Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí dňa 9. februára udelila televízii WAU pokutu za porušenie zákona o ochrane ľudskej dôstojnosti a maloletých. Televízia WAU je súčasťou televíznej skupiny JOJ Group, ktorej televízie JOJ, WAU a PLUS permanentne porušujú Zákony o vysielaní a retransmisii.  JOJ Group je súčasťou spoločnosti JOJ Media House.

Televízia WAU odvysielala ešte 7. júna 2015 v programe s názvom Šokujúca zmena zábery „ explicitne zobrazujúcich gynekologické vyšetrenie, vrátane močovej inkontinencie i operácie vagíny,“ ktorými opakovane zasiahla do ľudskej dôstojnosti zobrazenej účinkujúcej Elaine v programe.

Relácia Šokujúca zmena mala byť zároveň i vzhľadom na odvysielané zábery označená, ako nevhodná pre maloletých divákov do 15 rokov, no televízia reláciu označilo len ako nevhodnú do 12 rokov. Rada pre vysielanie a retransmisiu za televízii udelila pokutu 8 tisíc eur.

„Vyššie citované nevhodné obsahy boli zreteľne a jednoducho postrehnuteľné širokým spektrom divákov vrátane maloletých. Je tiež zrejmé, že nevhodné obsahy tvoria samotnú podstatu posudzovaného programu. V prípade nevhodných obsahov sa nejednalo o izolované scény ale práve naopak, boli ako nosná téma programu prezentované na rozsiahlej ploche programu, čim im bola nepochybne venovaná vyššia pozornosť ako v prípade sporadicky použitých zobrazení. S ohľadom na citované nevhodné scény, ktoré sú nosnou témou programu a vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 1 hod 4 min. s reklamnými prerušeniami) považujeme frekvenciu výskytu zobrazenia krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné v danom programe za extrémne vysokú,“ uviedla Rada pre vysielanie a retransmisiu.

Televízie skupiny JOJ Group (WAU, JOJ, PLUS), vysielateľa spol. MAC TV, s.r.o. už v minulosti za rovnaké porušenie paragrafov 19 a 20 Zákona o vysielaní a retransmisii dostali od RVR pokuty v celkovej výške už za viac ako 261 tisíc eur (!).

Už v apríli 2015 som požiadal o vyjadrenie prof. PhDr. Miloša  Mistríka, DrSc., predsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), či mu nevadí, že pokuty, ktoré udeľuje RVR televíziám sú len symbolické vo vzťahu k ich príjmom z reklamy.

„Rada pre vysielanie rozhoduje len na základe Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 Z.z.  a v jeho rámci. V ňom sa nikde neuvádza, že prípadná sankcia a jej výška sa má odvíjať od výšky zisku z mediálnej komerčnej komunikácie, ktorý daná televízia alebo rozhlas dosiahnu pri porušení zákona.

Rozhodujú iné kritériá, ktoré zákon vymedzuje a je aj určený rozsah finančnej sankcie, ktorá sa dá uložiť za jednotlivé formy porušenia. Mimochodom, Rada ani nemá nástroj, ktorým by zistila, koľko reálne bol onen zisk. Sankcie nemajú byť likvidačné a musí sa pri nich vychádzať z princípu rovnosti pred zákonom ako aj z predchádzajúcich rozhodnutí,“ povedal pre Masmediálne.info Miloš Mistrík, predseda RVR.

Televízia WAU konkrétne v tomto prípade porušila paragraf 19 ods.1 písmena a.) Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000, o ochrane ľudskej dôstojnosti ktorý uvádza, že: „ Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.“

Ale aj paragraf 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z o ochrane maloletých, ktorý uvádza, že: „Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a).“

Pozrite si delikty za ktoré Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila sankcie televízii WAU, resp. vysielateľovi spol. MAC TV, s.r.o. už v minulosti v celkovej výške viac ako 261 tisíc eur (!) za to že opakovane porušili rovnaké paragrafy zákona 19 ods.1 písmena a.) a 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z, ako tomu bolo i v tomto aktuálnom prípade.

Zdroj: Rada pre vysielanie a retransmisiu:

PRÁVOPLATNÉ V ČASE SPÁCHANIA SPRÁVNEHO DELIKTU

 • Rozhodnutím č. RP/279/2005 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta – vo výške 30000 Sk, t.j. cca 996 eur za odvysielanie programu Na paškál dňa 27.04.2005 o cca 21:54 hod., ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2006.
 • Rozhodnutím č. RP/10/2009 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta – vo výške 3500 eur za odvysielanie príspevku Lúzer týždňa v programe Promi noviny, ktorý svojím obsahom zasiahol do základných práv v ňom prezentovanej osoby. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2009.
 • Rozhodnutím č. RP/45/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta – vo výške 5000 eur za odvysielanie glosy Protokolárna ľútosť v programe Prvé noviny a.s. dňa 12.04.2010 o cca 17:12 hod., ktorá svojím obsahom a spôsobom svojho spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti zosnulého prezidenta Poľskej republiky Lecha Kaczyńského. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2011.
 • Rozhodnutím č. RP/40/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta 25000 eur, v súvislosti s tým, že na televíznej programovej služby JOJ dňa 02.03.2012 o cca 20:23 hod. a dňa 05.30.2012 o cca 14:52 hod. odvysielal program Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa Tonka a jeho rodiny, svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti účinkujúceho Tonka a jeho matky. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 4. 2013.
 • Rozhodnutím č. RP/02/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta 15000 eur, v súvislosti s tým, že na televíznej programovej služby JOJ dňa 11.06.2012 o cca 21:23 hod. odvysielal program Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa osoby v programe označenej ako Tonko a osoby v programe označenej ako Marta, svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahli do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich osôb v programe označených ako Katka, Tonko a jeho otec Anton, Dodo a jeho matka Marta. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 3. 2014.
 • Rozhodnutím č. RP/03/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta 6000 eur, v súvislosti s tým, že na televíznej programovej služby JOJ dňa 18.06.2012 o cca 21:31 hod. odvysielal program Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa osoby v programe označenej ako Tonko a časť týkajúca sa osoby v programe označenej ako Marta, svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahli do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich osôb v programe označených ako Katka, Tonko a pani Marta. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 3. 2014.
 • Rozhodnutím č. RP/04/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta 12000 eur. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 3. 2014, za spáchanie dvoch správnych deliktov, pričom porušením § 19 ods. 1 písm. a) sa dopustil tým, že dňa 25.06.2012 o cca 21:31 hod. a v repríze dňa 26.6.2012 o cca 13:18 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa osoby v programe označenej ako Tonko a osoby v programe označenej ako Martinka  svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich osôb v programe označených ako –Tonko, jeho otec Anton, jeho matka Iveta, Martinka, jej matka Hana a jej kamarátka Dana. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 3. 2014.
 • Rozhodnutím č. RP/82/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta – vo výške 10000 eur za to, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod odvysielal v rámci programu Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti. Uvedené rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 3. 2015.

NEPRÁVOPLATNÉ V ČASE SPÁCHANIA SPRÁVNEHO DELIKTU

 • Rozhodnutím č. RP/28/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta – vo výške 5000 eur za to, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 21. 10. 2013 v čase o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Veľké noviny príspevok s názvom VÝKON AKO V RÉŽII BRITSKÉHO SS, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do osobnej cti v príspevku zobrazenej súdnej úradníčky.

V prípade § 64 ods. 2 prvá veta zákona č. 308/2000 Z. z. ide o kogentné ustanovenie zákona, ktoré nepripúšťa voľnosť uváženia pri rozhodovaní o druhu sankcie za opakované porušenie tej istej povinnosti (§ 20 ods. 3).

Účastník konania sa dopustil porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do dňa 31. 12. 2013) už  v minulosti. Poslednými rozhodnutiami vo veci porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. boli účastníkovi konania uložené nasledovné sankcie:

PRÁVOPLATNÉ V ČASE SPÁCHANIA SPRÁVNEHO DELIKTU 

 • Rozhodnutie č. RL/398/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona (Tajomstvo minulého leta). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.9. 2002.

–     Rozhodnutie č. RL/412/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona (Listy od vraha). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 11. 2002.

 • Rozhodnutím č. RP/5/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3400 eur (Trhni si!). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 11. 2010.
 • Rozhodnutím č. RP/26/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur (Veľmi nebezpečné známosti). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 6. 2011.
 • Rozhodnutím č. RP/29/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur (Panenstvo na obtiaž). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 3. 2011.
 • Rozhodnutím č. RP/56/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 7000 eur (Návod na vraždu). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 5. 2011.
 • Rozhodnutím RP/6/2011, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3400 eur za odvysielanie programu Prci, prci, prcičky 5 – Nahá míľa s označením programu ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.2011.
 • Rozhodnutím č. RP/17/2011, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10000 eur za odvysielanie programu Trhni si!s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 6. 2012.
 • Rozhodnutím č. RP/25/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700 eur za odvysielanie upútavok bez ich označenia grafickým symbolom JSO, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 7. 2012.
 • Rozhodnutím č. RP/26/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur za odvysielanie programu NOVINY PLUS-MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 7. 2012.
 • Rozhodnutiami RP/57/2011, RP/58/2011, RP/59/2011, RP/60/2011, RP/61/2011, RP/62/2011 a RP/93/2011 boli účastníkovi konania uložené sankcie – pokuty vo výške 700 eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním upútavok uvedených vo výrokoch týchto rozhodnutí bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania po celý čas ich vysielania, resp. bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutia nadobudli právoplatnosť dňa 6. 6. 2012, 19.3.2012, 19.3.2012, 28.11.201, 19.7.2012, 12.6.2012, 22.2.2012
 • Rozhodnutím č. RP/84/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3300 eur za odvysielanie programu Chilli, sex a samba s označením ako program nevhodný pre maloletých do 12 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 5. 2012.
 • Rozhodnutím č. RP/89/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur (Šéfka). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 10. 2011.
 • Rozhodnutím č. RP/109/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2000 eur za odvysielanie programu Dumbo bez označenia grafickým symbolom JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2012.
 • Rozhodnutím č. RP/3/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3400 eur za odvysielanie programu Trhni si! s označením ako program nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. 3. 2012.
 • Rozhodnutím RP/8/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10000 eur za odvysielanie programu Návod na vraždu s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Touto sankciou Rada účastníka konania sankcionovala nielen za porušenie § 20 ods. 4, ale aj za porušenie § 35 ods. 3. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 6. 2013.
 • Rozhodnutím č. RP/26/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1000 eur za odvysielanie programovej ponuky bez jej označenia podľa JSO a za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 9. 2012.
 • Rozhodnutím RP/30/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1000 eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 10. 2013.
 • Rozhodnutím č. RP/31/2012 bola účastníkovi konania uložená úhrnná pokuta vo výške 4000 eur za porušenie § 20 ods. 4 a 39a ods. 2 za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 8. 2012.
 • Rozhodnutím RP/52/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 100 eur za neoznačenie programov v katalógu programov AVMS, čím došlo k porušeniu porušeniu § 20 ods. 4. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 4. 2013.
 • Rozhodnutím RP/65/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1 500 eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2013.
 • Rozhodnutím RP/19/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1000 eur za odvysielanie upútavky na program BACHELOR Čakanie na lásku bez označenia grafickým symbolom JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.2013.
 • Rozhodnutím RP/23/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 500 eur za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 5. 2014.
 • Rozhodnutím RP/29/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 500 eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 a a § 5 ods. 1 JSO a za porušenie § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním program Princ z Perzie: Piesky času. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.2.2015.
 • Rozhodnutím RP/31/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2000 eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5, § 4 ods. 1 a 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 10. 2014.
 • Rozhodnutím RP/41/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700 eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.2014.
 • Rozhodnutím RP/45/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1000 eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.4.2015.
 • Rozhodnutím RP/49/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1000 eur za odvysielanie upútavky na program Hon na beštiu klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu zaradeniu predmetnej upútavky do vysielania a tým došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.9.2014.
 • Rozhodnutím RP/52/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2000 eur za odvysielanie upútaviek na programy, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k univerzálnym programom – Fantastické torty a programom nevhodným pre maloletých do 12 rokov – Kde bolo, tam bolo neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému označovania, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  5.2.2015.
 • Rozhodnutím RP/53/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1500 eur za odvysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady s nesprávnym grafickým symbolom JSO.  Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2014.
 • Rozhodnutím RP/60/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3000 eur za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií bez uvedenia príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania k programom nevhodným a neprístupným maloletým, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 11. 2014.
 • Rozhodnutím RP/63/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 6000 eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.4.2015.
 • Rozhodnutím RP/69/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur  za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov pred 20:00 hod, za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií bez uvedenia príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania k programom nevhodným a neprístupným maloletým a za odvysielanie upútaviek na programy, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy , čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a 2,  § 5 ods. 1 a § 6 ods. 5  JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa  27.4.2015.
 • Rozhodnutím RP/93/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700 eur za odvysielanie v rámci programu Noviny príspevok informujúci o obsahu programu Šport, ktorý obsahoval aj obrazové informácie zachytávajúce surovú čelnú zrážku dvoch koní na dostihoch v Nemecku, teda napĺňajúce kritérium „reálne násilie s jeho následkami“, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.2015.
 • Rozhodnutím RP/95/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10000 eur za I. v premiére a v repríze odvysielal program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval hodnotiace kritérium „zobrazenie šikanovania“, podmieňujúce klasifikáciu a označenie programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, za II. odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 3 sekundy, teda o 3 sekundy dlhšom ako povolených 12 minút. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.2.2015.
 • Rozhodnutím RP/8/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8000 eur za to, že I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 15. 7. 2013 o cca 20:31 hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ programy Slnko, seno, slanina, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12, hoci tieto obsahovali hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, podmieňujúce klasifikáciu a označenie programov ako nevhodných a neprístupných pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, II.porušil povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a III. porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 3. 2014.
 • Rozhodnutím RP/17/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 500 eur za to, že dňa 4. 8. 2013 v čase o cca 17:01 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ a „expresívne vyjadrovanie“, t.j. klasifikačné kritéria opodstatňujúce označenie programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.1.2014.
 • Rozhodnutím RP/54/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 500 eur za to, že dňa 2. 12. 2013 v čase cca od 9:10 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2014.
 • Rozhodnutím RP/56/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur za to, že dňa dňa 19. 3. 2014 o cca 19:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ v programe Šport príspevok s názvom Najrýchlejšie K. O. na svete!, zobrazujúci náhly likvidačný kop do hlavy v rámci kick-boxového zápasu,  pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.5.2014.

NEPRÁVOPLATNÉ V ČASE SPÁCHANIA SPRÁVNEHO DELIKTU 

 • Rozhodnutím RP/94/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 500 eur za odvysielanie programu Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium „obscénne a vulgárne vyjadrovanie“, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
 • Rozhodnutím RP/51/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur za to, že dňa 19. 2. 2014 v čase cca o 12:33 hod odvysielal na televíznej programovej službe WAU program Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
 • Rozhodnutím RP/53/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur za to, že dňa 2. 1. 2014 v čase o cca 15:07 hod odvysielal na doplnkovej obsahovej službe (teletexte) programovej služby JOJ na strane 801D komunikát (inzerát) v znení: „Moja pička sa celá chveje od vzrušenia a čaká, kedy ho už poriadne zapichneš a zaplníš ju horúcim semenom. Ak si nadržaný nečakaj, zavolaj!“, ktorý nebol označený žiadnym symbolom Jednotného systému označovania, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium obscénne a vulgárne vyjadrovanie, podmieňujúce klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,
 • Rozhodnutím RP/59/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3000 eur za to, že dňa 28. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“, „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, t.j. klasifikačné kritéria ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania opodstatňujú klasifikáciu programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/60/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2000 eur za to, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod upútavku na program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 12. 6. 2014 o cca 21:45 hod., čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania,
 • Rozhodnutím RP/69/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 663 eur za to, že dňa 11. 5. 2014 v čase od cca 14:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS program Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, „zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie“, „expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
 • Rozhodnutím RP/7/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8000 eur za to, že dňa 16. 10. 2014 v čase o cca 12:54 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,
 • Rozhodnutím RP/13/2015 bola účastníkovi konania uložená súhrnná sankcia – pokuta vo výške 6000 eur za to, že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 19. 9. 2014
 • o cca 20:54:23 hod., 21:30:56 hod., 21:52:55 hod., 22:44:16 hod., 22:50:40 hod., 23:33:18 hod. a 23:54:23 hod. upútavky na program Útek zo Sibíri, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 20. 9. 2014 o cca 20:31 hod. na programovej službe JOJ,
 • o cca 21:30:26 hod. a 22:57:51 hod. upútavku na program Výkupné, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 21. 9. 2014 o cca 22:42 hod. na programovej službe JOJ, čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania;
 • Rozhodnutím RP/21/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5000 eur za to, že I. porušil § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 12:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí“,expresívne vyjadrovanie“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania a za to, že II. porušil § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Ťažko zamilovaný odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2014 o cca 12:02:41 hod v trvaní cca 148 minút a 15 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát,
 • Rozhodnutím RP/22/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 15000 eur za to, že v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal
 1. – dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:25 hod upútavku program Ozajstné zviera, ktorá bola klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov,

– dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:23 hod upútavku na program Teror vo vlaku, ktorá bola klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 2 Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013;

 1. – dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:37 hod a o cca 21:42:03 hod upútavku program Črepiny*, ktorá bola klasifikovaná ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013;
 2. – dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:43 hod,

– dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:38 hod,

– dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:45 hod, o cca 21:42:10 hod, o cca 22:19:22 hod,

informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013;

 1. -dňa 2. 6. 2013 o cca 20:22:51 hod upútavku na program Odhalenie, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013,
  • Rozhodnutím RP/24/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 500 eur za to, že dňa 13.11.2014 v čase o cca 19:47 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS program Profesionáli, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie erotických pomôcok“ a „obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/30/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 4000 eur za to, že dňa 20. 11. 2014 v čase o cca 14:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/39/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 1000 eur za to, že dňa 7. 2. 2015 v čase cca o 8:39 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Dobrodružstvo v tábore bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov, t.j. klasifikačné kritérium, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania opodstatňuje klasifikáciu programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, čím účastník konania odvysielaním programu bez označenia piktogramom vekovej vhodnosti nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/44/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3000 eur za to, že e dňa 4. 1. 2015 v čase cca od 20:26 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program 21 Jump Street, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, „sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“, ktoré podľa § 1 ods. 1 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/51/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 2000 eur za to, že dňa 15. 2. 2015 v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal program Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) „obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) „sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie“ a podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie , ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
  • Rozhodnutím RP/53/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 663 eur za to, že dňa 13.3.2015 v čase o cca 20:35 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Kandidát, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.
 • Rozhodnutím RP/62/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia pokuta vo výške 3000 eur za to, že dňa 27. 5. 2015 v čase o cca 09:53 hod. v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Keby bolo keby 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) „expresívne vyjadrovanie“ a podľa § 1 ods. 2 písm. g) „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu