolena, ktorý kričí od bolesti. Candieho muži sa snažia zastreliť Djanga, triafajú však telo, za ktorým sa skrýva. Z tela po každom zásahu vytryskne krv. Django vystrelí a v detailnom zábere trafí jedného z mužov priamo do hlavy, z ktorej vytryskne krv. Ďalší muž kričí: „Neger! Zabijem ťa, neger!“

Django na neho vystrelí, trafí zárubňu dverí, z ktorej vyletia kusy dreva a muža oslepia. Ten kričí: „Bože! Ó Bože môj, aa, ty sviňa jedna!“

Muž a žena tmavej pleti sa snažia ujsť z domu. Do cesty im vojdú šiesti ozbrojení muži a spustia paľbu. Django drží v ruke dva revolvery a presne cielenými strelami ich zabije. Muži v kaluži krvi padajú na zem. Django jeden revolver odhadzuje, pretože v ňom došli náboje. Jedného z mužov Django zastrelí z tesnej blízkosti do oblasti brucha a potom lakťa pravej ruky, v obidvoch prípadoch z miesta zásahu vytryskne krv. Django odhadzuje aj druhý revolver. Keď muž zaliaty krvou padá, Django ho zachytí, zoberie mu zbraň a spraví si z jeho tela ochranný štít. Mužovo telo je dostrieľané a po každom zásahu mu vytryskne prúd krvi. Django jedného muža zastrelí ranou do hrude, z ktorej vytryskne krv.

 1. V prípade zastrelenia Candieho je podobne ako pri zastrelení prvého z bratov Brittlovcov možné hovoriť o tom, že sa jedná o detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov. V prípade ostatných zabití sa však už jednoznačne jedná o krutú násilnú smrť bez pocitov ľútosti, príp. v niektorých prípadoch aj o kruté ubližovanie. Celá scéna od zastrelenia Candieho až po Djangovo ukrytie trvala cca 3 minúty, čiže bola výrazne dlhého trvania. Počas tejto scény došlo k zabitiu viacerých ľudí, pričom ich smrť bola zobrazená detailne, v záberoch bolo, ako z ich tiel vytryskuje krv. V niektorých prípadoch došlo k viacnásobným zásahom, čo obetiam spôsobovalo veľkú bolesť. Je možné bez pochybností povedať, že celá scéna bola spracovaná veľmi explicitne, hoci aj trochu nadnesene. Približne po dvoch minútach začala hrať hip hopová pieseň, čo je však možné považovať za ukázanie toho, že celé to zabíjanie je v skutočnosti len zábava, čo nie je možné považovať za priaznivý príklad pre maloletých. Na základe uvedených skutočností sme toho názoru, že daná scéna spadá pod kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov a síce zobrazenie krutého ubližovania a krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Prestrih na nahého muža tmavej pleti, zaveseného dolu hlavou, zviazaného za roztiahnuté obe nohy. Mužovi vidno obnažené prirodzenie.  Kamera zhora nadol pomaly detailne sníma nahé mužské telo od pása nahor. Muž má na chrbte jazvy z bičovania. Hlavu má uzamknutú v kovovej konštrukcii. K černochovi prichádza muž. Čižmou mu poklope po kovovej maske, ktorá mu prekrýva ústa a bradu. Django na neho pozrie.

Muž hovorí: „Kikirikí, neger. Takže ty si lovec ľudí, čo? Vedel som, že je na tebe niečo slizké. Našli sme v tvojom sedle letáky hľadaných ľudí. Musím priznať, o čiernom lovcovi ľudí som ešte nepočul. Páčilo sa ti byť plateným negrom, čo zabíja belochov? Kým ti to šlo, bolo to fajn, čo?“

Uväznený Django sa myká. Muž si vyhrnie rukávy a chytí väčšiu dýku, ktorej čepeľ ležala doteraz v ohni. Jej hrot je rozžeravený a sfarbený dožlta. Django vydáva zvuky hrôzy.

Kamera sníma detail muža, ktorý stojí medzi Djangovými roztiahnutými nohami a komentuje svoj plán: „Rozlúč sa so svojimi guľami, černoško. Na tri. (Django ručí. Muž ho chytí za obnažené prirodzenie a prikladá k nim rozžeravenú dýku.) Ešte nie. Dva. Pokoj, neger, už to bude.“ Django sa metá.

Prichádza starý černoch Steven a muža s dýkou pošle za domácou pani do salónu. Vraj ona zmenila názor na kastrovanie Djanga. Chcú ho poslať jednému z najhorších otrokárov, majiteľovi banskej spoločnosti. Muž púšťa Djangovo obnažené prirodzenie, ktoré je v zábere vidno, a odchádza.

Steven hovorí Djangovi: „Odchádzaš. Toto si môžeš obliecť. Tá tvoja čierna riť je to jediné, o čom sa tí idioti vo veľkom dome posledných pár hodín bavia. Zdá sa, že belosi sa ani za toľký čas vôbec nedokázali dohodnúť na spôsobe, ktorým ťa majú zabiť. Pripomínam, že drvivá väčšina návrhov sa týkala toho, čo nosíš v nohaviciach. No, to asi znie ako dobrý nápad. No, pravdou je, že ak odfikneš negrom gule, väčšina z nich vykrváca do takých hmh siedmich minút. Väčšina. Hehe, viac ako väčšina. No, ja im vravím, pozrite sa, ak negra predáme Le Quintovi Dickiemu, bude to mať ešte horšie. A oni stále vravia: „Zbičujme ho na smrť, alebo dajme ho mandingom. Alebo Stonesipherovým psom.“ Vravím, ale čo je na tom také zvláštne. Veď to robíme v jednom kuse. Do pekla! Ale neger, ktorého predáme Le Quintovi Dickeymu, ten je v riti totálne. A zrazu, iba tak, z ničoho nič príde slečna Lara so skvelým nápadom. Že ťa dáme banskej spoločnosti Le Quinta Dickeyho. A ako otrok v tej jeho banskej spoločnosti sa budeš až do svojej smrti každý deň celý deň oháňať obrovským kladivom a robiť z veľkých skál malé kamienky. Keď tam prídeš, tak ti vezmú meno, dajú ti číslo a veľké kladivo a povedia: „Do práce“. Povieš jediné slovo a hneď ti vyrežú jazyk. Vedia, ako na to, nevykrvácaš. Ó, sú v tom naozaj skvelí. Budú ťa ničiť celý deň, každý deň, kým ťa nezničia. Potom ťa frcnú kladivom po hlave a čierna riť je v čiernom hrobe. A to bude koniec tvojho príbehu, Django.“

 1. V prípade tejto scény niet pochybností o jej obsahu. Django visí zavesený dole hlavou úplne nahý a hlavu má uzamknutú v kovovej konštrukcii. Prichádza k nemu muž s rozžeravenou dýkou, ktorú drží pri jeho prirodzení a chystá sa ju k nemu priložiť. V tom ho preruší Steven, ktorý ho pošle preč, a Djangovi povie, že ho odvedú do bane. Po celý čas Django visel nahý dolu hlavou a hlavu mal zavretú v kovovej konštrukcii. Jednoznačne tak došlo k odvysielaniu scény obsahujúcej zobrazenie týranej osoby, čo je klasifikačným kritériom nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, pričom celá scéna trvala cca 4 minúty a 45 sekúnd.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Django chytí zbraň a z tesnej blízkosti zabije muža jeho vlastnou zbraňou. Potom zastrelí aj jeho suseda i ďalšieho zo sprievodcov, ktorý nesie balík dynamitu do klietky k otrokom. Muža trafí do oblasti hrude, na miesto, kde má upevnené vrecko s dynamitom. Muž začne najprv dymiť a následne vybuchne. Na mieste, kde stál, ostane iba horiaci kráter.

 1. V prípade prvých dvoch mužov došlo k ich zabitiu veľmi rýchlo bez dôrazu na krutosť, preto sme toho názoru, že táto časť scény spadá pod kritérium nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov. V prípade zabitia tretieho muža sa už dá hovoriť o krutej násilnej smrti bez pocitov ľútosti, nakoľko k jeho smrti došlo vybuchnutím v dôsledku trafenia dynamitu vystrelenou guľkou. Táto časť scény podľa nás teda obsahuje klasifikačné kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, pričom trvala cca 3 sekundy.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Jeden muž sa pýta, kto je vonku. Django zvonka kričí: „d’Artagnan, vy hajzli!“

Dvere sa rozletia a do miestnosti vstúpi Django. Spustí paľbu na prítomných. Z brucha a hrude stojaceho muža, ktorého Django zastrelí ako prvého, prúdom vytryskne krv. Django postupne postrieľa ostatných chlapov, z ktorých strieka krv. Jeden z mužov vstáva nahý z kade. Django mu z tesnej blízkosti rozstrieľa prirodzenie.

 1. V predmetnej scéne Django bez ľútosti postupne zastrelí ôsmich mužov, pričom tieto zabitia sú zobrazené detailne, z mužov po zásahu tela guľkou strieka krv, jednému z mužov strelí z blízkosti do prirodzenia. Celá scéna trvala len cca 11 sekúnd, čiže bola vzhľadom na svoj obsah výrazne intenzívna. Jednoznačne v nej došlo k zobrazeniu krutej násilnej smrti ľudí bez pocitov ľútosti.
 1. V predmetnom programe bola ďalej odvysielaná nasledovná scéna:

Z poschodia ich privíta Django a spustí paľbu. Ženy kričia. Všade naokolo strieka krv. Na zraneného muža Django vypáli ešte jednu strelu. Muž sa zmieta v bolestiach a kričí: „Dežango, ty čierny skurvený hajzel!“  Django ho opraví a zastrelí.

Černoška sa rozlúči so ženou, ktorá stojí pred otvorenými dverami. Django vystrelí na ženu. Tá vykríkne a sila strely ju odhodí cez otvorené dvere dozadu.

Django ostane v dome sám so Stevenom.

Steven hovorí: „Narátal som šesť striel, neger.“

Django vytiahne druhý revolver a hovorí: „Narátal som dve zbrane. Vravel si, že si už za sedemdesiatšesť rokov videl, ako negrom robia všeličo. Ale kolená si nespomínal.“

Na to Django Stevenovi strelí do pravého kolena. Steven plače od bolesti: „Bože, ty hajzel.“

Django pokračuje: „Sedemdesiatšesť rokov. Koľko negrov si za ten čas asi videl? Sedemtisíc? Osemtisíc? Deväťtisíc? Deväťtisícdeväťsto deväťdesiatdeväť? Každé jedno slovo, ktoré Calvin Candie vypustil z huby bola blbosť. No v jednej veci mal pravdu. Som ten jeden neger z desaťtisíc.“

Na to Stevenovi strelí aj do ľavého kolena.

Steven padne na zem a plače a nadáva Djangovi: „Ty hajzel jeden. Ty hnusná sviňa. Dobrý Bože, dovoľ mi zabiť toho negra. Toto sa ti neprepečie, Django. Dostanú tú tvoju čiernu riť. Teraz budeš na tom letáku ako hľadaný ty sám a všetci lovci ťa budú naháňať. Môžeš ujsť, neger, ale oni si ťa nájdu. A keď ťa nájdu, ó, pane, čo ty s tebou urobia. Oni ťa nezabijú len tak, neger! Toto si si posral!. Toto tu je Candyland, neger. Nemôžeš zničiť Candyland. Boli sme tu vždy a Candyland tu bude naveky.“

Počas jeho slov Django pripáli horiacou cigaretou zápalnú šnúru, pripevnenú po stenách miestnosti. Potom vyjde von, nasadí si tmavé okuliare a z bezpečnej vzdialenosti sa díva na hlavnú budovu plantáže. Ozývajú sa Stevenove výkriky: „Žiaden neger nemôže pozabíjať všetkých bielych ľudí na svete! Oni si tú tvoju čiernu riť nájdu! Django, ty jeden prekliaty skurvený…“ Nastane výbuch.

 1. Na začiatku scény Django zastrelí dvoch mužov a jedného postrelí a ten sa zmieta na zemi. V prípade prvých dvoch mužov je možné hovoriť o detailnom a naturalistickom zobrazení násilných aktov, nakoľko ich Django zabije jednou ranou a na ich smrť nie je kladený dôraz. V prípade tretieho muža je už možné hovoriť o krutom ubližovaní, nakoľko Django ho úmyselne postrelil. Následne mu totiž strelí do oblasti jeho prirodzenia a muž kričí od bolesti. Poslednou ranou ho zabije. O krutom ubližovaní je možné hovoriť aj v prípade postrelenia Stevena, ktorému Django najprv strelí do jedného kolena a o niekoľko sekúnd neskôr aj do druhého kolena. V oboch prípadoch Steven kričí od bolesti. V predmetnej scéne teda bolo odvysielané kruté ubližovanie ľuďom, čo je klasifikačným kritériom nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, pričom sporné časti scény trvali spolu cca 2 minúty a 5 sekúnd.
 1. Na základe vyššie rozobraných scén nie je možné súhlasiť s účastníkom konania, že násilné scény neobsahovali hodnotiace kritériá nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov. Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, v predmetnom programe boli odvysielané viaceré scény obsahujúce zobrazenie krutého ubližovania, krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a tiež zobrazenie týraných osôb. Násilné scény boli spracované často veľmi explicitne, hoci v mnohých prípadoch aj prehnane (krv často z tiel vytryskovala spôsobom a v množstve, ktoré nie je možné považovať za reálne). Prehnanosť zobrazenia násilia však nič nemení na tom, že toto bolo často veľmi kruté a dochádzalo v ňom k ubližovaniu a týraniu ľudí. Skutočnosť, že násilie nebolo spracované spôsobom, ktorý by ho schvaľoval alebo podporoval, takisto nemá dopad na posúdenie sporných scén, nakoľko sa jedná o osobitné klasifikačné kritérium nevhodnosti pre maloletých, o ktorom Rada ani netvrdila, že sa v predmetnom programe nachádza.
 1. V predmetnom programe boli odvysielané tiež viaceré scény, počas ktorých odzneli viaceré výrazy, ktoré by mohli byť vulgarizmami, konkrétne:

Sprievodca leží na zemi a kričí od bolesti. Okrem iného hovorí: „Ty… ty jeden hajzel prekliaty.“ Schultz sa vráti k Djangovi, v pozadí počuť sprievodcu: „Do riti, kurva, do riti.“

Muž padne tvárou na zem a umrie. Ďalší muž hovorí: „Ty jeden hajzel prekliaty.“ a snaží sa vytiahnuť zbraň, avšak Django vezme bič a začne muža bičovať.

V noci ale chystá na Djanga so Schultzom útok. Keď Bennett zbadá ich koč, hovorí: „Áno, tam sú tí hajzli.“

Bennett a ostatní muži okrem iného hovoria: „Dopekla, cez tú plachtu nevidím ani hovno! …seriem sa tu s dierami na oči …do riti! …do riti! …je to na hovno …do riti, chlapi! …Kurva, ale ja v tom nič nevidím! …Ja vás všetkých seriem! …pre týchto 30 kurevských nevďačných hajzlov…“

Muži obkľúčia voz, v ktorom sa majú nachádzať Schultz s Djangom.  Padajú výkriky: „…Nevidím ani hovno! …Ty hajzel!“

Cválajúci muži si strhávajú z hlavy vrecia. Schultz podá černochovi Djangovi strelnú zbraň, aby si vystrelil.

Bennett nadáva: „Nevidím ani hovno!“

Candie pozdraví Stevena. Ten mu odzdraví: „Ja ťa seriem. Aj ja zdravím. Čo je to za negra na tom koni?“ Candie sa smeje na mrzutosti starého černocha Stevena.

Steven vysvetľuje, že Broomhilda mala šťastie, že ju nedotrhali psy. Je iba poškriabaná od húštiny. Steven pokračuje: „…A tá štetka tam strávi ešte ďalších desať dní.“

Verný černoch Steven vyhľadá Hildu, aby si overil, či pozná Djanga: „Ty toho negra poznáš, však?“ Hilda sa tvári, že nevie, o kom hovorí. Steven: „Neštvi ma, štetka! Dobre vieš, o kom hovorím!“

Candie sa pýta Stevena, čo sa deje. Ten mu odpovedá: „Tamtí hajzli neprišli kupovať žiadnych mandingov. Chcú to dievča.“

Candie: „Áno, dostala. Tak jeho žena? Veď keby to bol had, už by ma uštipol. Tí hajzli tu len mrhajú mojím drahocenným časom. Hajzli skurvení!“

Rozletia sa dvere. Prichádzajú ďalší Candieho muži. Django spustí paľbu. Ozývajú sa výkriky: „No, do riti!“, „To je ale hajzel!“  Postreleným mužom z tiel a hlavy vytryskne krv. Pod paľbou počuť výkriky: „Kurva! Zasratý neger! Kde si?! Ty zasran jeden skurvený, kde si kurva! Čo?! Vylez! Do riti! Kde je ten hajzel?!“ Vzduchom letia trosky z nábytku. Ozývajú sa náreky mužov. Po jednej zo striel, ktorá zasiahne jedného z mužov, kamera sníma detail kolena, z ktorého mu po zásahu vytryskne silný prúd krvi. Hlas muža: „Ty si ma postrelil! Ty jeden skurvený slepý idiot!“ Django sa priplazí k jednému na zemi ležiacemu mužovi a vytiahne mu zbraň. Vtom muža zasiahne strela do brucha, z ktorého vytryskne veľké množstvo krvi. Ďalší muž kričí: „Kurva, kto dal tomu negrovi zbraň! Poď sem, neger!“

Steven: „…ak sa do 10 sekúnd nevzdáš, odstrelíme tej tvojej štetke hlavu. A tomu ver!“

Strážca: „O čom to hovoríš, kurva?“  Django mu vysvetlí, že peniaze sú na Candylande. Strážca: „No tak, černoch, nie sme banditi.“

Muž: „Kurva a kto je Smitty Bacall?“

Jeden muž sa pýta, kto je vonku. Django zvonka kričí: „d’Artagnan, vy hajzli!“

Z poschodia ich privíta Django a spustí paľbu. Ženy kričia. Všade naokolo strieka krv. Na zraneného muža Django vypáli ešte jednu strelu. Muž sa zmieta v bolestiach a kričí: „Dežango, ty čierny skurvený hajzel!“  Django ho opraví a zastrelí.

Na to Django Stevenovi strelí do pravého kolena. Steven plače od bolesti: „Bože, ty hajzel.“

Steven padne na zem a plače a nadáva Djangovi: „Ty hajzel jeden. Ty hnusná sviňa. Dobrý Bože, dovoľ mi zabiť toho negra. Toto sa ti neprepečie, Django. Dostanú tú tvoju čiernu riť. Teraz budeš na tom letáku ako hľadaný ty sám a všetci lovci ťa budú naháňať. Môžeš ujsť, neger, ale oni si ťa nájdu. A keď ťa nájdu, ó, pane, čo ty s tebou urobia. Oni ťa nezabijú len tak, neger! Toto si si posral!. Toto tu je Candyland, neger. Nemôžeš zničiť Candyland. Boli sme tu vždy a Candyland tu bude naveky.“

Ozývajú sa Stevenove výkriky: „Žiaden neger nemôže pozabíjať všetkých bielych ľudí na svete! Oni si tú tvoju čiernu riť nájdu! Django, ty jeden prekliaty skurvený…“ Nastane výbuch.

 1. Účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Program obsahoval aj vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie a vulgárne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania lebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“ Účastník konania tiež uviedol, cit.: „Sporné vyjadrenia použité v programe neobsahovali žiadne z hodnotiacich kritérií uvedených v JSO, ktoré by odôvodňovali označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 18 rokov. Program obsahoval vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov. Ich použitie je potrebné zohľadniť aj v nadväznosti na prostredie, v ktorom sa dej programu odohráva (t.j. v čase otrokárstva, kedy sa otrokári nesprávali k otrokom ohľaduplne).“
 1. V predmetnom programe, okrem iného, odzneli nasledovné výrazy: kurva (7x), kurevských (1x), skurvený/skurvení (5x). Jedná sa teda o rôzne gramatické tvary slova „kurva“, ktoré je bezpochyby možné považovať za jeden z najhrubších vulgarizmov, ktorý bez pochýb nie je vhodný pre maloletých do 15 rokov. Je teda zrejmé, že v predmetnom programe boli odvysielané scény obsahujúce klasifikačné kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov – vulgárne vyjadrovanie. Zvyšné uvedené výrazy – štetka, do riti, hajzel, dopekla, hovno, sviňa, posrať v rôznych gramatických tvaroch je, podľa nášho názoru, možné považovať za vulgarizmy nižšej intenzity (do riti, posrať, hovno) spadajúce pod hodnotiace kritérium nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov uvedené v § 1 ods. 2 písm. g) JSO, príp. za expresívne vyjadrenia (štetka, hajzel, dopekla, sviňa) spadajúce pod hodnotiace kritérium nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov uvedené v § 1 ods. 2 písm. f) JSO.
 1. V predmetnom programe boli tiež odvysielané scény obsahujúce obscénne vyjadrovanie:

Candie muža, ktorý zabil svojho súpera, pochváli a pošle preč. Potom prikáže Moguyovi, aby sa postaral o jeho nového muža.

Candie: „Postaráte sa o môjho nového chlapca. Dajte mu izbu s mäkkou posteľou a priveďte mu peknú kobylu, nech mu vyfajčí.“

Počas oddychu sa muži rozprávajú: „Vieš, aké je staré dobré pravidlo, Frankie? S Indiánkami sa nekefuje.“

 1. V prvom prípade sa jedná o obscénne vyjadrenie popisujúce orálny sex, ktorý poskytuje žena mužovi. V druhom prípade sa jedná o obscénne vyjadrenie popisujúce sexuálny styk. Obe tieto vyjadrenia sú vysokej intenzity, a preto sme toho názoru, že napĺňajú kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov uvedené v § 1 ods. 1 písm. b) JSO.
 1. V predmetnom programe mohlo dôjsť aj k zobrazeniu prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu. Účastník konania v tejto súvislosti vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Program sa odohráva v čase otrokárstva, krátko pred Občianskou vojnou v USA. Ide o historickú udalosť, ktorá je súčasťou školských osnov na základných ako aj stredných školách. Pokiaľ ide o hodnotiace kritériu v zmysle § 1 ods. 1 písm. c) zobrazenie prejavov neznášanlivosti alebo nenávisti, xenofóbie, rasizmu je jeho uplatnenie problematické, nakoľko by každý program pojednávajúci o historických udalostiach, ktoré sa týkali boja proti rasizmu a akýmkoľvek formám neznášanlivosti alebo nenávisti by musel byť označený ako nevhodný maloletým do 18 rokov. Vysielateľ má za to, že uvedené však nie je účelom JSO. Vysielateľ má za to, že maloletí starší ako 15 rokov, sú natoľko rozumovo vyspelí, aby pochopili dej programu, historické súvislosti ako aj preháňanie a nadsázku použité v programe.“ Účastník konania tiež uviedol, cit.: „V súvislosti s používaním slova „neger“ má Vysielateľ za to, že vzhľadom na dobu, v ktorej sa program odohráva ide o slovo bežne používané v tom období. Vysielateľ má teda za to, že v tomto prípade jeho použitie neodporuje žiadnym právnym predpisom.“
 1. V predmetnom programe odznelo slovo „neger“ v rôznych gramatických tvaroch celkovo 115 krát a 3 krát odznelo slovo „negromil“ ako označenie Dr. Schultza. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že 22 krát bolo slovo „neger“ v jeho rôznych gramatických tvaroch použité Dr. Schultzom a Djangom, ktorí tak robili z dôvodu, aby si získali dôveru ľudí a nevzbudzovali podozrenie o svojich skutočných plánoch. V týchto prípadoch sa podľa nášho názoru nedá hovoriť o nenávisti alebo rasizme. Vo zvyšných 93 prípadoch však tento výraz odznel z úst ostatných bielych ľudí, príp. černocha Stevena, ktorý však nenávidí černochov. V týchto prípadoch tak jednoznačne bol tento výraz použitý ako pohŕdanie černochmi a ako prejav nenávisti a rasizmu. To isté platí aj v prípade použitia slova „negromil“ na označenie Dr. Schultza zo strany pána Bennetta a Candieho. Aj v tomto prípade ide o prejav nenávisti voči človeku, ktorý dal slobodu mužovi čiernej pleti. V predmetnom programe bola odvysielaná aj scéna nájazdu Ku-klux-klanu na koč Dr. Schultza a Djanga s cieľom ich zabitia, čo je jednoznačne možné považovať za prejav rasizmu, a to aj napriek tomu, že scéna je spracovaná humorne s poukazom na hlúposť členov Ku-klux-klanu. Ich zámer je však očividný. V predmetnom programe odzneli tiež výrazy „černoško“ a „černoch“ na oslovenie muža čiernej pleti. Aj v tomto prípade je možné hovoriť o rasizme z dôvodu poukazovania na farbu pleti konkrétneho jedinca a z toho vyplývajúceho správania sa k nemu. Totožné je možné tvrdiť aj o poukazovaní na farbu pleti v prípade slovných spojení ako „čierna riť“, „cvičená opica“, príp. nadávok s použitím prídavného mena „čierny“. Na označenie mužov čiernej pleti boli použité tiež pomenovania „Jimmie“ a „Joe“, ktoré v danom kontexte majú jednoznačne hanlivý význam. Vo všetkých prípadoch sa jedná bezpochyby o formu rasizmu, ktorá spočíva v osobitom správaní k jedincom čiernej pleti.
 1. Je však potrebné poukázať aj na skutočnosť, že v predmetnom programe došlo k prejavom nenávisti aj zo strany Djanga voči mužom bielej pleti. V prvom rade je možné poukázať na scénu, v ktorej sa ho Dr. Schultz pýta, či chce byť lovcom ľudí, na čo mu Django odpovedá: „Zabíjať bielych za peniaze? To by chcel každý.“ Okrem toho, Django často oslovuje mužov bielej pleti ako „belosi“, čím takisto poukazuje na ich farbu pleti. Aj z jeho strany je teda zrejmá nenávisť z hľadiska rasy. Akokoľvek sa zdá byť takýto prejav z jeho strany odôvodnený a pochopiteľný vzhľadom na to, čo si ako otrok prežil, stále ide o prejav nenávisti a rasizmu.
 1. Z uvedeného vyplýva, že tak zo strany mužov bielej pleti, tak aj mužov čiernej pleti dochádzalo v predmetnom programe k prejavom nenávisti a rasizmu. Účastník konania uviedol, že v prípade pojmu „neger“ sa jedná o bežne používané slovo v danom období. S týmto tvrdením súhlasíme, avšak samotná táto skutočnosť nemôže mať za následok iné klasifikovanie používania tohto slova ako nenávisť a rasizmus. Nesúhlasíme s názorom účastníka konania, že každý historický film pojednávajúci by musel byť označený ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov, nakoľko vždy záleží od obsahu konkrétneho diela, či sa v ňom vyskytujú klasifikačné kritériá odôvodňujúce takéto označenie. V predmetnom programe takéto klasifikačné kritériá jednoznačne boli prítomné.
 1. Podľa § 1 ods. 5 JSO sa obsah programov posudzuje z hľadiska
 • kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti a neprístupnosti v programe,
 • spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umeleckého a morálneho posolstva programu,
 • intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti a neprístupnosti v programe.
 1. Účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Samotný program poukazuje na problematiku ľudských práv a slobody v dobe, v ktorej sa odohráva, pričom však v mnohých prípadoch je dej programu zľahčený a je zrejmé, že sa jedná o paródiou.“
 1. Čo sa týka kontextu výskytu hodnotiacich kritérií, jednotlivé scény a kontext ich zaradenia už boli rozobrané vyššie. Scény obsahujúce násilie na živých bytostiach vyplývali z deja predmetného programu a neboli do neho zaradené samoúčelne. Je pravda, že niektoré scény boli spracované nadnesene a v programe bola prítomná aj komediálna línia. Rozhodne však nesúhlasíme s tvrdením, že sa jednalo o paródiu. Samotná prítomnosť komediálneho prvku nič nemení na tom, že sa v danom prípade jednalo o drámu z obdobia otrokárstva, čomu zodpovedal aj násilný a rasistický obsah. V prípade odľahčenia niektorých násilných scén je skôr možné hovoriť o prezentovaní násilia na živých bytostiach ako zábavy, čo nepovažujeme za priaznivý príklad pre maloletých. Vulgárne vyjadrenia boli vyslovené v dôsledku rozčúlenia alebo emocionálneho vypätia jednotlivých postáv a v rámci jednotlivých scén nepôsobili samoúčelne. Takisto aj prejavy nenávisti a rasizmu je možné považovať v rámci obdobia, v ktorom sa predmetný program odohrával, za prirodzené.
 1. Ako uviedol vo svojom vyjadrení aj účastník konania, predmetný program je možné žánrovo zaradiť ako western, ktorý obsahoval vo veľkej miere prvky drámy a v menšej aj komédie.
 1. Účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol, cit.: „Vysielateľ má za to, že program má nepopierateľné umelecké a morálne posolstvo. Umelecké posolstvo potvrdzuje aj množstvo cien a nominácií, ktoré program získal. Program má zároveň aj morálne posolstvo , a to protirasistický postoj Dr. Schutza.“
 1. Predmetný program stavia na pôvodnej postave Djanga z rovnomenného filmu z roku 1966. V tom Djanga hral Franco Nero (v predmetnom programe mal malú rolu ako jeden z vlastníkov bojujúcich mandingov v scéne, kedy sa Schultz a Django prvýkrát stretnú s Candiem). V predmetnom programe je však Django černoch a okrem mena postavy nemá dejovo styčné body s pôvodným filmom. Film Divoký Django natočil známy režisér Quentin Tarantino, ktorý k nemu napísal aj scenár a zahral si v ňom tiež malú rolu. Program obsahuje klasické prvky Tarantinových filmov, ako je vulgárne vyjadrovanie a často brutálne preexponované násilie a výrazná hudobná zložka. Išlo o akúsi poctu Tarantina westernom. Film mal nespochybniteľne veľký komerčný, ako aj kritický úspech.[1] Ako uviedol aj účastník konania, film získal viacero ocenení. Je teda možné povedať, že sa z umeleckého hľadiska jedná jednoznačne o nadpriemerný film.
 1. Aj čo sa týka morálneho posolstva, je možné s účastníkom konania súhlasiť. V programe zvíťazilo „dobro“ nad „zlom“ a bol v ňom prítomný aj silný protirasistický postoj Dr. Schultza, ktorý nerozlišoval ľudí podľa farby pleti, ale podľa ich charakteru. Na základe uvedeného je možné povedať, že program mal morálne posolstvo.
 1. Účastník konania k intenzite a frekvencii výskytu hodnotiacich kritérií uviedol, cit.: „Intenzita a frekvencia výskytu hodnotiacich kritérií je podľa Vysielateľa, s prihliadnutím na fakt, že ide o western. Historické udalosti boli zároveň spracované a prezentované s určitou dávkou nadsázky, s cieľom zľahčiť vyznenie násilia v sporných scénach. Sporné scény boli podľa Vysielateľa vzhľadom na celkovú dĺžku primerané druhu a povahe programu.“
 1. Čo sa týka intenzity hodnotiacich kritérií, v prípade zobrazenia násilia na živých bytostiach išlo o veľmi intenzívne scény, ktoré často explicitne zobrazovali kruté ubližovanie, krutú násilnú smrť človeka bez pocitov ľútosti, príp. zobrazenie týraných osôb. Intenzita vulgárneho vyjadrovania bola tiež vysoká, nakoľko išlo o najhrubšie vulgarizmy. Rovnako aj intenzita prejavov nenávisti a rasizmu bola na vysokej úrovni, nakoľko počas celého programu dochádzalo k utláčaniu ľudí čiernej pleti a často krutému zaobchádzaniu s nimi. Podrobnejšie sú jednotlivé scény aj z hľadiska ich intenzity rozobraté vyššie.
 1. Z hľadiska frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií uvádzame, že scény krutého ubližovania, krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a zobrazenie týraných osôb sa vyskytovali počas celého filmu a často išlo o dlhé scény (cca 2 minúty a 20 sekúnd, 15 sekúnd, 15 sekúnd, 44 sekúnd, 3 minúty a 10 sekúnd, 4 sekundy, 1 minúta a 35 sekúnd, 6 sekúnd, 30 sekúnd, 2 minúty, 3 minúty, 4 minúty a 45 sekúnd, 3 sekundy, 11 sekúnd, 2 minúty a 5 sekúnd). Frekvencia výskytu tohto hodnotiaceho kritéria teda bola jednoznačne vysoká. Vulgárne vyjadrovanie podmieňujúce klasifikáciu programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých do 18 rokov sa v rámci programu vyskytlo celkovo trinásťkrát, čo je možné považovať za strednú frekvenciu. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, prejavy nenávisti a rasizmu boli prítomné v celom programe, čiže frekvencia tohto hodnotiaceho kritéria bola rozhodne vysoká. Nie je tiež možné posudzovať jednotlivé hodnotiace kritériá izolovane, ale je potrebné ich posudzovať spolu s ostatnými hodnotiacimi kritériami, ktoré sa v programe vyskytnú. V tomto prípade sme toho názoru, že frekvencia výskytu hodnotiacich kritérií „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania, krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a zobrazenie týraných osôb“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“ a „zobrazenie prejavov nenávisti a rasizmu“ bola v rámci predmetného programu vysoká.
 1. Ako je už uvedené na strane 18 a 19 tohto materiálu požiadavka legality a legitimity obmedzenia slobody prejavu je v posudzovanom prípade nepochybne naplnená, nakoľko samotná požiadavka zaviesť a uplatňovať ustanovenie § 20 ods. 3 je zakotvená v zákone č. 308/2000 Z. z. a vychádza z potreby ochrany záujmu chráneného Ústavou SR – mravnosti, ktorý môže byť ohrozený obsahom vysielaného či sprístupňovaného obsahu. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené osobitnou ochranou verejného záujmu, a to na základe zákona.
 1. Rade prináleží skúmať zachovanie proporcionality len v druhej rovine, ktorou je rovina obmedzenia slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných ustanovení v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie subsumovať. Po posúdení nevhodných obsahov v programe podľa § 1 ods. 5 JSO sme toho názoru, že vzhľadom na ich vysokú intenzitu a frekvenciu je klasifikácia programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov v plnej miere odôvodnená.
 1. Účastník konania na záver svojho vyjadrenie uviedol, cit.: „Na záver si Vysielateľ dovolí uviesť, že v hlavnom vysielacom čase t.j. po 20,00 hod. bol program vysielaný aj na programovej službe HBO, vysielanej na území SR a tiež aj rakúskej verejnoprávnej televízii ORF.“
 1. K námietke účastníka konania týkajúcej sa označenia predmetného programu na zahraničných televíznych programových službách Rada uvádza, že pre posúdenie vhodnosti programu vysielaného na území Slovenskej republiky vysielateľom, na ktorého sa v plnej miere vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky, a teda aj zákon č. 308/2000 Z. z., nie sú nijako relevantné kritériá posudzovania vekovej vhodnosti programov a tiež samotné označenie programov v iných štátoch. Taktiež Rada ako nezávislý orgán, ktorý má pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom zákonom č. 308/2000 Z. z. a osobitnými predpismi, nie je pri posudzovaní obsahu vysielania a rozhodovaní o jeho súladnosti so zákonom viazaná žiadnymi predpismi ani pravidlami iných štátov.
 1. V tejto súvislosti Rada poukazuje tiež na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 5Sž/27/2011, v ktorom uviedol, cit.:

Najvyšší súd má taktiež za to, že navrhovateľ je povinný vychádzať zo znenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, a takto potom neobstojí ani jeho argumentácia poukazujúcu na označenia vhodnosti filmov a ich označenia príslušným piktogramom vekovej skupiny na niektoré krajiny v rámci Európy.“

 1. Na základe vyššie uvedeného sme dospeli k záveru, že účastník konania porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 8. 2. 2015 v čase cca o 20:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Divoký Django, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania, krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a zobrazenie týraných osôb“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“„zobrazenie prejavov nenávisti a rasizmu“, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.

*          *          *

U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie (objektívna zodpovednosť za správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z., ako aj v prípade správneho poriadku, ktoré nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu, dokazovať zavinenie alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania.

Podľa  ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. k), § 20 ods. 1 a 4, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“

Podľa ustanovenia § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“

Z § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vyplýva, že Rada pri opakovanom porušení povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. uloží pokutu. Ide o kogentné ustanovenie zákona, ktoré nepripúšťa voľnosť uváženia pri rozhodovaní o druhu sankcie za porušenie tejto povinnosti.

 Účastník konania sa dopustil porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do dňa 31. 12. 2013) už  v minulosti. Poslednými rozhodnutiami vo veci porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. boli účastníkovi konania uložené nasledovné sankcie:

PRÁVOPLATNÉ

 • Rozhodnutím č. RP/07/2010 zo dňa 09.02.2010, pokuta 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 tým, že dňa 14.09.2009 o cca 20:08 hod. odvysielal program Česko-Slovenská Superstar, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Uvedené rozhodnutie potvrdil dňa 20.10.2010 NSSR, pokutu však znížil na 10.000,- eur.
 • Rozhodnutím č. RP/09/2010 zo dňa 09.02.2010, pokuta 1500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 tým, že dňa 13.09.2009 o cca 21:30 hod. odvysielal program Dlhý víkend, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/47/2010 zo dňa 12.10.2010, pokuta 400,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14.05.2010 o cca 16:04 hod. odvysielal program NCIS – Námorný vyšetrovací úrad, ktorého označením ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 dokov došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/49/2010 zo dňa 26.10.2010, pokuta 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14.05.2010 o cca 09:35 hod. odvysielal program Zóna smrti: Sopka v New Yorku, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Uvedené rozhodnutie potvrdil dňa 15.02.2011 NSSR, pokutu však znížil na 3.000,- eur.
 • Rozhodnutím RP/54/2010 zo dňa 21.12.2010, pokuta 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 02.08.2010 o cca 17:20 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA program Reflex, označením ktorého ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/11/2011 zo dňa 15.03.2011, pokuta 500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 07.11.2010 odvysielal na programovej službe TV DOMA o cca 14:45 hod. program Podozrivé 6. časť, klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/005/2012 zo dňa 24.01.2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 400,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dna 2. 7. 2011 o cca 20:14 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program Pritiahni si šťastie, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie“ a „sexuálne scény prezentované ako formu zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/033/2012 zo dňa 10.07.2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 08.01.2012 o cca 14:48 hod. program Dobrodružstvo Poseidonu 1. časť a o cca 16:27 hod. program Dobrodružstvo Poseidonu 2. časť, ktoré klasifikoval ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktoré obsahovali hodnotiace kritérium „zobrazenie fyzickej agresivity a s ňou súvisiace násilné akty končiace sa smrťou, detaily následkov násilných činov“ podmieňujúce ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre maloletých divákov do 15 rokov, v dôsledku čoho došlo ich klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/054/2012 zo dňa 25. 9. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5.000,- eur za porušenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 20.04.2012 o cca 20:23 hod. program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR za to, že dňa 20.04.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/055/2012 zo dňa 25. 9. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 28.04.2012 o cca 20:21 hod. v premiére a dňa 30.04.2012 o cca 13:42 hod. v repríze program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR za to, že dňa 28.04.2012 o cca 20:21 hod. v premiére a dňa 30.04.2012 o cca 13:42 hod. v repríze odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/074/2012 zo dňa 6. 11. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 14.06.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 15.06.2012 o cca 14:13 hod. v repríze program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR za to, že dňa 14.06.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 15.06.2012 o cca 14:13 hod. v repríze odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
  • Rozhodnutím RP/051/2013 zo dňa18. 6. 2013 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal program Najprísnejší rodičia, ktorý bol cca prvých 9 minút označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, v čase od cca 20:37:58 hod do cca 20:38:13 hod bol odvysielaný bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti a následne od cca 20:38:13 hod až do konca programu bol označený grafickým symbolom jednotného systému označovania ako program nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 Jednotného systému označovania.
 • Rozhodnutím RP/058/2012 zo dňa 25.09.2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 07.06.2012 o cca 20:18 hod. program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/073/2012 zo dňa 6. 11. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 12. 6. 2012 o cca 20:23 hod. program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
  • Rozhodnutím RP/005/2014 zo dňa 28. 1. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, dňa 17. 8. 2013 o cca 13:48 hod odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program Dědictví aneb Kurvahošigutntag, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá expresívne vyjadrovanie“ a „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
  • Rozhodnutím RP/012/2014 zo dňa 11. 3. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, že dňa 8. 8. 2013 o cca 18:31 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12, hoci tento obsahoval hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,
  • Rozhodnutím č. RP/016/2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3 000 € za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2013 v čase o cca 14:30 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program 112, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrovanie, ktoré naplnilo hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/022/2014 zo dňa 8. 4. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 27. 10. 2013 v čase cca o 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Mechanik zabijak, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôbvulgárne vyjadrovanie podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprípustného pre maloletých divákov do 18 rokov, a teda účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, II. porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že program Mechanik zabijak odvysielaný na programovej službe TV MARKÍZA dňa 27. 10. 2013 o cca 20:30 hod v trvaní cca 118 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy štyrikrát.
  • Rozhodnutím RP/039/2014 zo dňa 10. 6. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 24. 11. 2013 v čase cca o 08:40 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Princezná Lissi, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/044/2014 zo dňa 26. 8. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5. 0 00,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 14. 2. 2014 v čase cca o 11:50 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Crazy TV, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.

NEPRÁVOPLATNÉ V ČASE SPÁCHANIA SPRÁVNEHO DELIKTU

Rozhodnutím RP/034/2014 zo dňa 13. 5. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 7.12.2013 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA univerzálny program Televízne noviny, v rámci ktorého bol odvysielaný príspevok s názvom Ekologický sex, ktorý obsahoval „zobrazenia erotických pomôcok, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém“, spadajúcich pod klasifikáciu nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,

 • Rozhodnutím RP/047/2014 zo dňa 26. 8. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 18.1.2014 v čase o cca 13:08 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Zakázaný tanec, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/074/2014 zo dňa 16.12.2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 3. 6. 2014 v čase o cca 17:28 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal program Reflex s označením vekovej nevhodnosti pre maloletých divákov do 12 rokov, obsahujúci scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré je prezentované ako forma zábavy“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/17/2015 zo dňa 14. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3. 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 12.11.2014 v čase o cca 17:52 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Chlapi neplačú, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium detailného a naturalistického zobrazenia násilných aktov a kritérium zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/25/2015 zo dňa 26. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 4. 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 12. 12. 2014 v čase o cca 15:06 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Kurz sebaovládania, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/32/2015 zo dňa 9. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3. 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že že dňa 11.12.2014 v čase o cca 09:34 hod odvysielal v rámci programovej služby TV Markíza program Ordinácia v ružovej záhrade, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie, a kritérium vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
 • Rozhodnutím RP/35/2015 zo dňa 23. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 7. 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že
 • dňa 11. 12. 2014 v čase o cca 15:32 odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá obscénne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
 • dňa 12. 12. 2014 v čase o 15:33 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá obscénne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

Rozhodnutím RP/37/2015 zo dňa 7. 7. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 4. 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 20:27 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti“, „vulgárne vyjadrovanie“ a „zobrazenie šikanovania“, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.

Dr. House – pokuta pre TV Markíza vo výške 2 tisíc eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.  435/SKO/2015 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

že dňa 12. 2. 2015 v čase cca o 12:01 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dr. House, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 2 000 €, slovom dve tisíc euro. 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 

Úloha:

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.

T: 8. 10. 2015                                                                                                                   Z: PLO

Úloha:

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18. 9. 2015                                                                                                                   Z: PgO

*            *            *

Rada na svojom zasadnutí dňa 12. 5. 2015 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 12. 2. 2015 v čase cca o 12:01 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dr. House, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 28. 5. 2015, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 435/SKO/2015. Účastník konania bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnych konaniach sú dostačujúce podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Prílohou oznámenia o začatí správneho konania bol aj prepis/popis skutkového stavu. 

Dňa 5. 6. 2015 bola Rade listom zaevidovaným pod č. 2726/2015/P doručená žiadosť účastníka konania o predĺženie lehoty na vyjadrenie spolu so žiadosťou o zaslanie podkladov zhromaždených v správnom konaní č. 435/SKO/2015.

Rada zaslala účastníkovi konania pracovný materiál Kancelárie Rady – Správa o kontrole dodržiavania povinností (sťažnosť č. 153/SO/2015) a záznam vysielania programu Dr. House  ako prílohu listu č. 2781/2015/O, ktorý mu bol doručený dňa 10. 6. 2015. V liste bol zároveň požiadaný, aby sa vyjadril do 5 dní odo dňa doručenia predmetného listu. 

Vyjadrenie účastníka konania bolo Rade doručené dňa 1. 7. 2015.

Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. začala plynúť dňa 12. 5. 2015 a uplynie dňa 12. 11. 2015.  Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa cit. ustanovenia začala plynúť dňa 12. 2. 2015 a uplynie dňa 12. 2. 2016. 

*            *            *

Prepis/popis skutkového stavu

Monitorovaný program: Dr. House

Dátum odvysielania programu: 12. 2. 2015

Čas odvysielania programu:  12:01 – 12:59 hod.

Označenie filmu podľa JSO: nevhodný pre maloletých do 12 rokov 

12:01:52 – začiatok programu Dr. House (12),

Lekárka Cuddyová vstáva z postele. Hľadá Dr. Housa. Nikde ho nevidí. Náhle sa naplaší, ruka spod postele ju chytá za nohu. Dr. House bol schovaný pod posteľou, čakal, kým sa prebudí. Chcel ju prekvapiť. Cuddyová si k nemu kľakne a dvojica sa následne bozkáva. Cuddyová potom odbehne na toaletu. Cuddyová vychádza prekvapená z kúpeľne, Dr. Housovi oznamuje, že má v moči krv.

Úvodné titulky programu.

Cuddyová je na vyšetrení v nemocnici. Sedí pri nej Dr. House. Cuddyová žiada Dr. Housa, aby poslal svoj tím lekárov preč z miestnosti, keďže  nie sú potrební toľkí lekári pri vyšetrení iného lekára. Dr. House  a jeho tím riešia zároveň prípad spletitej zdravotnej situácie mladého 16-ročného chlapca, Ryana, ktorý vypľúval krv a v škole odpadol. Nakoniec Dr. House zostáva pri vyšetrení s Cuddyovou, tím lekára odchádza preč z vyšetrovne. Následne odchádza aj Dr. House.

Prestrih na Dr. Chrisa Tauba, ktorý vyšetruje na lôžku ležiaceho Ryana za prítomnosti jeho rodičov. Dr. Taub následne požiada chlapcových rodičov, aby z miestnosti odišli s odôvodnením, že sa chce porozprávať s pacientom o jeho sexuálnom živote. Dr. Taub, ktorý si pri vyšetrení všimol rany na chlapcovom bruchu, po odchode rodičov z miestnosti okamžite vyspovedáva chlapca z toho, kedy začal so sebapoškodzovaním. Ryan sa vyhovára na to, že rany sú následkom pádu. Dr. Taub avšak na základe rozhovoru a základných symptómov odhaľuje chlapcove problémy s depresiou, o ktorej s rodičmi nechcel hovoriť.

Prestrih na Dr. Housa, ktorý sedí na lavičke na nemocničnej chodbe. Pristupuje k nemu Dr. Taub a oboznamuje ho s novými zisteniami v prípade Ryana. Chlapec sa priznal, že fajčil trávu. Tá podľa Dr. Tauba mohla obsahovať nežiadúce látky, ktoré mohli vyvolať jeho zdravotné problémy. Dr. House na potvrdenie Taubových predpokladov nariadi ďalší postup a odchádza preč s obálkou v ruke, ktorú mu podal prichádzajúci lekár.

Prestrih na Dr. Housa. Vchádza do kancelárie Cuddyovej a prináša jej obálku s výsledkami jej vyšetrenia. Podľa Housa je Cuddyová v poriadku. Po odchode Housa z kancelárie si Cuddyová cez telefón objedná vyšetrenie ultrazvukom.

Prestrih na Dr. Tauba, ktorý vyšetruje Ryana. Chlapec je vďačný Dr. Taubovi, že neprezradil jeho rodičom, že fajčil trávu. Zároveň sa prizná, že sa rodičom nepriznal ani so svojou depresiou, lebo ho nechápu. Lekár si následne všimne červené bodky v oku chlapca.

Prestrih na Dr. Cuddyovú, ktorú vyšetruje Dr. Wilson ultrazvukom. Dr. Wilson zistí na obličke Cuddyovej nález.

Prestrih na Dr. Housa a jeho tím. Všetci sedia pri stole a konzultujú zdravotný stav Ryana. Dr. House pôsobí neprítomne, sleduje monitor počítača. Nakoniec sa ho Dr. Foreman opýta, či je niečo s Cuddyovou.

Dr. House odpovedá: „Nie, len je sprostá a vymýšľa si.“

Následne Dr. House odporučí ďalšiu liečbu v prípade Ryana a odchádza z miestnosti.

Prestrih na Dr. Cuddyovú, ktorá sedí v kancelárii s mužom-právnikom a pripravuje svoj závet. Do kancelárie vtrhne Dr. House a vyčíta Cuddyovej, že preháňa na základe jedného vyšetrenia. Po rozhovore Dr. House odchádza z miestnosti.

Prestrih na nemocničnú izbu, v ktorej leží Ryan. Má návštevu, rovesníka, ktorý ho žiada o vrátenie vecí.

Chlapec-návšteva: „Vráť mi, čo je moje, debil!“

Rozhovor medzi nimi prerušuje prichádzajúci Dr. Taub. Chlapec-návšteva odchádza. Lekár chce vedieť, čo sa medzi chlapcami dialo. Ryan sa priznáva, že si od toho chlapca kúpil lieky, ale nestihol mu ich zaplatiť. Lekár vytiahne peňaženku a Ryanovi dá peniaze, aby svoj dlh vyrovnal.

Prestrih na Cuddyovú. Je na návšteve u svojej sestry, ktorú požiada o podpísanie dokumentov o opatrovníctve svojej dcéry v prípade, že by sa s ňou niečo stalo. Sestra je prekvapená, že Cuddyová opatrovateľstvo dcéry Rachel nekonzultovala s Dr. Housom.

Prestrih na Dr. Wilsona, ktorý otvára bytové dvere. V nich stojí policajt, ktorý doviedol malú Rachel domov s tým, že kradla v obchode. Prichádza Dr. House, ktorý sa tvári, že on s výchovou nemá nič spoločného. Policajtovi oznamuje, že nie je otcom Rachel, ale stará sa o ňu po smrti matky kvôli odpisu daní. (Scéna je koncipovaná ako príbeh zo sitcomu. Repliky dopĺňa smiech a tlieskanie divákov.)

Prestrih na Dr. Cuddyovú, ktorá sa náhle prebudí zo sna. Následne detailný záber na tubu s liekmi s nápisom. Hlas oznamuje, že sa jedná o lieky proti poruche spánku.

Prestrih na Dr. Tauba a Dr. Mastersovú. Rozprávajú sa pri prázdnom nemocničnom lôžku. Dr. Mastersová Dr. Tauba chváli, že Ryana neudal, naopak dôveroval mu, keď mu dal peniaze. Dr. Taub následne osloví Ryana, ktorý je na toalete, či je v poriadku. Ryan vychádza z toalety a oznamuje, že práve močil krv.

Prestrih na Dr. Housa a jeho tím. Sedia za stolom a konzultujú zdravotný stav Ryana. Lekári po čase zistia, že Dr. House pri riešení zdravotného stavu hovorí o stave Dr. Cuddyovej, nie o Ryanovom. Dr. House nariadi lekárom vykonanie ďalších medicínskych úkonom v prípade Ryanovho zdravotného stavu a následne odchádza z miestnosti.

Prestrih na Dr. Housa, ktorý vchádza do kancelárie Dr. Wilsona. Dr. Wilsona napomenie, že má byť s Dr. Cuddyovou počas výkonu jej biopsie. Naopak Wilson Housa napomenie, že to on, ako Cuddyovej partner, by mal byť pri nej.

Prestrih na Dr. Cuddyovú, ktorá čaká na vyšetrenie. Prichádza za ňou Dr. Chase, ktorého poslal Dr. House namiesto seba.

Prestrih na Dr. Foremana a Dr. Tauba, ktorí prehľadávajú izbu Ryana u nich doma. Dr. Taub nachádza knihu s fotografiami spolužiakov. Každá tvár je počarbaná.

12:17:38

Prestrih na Dr. Housa, ktorý prichádza do suterénových, tmavých priestorov. Blikajú len stropné svetlá. Dr. House volá na Dr. Chaseho, ktorého nie je vidieť a pýta sa ho, ako to išlo s Cuddyovou. Dr. Housovi nikto neodpovedá.

12:17:58 – 12:19:28

Dr. House pristupuje k postave stojacej chrbtom k nemu a chytí ju za rameno. Postava sa otáča tvárou k Dr. Housovi. Tvár muža je znetvorená, sinavá s ranami na lícach. Prestrih na Dr. Housa, ktorý je prekvapený. Následne záber na tvár muža, ktorý doširoka otvára ústa zafarbené červenou farbou, pripomínajúcou krv. Muž pripomína znetvoreného Dr. Chasea. Postava sa vrhá na  Dr. Housa, akoby chcela do neho zahryznúť. Muži spolu zápasia. Postava hádže telo Dr. Housa najskôr na jednu stranu miestnosti, potom na druhú. Dr. House po dopade na stenu padá popri lešení na zem. Postava muža sa vystiera a zareve hlasom šelmy. Následne sa vrhá po Dr. Housovi, ktorý leží na zemi. Ten sa kotúľa po zemi a snaží sa uniknúť. Dr. House chytí do ruky svoju vychádzkovú palicu a snaží sa muža, ktorý sa na neho vrhol, odtlačiť od svojho tela. V záberoch prestrihy na zápasiacich mužov na zemi a tvár muža. Následne sa obaja muži postavia, Dr. House otočí svoju vychádzkovú palicu do polohy pripravenej na švihnutie zhora. Z palice sa vysunie kovová časť, čím sa palica mení na sekeru. Postava muža stojí oproti Dr. Housovi. Dr. House vo vodorovnom smere vo výške krku muža švihne palicou a odtína postave hlavu. V zábere useknutie hlavy a následne pri pohľade z profilu záber ako hlava postave odlieta. Scéna doplnená o zvukový efekt seknutia kovovým predmetom a zvuk vytrysknutia. Následne záber, ako postava bez hlavy metá rukami, z uťatého krku vystrekuje tmavá tekutina. Postava vráža najskôr do steny a následne padá na zem, kde zostáva ležať. Dr. House muža prekročí. Počuje hlas Cuddyovej, ako volá o pomoc. Na svoju vychádzkovú palicu pripevňuje zásobník zbrane. Posunom zásobníka vpred a vzad akoby nabíjal brokovnicu. Objavuje sa pred ním postava pripomínajúca Dr. Tauba. Taktiež má sinavú, akoby krvou posiatu tvár a biely plášť v oblasti ramien. Za ním sa potáca žena pripomínajúca Dr. Mastersovú. Taktiež má sinavú tvár posiatu akoby krvou. Tmavé fľaky pripomínajúce krv má aj na oblečení v oblasti hrude. Obe postavy stoja pred Dr. Housom. Ten vystrelí zo zbrane, ženská postava sa prehne v drieku vpred a následne ju sila strely vymrští vzad. Totožný scenár sa opakuje aj po ďalšom výstrele, ktorý zasahuje postavu pripomínajúcu Dr. Tauba. Dr. House sa otočí. Za jeho chrbtom stojí ďalšia znetvorená postava pripomínajúca Dr. Foremena. Na oblečení v oblasti krku a hrude má tmavé škvrny pripomínajúce krv. Drží sa za hrdlo a smeje sa. Dr. House vystrelí, v zábere postava Dr. Foremana, ktorého sila výstrelu zneistí v kroku a zapotáca sa, kričí. Obraz s vytrysknutou krvou doplní zvukový efekt, následne po druhom výstrele vytryskne krv vpred, až po treťom výstrele postava padá na zem.  Cuddyová volá o pomoc. Dr. House prechádza tmavými miestnosťami, odhŕňa igelitový záves a vidí štyri postavy, postavy pripomínajúce jeho lekársky tím, ktorí sú zhŕknutí okolo stola. Na ňom leží ďalšia postava, ktorej vidno len nohy. Štyri postavy akoby jedli ležiacu postavu a po tom, ako si všimnú Dr. Housa, otočia hlavy smerom k nemu. Ústa a ich okolie majú zafarbené akoby od krvi. Dr. House zakričí „nie“ a následne sa prebudí  v kresle. (Výjav je snom Dr. Housa, ktorý bojuje s polomŕtvolami, akýmisi zombie o život svojej partnerky.)

Nad kreslom so sediacom Dr. Housom stoja jeho kolegovia,  Dr. Mastersová a Dr. Chase, ktorí po uistení, že je v poriadku a len si zdriemol, odchádzajú z miestnosti.

12:19:43 – 1. prerušenie programu,

12:19:43 – 12:19:52 – sponzorský odkaz na produkt Hemostop,

 • zvukovo–obrazový predel,
 • upútavka na program Podfukári (12),
 • zvukovo – obrazový predel,

12:20:18 – 12:26:17 – reklamný blok,

 • zvukovo–obrazový predel,
 • oznam o možnosti poskytnúť 2% z daní v prospech Nadácie Markíza,
 • upútavka na program Reflex (12),
 • upútavka na program Hriešny tanec (12),

12:27:18 – pokračovanie programu Dr. House (12),

Záber na lekársky tím Dr. Housa, ktorý konzultuje stav Ryana. Dr. House je opäť akoby duchom neprítomný. Zistí, že Cuddyová si nechala vyšetrenie biopsie urobiť pod falošným menom tak, aby sa Dr. House nedostal k výsledkom vyšetrenia. Rozhovor medzi lekármi a Dr. Housom o zdravotnom stave Ryana sa plynulo prelína do rozhovoru o stave Dr. Cuddyovej. Dr. House nakoniec prikáže lekárom vykonanie ďalších lekárskych postupov v prípade Ryana a zároveň požiada Dr. Mastersovú, aby skontrolovala záznamy z vykonaných biopsí za posledné obdobie a na základe porovnania krvných testov určila zhodu výsledkov s výsledkami Cuddyovej. Lekári následne odchádzajú z miestnosti a rozprávajú sa o nesústredenosti Dr. Tauba pri konzultácii s Dr. Housom. Dr. Taub sa im zdôverí, že má starosti o Ryanov stav práve kvôli počarbaným tváram spolužiakov na fotografiách. Lekári sa postupne priznávajú, že v detstve mali tiež také osoby vo svojom živote, ktoré neznášali a v predstavách ich fyzicky likvidovali, takže starosti Dr. Tauba o Ryana považujú za zbytočné.

Prestrih na Dr. Housa, ktorý sedí v ordinácii Dr. Wilsona a pozerá televízor. Prichádza za ním Dr. Wilson. Vyčíta Dr. Housovi, že nie je s Dr. Cuddyovou. House oponuje, že Cuddyová je v poriadku, lebo žiaden problém vlastne nemá.

Dr. Wilson pri odchode z miestnosti: „House, nebudem ti to viackrát opakovať. Neposer si to, lebo ja to potom budem musieť upratovať.“

Dr. Wilson odchádza a vo dverách stojí Dr. Mastersová, ktorá na základe výsledkov moču našla zhodu, a teda aj výsledky Dr. Cuddyovej z biopsie. Biopsia nič neukázala, keďže sa z útvaru na Cuddyovej obličke nepodarilo získať vhodnú vzorku. Dr. House a Dr. Mastersová uznajú za najvhodnejšie riešenie snímkovanie ešte pred operáciou.

Prestrih na Dr. Housa, ktorý sedí na sedačke v byte Dr. Foremana. Dr. House sa hrá počítačovú hru. Dr. Foreman napomenie Dr. Housa, že aj keď nie je dobrým v starostlivosti o Cuddyovú, horšie je, že vôbec nie je s ňou. Následne si Dr. Foreman sadne na pohovku vedľa Dr. Housa a hrajú hru spolu.

Prestrih  na Cuddyovú, ktorá prichádza domov, kde ju čaká jej manžel Dr. House a ich dcéra. Dr. House je v zástere a varí jedlo. Zábery z domácej idylky sú čierno-biele, imitujúce oblečením a výbavou domácnosti 50-60-te roky 20. storočia. Na dvere klope Dr. Wilson, ktorý prináša tortu a gratuluje pani Houseovej k 29-tym narodeninám. Následne si Cuddyová uvedomí, že nič z toho, čo sa okolo nej deje, nie je pravda. Následne záber na Cuddyovú, ktorá sa náhle zobudí vo svojom byte na to, že niekto klope na dvere. Prichádza Dr. Wilson, ktorý jej doniesol výsledky snímkovania.

Prestrih na Dr. Housa, ktorý sa hrá u Dr. Foremana počítačovú hru. Zvoní mu telefón. Dr. House sucho oznámi Dr. Foremanovi, že Cuddyová má rozsiahly nález na pľúcach. Podľa Dr. Foremana presne takto metastázuje rakovina obličiek.

Prestrih na lekárov, Dr. Tauba, Chasea a Foremana, ktorí sledujú na počítači zábery z videa, natočeného Ryanom. Ryan na nich odpaľuje v kroví podomácky vyrobenú plastikovú bombu.

Ryan na kameru: „Tak čo, sráči? Užívate si svoj život? Dnešná lekcia, prirodzený výber. Skvelý systém, vďaka ktorému sme silní. Ale vynašli sme bezpečnostné pásy a obchody s potravinami, vďaka ktorým idioti a slabí prežijú. Buďme úprimní. Väčšina z vás si to nezaslúži. Nech žije prirodzený výber.“

Ryan na zábere zapáli knôt vyrobenej bomby, ktorú následne hodí do kríkov, kde detonuje.

Lekári vyhodnocujú situáciu. Taub chce upozorniť políciu, ostatní kolegovia ho odhovárajú, pretože dôkazy má Taub nelegálne. Medzi mužov prichádza Dr. Mastersová a oznamuje im, že Ryan nereaguje na liečbu. Hľadá Dr. Housa, nikto však nevie, kde je.

Dr. Foreman vstupuje do kancelárie Dr. Wilsona. Wilson je znechutený z konania Dr. Housa v čase, kedy Dr. Cuddyová možno umiera.

Prestrih na Dr. Tauba, ktorý na nemocničnej chodbe oznamuje rodičom Ryana postup plánovanej operácie ich syna. Rodičov zároveň upozorní na záznam videa, na ktorom Ryan odpaľuje bombu.

Prestrih na Dr. Tauba počas rozhovoru s Dr. Mastersovou. Obaja cez sklenenú stenu sledujú priebeh operácie Ryana v susednej miestnosti. Rozhovor vedú o Ryanovi a o tom, ktoré riešenie je v prípade Ryanovho správania najvhodnejšie.

Prestrih na Dr. Chasea a Dr. Foremana počas operácia Ryana, kedy mu majú odstrániť zrazeninu v mozgu. Obaja sledujú monitor. Po pridaní farbiva sa zrazenina okamžite rozpadla. Lekári nechápu, čo sa deje.

Prestrih na Cuddyovú a Housa. Obaja sú schovaní, kvočia pri stene v opustenej budove, obkľúčenej vojakmi pripravenými strieľať. Scenéria pripomína občiansku vojnu v Mexiku.

Cuddyová a House si pripravujú náboje do svojich revolverov. Následne sa obaja zodvihnú, rútia sa von cez dvere a spustia streľbu. Cuddyová však zistí, že Dr. House nie je pri nej. Strhne sa a zobudí sa na nemocničnom lôžku.  Otočí sa a vo dverách vidí stáť Dr. Housa. Ospravedlňuje sa, že nebol pri nej. Cuddyová je rada.

12:39:27 – 2. prerušenie programu,

12:39:27 – 12:39:36 – sponzorský odkaz na produkt Hemostop,

 • zvukovo–obrazový predel,
 • upútavka na program Búrlivé víno (12),
 • zvukovo – obrazový predel,

12:40:00 – 12:45:59 – reklamný blok,

 • zvukovo–obrazový predel,
 • upútavka na program Rodinné prípady (12),
 • upútavka na program Chlapi neplačú (12),
 • upútavka na program Dva a pol chlapa (12),
 • upútavka na program Podfukári (12)
 • zvukovo-obrazový predel,

12:47:55 – 12:48:05 – sponzorský odkaz na produkt Hemostop,

12:48:06 – pokračovanie programu Dr. House (12),

Prestrih na tím Dr. Housa, ktorí konzultuje zdravotný stav Ryana, liečbu a možné následky. V prestrihoch zábery na Dr. Housa, ktorý sedí pri nemocničnom lôžku Dr. Cuddyovej a drží ju za ruku. Cuddyovú pripravujú na operáciu.

Prestrih na Dr. Housa. Spieva a okolo neho sa odohráva kabaretné vystúpenie, ktorého je súčasťou rovnako ako aj Cuddyová ležiaca na nemocničnom lôžku. Okolo nich tancujú ženy a muži, oblečení v kostýmoch nemocničného personálu. Kabaret je snom Cuddyovej, ktorá sa v kabaretnom vystúpení náhle strhne a posadí na nemocničnom lôžku. Následne sa pokojne zobúdza v reálnom živote na lôžku v nemocnici. Dr. House sedí pri nej. Oznamuje jej, že rakovinu určite nemá, nádor bol nezhubný a nález na pľúcach bol dôsledkom alergie na antibiotiká, takže po ich vysadení budú jej pľúca opäť v poriadku. Počas rozhovoru s Cuddyovou Dr. Housa napadne príčina problémov Ryana a odchádza za svojím tímom.

Prestrih na Dr. Housa, ktorý prichádza do nemocničnej izby Ryana a oznamuje lekárom liečebný postup s vysvetlením dôvodov takejto liečby. Následne zábery počítačovej simulácie pôsobenia infekcie v tele a jej následky.

Prestrih na Dr. Mastersovú a Dr. Tauba počas rozhovoru o tom, ako postupovať v prípade Ryanových depresívnych prejavov, keď je jeho telo už v procese liečby.

Prestrih na Dr. Cuddyovú. Leží doma na gauči, číta knihu a jej sestra jej prinesie polievku. Počas odchodu sestra pripomenie Dr. Cuddyovej, že lieky na spanie odložila, pretože sa bála, aby ich dcéra Dr. Cuddyovej omylom nezjedla, keďže ich volá cukríčky. Záber na Dr. Cuddyovú, ktorá sa zamyslí.

Prestrih na dom Dr. Housa. Na návštevu prichádza Dr. Cuddyová. Oznamuje mu, že vie, že si vzal lieky, vicodin, ktorý užíva na potlačenie bolesti, a teda za Dr. Cuddyovou neprišiel sám od seba, ale pod vplyvom drog. Dr. House sa obhajuje, že to bola len jednorazová záležitosť, lebo mal strach z toho, že žena, ktorú miluje, zomrie. Dr. Cuddyová si to nemyslí. Podľa nej všetko, čo Dr. House robí, je len vyhýbanie sa bolesti prostredníctvom liekov, sarkazmu a svojou nevôľou pripustiť si kohokoľvek bližšie k sebe len preto, lebo sa bojí, že mu ľudia ublížia. A bez akceptácie bolesti, či pocitov iných nebude nikdy schopný skutočne milovať. Napriek uisteniu Dr. Housa, že dokáže byť aj lepší sa Dr. Cuddyová domnieva, že to nedokáže a preto sa rozhodne ich partnerský vzťah ukončiť.

Prestrih na Dr. Tauba, ktorý vhadzuje list, určený miestnej polícii, do poštovej schránky.

Prestrih na Dr. Cuddyovú. Sedí doma pri stole v spoločnosti svojej sestry a plače.

Prestrih na Dr. Housa. Sedí na zemi v kúpeľni. V ruke drží tubu s liekmi. Otvára ju, vysype do dlane dva kusy liečiva a následne ich užije.

12:59:33 – koniec programu,

*            *            *

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a)(ďalej len „jednotný systém označovania“).“ 

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 589/2007 Z.z.: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú

 1. a) detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“ 

Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z.z.: „Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska

 1. a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke programovej služby,
 2. b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a
 3. c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.“

*            *            *

V rámci posudzovania predmetu tohto správneho konania bolo tiež potrebné vysporiadať sa s kolíziou ústavou zaručených práv a právom chránených záujmov.

Právo slobody prejavu patrí medzi základné politické práva v právnom poriadku každej demokratickej spoločnosti a v právnom poriadku Slovenskej republiky je zakotvené v čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Avšak sloboda prejavu nie je bez hraníc, t.j. nemá absolútny charakter. Ústava SR ustanovuje možnosť obmedzenia slobody prejavu a práva na vyhľadávanie a šírenie informácií ako ochranu pred zneužitím slobody prejavu na zásah do iných ústavou garantovaných práv, cit.:

„Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR)

V prípade vzájomného konfliktu ústavou garantovaných práv Ústavný súd SR (ďalej len „US SR) vo svojej doterajšej judikatúre už viackrát zdôraznil, že každý konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd (resp. ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách) treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej rovnováhy (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 22/06, m. m. PL. ÚS 6/04, III. ÚS 34/07).

Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 7/96). Pri posúdení kolízie dvoch základných práv je uznávanou teóriou, s ktorou sa vo svojich nálezoch stotožnil aj US SR (napr. II. ÚS 152/2008, II. ÚS 326/2009, II. ÚS 340/09, IV. ÚS 107/2010, IV. ÚS 302/2010, IV ÚS 472/2012), teória proporcionality (nazývaná aj trojstupňový test proporcionality).

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že sloboda prejavu je garantovaná len do tej miery, pokiaľ v neprimeranom rozsahu nezasahuje do základných práv a slobôd a právom chránených záujmov iných, prípadne do iných záujmov chránených právnym poriadkom krajiny. V takých prípadoch je nutné hovoriť o jej obmedzení a  výnimkách, kedy je potrebné zasiahnuť do slobody prejavu.

Z citovaného ustanovenia Ústavy SR vyplýva, že slobodu prejavu je možné obmedziť na základe kumulatívneho splnenia troch podmienok. Obmedzenie musí

 • vyplývať zo zákona (požiadavka legality),
 • byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti (požiadavka proporcionality)
 • a sledovať legitímny cieľ (požiadavka legitimity), ktorý vyplýva z ustanovenia čl. 26 ods. 4 Ústavy SR.

Ústava SR zakotvuje legitímny cieľ obmedzenia slobody prejavu taxatívne, ako ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia, mravnosti. Z uvedeného vyplýva, že obmedzenie slobody prejavu je možné z dôvodu ochrany verejného záujmu, ako aj ochrany individuálnych záujmov.

Požiadavka zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený osobitným predpisom, zakotvená v ustanoveniach zákona č. 308/2000 Z. z., vychádza z potreby ochrany maloletého diváka pred obsahom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na jeho osobnostný vývin, a teda vychádza z potreby ochrany záujmu chráneného Ústavou SR – mravnosti, ktorá môže byť ohrozená obsahom vysielaného či sprístupňovaného obsahu. Táto požiadavka je jednoznačne zakotvená v právnom poriadku SR. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené osobitnou ochranou nedospelých osôb, a to na základe zákona, konkrétne ustanoveniami § 20 zákona č. 308/2000 Z. z.. Podmienka legality a legitimity obmedzenia slobody prejavu je teda nepochybne naplnená.

Proporcionalitu obmedzenia slobody prejavu je možné vnímať v dvoch rovinách. Prvou je obmedzenie slobody prejavu zakotvením určitých konkrétnych povinností všeobecne záväzným právnym predpisom, v tomto prípade zakotvením ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.. Keďže zákonodarca využil ústavné splnomocnenie (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR) na zakotvenie tohto obmedzenia formou zákona, je potrebné považovať tento princíp za zachovaný. Rade neprináleží zachovanie proporcionality v tejto rovine skúmať.

Druhou rovinou proporcionality je obmedzenie slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných ustanovení, v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie subsumovať.

V tomto konkrétnom prípade by mala byť sloboda prejavu obmedzená v dôsledku vyvodenia administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinnosti vysielateľa (zaviesť a uplatňovať JSO) zakotvenej v ustanovení § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. sledujúc legitímny cieľ ochranu mravnosti. Kancelária Rady preto pristúpila k posúdeniu, či účastník konania uplatnil JSO v súlade so zákonom.

Vysielateľ je povinný podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „jednotný systém označovania“ alebo „JSO“).

*            *            *

Predmetné správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania dňa 12. 2. 2015 v čase cca o 12:01 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dr. House, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, v ktorom mohlo dôjsť k odvysielaniu scén ktoré mohli obsahovať „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“. Vzhľadom na uvedené vzniklo dôvodné podozrenie, že predmetný program obsahoval hodnotiace kritérium odôvodňujúce klasifikáciu programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov.

Vysielateľ vo svojom vyjadrení k predmetnému správnemu konaniu na niekoľkých miestach uviedol, že predmetný program ani sporné scény neobsahovali hodnotiace kritériá spadajúce pre vekovú hranicu divákov od 15 rokov a zároveň sa domnieva, že, cit.: „Vysielateľ má za to, že v prípade spornej scény ide o zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné, zobrazenie násilných aktov a zobrazenie následkov násilných aktov, ktoré sú v zmysle § 1 ods. 3 JSO primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov….Vysielateľ má za to, že sporná scéna obsahovala zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo zobrazenie iných mimovnemových javov v zmysle § 1 ods. 3 písm. g) JSO. V sne je hlavný protagonista prenasledovaný príšerami, nereálnymi postavami…. Vysielateľ má za to, že program bol označený správne ako nevhodný pre vekovú kategóriu maloletých do 12 rokov, pretože uvedené hodnotiace kritéria spadajú do kategórie vhodnosti podľa § 1 ods. 3 písm. c), d), e) a g) JSO. …Vysielateľ sa však nestotožňuje so záverom Rady, že mohlo dôjsť k porušeniu § 20 ods. 3 ZoVR. Pri zhodnotení spornej scény, dospel Vysielateľ k záveru, že uvedený program obsahoval scénu, ktorú Vysielateľ správne zaradil pod kategóriu nevhodnosti pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov. Program podľa Vysielateľa neobsahoval scény, ktoré by spĺňali hodnotiace kritéria uvedené v § 1 ods. 2 JSO, a teda zaradenie programu do kategórie nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nebolo podľa Vysielateľa odôvodnené.“ S uvedeným tvrdením nie je možné súhlasiť, a to z nasledovných dôvodov:

Kritérium zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo zobrazenie iných mimovnemových javov uvádzané navrhovateľom pokrýva len transformáciu živých bytostí ako takú a nie aj násilie bytosťou páchané, prípadne páchané na bytosti najmä ak je zobrazené detailne. Rovnako ďalšie uvedené kritérium zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné nepokrýva samotný násilný akt.  

V posudzovanom prípade sú vzhľadom k obsahu scény relevantné len klasifikačné kritériá upravujúce zásahy do telesnej integrity, nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie na prítomnosť násilných aktov v kvalite predpokladanej ustanovením § 1 ods. 2 písm. a) JSO.

Pojem násilie, násilný akt, či následok násilného aktu však nie je pojem s legálnou alebo s inou ustálenou, všeobecne akceptovanou definíciou. Pre neurčité pojmy platí zásada, že je vo výlučnej kompetencii správneho orgánu v procese aplikácie práva, aby vymedzil ich obsah. K pojmu násilie zaujal stanovisko Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku č. 6Sž/5/2013, v rámci ktorého sa stotožnil s vymedzením pojmu násilie zo strany Rady, cit.: „Správny orgán pojem násilie v zmysle ust. § 19 ods. 2 zákona o vysielaní vymedzil ako akýkoľvek explicitný, verbálny, či iný útok, smerujúci voči fyzickej alebo psychickej integrite inej osoby alebo veci, ktorý má za následok vznik škody alebo je spôsobilý vyvolať nebezpečenstvo vzniku škody alebo inej ujmy. Uvedené vymedzenie nepovažuje odvolací súd za rozporné so zákonom ani nevybočuje logického rámca správnej úvahy správneho orgánu.“

Zásahy do telesnej integrity osôb sú obsiahnuté v klasifikačnom kritériu podľa § 1 ods. 2 písm. a) JSO, podľa ktorého je klasifikačným kritériom opodstatňujúcim označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov. V danom prípade pôjde o detailnú, prípadne veľmi živú formu zásahu do telesnej integrity čo do jej zobrazenia. Násilný akt bude kladený do popredia prostredníctvom jeho detailného zobrazenia.

Zásahy do telesnej integrity sú obsiahnuté aj v klasifikačnom kritériu podľa § 1 ods. 3 písm. d) a e) JSO, podľa ktorého je klasifikačným kritériom opodstatňujúcim označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov zobrazenie násilných aktov a zobrazenie následkov násilných aktov. Pod toto kritérium budú spadať najmä prípady krátkeho zobrazenia násilných aktov a ich následkov bez sústredenia sa na detail.

Účastník konania k špecifikácií programu uvádza, cit.: „Program je jednou časťou amerického seriálu z nemocničného prostredia o cynickom lekárovi Dr. Gregorym Houseovi, ktorý sa k pacientom správa skutočne nevyberaným spôsobom. Ide o nekonvenčného a zároveň výnimočného lekára, ktorého inštinkt je neomylný a metódy stopercentne účinné. Spolu so svojim tímom lekárov riešia komplikované medicínske prípady, v ktorých sa Dr. House doslova vyžíva. Zachraňovať životy je jednoducho jeho životným poslaním.“ V tejto súvislosti tiež približuje dejovú líniu posudzovanej časti, cit.: „V programe sa do popredia dostáva partnerský život Dr. Housea a jeho vzťah k riaditeľke nemocnice Dr. Cuddyovej. V pozadí odhaľovania záhady príčin zdravotných problémov mladého chlapca Ryana a jeho následkov riešenia sa odohráva osobná tragédia Dr. Cuddyovej (podozrenie na vážne ochorenie – rakovinu obličiek) a spôsob vyrovnávania sa Dr. Housea s touto skutočnosťou. Dr. Cuddyová dúfa v oporu svojho partnera, Dr. Housea, ten sa jej však vyhýba uvedomujúc si možnú stratu svojej partnerky. Ich obavy sa premietajú aj do ich snov.“

Skutočnosť, že, cit.: „Hlavným motívom seriálu a aj programu je stvárnenie dobra a vyzdvihovanie ľudských vlastností a citov.“, ešte neznamená, že zobrazenie akéhokoľvek konania, bude v rámci tohto programu prípustné, príp. bude odôvodňovať jeho označenie ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov.

Z hľadiska kritéria „„detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“, odôvodňujúce klasifikáciu programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov Rada skúmala nasledovnú pasáž:

12:17:38

Prestrih na Dr. Housa, ktorý prichádza do suterénových, tmavých priestorov. Blikajú len stropné svetlá. Dr. House volá na Dr. Chaseho, ktorého nie je vidieť a pýta sa ho, ako to išlo s Cuddyovou. Dr. Housovi nikto neodpovedá.

12:17:58 – 12:19:28

Dr. House pristupuje k postave stojacej chrbtom k nemu a chytí ju za rameno. Postava sa otáča tvárou k Dr. Housovi. Tvár muža je znetvorená, sinavá s ranami na lícach. Prestrih na Dr. Housa, ktorý je prekvapený. Následne záber na tvár muža, ktorý doširoka otvára ústa zafarbené červenou farbou, pripomínajúcou krv. Muž pripomína znetvoreného Dr. Chasea. Postava sa vrhá na  Dr. Housa, akoby chcela do neho zahryznúť. Muži spolu zápasia. Postava hádže telo Dr. Housa najskôr na jednu stranu miestnosti, potom na druhú. Dr. House po dopade na stenu padá popri lešení na zem. Postava muža sa vystiera a zareve hlasom šelmy. Následne sa vrhá po Dr. Housovi, ktorý leží na zemi. Ten sa kotúľa po zemi a snaží sa uniknúť. Dr. House chytí do ruky svoju vychádzkovú palicu a snaží sa muža, ktorý sa na neho vrhol, odtlačiť od svojho tela. V záberoch prestrihy na zápasiacich mužov na zemi a tvár muža. Následne sa obaja muži postavia, Dr. House otočí svoju vychádzkovú palicu do polohy pripravenej na švihnutie zhora. Z palice sa vysunie kovová časť, čím sa palica mení na sekeru. Postava muža stojí oproti Dr. Housovi. Dr. House vo vodorovnom smere vo výške krku muža švihne palicou a odtína postave hlavu. V zábere useknutie hlavy a následne pri pohľade z profilu záber ako hlava postave odlieta. Scéna doplnená o zvukový efekt seknutia kovovým predmetom a zvuk vytrysknutia. Následne záber, ako postava bez hlavy metá rukami, z uťatého krku vystrekuje tmavá tekutina. Postava vráža najskôr do steny a následne padá na zem, kde zostáva ležať. Dr. House muža prekročí. Počuje hlas Cuddyovej, ako volá o pomoc. Na svoju vychádzkovú palicu pripevňuje zásobník zbrane. Posunom zásobníka vpred a vzad akoby nabíjal brokovnicu. Objavuje sa pred ním postava pripomínajúca Dr. Tauba. Taktiež má sinavú, akoby krvou posiatu tvár a biely plášť v oblasti ramien. Za ním sa potáca žena pripomínajúca Dr. Mastersovú. Taktiež má sinavú tvár posiatu akoby krvou. Tmavé fľaky pripomínajúce krv má aj na oblečení v oblasti hrude. Obe postavy stoja pred Dr. Housom. Ten vystrelí zo zbrane, ženská postava sa prehne v drieku vpred a následne ju sila strely vymrští vzad. Totožný scenár sa opakuje aj po ďalšom výstrele, ktorý zasahuje postavu pripomínajúcu Dr. Tauba. Dr. House sa otočí. Za jeho chrbtom stojí ďalšia znetvorená postava pripomínajúca Dr. Foremena. Na oblečení v oblasti krku a hrude má tmavé škvrny pripomínajúce krv. Drží sa za hrdlo a smeje sa. Dr. House vystrelí, v zábere postava Dr. Foremana, ktorého sila výstrelu zneistí v kroku a zapotáca sa, kričí. Obraz s vytrysknutou krvou doplní zvukový efekt, následne po druhom výstrele vytryskne krv vpred, až po treťom výstrele postava padá na zem.  Cuddyová volá o pomoc. Dr. House prechádza tmavými miestnosťami, odhŕňa igelitový záves a vidí štyri postavy, postavy pripomínajúce jeho lekársky tím, ktorí sú zhŕknutí okolo stola. Na ňom leží ďalšia postava, ktorej vidno len nohy. Štyri postavy akoby jedli ležiacu postavu a po tom, ako si všimnú Dr. Housa, otočia hlavy smerom k nemu. Ústa a ich okolie majú zafarbené akoby od krvi. Dr. House zakričí „nie“ a následne sa prebudí  v kresle. (Výjav je snom Dr. Housa, ktorý bojuje s polomŕtvolami, akýmisi zombie o život svojej partnerky.)

Obsahom predmetnej pasáže v trvaní 90 s. sú nasledovné násilné akty:

 • súboj Dr. Housea so znetvoreným Dr. Chaseom a následne odseknutie hlavy Dr. Chaseovi,

Sme toho názoru, že táto scéna jednoznačne zobrazuje značne intenzívny zásah do telesnej integrity v podobe aktu usmrtenia Dr. Chasea odseknutím hlavy sekerou, pričom je v zábere jasne a detailne viditeľné samotné odťatie hlavy, jej oddelenie od tela, vystrekujúca krv z krku a chôdza postavy bez hlavy s metajúcimi rukami (Dr. House otočí svoju vychádzkovú palicu do polohy pripravenej na švihnutie zhora. Z palice sa vysunie kovová časť, čím sa palica mení na sekeru. Postava muža stojí oproti Dr. Housovi. Dr. House vo vodorovnom smere vo výške krku muža švihne palicou a odtína postave hlavu. V zábere useknutie hlavy a následne pri pohľade z profilu záber ako hlava postave odlieta. Scéna doplnená o zvukový efekt seknutia kovovým predmetom a zvuk vytrysknutia. Následne záber, ako postava bez hlavy metá rukami, z uťatého krku vystrekuje tmavá tekutina. Postava vráža najskôr do steny a následne padá na zem, kde zostáva ležať. Dr. House muža prekročí..). Jedná sa o dlhšiu scénu zobrazujúcu vzájomný súboj Dr. Housea so znetvoreným Dr. Chaseom trvajúcu cca 30 s., pričom samotné odseknutie hlavy a chôdza postavy bez hlavy bolo v obrazovej zložke prítomné cca 4 s. V predmetnej scéne bolo odťatie hlavy znetvoreného Dr. Chasea vykreslené obzvlášť detailne, pričom následná chôdza hlavy bez tela s vytriskujúcou krvou z krku nepochybne umocňuje drastickosť násilného aktu pôsobiacu na diváka. Uvedená scéna vykazuje značne vysokú intenzitu a nepochybne spadá pod kritérium detailného a naturalistického zobrazenia násilného aktu, odôvodňujúceho klasifikáciu programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov.

 • zastrelenie znetvoreného Dr. Tauba a znetvorenej Dr. Mastersovej / jedným výstrelom každý,

V prípade smrti znetvoreného Dr. Tauba a znetvorenej Dr. Mastersovej následkom streľby Dr. Houseom nedošlo k detailnému zobrazeniu konkrétneho zásahu tela, aj keď z kontextu scény je zrejmý nevyhnutný následok v podobe ich smrti (Ten vystrelí zo zbrane, ženská postava sa prehne v drieku vpred a následne ju sila strely vymrští vzad. Totožný scenár sa opakuje aj po ďalšom výstrele, ktorý zasahuje postavu pripomínajúcu Dr. Tauba.). Jedná sa o klasickú akčnú scénu, v ktorej nie je dôraz na zobrazenie smrti. Celkovo sa jedná o veľmi krátke a zrýchlené zábery v trvaní cca 1 s každý. Predmetná scéna zobrazujúca násilie bola extrémne nízkej intenzity primeranej označeniu programu ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že predmetná scéna nedosahuje „kvalitu“ násilného aktu predpokladanú § 1 ods. 2 písm. a) JSO, t.j. detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov.

 • zastrelenie znetvoreného Dr. Foremena / troma výstrelmi,

Obsahom scény je usmrtenie znetvoreného Dr. Foremena troma výstrelmi, pričom po každom výstrele je vo vizuálnej zložke detailne zobrazené vytrysknutie krvi, zapotácanie postavy a po poslednom výstrele aj jej pád na zem. Zábery zásahu postavy streľbou sú doplnené krikom znetvoreného Dr. Foremena (Dr. House vystrelí, v zábere postava Dr. Foremana, ktorého sila výstrelu zneistí v kroku a zapotáca sa, kričí. Obraz s vytrysknutou krvou doplní zvukový efekt, následne po druhom výstrele vytryskne krv vpred, až po treťom výstrele postava padá na zem.) Uvedená scéna v trvaní 4 s je pomerne vysokej intenzity a podľa nášho názoru plne spadá pod kritérium odôvodňujúce klasifikáciu programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov.

 • pojedanie osoby na lekárskom stole znetvorenými postavami

Spracovanie scény síce v divákovi vyvoláva dojem pojedania Cuddyovej, ktorá leží na lekárskom stole, znetvorenými postavami (Dr. House prechádza tmavými miestnosťami, odhŕňa igelitový záves a vidí štyri postavy, postavy pripomínajúce jeho lekársky tím, ktorí sú zhŕknutí okolo stola. Na ňom leží ďalšia postava, ktorej vidno len nohy. Štyri postavy akoby jedli ležiacu postavu a po tom, ako si všimnú Dr. Housa, otočia hlavy smerom k nemu. Ústa a ich okolie majú zafarbené akoby od krvi.), avšak v posudzovanej scéne v trvaní len 2s nie je priamo zobrazený násilný akt ako nutná podmienka skúmaných kritérií (detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov; zobrazenie násilných aktov a zobrazenie následkov násilných aktov). Je preto nepochybné, že vo vyššie uvedenej scéne nedošlo k zobrazeniu zásahu do telesnej integrity živých bytostí. Navyše jej extrémne krátke trvanie je bez výraznejšieho pôsobenia na diváka.

Na základe vyššie uvedenej analýzy je nutné konštatovať prítomnosť detailného a naturalistického zobrazenia násilného aktu v 2 scénach (odseknutie hlavy Dr. Chaseovi, zastrelenie znetvoreného Dr. Foremena) v rámci 1 celistvej pasáže v trvaní 90 sekúnd v rámci programu, ktorý trval cca 44 min. bez reklamných prerušení.

K intenzite a frekvencii posudzovaného kritéria účastník konania uvádza, cit.: „Intenzita a frekvencia výskytu hodnotiacich kritérií je podľa Vysielateľa vzhľadom na dramatický žáner programu adekvátna. Časový rozsah spornej scény bol vzhľadom na celkovú dĺžku programu nízky (sporná scéna trvala len 95 sekúnd zo 45 minútového programu). Scény boli prestrihávané, čo v konečnom dôsledku znížilo ich intenzitu. Preto Vysielateľ považuje spornú scénu uvedenú v programe za primeranú maloletým osobám starším ako 12 rokov v zmysle § 1 ods. 3 JSO.“

Je nesporné, že predmetná pasáž nebola odvysielaná súvisle cca 90 s bez akýchkoľvek prestihov, avšak sporné scény obsahujúce násilný akt, boli spracované v podobe zachytávajúcej priebeh násilného aktu značne detailne a explicitne.

Kancelária rady pristúpila k posúdeniu frekvencie predmetného kritéria a zvážila na jednej strane celkové trvanie programu a na strane druhej počet sporných scén vrátane časovej plochy, ktorú zaberali s ohľadom na ich explicitnosť a celkové vyznenie pre divákov. V programe Dr. House sa vyskytla 1 dlhšia pasáž obsahujúca kritérium podľa § 1 ods. 2 písm. a) JSO 2x. Strohé matematické údaje však nie sú dostatočné na vyvodenie záveru o celkovej frekvencii výskytu posudzovaného kritéria. Je preto potrebné tiež zvážiť skutočnosť, či sa jednalo o dlhšiu pasáž alebo krátku sekvenciu, a to s ohľadom na celkové vyznenie pre maloletých divákov. Sporné scény trvali cca 4s každá, pričom pasáž tvorila 90 s z celkovej plochy cca 44 min. V prípade spornej časti programu sa tak na jednej strane síce jedná o dve kratšie sekvencie ale zapracované v rámci dlhšej svojím charakterom celistvej pasáže, obsahujúcej zobrazenie viacerých násilných aktov, pričom ich samotné zobrazenie je dostatočne explicitné pre maloletého diváka. Záverom rozsiahlešieho posúdenia frekvencie posudzovaného kritéria je síce nutné klasifikovať ju ako pomerne nízku avšak so značným pôsobením na detského diváka.

Sme toho názoru, že spôsob spracovania sporných scén a ich umiestnenie v rámci samostatnej celistvej pasáže nadobúdajúcej výrazne dramatickejší (útoky zombie majúcich podobu lekárskych kolegov Dr. Housea) a miestami drastickejší charakter (napr. odseknutie hlavy Dr. Chaseovi) na rozdiel od obvyklého konceptu programu Dr. House zaoberajúceho sa rébusmi z lekárskeho prostredia, umocňuje pôsobenie na maloletého diváka.

Účastník konania ku kontextuálnemu zaradeniu posudzovanej scény uvádza, cit.: „Okrem iného Vysielateľ má za to, že aj na základe celkového zhodnotenia programu, ktorého obsahom bola sporná scéna vzhľadom na 1) kontextuálne hľadisko, 2) spôsob a formu spracovania programu a 3) intenzitu a frekvenciu výskytu hodnotiacich kritérií, Vysielateľ správne zhodnotil a označil program ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov z nasledujúcich dôvodov: 1)Kontextuálne hľadisko Vysielateľ má za to, že sporná scéna kontextuálne zapadá do programu a bola doň zaradená za účelom vykreslenia charakteru a psychologického profilu postáv v zložitej životnej situácii ako aj samotného deja programu. Program ako dráma zasadená do nemocničného prostredia zachytáva osudy pacientov, ktorí sú liečení a zachraňovaní tímom lekárskych profesionálov na čele s Dr. Housem. Sporná scéna v podobe sna Dr. Housea bola zaradená do programu preto, aby vykreslila psychologické rozpoloženie Dr. Housea (najmä jeho odôvodnené obavy z možnej straty milovaného človeka a bezhraničnú túžbu mu pomôcť). Sporná scéna nebola v žiadnom prípade zaradená do programu nezmyselne alebo samoúčelné s cieľom znechutiť diváka. Naopak, jej účelom bolo odhaliť ľudskú stránku hlavného protagonistu a vykresliť jeho duševné rozpoloženie v ťažkej životnej situácii…. Podľa Vysielateľa sporná scéna nenapĺňa charakter hodnotiacich kritérií obsiahnutých v § 1 ods. 2 JSO a pri kontextuálnom zhodnotení ich výskytu nemožno dospieť k záveru, že bolo porušené ustanovenie § 20 ods. 3 ZoVR.“ 

Vysielateľ postavil svoju argumentáciu prevažne na fiktívnosti scény vo vzťahu k jej pôsobeniu na diváka v dôsledku čoho považuje za primeranú pre maloletého diváka staršieho ako 12 rokov,  cit.: „2)Spôsob a forma spracovania jednotlivých hodnotiacich kritérií Sporná scéna použitá v programe neobsahovala žiadne z hodnotiacich kritérií uvedených v JSO, ktoré by odôvodňovali označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov. Vzhľadom na spôsob a formu spracovania spornej scény je zrejmé, že sen Dr. Housea je nereálnou situáciou -fikciou, čo je zrejmé aj maloletým divákom mladším ako 12 rokov. Samotným divákom programu muselo byť úplne jasné, že sporná scéna vzhľadom na druh, povahu a priebeh deja programu nie je realita, ale len absurdný výplod fantázie hlavného protagonistu. Z uvedeného dôvodu je potrebné vnímať spornú scénu s nadhľadom. Samotná nereálnosť spornej scény spočívala napríklad aj v tom ako sa z pomocnej paličky Dr. Housea postupne stala sekera alebo strelná zbraň a pod….. Preto Vysielateľ považuje spornú scénu uvedenú v programe za primeranú maloletým osobám starším ako 12 rokov v zmysle § 1 ods. 3 JSO.“ 

Kancelária rady v žiadnom prípade nepopiera účelnosť zaradenia predmetnej pasáže v rámci posudzovaného programu, avšak prítomnosť nevhodných scén (násilné akty súvisiace s útokmi zombie majúcich podobu lekárskych kolegov Dr. Housea) vzhľadom na charakter posudzovaného programu, ako drámy z lekárskeho prostredia, nemožno považovať za maloletým divákom očakavanú. Skutočnosť, že sa jedná len o sen Dr. Housea, sa maloletý divák dozvedá až po ukončení predmetnej pasáže. Sme toho názoru, že práve obsahom a spôsobom spracovania sporné scény vyčnievajú a nie je ich možné označiť za bežné pre programy tohto typu.

Koncept scény ako sna či reality nie je nevyhnutným predpokladom na naplnenie posudzovaného kritéria, podstatná je detailnosť a naturalistickosť samotného prevedenia násilného aktu prítomného vo vizuálnej zložke programu. Namietanie účelnosti použitia hodnotiacich kritérií účastníkom konania  nemení nič na skutočnosti, že obsahom programu Dr. House sú scény, ktoré svojim obsahom nezodpovedajú určeniu tohto programu pre maloletých do 12 rokov a ani nezodpovedajú kontextu programu ako drámy z lekárskeho prostredia, ale skôr žánru horor, ktorý je väčšinou určený dospelým divákom. 

V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že medzi negatívne aspekty násilného konania na duševný vývoj maloletých nespochybniteľne patrí okrem iného zvýšená agresivita, či emocionálna nestabilita. Násilie v televíznom vysielaní vnáša agresívne správanie do spoločnosti. Vytvára modely agresívneho správania, ktoré maloletý divák nemôže mať z vlastnej skúsenosti a redukuje zábrany k použitiu agresívneho konania, prípadne posilňuje existujúce predispozície pre agresivitu. Televízne násilie oslabuje citlivosť na násilie, s ktorým sa divák stretáva v reálnom svete, a kvôli tomu môže slabnúť jeho schopnosť odlišovať možné a nemožné. Práve maloletých je potrebné chrániť pred uvedenými nepriaznivými vplyvmi, a to aj vzhľadom na náchylnosť na preberanie vonkajších vzorov a vplyvov, v dôsledku čoho môžu pri sledovaní programu s uvedeným obsahom nadobudnúť dojem, že prezentované správanie je spoločensky akceptovateľné, čo ich môže viesť k jeho imitácii.

Vzhľadom na uvedené nie je možné súhlasiť s tvrdením účastníka konania, že v prípade vyššie uvedenej scény išlo o scénu primeranú vekovej vhodnosti od 12 rokov, cit.: „Vzhľadom na charakter, žáner a dejovú líniu programu má Vysielateľ za to, že sporná scéna kontextuálne zapadala do deja programu, spôsob a forma jej spracovania boli adekvátne vekovej vhodnosti od 12 rokov a intenzita a frekvencia výskytu spornej scény bola primeraná druhu a povahe programu. Sporná scéna bola obsiahnutá v programe len za účelom vykreslenia psychologického rozpoloženia postáv v neľahkej životnej situácii. V prípade spornej scény nie je podľa Vysielateľa možné konštatovať, že by bolo správanie postáv v spornej scéne prezentované ako reálne možné. Naopak, je viac než zreteľné, že sporná scéna nemá absolútne nič spoločné s realitou a je len snom hlavného protagonistu….Vzhľadom na charakter, žáner a dejovú líniu programu má Vysielateľ za to, že sporná scéna kontextuálne zapadala do deja programu, spôsob a forma jej spracovania boli adekvátne vekovej vhodnosti od 12 rokov a intenzita a frekvencia výskytu spornej scény bola nízka. Sporná scéna bola obsiahnutá v programe len za účelom vykreslenia psychologického profilu a rozpoloženia postáv. V prípade spornej scény nie je podľa Vysielateľa možné konštatovať, že by bolo správanie postáv v spornej scéne prezentované ako reálne možné. Naopak, je viac než zjavné, že sporná scéna nemá nič spoločné s realitou a je len fikciou.“ Uvedené sporné scény sú svojou intenzitou značne za hranicou predmetných kritérií. Prezentovanie násilného spôsobu správania ako reálneho je nevyhnutným predpokladom klasifikačného kritéria podľa § 1 ods. 3 písm. b) JSO  avšak už nie kritéria podľa § 1 ods. 2 písm. a) JSO. Na jeho naplnenie stačí zobrazenie násilného konania alebo jeho následku v požadovanej kvalite podrobne rozobratej vyššie.

Aj napriek pomerne nízkej frekvencii výskytu nevhodných obsahov, či prítomnosti morálneho posolstva nie je možné nevhodné obsahy považovať za primerané pre maloletých divákov už vo veku od 12 rokov. 

Ako je už uvedené na strane 9 až 10 tohto materiálu požiadavka legality a legitimity obmedzenia slobody prejavu je v posudzovanom prípade nepochybne naplnená, nakoľko samotná požiadavka zaviesť a uplatňovať ustanovenie § 20 ods. 3 je zakotvená v zákone č. 308/2000 Z. z. a vychádza z potreby ochrany záujmu chráneného Ústavou SR – mravnosti, ktorý môže byť ohrozený obsahom vysielaného či sprístupňovaného obsahu. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené osobitnou ochranou verejného záujmu, a to na základe zákona.

Rade prináleží skúmať zachovanie proporcionality len v druhej rovine, ktorou je rovina obmedzenia slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných ustanovení v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie subsumovať. Po posúdení nevhodných obsahov v programe podľa § 1 ods. 5 JSO sme toho názoru, že vzhľadom na ich vysokú intenzitu, spôsob spracovania, ktorý nie je možné označiť za bežný pre programy tohto typu so značným pôsobením na detského diváka, je klasifikácia programu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov v plnej miere odôvodnená. 

Vzhľadom na uvedené sme dospeli k záveru, že účastník konania tým, že program Dr. House  odvysielaný dňa 12. 2. 2015 v čase cca o 12:01 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov nesprávne uplatnil jednotný systém označovania, čím porušil § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. V dôsledku uvedeného je na naplnenie legitímneho cieľa ochrany mravnosti nevyhnutné obmedzenie slobody prejavu účastníka konania v podobe vyvodenia administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.. 

S názorom účastníka konania o adekvátnosti označenia posudzovaného programu ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov sa vzhľadom na vyššie uvedené nemožno stotožniť, cit.: „Na základe uvedeného Vysielateľ zastáva názor, že sporné vyjadrenia možno klasifikovať podľa § 1 ods. 3 písm. c), d), e) a g) ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nakoľko obsahujú hodnotiace kritéria uvádzané práve pre túto vekovú hranicu (zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné, zobrazenie násilných aktov, zobrazenie následkov násilných aktov a zobrazenie neprirodzených, náhlych a neočakávaných zmien živých bytostí alebo zobrazenie iných mimovnemových javov). Vzhľadom na uvedené má Vysielateľ za to, že v programe dňa 12.02.2015 v čase cca o 12:01 hod. neporušil § 20 ods. 3 ZoVR tým, že odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Dr. Home, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov.“

*            *            *

U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie (objektívna zodpovednosť pre správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z. ako aj zákona č. 71/1967 Zb., ktoré nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu dokazovať zavinenie, alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania. 

Podľa  ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“ 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“

Účastník konania sa dopustil porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do dňa 31. 12. 2013) už  v minulosti. Poslednými rozhodnutiami vo veci porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. boli účastníkovi konania uložené nasledovné sankcie:

PRÁVOPLATNÉ

 • Rozhodnutím č. RP/07/2010 zo dňa 09.02.2010, pokuta 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 tým, že dňa 14.09.2009 o cca 20:08 hod. odvysielal program Česko-Slovenská Superstar, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Uvedené rozhodnutie potvrdil dňa 20.10.2010 NSSR, pokutu však znížil na 10.000,- eur.
 • Rozhodnutím č. RP/09/2010 zo dňa 09.02.2010, pokuta 1500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 tým, že dňa 13.09.2009 o cca 21:30 hod. odvysielal program Dlhý víkend, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/47/2010 zo dňa 12.10.2010, pokuta 400,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 14.05.2010 o cca 16:04 hod. odvysielal program NCIS – Námorný vyšetrovací úrad, ktorého označením ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 dokov došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/49/2010 zo dňa 26.10.2010, pokuta 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 14.05.2010 o cca 09:35 hod. odvysielal program Zóna smrti: Sopka v New Yorku, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Uvedené rozhodnutie potvrdil dňa 15.02.2011 NSSR, pokutu však znížil na 3.000,- eur.
 • Rozhodnutím RP/54/2010 zo dňa 21.12.2010, pokuta 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 02.08.2010 o cca 17:20 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA program Reflex, označením ktorého ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/11/2011 zo dňa 15.03.2011, pokuta 500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 07.11.2010 odvysielal na programovej službe DOMA o cca 14:45 hod. program Podozrivé 6. časť, klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/35/2011 zo dňa 07.06.2011, pokuta 1.000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 16.01.2011 o cca 19:25 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA v programe Televízne noviny príspevok s názvom Zachránili odrezanú ruku, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/69/2011 zo dňa 07.06.2011, pokuta 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 1.1.2011 o cca 20:04 hod. a cca 21:29 hod. odvysielal upútavky na program House, ktoré neboli označené grafickým symbolom jednotného systému označovania po celý čas ich vysielania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 JSO.
 • Rozhodnutím RP/85/2011 zo dňa 4.7.2011 pokuta 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 30.01.2011 o cca 13:53 hod. v rámci programovej služby TV Markíza zverejnil programovú ponuku prostredníctvom oznámení o vlastných programoch Jumper, Alexander Veľký, Odsúdení zomrieť: Otvorené more, v ktorých neuviedol príslušné grafické symboly jednotného systému označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/005/2012 zo dňa 24.01.2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 400,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dna 2. 7. 2011 o cca 20:14 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program Pritiahni si šťastie, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie“ a „sexuálne scény prezentované ako formu zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/033/2012 zo dňa 10.07.2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 08.01.2012 o cca 14:48 hod. program Dobrodružstvo Poseidonu 1. časť a o cca 16:27 hod. program Dobrodružstvo Poseidonu 2. časť, ktoré klasifikoval ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktoré obsahovali hodnotiace kritérium „zobrazenie fyzickej agresivity a s ňou súvisiace násilné akty končiace sa smrťou, detaily následkov násilných činov“ podmieňujúce ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre maloletých divákov do 15 rokov, v dôsledku čoho došlo ich klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/054/2012 zo dňa 25. 9. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5.000,- eur za porušenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 20.04.2012 o cca 20:23 hod. program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR za to, že dňa 20.04.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/055/2012 zo dňa 25. 9. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 28.04.2012 o cca 20:21 hod. v premiére a dňa 30.04.2012 o cca 13:42 hod. v repríze program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR za to, že dňa 28.04.2012 o cca 20:21 hod. v premiére a dňa 30.04.2012 o cca 13:42 hod. v repríze odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/074/2012 zo dňa 6. 11. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 14.06.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 15.06.2012 o cca 14:13 hod. v repríze program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých a za porušenie § 20 ods. 4 ZVR za to, že dňa 14.06.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 15.06.2012 o cca 14:13 hod. v repríze odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
  • Rozhodnutím RP/051/2013 zo dňa18. 6. 2013 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal program Najprísnejší rodičia, ktorý bol cca prvých 9 minút označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, v čase od cca 20:37:58 hod do cca 20:38:13 hod bol odvysielaný bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti a následne od cca 20:38:13 hod až do konca programu bol označený grafickým symbolom jednotného systému označovania ako program nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 Jednotného systému označovania.
 • Rozhodnutím RP/058/2012 zo dňa 25.09.2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 07.06.2012 o cca 20:18 hod. program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
 • Rozhodnutím RP/073/2012 zo dňa 6. 11. 2012 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 12. 6. 2012 o cca 20:23 hod. program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu JSO.
  • Rozhodnutím RP/068/2013 zo dňa 10. 9. 2013 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, dňa 28. 5. 2013 o cca 20:56 hod a o cca  21:23 hod odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA upútavku na program Modré z neba, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 29. 5. 2013 o cca 20:20 hod na programovej službe TV MARKÍZA, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania.
  • Rozhodnutím RP/005/2014 zo dňa 28. 1. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, dňa 17. 8. 2013 o cca 13:48 hod odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program Dědictví aneb Kurvahošigutntag, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá expresívne vyjadrovanie“ a „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
  • Rozhodnutím RP/011/2014 zo dňa 11. 3. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, že dňa 28. 8. 2013 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA v rámci spravodajského programu Televízne noviny príspevok s názvom Bezpečne do školy, ktorý obsahoval aj autentické obrazové informácie zachytávajúce zrazenie detí osobnými motorovými vozidlami, teda napĺňajúce kritérium „zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami a obeťami vrátane zobrazení následkov na obetiach v dôsledku dopravných nešťastí, najmä obrazy zranených alebo umierajúcich detí“, pred ktorými nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania.
  • Rozhodnutím RP/012/2014 zo dňa 11. 3. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5 000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 v súvislosti s tým, že dňa 8. 8. 2013 o cca 18:31 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12, hoci tento obsahoval hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,
  • Rozhodnutím č. RP/016/2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3 000 € za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4. 10. 2013 v čase o cca 14:30 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program 112, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrovanie, ktoré naplnilo hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/022/2014 zo dňa 8. 4. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 27. 10. 2013 v čase cca o 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Mechanik zabijak, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, zobrazenie týraných osôbvulgárne vyjadrovanie podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprípustného pre maloletých divákov do 18 rokov, a teda účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania, II. porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že program Mechanik zabijak odvysielaný na programovej službe TV MARKÍZA dňa 27. 10. 2013 o cca 20:30 hod v trvaní cca 118 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy štyrikrát,
  • Rozhodnutím RP/039/2014 zo dňa 10. 6. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3. 5 00,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 24. 11. 2013 v čase cca o 08:40 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Princezná Lissi, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
  • Rozhodnutím RP/044/2014 zo dňa 26. 8. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 5. 0 00,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 14. 2. 2014 v čase cca o 11:50 hod odvysielal v rámci programovej služby DAJTO program Crazy TV, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

NEPRÁVOPLATNÉ 

 • Rozhodnutím RP/034/2014 zo dňa 13. 5. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 7.12.2013 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA univerzálny program Televízne noviny, v rámci ktorého bol odvysielaný príspevok s názvom Ekologický sex, ktorý obsahoval „zobrazenia erotických pomôcok, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém“, spadajúcich pod klasifikáciu nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,
 • Rozhodnutím RP/047/2014 zo dňa 26. 8. 2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 18.1.2014 v čase o cca 13:08 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Zakázaný tanec, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/074/2014 zo dňa 16.12.2014 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 3. 6. 2014 v čase o cca 17:28 hod v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal program Reflex s označením vekovej nevhodnosti pre maloletých divákov do 12 rokov, obsahujúci scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré je prezentované ako forma zábavy“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/6/2015 zo dňa 24.2.2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z. tým, že dňa 25. 8. 2014 v čase o cca 19:28 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Televízne noviny, konkrétne príspevok s názvom Extrémni policajti, ktorý obsahoval zobrazenie reálneho násilia s jeho následkami bez príslušného predchádzajúceho slovného upozornenia, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania.
 • Rozhodnutím RP/17/2015 zo dňa 14. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3. 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 12.11.2014 v čase o cca 17:52 hod odvysielal v rámci programovej služby TV Markíza program Chlapi neplačú, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium detailného a naturalistického zobrazenia násilných aktov a kritérium zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/25/2015 zo dňa 26. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 4. 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 12. 12. 2014 v čase o cca 15:06 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Kurz sebaovládania, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/32/2015 zo dňa 9. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 3. 000,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že že dňa 11.12.2014 v čase o cca 09:34 hod odvysielal v rámci programovej služby TV Markíza program Ordinácia v ružovej záhrade, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie, a kritérium vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
 • Rozhodnutím RP/35/2015 zo dňa 23. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 7. 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že
 • dňa 11. 12. 2014 v čase o cca 15:32 odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá obscénne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
 • dňa 12. 12. 2014 v čase o 15:33 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá obscénne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
  • Rozhodnutím RP/37/2015 zo dňa 7. 2015 uložila Rada účastníkovi konania pokutu 4. 500,- eur za to, že porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 20:27 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti“, „vulgárne vyjadrovanie“ a „zobrazenie šikanovania“, ktoré podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

 

[1] http://www.csfd.cz/film/294824-nespoutany-django/,

http://www.imdb.com/title/tt1853728/,

http://www.rottentomatoes.com/m/django_unchained_2012/?search=django

REKLAMAadv.:

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu