Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila sankciu – pokutu 2 000 eur televízii WAU za porušenie paragrafu 20 ods. 3 Zákona o vysielaní a retransmisii (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 15. februára 2015 o 17:25 hod odvysielaním programu Milenec vdovy, ktorý televízia WAU označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval obscénne a expresívne vyjadrovanie a sexuálne scény, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Prečítajte si podrobnú analýzu Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu k správnemu konaniu vedenému voči TV WAU. Publikujeme ju v plnom znení:

Návrh uznesenia:

Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.  438/SKO/2015 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že dňa 15. 2. 2015 v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal program Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) „obscénne vyjadrovanie“, podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm.  c) „sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie“ a podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. f) expresívne vyjadrovanie , ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur. 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: SK09 8180 0000 0070 0008 8921, BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX, VS***15, KS6548. 

Úloha:

Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.

T: 8. 10. 2015                                                                                  Z: PLO

Úloha:

Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.

T: 18. 9. 2015                                                                                  Z: PgO

*            *            *

Rada na svojom zasadnutí dňa 12. 5. 2015 prijala uznesenie o začatí správneho konania voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15. 2. 2015 v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal program Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Oznámenie o začatí predmetného správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa 28. 5. 2015, na základe čoho sa začalo správne konanie č. 438/SKO/2015. Účastník konania bol súčasne vyzvaný, aby v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia v súlade s § 33 ods. 1 a § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. k oznámeniu zaslal svoje stanovisko, prípadne navrhol dôkazy a vyjadril sa k podkladom pre rozhodnutie v predmetnom správnom konaní. Súčasne bol upozornený, že pokiaľ svoje práva v stanovenej lehote nevyužije, Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnych konaniach sú dostačujúce podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

Účastníkovi konania bola následne listom č. 3566/2015/O zaslaná opätovná výzva na vyjadrenie sa v správnom konaní v lehote do 5 dní odo dňa jej doručenia spolu s poučením, že Rada môže rozhodnúť vo veci aj bez jeho stanoviska, pokiaľ uzná, že podklady a dôkazy zhromaždené v správnom konaní sú dostačujúce podľa § 46 správneho poriadku. Opätovná výzva na vyjadrenie sa k predmetnému správnemu konaniu bola účastníkovi konania doručená dňa 30. 7. 2015.

Vyjadrenie účastníka konania nebolo Rade do dňa vypracovania tohto materiálu doručené.

Subjektívna 6-mesačná lehota na uloženie sankcie podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. začala plynúť dňa 12. 5. 2015 a uplynie dňa 12. 11. 2015.  Objektívna 1-ročná lehota na uloženie sankcie podľa cit. ustanovenia začala plynúť dňa 15. 2. 2015 a uplynie dňa 15. 2. 2016. 

*      *      *

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu 28a)(ďalej len „jednotný systém označovania“).“ 

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky č. 589/2007 Z. z.: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú

 1. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá 

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 589/2007 Z. z.: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, ak obsahujú:

 1. c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
 2. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie,
 3. g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov.“ 

Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 589/2007 Z. z.: „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak obsahujú

 1. h) zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí,
 2. k) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov.“ 

Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky č. 589/2007 Z. z.: „Obsah audiovizuálnych diel, multimediálnych diel, programov poskytovaných prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby sa posudzuje z hľadiska

 1. a) kontextuálneho výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke programovej služby,
 2. b) spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh diela alebo programu, umeleckého a morálneho posolstva diela alebo programu a
 3. c) intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele, v programe poskytovanom prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a v programe alebo inej zložke televíznej programovej služby.“

*      *      *

Prepis/popis skutkového stavu 

Monitorované vysielanie: Milenec vdovy        

Vysielané dňa: 15. 2. 2015         

Čas odvysielania: cca 17:25:31 – 19:14:19 h

Celkový časový rozsah: cca 1 ho 48 min. 48 s

Označenie podľa JSO: Nevhodný pre maloletých do 12 rokov

Časový kód: cca začiatok záznamu 17:20:41 h

program Bučkovci

koniec programu 17:25:31 h

začiatok programu Milenec vdovy  17:25:31 h

Mladá žena Eleonóra šoféruje osobné auto. Počas jazdy má zapnuté rádio. Vysielajú rozhovor s farmárom o kravách.  Prechádza zasneženou krajinou.

Eleonóra si zloží slnečné okuliare. Zrazu rýchlo zabrzdí, pretože si nevšimla dievča, ktoré prechádzalo cez cestu. Auto zastane tesne pred dievčaťom. Obe sa navzájom na seba pozerajú.

Dievča: „Sprostá ženská!“ Pokračuje rozhovor o kravách  v rádiu. Eleonóra sa pozerá, ako dievča odchádza. Pokračuje v jazde. Vypne rádio. Pozerá si papier a povie pre seba: „Ulica Tongo, ulica Tongo.“ Zapáli si cigaretu a šoféruje ďalej.

Záber na tmavý dom pri ceste. Otvorí prvé dvere, zadá kód a vojde do domu. Spustí sa alarm. Eleonóra zodvihne telefón a kričí, lebo nepočuje volajúceho. Policajné auto zastaví pred domom. Eleonóra vysvetľuje policajtke, že poplietla kód, je v dome prvýkrát, ale je to jej dom.

Leslie, správca domu, policajtke hovorí, že čakal dnes na Eleonórin telefonát,  pretože je to vdova po Karlovi.

Leslie sa zoznámi s Eleonórou. Policajtka vyjadrí ľútosť nad smrťou jej manžela. Eleonóra sa  poďakuje policajtke a Lesliemu povie, že vlastne oni neboli manželia.

Leslie pomáha Eleonóre odniesť veci z auta. Eleonóra zoberie sama popol svojho milenca v nádobe.

V dome je zima. Leslie hovorí, že dom má veľa zvláštností, o ktorých jej povie neskôr. Keby niečo potrebovala, má jeho číslo. Záber na sovu, ako sedí na konári.

Eleonóra zostane v  dome sama. Dom pôsobí aj zvnútra tmavo. Vojde do miestnosti, v ktorej je veľa črepníkových kvetov.

Eleonóra sedí v hojdacom kresle. V ruke drží nádobu s popolom svojho milenca. Záber na mŕtveho havrana na snehu.

Eleonóra si umýva zuby. Zrazu začuje mužské hlasy.

Mužský hlas: „Daj sa vypchať!

Mužský hlas: „Pošťal si mi topánky, ty pako!“

Pozrie sa von z okna a vidí mužov pred domom. Spustí roletu. Stále počuť nezrozumiteľné hlasy mužov a vietor, ako fúka. Eleonóra zdvihne slúchadlo, avšak linka nie je zapojená. Zoberie si nádobu s popolom a ide si ľahnúť. Počuť odchádzajúce auto. Zhasne svetlo. Záber na dom zvonku. Leslie príde ráno do domu a zobudí ju.

Záber, ako sa Eleonóra sprchuje. Vidieť tmavé obrysy jej nahej postavy.

Leslie polieva kvety. Eleonóra sa s ním zvíta a povie mu, že zle spala. V lese boli v noci nejakí ľudia, skúšala mu zavolať, ale nešlo to. Leslie hovorí, že jej zrušili linku. Eleonóra spozná jednu rastlinu. Vraj to bola Karlova obľúbená. Leslie sa čuduje. Tá rastlina je Leslieho obľúbená a pochybuje, že si ju Karl vôbec všimol. Eleonóra mu protirečí, že Karl kvety miloval. Leslieho prekvapí, že Karl mal rád rastliny. A povie jej, že sú to jeho kvety a bolo od Karla milé, že ich tam mohol nechať.

Eleonóra si vyberá kozmetické veci, ukladá ich a v zásuvke nájde veľa kondómov. Dáva dole z okien noviny. Znova fúka vietor. Vyhadzuje nejaké potraviny a nájde kari. To však Karl neznášal. Hodí ho do koša.

Eleonóra oznámi Lesliemu, že dala dole z okien noviny. Leslie povedal, že noviny tam boli kvôli vtákom, aby sa nepozabíjali. Povedala, že ich tam dá späť. Leslie jej navrhne, že on to urobí.

Eleonóra sa pýta Leslieho, kde sú Karlove veci. Leslie povedal,  že ich odložil do krabíc.

Eleonóra je nahnevaná, že to urobil. A žiada ho, aby sa jej nabudúce spýtal. On tvrdí, že jej chcel len pomôcť. Eleonóra mu odpovedá, že či je jeho práca čítať listy, takisto hrabať sa v jeho spodnej bielizni a vyhadzovať jeho osobné veci? Leslie sa jej ospravedlní. Eleonóra je nahnevaná, pretože nenašla žiadne veci po milovanom mužovi. Leslie jej hovorí, že nič nevyhodil a žiadne písomnosti tam neboli. Leslie jej len chcel ušetriť čas.

Eleonóra kričí, že nemá záujem, aby jej niekto šetril čas. Ona potrebuje čas. Leslie jej povie, že to, čo hľadá, neexistuje a určite to nenájde tu.

Eleonóra: „Vypadnite!“

Leslie: „Vážne mám ísť?“

Eleonóra: „Áno.“

Záber na sovu, ako trepoce krídlami.

Eleonóra sedí medzi krabicami. Zloží  sveter. Ovoniava ho a  vloží naspäť do krabice.  Je jej zima. Začne sa dymiť z krbu. V pozadí počuť duť vietor.

Eleonóra zavolá Lesliemu, že potrebuje jeho pomoc. Dom je plný dymu a je tam zima.

Leslie príde a ide sa pozrieť na kotol. Leslie jej rozpráva príbehy o jeho príbuzných, o tete, ktorá zomrela, lebo jej vybuchol kotol. Pokračuje príbehom o strýkovi, ktorý sa udusil dymom zo zaneseného komína.

Snaží sa zakúriť v krbe. Eleonóra takmer zaspí na gauči. Leslie ju odvedie a uloží do postele. Prikryje ju perinou. Tmavé pozadie. Záber, ako sa Leslie na ňu pozerá.

prerušenie programu 17:49:28 h

oznámenie o programe Prefíkané slúžky

zvukovo-obrazový predel

reklama

zvukovo-obrazový predel

pošli sms s textom JOJ na 987

upútavkový blok

oznámenie o programe Po čom ženy túžia

pokračovanie programu 17:57:26 h

 

Eleonóra ráno vstane a príde do kuchyne. Leslie je tam. Prespal v dome a pripravil jej kávu. Nakreslí mapu, aby jej mohol ukázať, kde je obchod s potravinami. Eleonóra ho chce pozvať na večeru. Poďakovať sa mu za pomoc a trpezlivosť. Leslie jej odpovie, že to by bolo skvelé, ale musí si najprv zavolať.

Leslie telefonuje s nejakou ženou, že večer nemôže prísť. Kričí na ňu. Hovorí jej, že jednoducho večer nemôže. Dohodnú sa s Eleonórou, že Leslie príde po ňu o ôsmej. Eleonóra položí nádobu s popolom na stôl a otvorí krabicu. Eleonóra v nej nájde fotky jej snúbenca. Smeje sa.

18:00:31

Eleonóra si prezerá ďalšie fotky. Ukladá ich na stôl. Položí si ruku na hruď. Záber na krabicu, rozložené fotky a nádobu s Karlovým popolom. Eleonóra vzdychne a odíde. Detailný záber na fotky. Sú na nich ženy s jej milencom v spodnej bielizni, niektoré aj nahé. Eleonóra plače. Kvílivá hudba v pozadí.

Leslie šoféruje. Počúva rádio.

Moderátor: „Niekto, kto má menší význam, než aký mu prisudzujeme – jedenásť písmen.“

Leslie: „Preceňovaný!“

Žena: „Ó, pane Bože, ja neviem.“

Leslie: „Krava jedna!“

Eleonóra telefonuje mame. Necháva jej odkaz, že je všetko v poriadku, je v Karlovom dome a chce sa vrátiť ku nej domov.

 

Prestrih, ako sú Eleonóra s Lesliem na večeri. Hudba hrá, Leslie si objedná ďalšie víno. Eleonóra sa ho pýta, či on fotil tie fotky. Leslie sa jej spýta, aké fotky. Leslie objedná jahňacinu pre oboch. Jeff, starší muž, sa pozdraví s Lesliem. Leslie mu predstaví Eleonóru. Jeff jej povie, že je nádherná žena.

Leslie sa spýta Eleonóry, čo to chcela vedieť. Eleonóra mu odpovie, že to nebolo dôležité. Čašník im prinesie jahňacinu. Jedia a popíjajú.

Eleonóra sa chce dozvedieť niečo bližšie o Lesliem. Pýta sa ho, odkiaľ Leslie je a kedy tam prišiel. Leslie to presne nevie. Eleonóra nevie pochopiť, ako mohol odísť z New Yorku. Ďalej chce vedieť, čo tam robil. Leslie má rád kvety. Chce sa tiež dozvedieť, prečo sa tam presťahoval. Leslie si pripadá ako na výsluchu. Povie Eleonóre, že má rád jednoduchý život a rád trávi čas sám. Eleonóra mu povie, že sa môže pýtať teraz on, ak chce. Nemá záujem, ale predsa sa spýta, ako spoznala Karla. Karl bol jej učiteľ. Študovala matematiku v New Yorku. Bolo to pred dvoma rokmi. Teraz sa cíti trochu stratená. Nie je schopná pracovať od doby, keď Karl …(nedopovie). Eleonóra zrazu chce, aby odišli z reštaurácie.

Leslie šoféruje. Eleonóra mu povie, že cestou tam takmer zrazila dievča a že vyzerala presne ako ona, keď bola malá. Leslie sa pýta, čo sa stalo dievčaťu a či zastavila.

Eleonóra: „Nie. Mala som?“ 

Leslie zastaví pred domom a poďakuje jej za večeru. Spýta sa jej, či jej je dobre. Odpovie mu, že ani nie. Vypne motor a ide s ňou do domu. Povie jej, že dnes ho nebude potrebovať a chce odísť. Eleonóra ho zastaví a ukáže mu tie fotky. Hovorí jej, že to on fotil. Eleonóra chce vedieť, kedy to fotil. Leslie nevie presne, kedy to bolo. Eleonóra sa ho pýta, či to bolo počas tých posledných dvoch rokov. Leslie jej pritaká. Avšak dodá, že posledné mesiace nie.

Eleonóra: „Pretože mu bolo príliš zle, ten bastard!“ Leslie potom dodá, že možno sa naozaj mýli, pretože má zlú pamäť. Eleonóra mu pritaká, že to by si tiež priala.

Teraz si uvedomí, že Karlove výhovorky, keď tam spolu mali ísť, boli klamstvá.

Eleonóra: „Ja som sa o neho starala a on ma sem nevzal, vozil si sem štetky!“

Leslie: „Eleonóra!“

Eleonóra: „A ja som ho tak milovala. Bola som pre neho len ošetrovateľka, hlúpa hus, nič viac!“

Leslie: „Nechajte to tak.“

Eleonóra sa ho spýta, či Leslie o nej vedel a či je v niečom iná ako tie ostatné ženy.

Leslie: „Dal vám ten dom, nie?“

Eleonóra mu vlepí facku. Odbehne do kúpeľne a dávi. Leslie ju drží za hlavu.

Eleonóra sa ho spýta, či by tu mohol dnes zostať. Leslie sa prehadzuje na posteli. Pes zavýja. Eleonóra vstane, ľahne si k nemu a objíme ho. Záber na mesiac v splne.

Eleonóra sa ráno zobudí a hľadá Leslieho v posteli. Nie je tam. Volá naňho. Slnko preniká do spálne.

Leslie je v obchode. Eleonóra položí kufor na zem. Zoberie nádobu s prachom a počuť spláchnutie na toalete.

Predavačka Gail mu hovorí, že počula, že bol so šéfkou na večeri. A či je taká krásna. Leslie si kúpi šalát. Gail sa ho pýta, či sa už odsťahoval  z domu. Odpovie, že sa vrátil k Jeffovi. Gail mu navrhne, že tam môže za ním prísť.

Eleonóra píše Lesliemu list. Zrazu sa Leslie vráti do domu aj s nákupom. Eleonóra mu povie, že sa vracia do mesta. Navrhne jej, aby sa spolu ešte najedli. Leslie jej povie, že Karla možno dobre nepoznala.

Eleonóra sedí v aute. Leslie jej povie, aby mu zavolala, keď sa rozhodne. Rozlúčia sa. Leslie sa obleje plechovkou, v ktorej bola nejaká tekutina.

Záber na nádobu, v ktorej bol Karlov prach. Stojí pri krbe. Sú v nej usušené kvety. Leslie tancuje iba v spodnej bielizni. Hudba hrá a on prikuruje v krbe. Tancuje pritom. Zrazu sa vráti Eleonóra. Pýta sa ho, prečo ju nezastavil. Povie jej, že to nie je jeho starosť. Hovorí, že sa stará iba o tento dom. Ona ho prosí, aby sa postaral aj o ňu. Pretože teraz doňho patrí aj ona. Ospravedlní sa mu.

18:19:59

Leslie objíme Eleonóru, chytí ju rukami okolo tváre a začnú sa bozkávať. Ona ho chytí za prirodzenie. Leslie: „(…) nie tak rýchlo.“ Vonku je šero. Záber na dom. Znova fúka vietor.

18:20:44

Záber na nahé Eleonórine telo, ako leží. Nohy má skrčené. Leslieho horná polovica tela je obnažená. Sedí pri nej a dotýka sa rukou jej tela. Pozerá sa na ňu. Potom rukou akoby vošiel medzi jej nohy.

Eleonóra: „Prepáč.“

Leslie: „No, to nič. Prinesiem uterák.“

Eleonóra: „Si milý.“

Leslie jej zdvihne nohy a podloží uterák pod jej zadok. Znova ide rukou medzi jej nohy  a vyberie jej krvavý tampón. Odhodí ho. Chytí ju rukami okolo jej stehien. Eleonóra rozkročí viac nohy. Leslie má hlavu medzi jej nohami.

Leslie: „Môžem?“

Eleonóra: „Ty si džentlmen. Ale mám menzes.“

Leslie: „Mne to nevadí.“ (záber, ako ju orálne uspokojuje. Eleonóra má zavreté oči a vzdychá.)

Eleonóra: „Je to tak v pohode?“ (záber na jej obnaženú hornú polovicu tela)

Leslie: „Hm.“

Eleonóra: „Už tak nekrvácam. Vedel si, že sa toto stane?“

Leslie (pokračujúc v orálnom uspokojovaní): „Ee.“

Eleonóra (vzdychajúc): „Preboha, veď ma ani nepoznáš. Nemal by si si zobrať kondóm?“ (hrudník aj panva sa jej pravidelne nadvihujú)

Leslie: „Áno.“

Eleonóra: „Teraz je už asi neskoro. (obidvaja vzdychajú) Dúfam, že to tak nerobíš vždy alebo áno? Tak robíš?“  (záber, ako Leslie zdvihne hlavu medzi jej nohami)

Leslie: „Nie! Počkaj.“  (zoberie kondóm)

Eleonóra: „Pretože to môže byť nebezpečné. Totiž nikdy nevieš.“

Leslie: „Si taká romantická.“ V zábere nie je vidieť jeho pohlavný orgán ani samotné nasadenie kondómu. Pohyb naznačuje, že Leslie postupne do nej vniká. Vzdychajú. Začnú sa bozkávať a objímať. Ich telá sa vzájomne rytmicky pohybujú počas súlože. Pretočia sa na druhú stranu. Záber na biely uterák, na ktorom je červená škvrna. Znova záber na sovu.

Prestrih, ako Leslie mydlom umýva uterák, na ktorom je červená škvrna.

Leslie prinesie Eleonóre raňajky do postele. Oznámi jej, že musí odísť a či niečo nepotrebuje, žeby jej  to  priniesol. Eleonóra sa spýta, kedy sa vráti. Odpovedá, že nevie, kedy sa vráti a že sa nemá vypytovať. Sadne si na posteľ a povie jej, že by sa mala čo najskôr rozhodnúť. Potrebuje vedieť, či si má hľadať inú prácu. Dovtedy sa o všetko postará. Eleonóra mu navrhne, že mu môže dať peniaze. Leslie začne kričať, že sa nemôže rozhodnúť za ňu. Eleonóra mu ponúkne, že sa môže do domu nasťahovať. Povie mu, že je to vlastne jeho dom viac, ako bol kedysi Karlov. Eleonóra chce, aby v dome zostal, kým nezistí, čo má robiť.

Eleonóra: „Nebudem sa ti pliesť do života.“

Leslie: „Nepleť sa!“

Eleonóra sa ho spýta, či sa vráti dnes večer. Odpovie jej, že ak si to želá, tak áno.

Leslie leží na posteli a telefonuje v Jeffovom dome. Jeff mu klope na dvere. Jeff sa ho pýta, či sa sťahuje. Leslie mu dopovie, že ak bude chcieť zrušiť nájom, dá mu vedieť. Má položenú ruku na svojom prirodzení.

Eleonóra necháva telefonicky odkaz mame, že teraz nepríde.

Leslie príde s Gail do Eleonórinho domu. Smejú sa. Gail sa zoznámi s Eleonórou. Leslie otvára víno. Spýta sa Eleonóry, či si dá s nimi víno. Ona odmietne.

Leslie si pripíja s Gail. Ona sa obleje.

Gail: „No do frasa, mňa porazí, to snáď nie!!!“

Leslie jej dá na to trocha soli. Gail sa pýta Leslieho, či tam nemá niekde fén. Obidvaja idú hore.

Gail chce vojsť do nejakej miestnosti. Leslie: „Nie, tam nie.“

Gail: „Ó, niečo nové a iné, to je vzrušujúce. Hneď som pri tebe.“

Leslie: „Dobre.“

Leslie si ľahne na posteľ. Pozerá na televízor. Záber, ako Eleonóra presúva kvety preč z miestnosti.

18:30:09

Gail príde za Lesliem. Sadne si na stoličku a zobuje si čižmy. V televízore je relácia o veľrybách. Vyhrnie si sukňu a zoblečie si pančušky. Sukňu si posunie na nohy. Postaví sa pred posteľ. Vyzlečie si tričko. Má na sebe čiernu podprsenku a sukňu.  Pootočí sa a chce si dať dole sukňu. Pritom sa stále pozerá na Leslieho. Ten si ju nevšíma a ďalej pozerá na televízor. Gail sa otočí chrbtom k posteli a odopne si podprsenku. Záber na jej obnažené prsia najprv zboku. Potom sa úplne otočí k Lesliemu s obnaženými prsiami.

Gail: „Udrie do postele. Hej, pozrieš sa na mňa?“ Príde k jeho posteli, znova záber na jej obnažené prsia. Leslie stále leží a pozerá sa na ňu a na jej prsia.

Leslie: „Mala by si ísť domov.“

Gail: „Ja neviem, čo máš za problém! Ale ver mi, že keď mi budeš nabudúce volať, aby som ti ho vyfajčila, už sem nepribehnem!“

Eleonóra stále presúva kvety. Zapne znova magnetofón. Hudba hrá.

Leslie (pozerajúc sa, ako Eleonóra presúva kvety): „Preskočilo ti?“ Začne sa smiať.

18:32:39

Leslie podíde k Eleonóre a objíme ju. Ona ho objíme tiež. Začnú pomaly tancovať. Prestrih. Obidvaja ležia oblečení v čiernom v posteli a bozkávajú sa. On položí ruku na jej prsník. Ona si vsunie svoju ruku dovnútra nohavíc. Vyberie ruku, jemne si olizne dva prsty a dá ich do úst Lesliemu. Ten ich olíže.

Leslie: „Ty si mokrá.“

Eleonóra: „Hm.“

Leslie: „Si taká studnička.“

Eleonóra: „Asi mám pokazený kohútik.“

Leslie: „A ja som inštalatér. Teší ma. Pozriem sa.“ Leslie jej dá dole nohavičky. Vyzlieka ju, ale to v zábere vidieť nie je.

Leslie: „Hm, už vidím ten problém. Záber na jej nahý zadok. Pripravím si náradie.“ Ona má oblečený čierny svetrík a čierne samodržiace pančušky. V zábere je naznačené, ako si Leslie vyberie penis. Vsunie ho do nej. Ona je otočená na boku, on leží na nej. Pravou rukou jej objíma prsia a robí pomalé rytmické pohyby. Môžem si nechať svoju prácu?“

Eleonóra: „Uvidíme.“ (obidvaja vzdychajú)

Leslie spí. Eleonóra páli fotky.

18:35:55

Eleonóra mu prinesie kávu. Ide k nemu do postele. Začnú sa bozkávať.

Leslie: „Ty si pes?“

Eleonóra: „Nie, som panter, maličký panter.“

Presúvajú kvetiny tam, kde boli predtým. Eleonóra zodvihne telefón, avšak niekto položil. Leslie povedal, že sa dá už z domu volať. Eleonóra (sa opýta): „Prečo?“

Zberajú odpadky a dávajú ich do vreca.

Krb horí. Eleonóra fajčí a popíja. Rozprávajú sa o Karlovi. Leslie hovorí, že tie ženy, s ktorými Karl bol, milovali muža, na ktorého sa hral. Leslie ho poznal, napríklad vedel, že nemal rád ani tento zvláštny dom.

Eleonóra si myslí, že matematici nikdy nedospejú, nikdy nie sú zrelí. A okrem toho si myslí, že aj fyzicky bývajú málo vyspelí. Leslie jej protirečí, Karl pripadal jemu ako vypočítavý a manipulatívny.  A takisto nebol malý. Meral meter deväťdesiat.

Leslie: „Teda, pokiaľ nehovoríš o niečom inom.“ Smejú sa.

18:40:18

Sedia na gauči. Ona mu vsunie ruku do nohavíc. On jej odopne svetrík. Záber na jej nahý prsník. On vzdychne. Ona sa stále rukou dotýka jeho prirodzenia. Leslie sa dotýka jej prsníka. Pýta sa jej, kedy jej začali rásť prsia.

Leslie: „Páčila si sa chlapcom?“

Eleonóra: „Áno, mala som pár frajerov.“

Leslie: „Milovali ste sa?“

Eleonóra: „Nie.“

Leslie: „Tak čo si s nimi robila?“

Eleonóra: „To, čo robím teraz.“ Hruď sa jej nadvihuje. Stále sa dotýka jeho prirodzenia. Bozkávajú sa. On sa dotýka jej prsníka a ide rukou smerom do jej rozkroku. Vzdychy. Prestrih.

Záber zvonku na dom. Vietor fúka. Cez presklené okno vidieť Leslieho s Eleonórou, ako sa stále bozkávajú na gauči. Záber na sovu.

Prestrih, ako ležia na gauči. Zvoní telefón. Nikto sa neozve.

Eleonóra: „Trhni si, ty úchylák!“ Zanadáva v taliančine: „Stronzo di merda!“

Tmavé prostredie. Eleonóra ho volá do postele.

Záber na ich tváre blízko seba, ako spia. Leslie chrápe. Eleonóra ho pomyká a povie mu, že nepočula jeho dych.

Rozpráva nahlas, že keď bola malá, myslela si, že keď spíme, tak nedýchame. Mama jej nakoniec vysvetlila, že keď spíme, tak dýchame. Ale ona si bola istá, že keď zaspala, prestala dýchať. Eleonóra sa pýta Leslieho, či ju počúval. Leslie ju nepočul, spí. Ona zatvorí oči a počuť, ako dýcha.

prerušenie programu 18:45:12

oznámenie o programe Nové bývanie

reklama

zvukovo-obrazový predel

pošli JOJ na 987

upútavkový blok

oznámenie o programe Po čom ženy túžia

pokračovanie programu 18:53:05

18:53:05

Záber na Eleonórinu tvár ponorenú vo vode. Obidvaja sa spolu kúpu vo vani. Eleonóra sa naňho pozerá a povie, že neodíde.

Lesle: „Ani ja nie.“ Leslie jej umýva nohu. Zvoní telefón. Vstane a ide ho zodvihnúť. Záber na jej nahé prsia. Umýva sa. Eleonóra, sa ho pýta, prečo išiel zdvihnúť ten telefón. Potom vstane a Leslie ju umýva.

Eleonóra: „Nie, je mi zima.“

Eleonóra ho čaká v aute. Leslie donesie ešte teplé vajíčka z farmy. Zje surové vajíčko, odhodí škrupinu z auta a idú preč.

Eleonóra telefonuje, že si chce auto nechať dlhšie. Leslie sa rozpráva s Gail v obchode.

Eleonóra sa ho spýta, či sa mu Gail páči. Pýta sa, či má s ňou vzťah. Podľa nej je Gail tupá a vulgárna.

Sedia za stolom a jedia, čo Leslie navaril. Leslie vyjedá z misky a chlípe. Pobúcha si po bruchu  a povie, že si ide ľahnúť. Záber, ako sa Eleonóra lyžicou snaží otvoriť ústa ryby.

Pozerajú na televízor v posteli. Zase zvoní telefón. Eleonóra zodvihne. Nikto tam nie je.

19:01:36

Eleonóra sa pýta, či ich niekto sleduje. Leslie jej hovorí o tom, ako tu raz bývala jedna Karlova priateľka a z lesa ju pozoroval voyeur. Raz dokonca prišiel, zaklopal na okno, svietil na ňu baterkou a masturboval. Toho chlapíka chytili. Vraj to bol pacient, ktorý ušiel z blázinca.

Eleonóra si ľahne k nemu do postele. Pobozká ho a Leslie ju objíme. Leslie vypne televízor a začnú sa bozkávať. Ležia zozadu v objatí. Leslie povie, že sa začína do nej zamilovávať. Ona mu povie, že jeho iba zaujíma, či mu zostane dom. Leslie si na ňu ľahne, chytí jej obe ruky a povie: „Zaslúžiš si potrestať, ty jedna hlúpa…“  Bozká ju.

Eleonóra: „Pomaly, počul si niekedy o predohre?“

Leslie: „Nie, dnes som šofér kamiónu a ty moja štetka.“

Eleonóra: „Nie som štetka.“

Leslie: „Tak si moja otrokyňa. Nechceš byť otrokyňa?“

Eleonóra: „Ja neviem.“

Leslie: „Potrebuješ ma, však?“

Eleonóra: „Áno.“

Leslie: „V skutočnosti ten, kto hrá otroka, sa stáva pánom.“  Rukou ide smerom k svojmu prirodzeniu, začne ju bozkávať a urobí pohyb, ktorým je zobrazené, že do nej vnikol. Bozkáva ju, ona vzdychá. Robí rytmické pohyby, akoby do nej vnútri  narážal. Ona zase vzdychá. Záber na sovu.

Záber, ako spia v objatí. Počuť, ako niekto štartuje auto. Eleonóra vstane a ide sa pozrieť do kuchyne. Počuť zrejme hodiny, ako tikajú. Zhasne svetlo. Odíde po schodoch. Začne hrať hudba. Znova sa vráti. Zažne svetlo. Oblečie si kabát, obuje sa a ide von. Je pri aute. Dvere domu sa zabuchnú. Fúka vietor. Eleonóra klope na dvere. Zavýja pes.

19:07:05

Zrazu vidí Leslieho, ako sa bozkáva s Gail. Má oblečené červené šaty. Záber na sovu.

Zrazu sa Leslie zmení na Karla. Prežehnáva sa. Popritom hovorí, že Karl ju podviedol, a jej zase klamal. Karl objíma zozadu Gail. Záber na sovu.

Uvidí Leslieho za sklenými dverami v dome. Volá naňho, aby otvoril dvere.

19:09:05

Zase v obraze Karl, ako sa dotýka a bozkáva Gail, ktorá je oblečená iba v čiernej podprsenke  a v čiernych podväzkoch. Karl sa dotýka jej pŕs. Zrazu záber, ako sa Leslie na nich pozerá, má ruku vo svojich nohaviciach a pohybuje ňou hore-dole. Masturbuje.

Gail zakloní hlavu a povie: „Šľapka! Štetka!“

Leslie urobí snímku smerom na kameru.

Prestrih. Eleonóra je v posteli. Otvorí dvere a počuje, ako Leslie hovorí: „Preskočilo ti, hovorím, že nie?“

Zdvihne druhé slúchadlo a počuje, že Leslie hovorí Gail, že nesmie už volať do domu.

Eleonóra sa pýta, kto to bol. Povie, že omyl.

Eleonóra si vyzlečie nočnú košeľu. Záber na jej obnaženú hornú polovicu tela. Začnú sa hádať, povie Lesliemu, že jej klamal. Klamstva si užila s Karlom dosť. Leslie jej povie, aby ho neporovnávala s Karlom, nemal ho rád.

Eleonóra: „Áno, vlastne sa ti páčil len jeho dom. Aj so mnou je to tak?“

Leslie: „Si blázon? Na to ja kašlem.“

Eleonóra mu vyčíta, že prečo chce Gail, keď vravel, že chce jednoduchý život.

Eleonóra: „Myslíš si, že som hlúpa? Raz mi povieš, že ma možno miluješ a hneď na to sa rozprávaš s tou sliepkou. A ešte mi klameš! Len ma využívaš!“

Eleonóra pokračuje, že nechcela narušiť jeho dokonalý život. Leslie jej hovorí, že si myslel, že ho potrebuje. Eleonóra mu hovorí, že niečo pred ňou skrýva.

Eleonóra: „…Áno všetko je to zhoda náhod! Ten zasratý telefón!“

Leslie: „Nehovor zasratý.“

Eleonóra: „Ten zasratý telefón tu zvoní tri dni, a keď to zdvihneš, kto to je, tvoje dievča, aká náhoda. No, lenže ja ti už nedôverujem, už ti neverím.“ 

Leslie: „No tak, ak som teda taký hajzel, čo tu ešte robíš?“

Eleonóra: „Vlastne, práve odchádzam.“

Leslie: „Do riti!!!“ Rukami udrie do postele.

Eleonóra: „Ty z toho debilného domu nevieš odísť, ale ja áno.“ Leslie sedí na posteli a rukami si drží tvár.

Eleonóra (s kufrom v rukách): „Milujem ťa.“

Leslie (hovorí si sám pre seba): „Pôjdem s tebou. Ja pôjdem s tebou.“

Eleonóra si sadne do auta. Zvonka je na ňom napísané: „Šľapka, štetka.“ 

Eleonóra naštartuje a zrazu jej do cesty vbehne Leslie. Zrazí ho. Eleonóra sa k nemu skloní. Záber na jeho tvár, okolo ktorej je krv. Vzlyká. Leslie leží mŕtvy na snehu. Záber na dom a dve autá.

koniec programu 19:14:19 h

zostrih predchádzajúcej časti Prefíkané slúžky

program Prefíkané slúžky

koniec záznamu 19:19:25

*      *      * 

 1. Správne konanie bolo začaté z dôvodu, že účastník konania dňa 15.2.2015 v čase o cca 17:25 hod v rámci programovej služby WAU odvysielal program Milenec vdovy, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.
 1. V rámci posudzovania predmetu tohto správneho konania bolo potrebné vysporiadať sa s kolíziou ústavou zaručených práv a právom chránených záujmov.
 1. Právo slobody prejavu patrí medzi základné politické práva v právnom poriadku každej demokratickej spoločnosti a v právnom poriadku Slovenskej republiky je zakotvené v čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Avšak sloboda prejavu nie je bez hraníc, t.j. nemá absolútny charakter. Ústava SR ustanovuje možnosť obmedzenia slobody prejavu a práva na vyhľadávanie a šírenie informácií ako ochranu pred zneužitím slobody prejavu na zásah do iných ústavou garantovaných práv, cit.:

„Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR)

V prípade vzájomného konfliktu ústavou garantovaných práv Ústavný súd SR (ďalej len „US SR) vo svojej doterajšej judikatúre už viackrát zdôraznil, že každý konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd (resp. ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách) treba riešiť prostredníctvom zásady ich spravodlivej rovnováhy (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 22/06, m. m. PL. ÚS 6/04, III. ÚS 34/07).

Všetky základné práva a slobody sa chránia len v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody (IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 7/96). Pri posúdení kolízie dvoch základných práv je uznávanou teóriou, s ktorou sa vo svojich nálezoch stotožnil aj US SR (napr. II. ÚS 152/2008, II. ÚS 326/2009, II. ÚS 340/09, IV. ÚS 107/2010, IV. ÚS 302/2010, IV ÚS 472/2012), teória proporcionality (nazývaná aj trojstupňový test proporcionality).

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že sloboda prejavu je garantovaná len do tej miery, pokiaľ v neprimeranom rozsahu nezasahuje do základných práv a slobôd a právom chránených záujmov iných, prípadne do iných záujmov chránených právnym poriadkom krajiny. V takých prípadoch je nutné hovoriť o jej obmedzení a  výnimkách, kedy je potrebné zasiahnuť do slobody prejavu.

Z citovaného ustanovenia Ústavy SR vyplýva, že slobodu prejavu je možné obmedziť na základe kumulatívneho splnenia troch podmienok. Obmedzenie musí

vyplývať zo zákona (požiadavka legality),

byť nevyhnutné v demokratickej spoločnosti (požiadavka proporcionality)

a sledovať legitímny cieľ (požiadavka legitimity), ktorý vyplýva z ustanovenia čl. 26 ods. 4 Ústavy SR.

 1. Ústava SR zakotvuje legitímny cieľ obmedzenia slobody prejavu taxatívne, ako ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku a ochranu verejného zdravia, mravnosti. Z uvedeného vyplýva, že obmedzenie slobody prejavu je možné z dôvodu ochrany verejného záujmu, ako aj ochrany individuálnych záujmov.
 1. Požiadavka zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený osobitným predpisom, zakotvená v ustanoveniach zákona č. 308/2000 Z. z., vychádza z potreby ochrany maloletého diváka pred obsahom, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na jeho osobnostný vývin, a teda vychádza z potreby ochrany záujmu chráneného Ústavou SR – mravnosti, ktorá môže byť ohrozená obsahom vysielaného či sprístupňovaného obsahu. Táto požiadavka je jednoznačne zakotvená v právnom poriadku SR. Právo na slobodu prejavu je teda celkom zrejme obmedzené osobitnou ochranou nedospelých osôb, a to na základe zákona, konkrétne ustanoveniami § 20 zákona č. 308/2000 Z. z.. Podmienka legality a legitimity obmedzenia slobody prejavu je teda nepochybne naplnená.
 1. Proporcionalitu obmedzenia slobody prejavu je možné vnímať v dvoch rovinách. Prvou je obmedzenie slobody prejavu zakotvením určitých konkrétnych povinností všeobecne záväzným právnym predpisom, v tomto prípade zakotvením ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.. Keďže zákonodarca využil ústavné splnomocnenie (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR) na zakotvenie tohto obmedzenia formou zákona, je potrebné považovať tento princíp za zachovaný. Rade neprináleží zachovanie proporcionality v tejto rovine skúmať.
 1. Druhou rovinou proporcionality je obmedzenie slobody prejavu uplatnením konkrétnych zákonných ustanovení, v konkrétnom prípade. Aplikácia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. obmedzujúceho slobodu prejavu je teda v každom konkrétnom prípade otázkou posúdenia, či existujúci skutkový stav možno pod toto ustanovenie subsumovať.
 1. V tomto konkrétnom prípade by mala byť sloboda prejavu obmedzená v dôsledku vyvodenia administratívnoprávnej zodpovednosti za porušenie povinnosti vysielateľa (zaviesť a uplatňovať JSO) zakotvenej v ustanovení § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. sledujúc legitímny cieľ ochranu mravnosti. Kancelária Rady preto pristúpila k posúdeniu, či účastník konania uplatnil JSO v súlade so zákonom.
 1. Vysielateľ je povinný podľa § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania (ďalej len „jednotný systém označovania“ alebo „JSO“).

*      *      *

 1. Správne konanie bolo začaté z dôvodu, že predmetný program obsahoval scény, ktoré mohli obsahovať hodnotiace kritériá podľa Jednotného systému označovania programov:
 • 1 ods. 1 písm. b) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá.
 • 1 ods. 2 písm. c) sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
 • 1 ods. 2 písm. f) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie,
 • 1 ods. 2 písm. g) vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov,
 1. Vzhľadom na uvedené vzniklo dôvodné podozrenie, že predmetný program obsahoval hodnotiace kritériá odôvodňujúce klasifikáciu programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov resp. nevhodného a neprístupného pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov. Nakoľko bol predmetný program označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, vzniklo dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k porušeniu § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

Problematické boli nasledovné scény :

cca 18:00:31 Eleonóra si prezerá ďalšie fotky. Ukladá ich na stôl. Položí si ruku na hruď. Záber na krabicu, rozložené fotky a nádobu s Karlovým popolom. Eleonóra vzdychne a odíde. Detailný záber na fotky. Sú na nich ženy s jej milencom v spodnej bielizni,  niektoré aj nahé. Eleonóra plače. Kvílivá hudba v pozadí.

cca 18:19:59 Leslie objíme Eleonóru, chytí ju rukami okolo tváre a začnú sa bozkávať. Ona ho chytí za prirodzenie. Leslie: „(…) nie tak rýchlo.“ Vonku je šero. Záber na dom. Znova fúka vietor.

cca 18:20:44 Záber na nahé Eleonórine telo, ako leží. Nohy má skrčené. Leslieho horná polovica tela je obnažená. Sedí pri nej a dotýka sa rukou jej tela. Pozerá sa na ňu. Potom rukou akoby vošiel medzi jej nohy.

Eleonóra: „Prepáč.“

Leslie: „No, to nič. Prinesiem uterák.“

Eleonóra: „Si milý.“

Leslie jej zdvihne nohy a podloží uterák pod jej zadok. Znova ide rukou medzi jej nohy a vyberie jej krvavý tampón. Odhodí ho. Chytí ju rukami okolo jej stehien. Eleonóra rozkročí viac nohy. Leslie má hlavu medzi jej nohami.

Leslie: „Môžem?“

Eleonóra: „Ty si džentlmen. Ale mám menzes.“

Leslie: „Mne to nevadí.“ (záber, ako ju orálne uspokojuje. Eleonóra má zavreté oči a vzdychá.)

Eleonóra: „Je to tak v pohode?“ (záber na jej obnaženú hornú polovicu tela)

Leslie: „Hm.“

Eleonóra: „Už tak nekrvácam. Vedel si, že sa toto stane?“

Leslie (pokračujúc v orálnom uspokojovaní): „Ee.“

Eleonóra (vzdychajúc): „Preboha, veď ma ani nepoznáš. Nemal by si si zobrať kondóm?“ (hrudník aj panva sa jej pravidelne nadvihujú)

Leslie: „Áno.“

Eleonóra: „Teraz je už asi neskoro. (obidvaja vzdychajú) Dúfam, že to tak nerobíš vždy alebo áno? Tak robíš?“  (záber, ako Leslie zdvihne hlavu medzi jej nohami)

Leslie: „Nie! Počkaj.“  (zoberie kondóm)

Eleonóra: „Pretože to môže byť nebezpečné. Totiž nikdy nevieš.“

Leslie: „Si taká romantická.“ V zábere nie je vidieť jeho pohlavný orgán ani samotné nasadenie kondómu. Pohyb naznačuje, že Leslie postupne do nej vniká. Vzdychajú. Začnú sa bozkávať a objímať. Ich telá sa vzájomne rytmicky pohybujú počas súlože. Pretočia sa na druhú stranu. Záber na biely uterák, na ktorom je červená škvrna. Znova záber na sovu.

Prestrih, ako Leslie mydlom umýva uterák, na ktorom je červená škvrna.

18:30:09 Gail príde za Lesliem. Sadne si na stoličku a zobuje si čižmy. V televízore je relácia o veľrybách. Vyhrnie si sukňu a zoblečie si pančušky. Sukňu si posunie na nohy. Postaví sa pred posteľ. Vyzlečie si tričko. Má na sebe čiernu podprsenku a sukňu.  Pootočí sa a chce si dať dole sukňu. Pritom sa stále pozerá na Leslieho. Ten si ju nevšíma a ďalej pozerá na televízor. Gail sa otočí sa chrbtom k posteli a odopne si podprsenku. Záber na jej obnažené prsia najprv zboku. Potom sa úplne otočí k Lesliemu s obnaženými prsiami.

Gail: „Udrie do postele. Hej, pozrieš sa na mňa?“ Príde k jeho posteli, znova záber na jej obnažené prsia. Leslie stále leží a pozerá sa na ňu a na jej prsia.

Leslie: „Mala by si ísť domov.“

Gail: „Ja neviem, čo máš za problém! Ale ver mi, že keď mi budeš nabudúce volať, aby som ti ho vyfajčila, už sem nepribehnem!“

cca 18:32:39 Leslie podíde k Eleonóre a objíme ju. Ona ho objíme tiež. Začnú pomaly tancovať. Prestrih. Obidvaja ležia oblečení v čiernom v posteli a bozkávajú sa. On položí ruku na jej prsník. Ona si vsunie svoju ruku dovnútra nohavíc. Vyberie ruku, jemne si olizne dva prsty a dá ich do úst Lesliemu. Ten ich olíže.

Leslie: „Ty si mokrá.“

Eleonóra: „Hm.“

Leslie: „Si taká studnička.“

Eleonóra: „Asi mám pokazený kohútik.“

Leslie: „A ja som inštalatér. Teší ma. Pozriem sa.“ Leslie jej dá dole nohavičky. Vyzlieka ju, ale to v zábere vidieť nie je.

Leslie: „Hm, už vidím ten problém. Záber na jej nahý zadok. Pripravím si náradie. Ona má oblečený čierny svetrík a čierne samodržiace pančušky. V zábere je naznačené, ako si Leslie vyberie penis. Vsunie ho do nej. Ona je otočená na boku, on leží na nej. Pravou rukou jej objíma prsia a robí pomalé rytmické pohyby. Môžem si nechať svoju prácu?“

Eleonóra: „Uvidíme.“ (obidvaja vzdychajú)

Leslie spí. Eleonóra páli fotky.

cca 18:35:55 Eleonóra mu prinesie kávu. Ide k nemu do postele. Začnú sa bozkávať.

Leslie: „Ty si pes?“

Eleonóra: „Nie, som panter, maličký panter.“

cca 18:40:18 Sedia na gauči. Ona mu vsunie ruku do nohavíc. On jej odopne svetrík. Záber na jej nahý prsník. On vzdychne. Ona sa stále rukou dotýka jeho prirodzenia. Leslie sa dotýka jej prsníka. Pýta sa jej, kedy jej začali rásť prsia.

Leslie: „Páčila si sa chlapcom?“

Eleonóra: „Áno, mala som pár frajerov.“

Leslie: „Milovali ste sa?“

Eleonóra: „Nie.“

Leslie: „Tak čo si s nimi robila?“

Eleonóra: „To, čo robím teraz.“ Hruď sa jej nadvihuje. Stále sa dotýka jeho prirodzenia. Bozkávajú sa. On sa dotýka jej prsníka a ide rukou smerom do jej rozkroku. Vzdychy. Prestrih.

18:53:05 Záber na Eleonórinu tvár ponorenú vo vode. Obidvaja sa spolu kúpu vo vani. Eleonóra sa naňho pozerá a povie, že neodíde.

Lesle: „Ani ja nie.“ Leslie jej umýva nohu. Zvoní telefón. Vstane a ide ho zodvihnúť. Záber na jej nahé prsia. Umýva sa. Eleonóra, sa ho pýta, prečo išiel zdvihnúť ten telefón. Potom vstane a Leslie ju umýva.

Eleonóra: „Nie, je mi zima.“

19:01:36 Eleonóra sa pýta, či ich niekto sleduje. Leslie jej hovorí o tom, ako tu raz bývala jedna Karlova priateľka a z lesa ju pozoroval voyeur. Raz dokonca prišiel, zaklopal na okno, svietil na ňu baterkou a masturboval. Toho chlapíka chytili. Vraj to bol pacient, ktorý ušiel z blázinca.

Eleonóra si ľahne k nemu do postele. Pobozká ho a Leslie ju objíme. Leslie vypne televízor a začnú sa bozkávať. Ležia zozadu v objatí. Leslie povie, že sa začína do nej zamilovávať. Ona mu povie, že jeho iba zaujíma, či mu zostane dom. Leslie si na ňu ľahne, chytí jej obe ruky a povie: „Zaslúžiš si potrestať, ty jedna hlúpa…“  Bozká ju.

Eleonóra: „Pomaly, počul si niekedy o predohre?“

Leslie: „Nie, dnes som šofér kamiónu a ty moja štetka.“

Eleonóra: „Nie som štetka.“

Leslie: „Tak si moja otrokyňa. Nechceš byť otrokyňa?“

Eleonóra: „Ja neviem.“

Leslie: „Potrebuješ ma, však?“

Eleonóra: „Áno.“

Leslie: „V skutočnosti ten, kto hrá otroka, sa stáva pánom.“  Rukou ide smerom k svojmu prirodzeniu, začne ju bozkávať a urobí pohyb, ktorým je zobrazené, že do nej vnikol. Bozkáva ju, ona vzdychá. Robí rytmické pohyby, akoby do nej vnútri  narážal. Ona zase vzdychá. Záber na sovu.

19:07:05 Zrazu vidí Leslieho, ako sa bozkáva s Gail. Má oblečené červené šaty. Záber na sovu. Zrazu sa Leslie zmení na Karla. Prežehnáva sa. Popritom hovorí, že Karl ju podviedol, a jej zase klamal. Karl objíma zozadu Gail. Záber na sovu. Uvidí Leslieho za sklenými dverami v dome. Volá naňho, aby otvoril dvere.

19:09:05 Zase v obraze Karl, ako sa dotýka a bozkáva Gail, ktorá je oblečená iba v čiernej podprsenke  a v čiernych podväzkoch. Karl sa dotýka jej pŕs. Zrazu záber, ako sa Leslie na nich pozerá, má ruku vo svojich nohaviciach a pohybuje ňou hore-dole. Masturbuje.

Gail zakloní hlavu a povie: „Šľapka! Štetka!“

Leslie urobí snímok smerom na kameru.

Predmetné scény je potrebné zaradiť podľa § 1 ods. 5 JSO pod jednotlivé kritériá  nevhodnosti pre maloletých.

S prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO je Rada povinná posudzovať obsah programu v súvislosti s prítomnosťou hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v posudzovanom programe aj z hľadiska ich kontextuálneho výskytu, spôsobu a formy spracovania alebo zobrazenia jednotlivých hodnotiacich kritérií vzhľadom na charakter a druh programu, umeleckého a morálneho posolstva programu a tiež z hľadiska intenzity a frekvencie výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti alebo neprístupnosti v diele. Na základe uvedeného posúdenia tak Rada dospeje k záveru o vekovej vhodnosti, resp. nevhodnosti programu pre určitú skupinu maloletých.

 1. Kontextuálny výskyt:

Dominantným motívom predmetného programu je vzťah Leslieho a Eleonóry. Eleonóra je mladá žena, ktorá zdedila po svojom milencovi dom na horách. Leslie je správcom tohto domu. Dej obsahuje mnoho milostných a sexuálnych scén, ktoré sú uvedené vyššie.

 1. Čo sa týka prvej scény, táto zobrazuje Eleonóru, ako našla fotky jej bývalého milenca Karla a rôznych žien, či už samotných, pózujúcich, alebo s ním. Na fotkách sú ženy zobrazené v spodnej bielizni, zadok ženy v tango nohavičkách, ruka sa dotýka zadku, usmiata žena len v spodných nohavičkách, má obnažené prsia, žena ležiaca v posteli, žena s obnaženými prsiami s pohárom vína, úplne nahá stojaca žena s jednou nohou zdvihnutou na posteli, je jej vidno prirodzenie, žena zapaľujúca Karlovi cigaretu v posteli. Na všetkých fotkách sa ženy usmievajú, vyzerajú šťastne a je z nich možno vyvodiť domnienku, že boli milenkami zosnulého Eleonórinho milenca Karla. Zobrazenie žien v takýchto pózach a naviac nahých, či polonahých nepovažujeme za zobrazenie bežné v rodinnom prostredí a ani na verejnosti. Z tohto dôvodu túto scénu považujeme za scénu spadajúcu pod ustanovenie § 1 ods. 3 písm. h) JSO zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí. Toto kritérium je kritériom nevhodnosti pre maloletých do 12 rokov v súlade s označením programu.
 1. Čo sa týka druhej scény, kde sa Leslie a Eleonóra bozkávajú, ide o krátku scénu, ktorá sa končí tým, ako Eleonóra chytí Leslieho za prirodzenie. Obaja sú po celý čas oblečený. Táto scéna spadá pod kritérium podľa ustanovenia § 1 ods. 3 písm. i) JSO zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie, teda nevhodná pre maloletých do 12 rokov taktiež v súlade s označením programu.
 1. Tretia scéna sa začína zobrazením úplne nahého tela Eleonóry. Leslie ju hladí po bruchu, sám je nahý no vidno len hornú polovicu jeho tela. V tejto scéne je naznačené, ako jej rukou vojde medzi nohy, je v nej vyobrazený použitý tampón počas Eleonórinej menštruácie, zobrazený orálny styk počas jej menštruácie a samotný pohlavný styk. Pohlavné orgány pri tom nie je vidno. Táto scéna bez pochybností spadá pod kritérium § 1 ods. 2 písm. c) JSO sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie a je nevhodná pre maloletých do 15 rokov. Nie je žiadna pochybnosť o zaradení tejto scény pod iné kritérium nevhodnosti.
 1. Štvrtá scéna, kde sa Gail obnažuje pred Lesliem, v ktorej je zobrazené jej nahé poprsie, obsahuje aj vyjadrenie : „Ja neviem, čo máš za problém! Ale ver mi, že keď mi budeš nabudúce volať, aby som ti ho vyfajčila, už sem nepribehnem!“ Toto vyjadrenie je obscénne už len zo samotnej podoby výrazu. Gail sa v tejto scéne polonahá ponúka Lesliemu, on ju posiela domov. Rozdiel medzi obscénnym vyjadrením nevhodným pre maloletých do 18 rokov veku podľa ustanovenia § 1 ods. 1 písm. b) a obscénnym vyjadrením, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 podľa § 1 ods. 2 písm. g) je práve už zo samotnej podstaty tohto výrazu, kde pod slovným spojením „aby som ti ho vyfajčila“ je myslený orálny styk. Takéto vyjadrenia v tomto kontexte jednoznačne nie sú vhodné pre maloletých do 18 rokov veku.
 1. Piata scéna je scéna, kde je zobrazený sexuálny akt Leslieho a Eleonóry. Pohlavné orgány nevidno, je zobrazený len Eleonórin nahý zadok, zobrazenie náznaku, ako si Leslie vyberá penis z nohavíc a dochádza k sexuálnemu aktu. Táto scéna, rovnako ako tretia scéna, bez pochybností spadá pod kritérium § 1 ods. 2 písm. c) JSO sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie a je nevhodná pre maloletých do 15 rokov.
 1. Šiesta scéna je krátka, Leslie v nej má obnažené prsia, čo vzhľadom na skutočnosť, že je mužom, je možné považovať v rámci rodiny za bežné a taktiež na verejnosti sa nejedná o ojedinelý pohľad, napríklad na verejných kúpaliskách a podobne. Leslie a Eleonóra sa v tejto scéne bozkávajú v posteli. Eleonóra je oblečená. Táto scéna spadá pod § 1 ods. 3 písm. i) JSO zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie, v súlade s označením programu nevhodná pre maloletých do 12 rokov.
 1. Siedma scéna je scénou, kde Leslie a Eleonóra sedia na gauči, ona mu hladí prirodzenie tak, že mu vsunie ruku do nohavíc, on jej odhalí prsia. Rozprávajú sa o Eleonórinom intímnom živote, neskôr sa bozkávajú, hladia a vzdychajú. Na záver scény vsunie Leslie ruku medzi Eleonórine nohy. Nahé prsia sú v zábere od momentu ako Leslie rozopol Eleonóre svetrík. Pri kritériu podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) JSO už zo samotného prívlastku „sexuálna“ scéna je zrejmé, že sa jedná o scénu, ktorá so sexom ako takým súvisí, hoci samotný akt byť zobrazený nemusí. Vzhľadom na to, že táto scéna zobrazuje nahé ženské poprsie, hladenie Leslieho prirodzenia, čím dochádza k jeho sexuálnej stimulácii, bozky, vzdychy naznačujúce vzrušenie oboch partnerov, je tiež sexuálnou scénou, rovnako ako tretia a piata scéna bez pochybností spadá pod kritérium § 1 ods. 2 písm. c) JSO sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie a je nevhodná pre maloletých do 15 rokov.
 1. Ôsma scéna je scéna, kde sú Eleonóra a Leslie nahí vo vani. V zábere je vidieť len ich nahé telo do pol pása. V scéne vstáva z vane najskôr Leslie, neskôr aj Eleonóra, ale genitálie nevidno. Vo vani sa rozprávajú a umývajú. Leslie v nej umýva Eleonóre nohu. V tejto scéne nie je zobrazené sexuálne správanie a nepovažujeme ju ani za milostnú scénu, nakoľko v nej len boli zobrazení nahí a obsahom scény bol najmä ich rozhovor. Z hľadiska kritérií JSO je možné ju zaradiť pod ustanovenie § 1 ods. 3 písm. h) zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí, ako nevhodnú pre maloletých do 12 rokov a teda v súlade s označením programu.
 1. Deviata scéna je scénou, v ktorej Eleonóra príde do postele za Lesliem. Obaja sú oblečení, Leslie vraví Eleonóre, že sa do nej začína zamilovávať, ona mu vraví, že ho zaujíma iba, či mu zostane dom. Na to nadväzuje ich konverzácia o tom, že on je akože šofér a ona jeho štetka. Slovo štetka v scéne odznelo 2 krát. Jedná sa o hanlivé označenie ženy, v tomto prípade v súvislosti s hrou, v ktorej partneri majú hrať určitú rolu, čo má zvýšiť ich vzrušenie z nadchádzajúceho pohlavného styku. Sme toho názoru, že v danom kontexte sa jedná skôr o expresívny výraz než vyslovene vulgárny. Podľa účinného znenia JSO je expresívne vyjadrovanie hodnotiacim kritériom odôvodňujúcim označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov, príp. do 12 rokov, a to vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia, charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo daného programu. Používanie vyššie uvedeného výrazu nie je možné považovať za bežné v rámci všeobecne uznávanej spoločenskej morálky, a preto nemožno označiť za primerané a vhodné, ak je zaradené v programe, ktorý je podľa použitého piktogramu označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov. Scéna končí pohlavným stykom. Obaja sú pri tom oblečení, nie je vidno pohlavné orgány. Predmetná scéna v rámci JSO obsahuje 2 kritériá nevhodnosti, a to kritérium podľa ustanovenia §1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, na základe ktorého je scéna nevhodná pre maloletých do 15 rokov, a zároveň kritérium § 1 ods. 2 písm. c) JSO sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie, opätovne podmieňujúce označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov. Vzhľadom na celý kontext predmetnej scény, sexuálnej „hry“ na kamionistu a jeho „štetky“, príp. otrokyne, ktorá vyústi v pohlavný styk, ju považujeme za nevhodnú pre maloletých do 15 rokov.
 1. Desiata scéna je scénou, v ktorej má Eleonóra vidinu svojho bývalého milenca, ako sa bozkáva so ženou v červených šatách. Na túto scénu bezprostredne nadväzuje posledná scéna, kde vidí opäť svojho bývalého milenca, ako sa bozkáva s tou istou ženou, ale vo vyzývavej čiernej čipkovej spodnej bielizni. Pri tom ich pozoruje Leslie a masturbuje. Žena, s ktorou sa bozkáva Karl, je bývalá milenka Leslieho – Gail. V zábere je, ako zakloní hlavu a povie „šľapka, štetka“. Čo sa týka uvedených slov, je možné poukázať na význam slova „štetka“ (ktorého synonymom je v danom kontexte aj slovo „šľapka“) v predchádzajúcom odseku, pričom boli použité na označenie Eleonóry ako ženy, ktorá strieda partnerov, a mali zrejme vyjadriť žiarlivosť Gail voči Eleonóre. Opäť sa jedná o expresívne vyjadrenia. Aj táto scéna v rámci JSO obsahuje 2 kritériá nevhodnosti, a to kritérium podľa ustanovenia §1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie, na základe ktorého je scéna nevhodná pre maloletých do 15 rokov a kritérium § 1 ods. 3 písm. i) JSO zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie. Vzhľadom na celý jej kontext, zobrazenie milostnej scény, kde žena je vo vyzývavej spodnej bielizni, masturbovanie Leslieho pri pozorovaní milostnej scény a použitia expresívnych výrazov ju považujeme za nevhodnú pre maloletých do 15 rokov.
 1. V predmetnom programe, okrem iného, odzneli aj nasledovné expresívne výrazy:

sprostá, vypchať, pošťať, pako, vypadnite, krava, bastard, do frasa, poraziť, preskočiť (2x), úchylák, blázon, kašľať, sliepka, zasratý (3x), do riti, debilný, hlúpa hus, hlúpy (2x), hajzel

 1. Podľa § 1 ods. 2 písm. f) JSO je expresívne vyjadrovanie klasifikačné kritérium opodstatňujúce označenie programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, alebo podľa § 1 ods. 3 písm. k) JSO ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, ak vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov.
 1. Výraz sprostá bol v programe použitý na hanlivé označenie Eleonóry, keď takmer zrazila malé dievča na ceste. To ju nazvalo sprostou ženskou.
 1. Výrazy vypchať, pošťať apako boli použité v scéne, kde Eleonóra počuje rozhovor dvoch mužov:

Mužský hlas: „Daj sa vypchať!

Mužský hlas: „Pošťal si mi topánky, ty pako!“

 1. Výraz vypadnite bol použitý na vyhnanie Leslieho z domu po Karlovi.
 1. Výraz krava bol použitý na hanlivé označenie ženy, ktorá volala do súťaže v rádiu a nereagovala pohotovo na súťažnú otázku v kvíze.
 1. Výraz bastard bol použitý na hanlivé označenie zosnulého Karla, keď Eleonóra prišla na to, že do domu chodieval bez nej na „radovánky“ s inými ženami. Leslie jej povedal, že posledné mesiace nechodil, ona na to „Pretože mu bolo príliš zle, ten bastard!“
 1. Výraz do frasa a porazí boli použité, keď sa Gail obliala vínom ako prejav jej hnevu na svoju nešikovnosť.
 1. Výraz preskočilo Ti použil 1. krát Leslie, ako otázku na to, keď Eleonóra presúvala kvety v dome. 2. krát, keď Leslie s niekým telefonoval a Eleonóra počula, ako hovorí „Preskočilo ti, hovorím, že nie?“
 1. Výraz úchylák bol použitý v scéne, keď zazvonil v dome telefón, Eleonóra ho zdvihla a nikto sa neozval. Na volajúceho na druhej strane zvolala „Trhni si, ty úchylák!“
 1. Výraz blázonkašlem boli použité v rozhovore Leslieho s Eleonórou. Ona si myslí, že sa mu páči jej dom a preto je s ňou, on jej vraví, že je blázon a že na to, že dom je jej, kašle.
 1. Výraz sliepka použila Eleonóra, keď vyčítala Lesliemu, že sa s ňou baví ako s „tou“ sliepkou. Zrejme mala na mysli Gail.
 1. Výraz hlúpa hus použila Eleonóra, keď hovorila Lesliemu svoj príbeh s Karlom, po tom ako zistila, že ju klamal a podvádzal sa označila za hlúpu hus.
 1. Výraz zasratý , do riti, debilný, hlúpahajzel boli použité na záver programu v hádke Leslieho s Eleonórou. Výraz zasratý bol v rámci tejto scény použitý 3 krát. Prvý krát bol použitý Eleonórou v hádke s Lesliem na označenie záhadných telefonátov „Ten zasratý telefón!“, druhý krát reakcia Leslieho „Nehovor zasratý.“ a na to Eleonóra opätovne „Ten zasratý telefón tu zvoní tri dni,…“ Výraz do riti použil Leslie v hádke ako prejav svojho hnevu. Výraz debilný bol použitý na označenie domu, keď Eleonóra vyčítala Lesiemu, že nevie odísť z „toho debilného domu“. Výraz hlúpa použila Eleonóra, keď sa pýtala Leslieho, či si myslí, že je hlúpa, a výraz hajzel použil Leslie v hádke: „No tak, ak som teda taký hajzel, čo tu ešte robíš“
 1. Používanie vyššie uvedených výrazov nie je možné považovať za bežné v rámci všeobecne uznávanej spoločenskej morálky. Hoci sa však jednalo o expresívne výrazy, sme toho názoru, že spadajú vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo programu skôr pod kritérium nevhodnosti pre maloletých do 12 rokov. Jedná sa o výrazy nízkej intenzity, ktoré je vo väčšine prípadov ťažké považovať za hanlivé.
 1. Je možné skonštatovať, že program obsahoval scény, ktoré boli v súlade s označením programu ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov, ale obsahoval aj scény, ktoré spadali podľa JSO pod kritériá nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov, resp. nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, konkrétne:
 • 1 ods.1 písm. b) JSO obscénne vyjadrovanie,
 • 1 ods. 2 písm. c) JSO sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie,
 • 1 ods. 2 písm. f) JSO expresívne vyjadrovanie.
 1. Predmetný program je možné označiť za romantickú drámu. Vzťah Leslieho a Eleonóry je zobrazený ako racionálne a intímne spolužitie muža a ženy s častým zobrazením milostných a sexuálnych scén. Vyššie uvedené kritériá zapadali do deja a boli spracované účelne, avšak v prípade sexuálnych scén často veľmi explicitne.
 1. Čo sa týka umeleckého posolstva, predmetný program bol spracovaný stroho, väčšinou bez hudobného sprievodu, čím sa vymyká z rámca bežných diel tohto typu a má osobitý charakter. Film nemá výraznejší dej a je možné ho označiť za tzv. „artový film“, v ktorom je kladený dôraz na jeho osobité spracovanie a celkovú myšlienku. Film však nezaznamenal priaznivé kritické prijatie.[1]
 1. Z hľadiska morálneho posolstva nie je možné povedať, že predmetný program mal morálne posolstvo, nakoľko sa nekončí tak, že by z jeho obsahu vyplývalo, že by „zlo“ bolo potrestané, respektíve, že by bola napravená krivda, ktorú pociťovala Eleonóra. Naopak program sa končí scénou, v ktorej má Eleonóra na čelnom skle napísané bitch whore, čo v preklade znamená šľapka, štetka, a zrazí Leslieho. Je možné jednoznačne povedať, že program nemá ani šťastný koniec, ale práve naopak, končí sa smrťou Leslieho a nešťastím Eleonóry z jeho smrti. Sme toho názoru, že účelom predmetného programu ani nebolo mať nejaké morálne posolstvo, ale len zobraziť druh spolužitia medzi mužom a ženou, ktorý je poháňaný ich živočíšnosťou a sexuálnou túžbou.
 1. Scény s obsahom kritérií obscénne vyjadrenia, expresívne vyjadrenia asexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie vo svojom kontexte pojednávali o intímnom partnerstve hlavných hrdinov programu, pričom jednoznačne nezodpovedali nevhodnosti pre maloletých do 12 rokov, ako bol program označený. Expresívne výrazy štetka šľapka boli použité na hanlivé označenie ženy, konkrétne Eleonóry, pričom svojou intenzitou sa jedná jednoznačne o výrazy, ktoré nie sú vhodné pre maloletých do 15 rokov. Scéna s obsahom obscénnych vyjadrení vo svojom kontexte hovorila o orálnom sexe. Hoci sa jedná o hodnotiace kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre maloletých do 18 rokov, jej intenzita v rámci celého programu nebola taká vysoká, aby odôvodňovala označenie celého programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých do 18 rokov. Sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie v danom diele bez pochyby nie sú vhodné pre maloletých do 15 rokov, a to najmä vzhľadom na ich kontext, v jednej zo scén je tiež zobrazený orálny sex počas menštruácie a následný pohlavný styk, na záver tejto scény je zobrazený uterák s krvavým fľakom, čo jej pridáva na intenzite nevhodnosti pre maloletých do 15 rokov. Podrobnejšie sú jednotlivé scény aj z hľadiska ich intenzity rozobraté vyššie. Intenzita jednotlivých kritérií (z pohľadu ich vekovej vhodnosti pre maloletých), bola natoľko vysoká, aby odôvodňovala označenie programu ako nevhodného pre maloletých do 15 rokov.
 1. S ohľadom na citované nevhodné scény, ktoré sa tiahnu celým programom, tvoria veľkú časť časovej plochy programu: expresívne vyjadrenia (6 x), obscénne vyjadrenia (1 x), sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie (4 x). V prípade hodnotiaceho kritéria sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie však strohé matematické údaje nie sú dostatočné na vyvodenie záveru o celkovej frekvencii výskytu posudzovaného kritéria. Je preto potrebné tiež zvážiť skutočnosť, či sa jednalo o dlhšie pasáže alebo krátke sekvencie, a to s ohľadom na celkové vyznenie pre maloletých divákov. Vprípade sporných scén sa jedná o sekvencie sexuálnych scén, ktorých zobrazenie je veľmi explicitné pre maloletého diváka. Nie je možné posudzovať jednotlivé hodnotiace kritériá izolovane, ale je potrebné ich posudzovať spolu s ostatnými hodnotiacimi kritériami, ktoré sa v programe vyskytnú. Záverom posúdenia frekvencie posudzovaného kritéria je nutné klasifikovať ju ako pomerne vysokú. Vzhľadom k celkovej dĺžke programu (cca 1 hod 48 min 48 s) je frekvencia výskytu hodnotiacich kritérií nevhodnosti pre maloletých do 15 a 18 rokov v danom programe pomerne vysoká. Posúdenie frekvencie predmetných kritérií na jednej strane a celkové trvanie programu na strane druhej, počet sporných scén vrátane časovej plochy, ktorú zaberali s ohľadom na ich explicitnosť a celkové vyznenie pre divákov odôvodňuje nevhodnosť programu pre maloletých do 15 rokov.
 1. Na základe vyššie uvedeného považujeme označenie predmetného programu ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov bolo nesprávne, a to vzhľadom na výskyt jednotlivých hodnotiacich kritérií v ňom. Z toho dôvodu sme toho názoru, že primeraným označením predmetného programu by bolo ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov.

*            *            *

U právnických osôb sa zodpovednosť za správne delikty zakladá zásadne bez ohľadu na zavinenie (objektívna zodpovednosť pre správny delikt). Táto zásada platí aj v prípade zákona č. 308/2000 Z. z. ako aj zákona č. 71/1967 Zb., ktoré nevyžadujú pri preukázaní, či došlo k správnemu deliktu dokazovať zavinenie, alebo dokonca úmyselné konanie. Podstatné je iba to, či k porušeniu zákona objektívne došlo, alebo nie. Tomu, že sa v tomto prípade nielenže nedokazuje zavinenie, ale ani sa nerozlišuje medzi zavinením úmyselným alebo nedbanlivostným, svedčí aj skutočnosť, že ani jeden z cit. zákonov neobsahuje tzv. liberačné dôvody, ktoré by umožnili zbaviť sa zodpovednosti za správny delikt. Okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu zákona, môžu byť zohľadnené pri ukladaní druhu sankcie, ale nie sú dôvodom na zastavenie správneho konania.

Podľa  ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Sankciu podľa odseku 1 písm. d) rada uloží, ak vysielateľ, prevádzkovateľ retransmisie, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 3 a 4 aj napriek písomnému upozorneniu rady opakovane porušila povinnosť. Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 19. Rada môže uložiť pokutu aj bez predchádzajúceho upozornenia, ak bola porušená povinnosť uložená v § 16 ods. 2 písm. a) a c), ods. 3 písm. k), § 20 ods. 1 a 3, § 30, ako aj v prípade vysielania bez oprávnenia [§ 2 ods. 1 písm. b)] alebo prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia [§ 2 ods.1 písm. e)].“ 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Pokutu rada určí podľa závažnosti veci, spôsobu, trvania a následkov porušenia povinnosti, miery zavinenia a s prihliadnutím na rozsah a dosah vysielania, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a retransmisie, získané bezdôvodné obohatenie a sankciu, ktorú už prípadne uložil samoregulačný orgán pre oblasť upravenú týmto zákonom v rámci vlastného samoregulačného systému.“

Účastník konania sa dopustil porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do dňa 31. 12. 2013) už v minulosti. Prvými sankciami boli:

Rozhodnutie č. RL/398/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie na porušenie zákona (Tajomstvo minulého leta). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.9. 2002.

–  Rozhodnutie č. RL/412/2002, ktorým bola účastníkovi konania uložená sankcia – upozornenie na          porušenie zákona (Listy od vraha). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 11. 2002.

Poslednými rozhodnutiami vo veci porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. boli účastníkovi konania uložené nasledovné sankcie:

PRÁVOPLATNÉ

 

Rozhodnutím č. RP/05/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3.400,- eur (Trhni si!). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 11. 2010.

Rozhodnutím č. RP/26/2010, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000,- eur (Veľmi nebezpečné známosti). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 6. 2011.

Rozhodnutím č. RP/29/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 5.000,- eur (Panenstvo na obtiaž). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 3. 2011.

Rozhodnutím č. RP/56/2010 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 7.000,- eur (Návod na vraždu). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 5. 2011.

Rozhodnutím č. RP/89/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 5.000,- eur (Šéfka). Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 19. 10. 2011.

Rozhodnutím č. RP/25/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 700,- eur za odvysielanie upútavok bez ich označenia grafickým symbolom JSO, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 7. 2012.

Rozhodnutím č. RP/26/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 5.000,- eur za odvysielanie programu NOVINY PLUS-MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 7. 2012.

Rozhodnutím č. RP/109/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 2.000,- eur za odvysielanie programu Dumbo bez označenia grafickým symbolom JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2012.

Rozhodnutiami RP/57/2011, RP/58/2011, RP/59/2011, RP/61/2011, RP/62/2011 a RP/93/2011 boli účastníkovi konania uložené sankcie – pokuty vo výške 700,- eur za porušenie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním upútavok uvedených vo výrokoch týchto rozhodnutí bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania po celý čas ich vysielania, resp. bez toho, aby ich označil grafickým symbolom podľa Jednotného systému označovania, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. 6. 2012.

Rozhodnutím č. RP/17/2011, bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10.000,- eur za odvysielanie programu Trhni si! s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 6. 2012.

Rozhodnutím č. RP/84/2011 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 3.300,- eur za odvysielanie programu Chilli, sex a samba s označením ako program nevhodný pre maloletých do 12 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 5. 2012.

Rozhodnutím č. RP/03/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 3.400,- eur za odvysielanie programu Trhni si! s označením ako program nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. 3. 2012.

Rozhodnutím RP/08/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10.000,- eur za odvysielanie programu Návod na vraždu s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Touto sankciou Rada účastníka konania sankcionovala nielen za porušenie § 20 ods. 4, ale aj za porušenie § 35 ods. 3. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 6. 2013.

Rozhodnutím č. RP/026/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia –  pokuta vo výške 1.000,- eur za odvysielanie programovej ponuky bez jej označenia podľa JSO a za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 9. 2012.

Rozhodnutím č. RP/031/2012 bola účastníkovi konania uložená úhrnná pokuta vo výške 4.000,- eur za porušenie § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 8. 2012.

Rozhodnutím RP/065/2012 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2013.

Rozhodnutím RP/023/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  eur za odvysielanie programu Farmár hľadá ženu s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov.

Rozhodnutím RP/031/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 000  eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5, § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO.

Rozhodnutím RP/060/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3. 000  eur za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií bez uvedenia príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania k programom nevhodným a neprístupným maloletým, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 JSO.

Rozhodnutím RP/008/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8. 000  eur za to, že I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 15. 7. 2013 o cca 20:31 hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ programy Slnko, seno, slanina, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12, hoci tieto obsahovali hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, podmieňujúce klasifikáciu a označenie programov ako nevhodných a neprístupných pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, II.porušil povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a III. porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 3. 2014.

 

NEPRÁVOPLATNÉ V ČASE SPÁCHANIA SPRÁVNEHO DELIKTU

Rozhodnutím RP/029/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3. 500  eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 a a § 5 ods. 1 JSO a za porušenie § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním program Princ z Perzie: Piesky času.

Rozhodnutím RP/041/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700  eur za nesprávne uplatnenie § 6 ods. 5 JSO.

Rozhodnutím RP/045/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 000  eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO.

Rozhodnutím RP/049/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 000  eur za odvysielanie upútavky na program klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 JSO.

Rozhodnutím RP/052/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 000  eur za odvysielanie upútaviek na programy, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy a za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k univerzálnym programom – Fantastické torty a programom nevhodným pre maloletých do 12 rokov – Kde bolo, tam bolo neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému označovania, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 5 a § 5 ods. 1 JSO.

Rozhodnutím RP/053/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 1. 500  eur za odvysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady s nesprávnym grafickým symbolom JSO.

Rozhodnutím RP/063/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 6. 000  eur za odvysielanie programu Hotel Paradise s označením ako program nevhodný pre maloletých do 15 rokov.

Rozhodnutím RP/069/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5. 000 eur  za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov pred 20:00 hod, za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií bez uvedenia príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania k programom nevhodným a neprístupným maloletým a za odvysielanie upútaviek na programy, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy , čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a 2,  § 5 ods. 1 a § 6 ods. 5  JSO.

Rozhodnutím RP/086/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 15. 000 eur za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov pred 20:00 hod, za odvysielanie upútaviek na programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod, za odvysielanie informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií bez uvedenia príslušného grafického symbolu Jednotného systému označovania k programom nevhodným a neprístupným maloletým a za odvysielanie upútaviek na program, ktorý neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 1 a 2,  § 5 ods. 1 a § 6 ods. 5  JSO.

Rozhodnutím RP/093/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 700 eur za odvysielanie v rámci programu Noviny príspevok informujúci o obsahu programu Šport, ktorý obsahoval aj obrazové informácie zachytávajúce surovú čelnú zrážku dvoch koní na dostihoch v Nemecku, teda napĺňajúce kritérium „reálne násilie s jeho následkami“, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 6 Jednotného systému označovania.

Rozhodnutím RP/094/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 500 eur za odvysielanie programu Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium „obscénne a vulgárne vyjadrovanie“, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Rozhodnutím RP/095/2013 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 10. 000 eur za I. v premiére a v repríze odvysielal program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval hodnotiace kritérium „zobrazenie šikanovania“, podmieňujúce klasifikáciu a označenie programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, za II. odvysielal reklamné šoty v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 3 sekundy, teda o 3 sekundy dlhšom ako povolených 12 minút.

Rozhodnutím RP/017/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 500 eur za to, že dňa 4. 8. 2013 v čase o cca 17:01 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“ a „expresívne vyjadrovanie“, t.j. klasifikačné kritéria opodstatňujúce označenie programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.

Rozhodnutím RP/051/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000 eur za to, že dňa 19. 2. 2014 v čase cca o 12:33 hod odvysielal na televíznej programovej službe WAU program Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

Rozhodnutím RP/053/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5. 000 eur za to, že dňa 2. 1. 2014 v čase o cca 15:07 hod odvysielal na doplnkovej obsahovej službe (teletexte) programovej služby JOJ na strane 801D komunikát (inzerát) v znení: „Moja pička sa celá chveje od vzrušenia a čaká, kedy ho už poriadne zapichneš a zaplníš ju horúcim semenom. Ak si nadržaný nečakaj, zavolaj!“, ktorý nebol označený žiadnym symbolom Jednotného systému označovania, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium obscénne a vulgárne vyjadrovanie, podmieňujúce klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,

Rozhodnutím RP/054/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 500 eur za to, že dňa 2. 12. 2013 v čase cca od 9:10 hod odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium expresívne vyjadrovanie a vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia ako aj vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo daného programu podmieňujú klasifikáciu a označenie daného programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,

Rozhodnutím RP/056/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5. 000 eur za to, že dňa dňa 19. 3. 2014 o cca 19:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ v programe Šport príspevok s názvom Najrýchlejšie K. O. na svete!, zobrazujúci náhly likvidačný kop do hlavy v rámci kick-boxového zápasu,  pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,

Rozhodnutím RP/059/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 3. 000 eur za to, že dňa 28. 3. 2014 v čase o cca 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe JOJ PLUS program Tombstone – Mesto zločinu, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov“, „vulgárne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, t.j. klasifikačné kritéria ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania opodstatňujú klasifikáciu programu ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.

Rozhodnutím RP/060/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 2. 000 eur za to, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 12. 6. 2014 o cca 20:07 hod upútavku na program C.S.I.: Kriminálka New York, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 12. 6. 2014 o cca 21:45 hod., čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania,

Rozhodnutím RP/069/2014 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 663 eur za to, že dňa 11. 5. 2014 v čase od cca 14:52 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS program Srdečný pozdrav ze zeměkoule, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárne vyjadrovanie, vulgárne gestá, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, „zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie“, „expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na jeho kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu jeho spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

Rozhodnutím RP/7/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 8.000 eur za to, že dňa 16. 10. 2014 v čase o cca 12:54 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „expresívne vyjadrovanie, vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie, scény spojené so sexuálnymi deviáciami“, a ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,

Rozhodnutím RP/13/2015 bola účastníkovi konania uložená súhrnná sankcia – pokuta vo výške 6.000 eur za to, že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 19. 9. 2014

o cca 20:54:23 hod., 21:30:56 hod., 21:52:55 hod., 22:44:16 hod., 22:50:40 hod., 23:33:18 hod. a 23:54:23 hod. upútavky na program Útek zo Sibíri, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 20. 9. 2014 o cca 20:31 hod. na programovej službe JOJ,

o cca 21:30:26 hod. a 22:57:51 hod. upútavku na program Výkupné, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program vysielaný dňa 21. 9. 2014 o cca 22:42 hod. na programovej službe JOJ,

čím nesprávne uplatnil § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania;

Rozhodnutím RP/21/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 5.000 eur za to, že I. porušil § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 23. 11. 2014 v čase o cca 12:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Ťažko zamilovaný, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí“,expresívne vyjadrovanie“, „vulgárne vyjadrovanie, obscénne vyjadrovanie alebo obscénne gestá, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov“, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 Jednotného systému označovania podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania a za to, že II. porušil § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Ťažko zamilovaný odvysielaný na televíznej programovej službe JOJ dňa 23. 11. 2014 o cca 12:02:41 hod v trvaní cca 148 minút a 15 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát,

Rozhodnutím RP/30/2015 bola účastníkovi konania uložená sankcia – pokuta vo výške 4.000 eur za to, že dňa 20. 11. 2014 v čase o cca 14:02 hod v rámci programovej služby JOJ odvysielal program Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovaniepodmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania

Nakoľko ide v tomto prípade o opakované porušenie povinností ustanovených v  § 20 ods. 3, navrhujeme Rade uložiť za toto porušenie sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu určenú podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z

[1] http://www.csfd.cz/film/202064-cerna-vdova/, http://www.imdb.com/title/tt0439878/

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu