Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu

foto: RVR

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu 21. novembra rozhodla o viacerých sankciách a upozorneniach voči RTVS a rádiu WOW. Zároveň Rada začala správne konanie voči televízii JOJ.Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TELEVÍZIA MICHALOVCE spoločnosti LOGOS MEDIA, s.r.o.;

• uložila sankciu – pokutu 200 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s vysielaním programu Ahoj Slovensko dňa 1. 6. 2018;

• uložila sankciu – pokutu 199 eur vysielateľovi Rádio WOW s.r.o. (rozhlasová programová služba RÁDIO WOW) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo v dňoch 16. 4., 20. 4. a 21. 4. 2018;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému mohlo dôjsť tým, že dňa 29. 9. 2018 o cca 20:14 hod. odvysielal program Mafstory označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) ZVR (propagovanie násilia, podnecovanie nenávisti, znevažovanie alebo hanobenie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine) v súvislosti s vysielaním programu Ministri  dňa 11. 9. 2018;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 ZVR (zákaz vysielania politickej reklamy), ku ktorému mohlo dôjsť vysielaním televízneho programu Noviny (príspevok Oprava ciest prioritou) dňa 22. 10. 2018;

• začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Bez obalu dňa 23. 9. 2018;

• uznala za neopodstatnené 4 sťažnosti resp. ich časti.

Všetky uznesenia prijaté dňa 21. 11. 2018 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

(ts)