zdroj: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v utorok 28. augusta rozhodla o viacerých sankciách a upozorneniach.

Sankciu upozornenie na porušenie zákona ale i pokutu 35 tisíc eur udelila vysielateľovi MAC TV, s. r. o. za programovú službu JOJ, JOJ PLUS, ale i WAU. Zároveň začala i ďalšie správne konanie voči televízii JOJ a JOJ PLUS. Pokutu dostala i TV Markíza, vo výške 10 tisíc eur.

Rada pre vysielanie a retransmisiu:

– uložila sankciu – pokutu 35 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS, WAU) za porušenie § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním desiatich sponzorských odkazov v dňoch 22., 25. a 31. 12. 2017, za porušenie § 34 ods. 3 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe) v súvislosti s vysielaním komunikátu informujúcom o možnosti vyhrať 40 000 € dňa 31. 12. 2017, za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Cesta bojovníka dňa 31. 12. 2017, ktorý prerušil zaradením reklamy štyrikrát, a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 22. 12. 2017 v čase 20:00 – 20:59 a 21:00 – 21:59 hod (programová služba JOJ), v čase 20:00 – 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod (programová služba JOJ PLUS) a v čase 19:00 – 19:59, 20:00 – 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod (programová služby WAU);

– uložila sankciu – pokutu 10 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 28. 2. 2018 o cca 8:47 hod. tým, že odvysielal program Zámena manželiek označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek obsahu expresívneho vyjadrovania, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov;

– uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 25. 1. 2018 o cca 6:00 hod. odvysielal vysielací blok Ranný blok s Tomaggiom a o cca 10:03 hod. vysielací blok Rock Music Nonsop, v ktorých v rámci témy týkajúcej sa bizarných predmetov, ktoré lekári vytiahli z pohlavných orgánov, došlo k naplneniu kritéria JSO „sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte“, ktoré ich klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto programov v súlade s JSO;

– uložila sankciu – pokutu 100 eur vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (programová služba RADIO WOW) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac január 2018;

– uložil sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s tým, že dňa 6. 3. 2018 odvysielal v programe Šport príspevok Disciplinárka SZĽH rieši ich štart bez priamej alebo sprostredkovanej reakcie dotknutej strany na prezentovanú kritiku;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAXMEDIA, s.r.o. (programová služba radio.MAX) za porušenie § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac marec 2018;

– uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie EM – KOM, s.r.o. za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 28. 3. 2018 poskytoval retransmisiu programových služieb HBO HD, TV LocAll, Nova International, JOJ Cinema HD, Disney Channel, SENZI, Film+, Fishing & Hunting bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;

– začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy) v súvislosti s vysielaním príspevku Na koho sa usmeje šťastie v programe Noviny dňa 30. 5. 2018;

– začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 8. 6. 2018 o cca 20:33 hod. na programovej službe JOJ PLUS a dňa 10. 6. 2018 o cca 12:59 hod. na programovej službe JOJ odvysielal program Návštevníci 3: Revolúcia, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam, a vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že uvedený program odvysielaný na programovej službe JOJ prerušil zaradením reklamy päťkrát;

– začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia zákona (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním programu Ahoj Slovensko dňa 1. 6. 2018;

– uznala za neopodstatnené 20 sťažností resp. ich častí.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu