Rada pre Reklamu_banner_na_titulku

Tlačová správa zo 4. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku  2013

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2013 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala sťažnosti na 20 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúce nálezy:

Televízny spot: „Magio internet za 5,99€ mesačne“ zadávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na televízny spot spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ktorý informuje o akciovej ponuke internetu a televízie Magio za 5,99 € mesačne na 2 roky. Sťažovateľ uvádza, že až po príchode do predajne danej spoločnosti mu bolo vysvetlené, že akcia platí len prvých 6 mesiacov a po uplynutí tejto doby sa cena zmení na 19,99 €; preto považuje televíznu reklamu za zavádzajúcu

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Televízny spot: „Magio internet za 5,99€ mesačne“ zadávateľa: Slovak Telekom, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je zavádzajúca. Predmetom reklamy je komunikácia akciovej ceny vybraných programov Magio internet, pričom zadávateľ na túto skutočnosť viditeľne upozorňuje aj priamo v reklame, v rámci ktorej je uvedený text v znení: „Cena 5,99 € mesačne platí pre Magio internet Turbo 1/ Optik 1 pri viazanosti na 24 mesiacov“. Podmienky propagovanej ponuky, vrátane jej obmedzení sú komunikované dostatočne a zrozumiteľne. AK RPR si nemyslí, že spotrebiteľ z reklamy môže nadobudnúť mylný dojem, že akciová cena sa vzťahuje na všetky programy Magio internetu.

Reklamný leták: „Odchod zahraničných predajcov elektroniky zo Slovenska pokračuje“ zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o.

Sťažnosť spoločnosti DATART INTERNATIONAL, a.s. je namierená voči vizuálu reklamného letáku zadávateľa OKAY Slovakia, spol. s r.o., v rámci ktorého bol okrem iného uvedený aj text, ktorý poukazoval na odchod zahraničných predajcov elektroniky zo Slovenska. Sťažovateľ považuje toto tvrdenie za klamlivé a schopné uviesť spotrebiteľa do omylu, keďže vytvára mylnú hypotézu o nepriaznivých hospodárskych výsledkoch spoločnosti Datart a ukončení činnosti spoločnosti na Slovensku. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama poškodzuje a diskredituje  spoločnosť Datart a nerešpektuje zásady čestného konkurenčného súťaženia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť  je opodstatnená. Reklamný leták: „Odchod zahraničných predajcov elektroniky zo Slovenska pokračuje“ zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 4 a čl. 14 ods. 2 Kódexu.

V danom prípade bol súčasťou reklamného letáku spoločnosti aj text spracovaný do podoby novinového výstrižku, ktorý priamo informoval o odchode konkurenčných spoločností zo slovenského trhu, vrátane odkazu na údajne zlé hospodárske výsledky. AK RPR považuje takúto formu komunikácie za v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je toho názoru, že reklama môže byť spôsobilá privodiť ujmu ostatným súťažiteľom. Aj napriek tomu, že zadávateľ opiera svoje tvrdenia o informácie, uverejnené v článkoch v slovenských aj českých médiách, má AK RPR za to, že v rámci reklamy boli informácie, aj keby boli pravdivé, podané tak, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých boli použité mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a vyvolať v ňom neopodstatnené obavy z nákupu produktov u konkurenčných spoločností. S ohľadom na vyššie uvedené považuje AK RPR námietky sťažovateľa za opodstatnené a reklamu za porušujúcu Kódex. Zadávateľ reklamu stiahol z vlastnej iniciatívy.

TV spot: „Kečup OTMA – Je to gurmán II., zadávateľa: HAMÉ SLOVAKIA spol. s r.o.

Rada obdržala sťažnosti piatich fyzických osôb na TV spot propagujúci kečup OTMA zadávateľa Hamé Slovakia spol. s r.o. Fyzické osoby reklame zhodne vytýkajú využitie sexuálnych dvojzmyslov, nepriamu prezentáciu promiskuity a nevery ako spoločensky akceptovateľného správania a nejasné informovanie o kvalitách produktu. Sťažovatelia považujú reklamu za v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a domnievajú sa, že môže mať negatívny vplyv na morálny vývin maloletého diváka.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Kečup OTMA – Je to gurmán II., zadávateľa: HAMÉ SLOVAKIA spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade je AK RPR toho názoru, že v reklame bola čiastočne využitá komunikácia, ktorú je možné interpretovať viacvýznamovo, Vystúpenie hlavnej protagonistky však je v súlade s reklamným príbehom, v rámci ktorého bola využitá určitá miera humoru a prípustného reklamného nadsadenia, pointa ktorého je odhalená v závere spotu. Text nie je možné vnímať doslovne, ale je potrebné ho interpretovať v kontexte celého komunikačného posolstva a aj pokračujúcej kampane. V reklame nebolo zobrazené správanie, ktoré by bolo možné považovať za v rozpore so všeobecnými normami mravnosti alebo slušnosti a preto AK RPR  reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Tlačová správa: „Rytmus otvára finančnú akadémiu“ zadávateľa: Tatra banka, a.s.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na obsah tlačovej správy, ktorá informuje o novej kampani zadávateľa Tatra banka, a.s. Sťažovateľ je toho názoru, že informácie uvedené v reklame sú zavádzajúce, keďže z nich nie je dostatočne zrejmé, že podmienkou zapojenia sa do súťaže o výhru 30 eur je aktivovaný účet na Facebooku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Tlačová správa umiestnená na internete: „Rytmus otvára finančnú akadémiu“ zadávateľa: Tatra banka, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Pri posudzovaní rozsahu spotrebiteľovi sprostredkovaných informácií sa zohľadňuje aj komunikačné médium. AK RPR vychádzala v danom prípade zo skutočnosti, že tlačová správa nie je v prípade danej kampane primárnym komunikačným médiom. Jej komunikačným posolstvom je predovšetkým sprostredkovanie základných informácií o prebiehajúcej súťaži, možností ako sa do nej zapojiť a stručný popis jej mechanizmu, čo sú bežné informácie, ktoré tlačové správy obsahujú. Správa zároveň viditeľne odkazuje na samostatnú webovú stránku www.tatraacademy.sk, na ktorej sa spotrebiteľ môže oboznámiť s podrobnými pravidlami súťaže. AK RPR sa  preto  s názorom sťažovateľa, že tlačová správa je zavádzajúca, nestotožnila.

Leták na hrdle fľaše, Facebook fan page: „Familia Premium Vodka – Miláčik budeme Família“ zadávateľa: Gas Familia, s. r. o.

Sťažnosť fyzickej osoby je namierená voči reklamnej kampani zadávateľa Gas Familia, s.r.o., ktorá propaguje spotrebiteľskú súťaž „Miláčik budeme Família“. Sťažovateľ je toho názoru, že  je zameraná na tehotné ženy a navodzuje dojem, že v nej vyobrazená žena spolu so svojím partnerom budú konzumovať propagovaný alkoholický nápoj.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Leták na hrdle fľaše, Facebook fan page: „Familia Premium Vodka – Miláčik budeme Família“ zadávateľa: Gas Familia, s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je zameraná na tehotné ženy a podporuje konzumáciu alkoholu tehotnou ženou. Z vizuálu reklamy nie je jednoznačne zrejmé, že žena v reklame by mohla byť  tehotná – zobrazenie postavy ženy je abstraktné, protagonistka je zobrazená len zozadu, od pása nadol. Headline reklamy „Miláčik budeme Família“ taktiež nie je možné interpretovať ako výzvu ku konzumácii alkoholu rizikovými skupinami, resp. tehotnou ženou. Headline je v kontexte komunikačného posolstva, cieľom ktorého bolo poukázať na skutočnosť, že produkty značky Gas Familia je možné  konzumovať napríklad pri rôznych rodinných udalostiach a oslavách. Reklama neobsahuje  obrazový alebo textový výrazový prostriedok, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami Kódexu vo vzťahu ku konzumácii alkoholu rizikovými skupinami a AK RPR preto vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Internetový banner: „Walking dead“, zadávateľa: Mac TV, s.r.o.

Rada obdržala sťažnosti fyzickej osoby na vizuál internetového banneru, umiestneného počas dňa na webovej stránke TV JOJ. Vizuál má podobu dvoch krvavých rúk a propaguje televízny seriál „Walking dead“. Sťažovateľ považuje vizuál reklamy za nevhodný a poukazuje na skutočnosť, že k obsahu stránky, na ktorej je banner umiestnený, sa môžu bežne dostať aj deti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Internetový banner: „Walking dead“ zadávateľa: Mac TV, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR vychádzala pri posudzovaní najmä zo skutočnosti, že vizuál internetového banneru propaguje post-apokalyptický hororový seriál, určený pre dospelého diváka. S ohľadom na charakter komunikovaného diela je možné akceptovať čiastočne expresívnejšiu formu výrazových prostriedkov použitých v reklame, ktorá s motívom propagovaného seriálu súvisí. Vo vzťahu k umiesteniu reklamy a jej možným vplyvom na maloletých má AK RPR za to, že zvolené komunikačné médium, resp. umiestnenie internetového banneru na domovských stránkach TV JOJ, ktoré nie sú primárne určené maloletému divákovi, je možné považovať za neporušujúce Kódex.

TV spot: „Daj si Jupík a ukáž všetkým, čo dokážeš“  zadávateľa: Kofola ČeskoSlovensko, a.s.

Rada obdržala sťažnosti od dvoch fyzických osôb na TV spot zadávateľa Kofola ČeskoSlovensko, a.s., ktorý propaguje nealkoholický nápoj Jupík. Fyzické osoby reklame zhodne vytýkajú, že reklama zavádza deti a vyvoláva v nich dojem, že po vypití propagovaného nápoja dokážu urobiť všetko lepšie, prípadne, že dokážu urobiť čokoľvek

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené. TV spot: „Daj si Jupík a ukáž všetkým, čo dokážeš“  zadávateľa: Kofola ČeskoSlovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Cieľom reklamnej kampane je propagácia nového nealkoholického nápoja pre deti Jupík a podpora zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže zameranej na deti a ich rodičov. Základnou myšlienkou súťaže je prezentovanie zručností detí, ktoré spolu s rodičmi môžu svoju šikovnosť a schopnosti predviesť aj verejne prostredníctvom fotiek a videí umiestnených na internetových stránkach propagovaného produktu. AK RPR je v danom prípade toho názoru, že predmetná reklama zrozumiteľne a čitateľne komunikuje princíp spotrebiteľskej súťaže a nemyslí si, že z uvedenej reklamy by recipient mohol nadobudnúť dojem, že výkony a šikovnosť detí sú závislé od propagovaného nápoja. Reklama neapeluje na zvyšovanie výkonov detí, ale podporuje ich k prezentácií toho, čo reálne vedia, prípadne v čom skutočne vynikajú. AK RPR sa preto nestotožnila s názorom sťažovateľov a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Billboard „Maliny Slim Komplex“  zadávateľa: Imperial Vitamins, s.r.o.

Fyzická osoba podala sťažnosť na billboardovú reklamu zadávateľa Imperial Vitamins, s.r.o., prostredníctvom ktorej propaguje výživové doplnky podporujúce chudnutie Maliny Slim Komplex. Sťažovateľ poukazuje na využitie motívu takmer nahej ženu v rámci vizuálu, ktorý nemá podľa neho súvis s propagovaným produktom, propaguje nadmierne podliehanie sexualite, pričom zadávateľ nezvážil vplyv reklamy na všetky kategórie spotrebiteľov.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard „Maliny Slim Komplex“ zadávateľa: Imperial Vitamins, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Zobrazenie človeka  a prezentácia ľudského tela sa okrem iného posudzuje aj s ohľadom na celkový kontext a vzťah reklamy k produktu. V danom prípade je AK RPR toho názoru, že zobrazenie modelky má súvis s propagovaným produktom, ktorým je výživový doplnok podporujúci reguláciu hmotnosti. Produkt s ľudským telom priamo súvisí a samotné vyobrazenie modelky AK RPR nepovažuje za vulgárne či neslušné, prípadne v rozpore so všeobecnými normami mravnosti alebo slušnosti.

Vonkajšia reklama: „Intimissimi“  zadávateľa: Calzedonia Slovak s.r.o.

Sťažovateľ namieta voči vizuálu vonkajšej reklamy zadávateľa Calzedonia Slovak s.r.o., ktorý propaguje spodnú bielizeň Intmissimi. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama prezentuje čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom bez rozdielu veku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Intimissimi“  zadávateľa: Calzedonia Slovak s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Ak RPR sa nestotožnila s názorom sťažovateľa. V danom prípade je modelka vyobrazená v rámci vizuálu v kontexte zobrazenia produktu konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj spodnej bielizne. Modelka prezentuje produkt, ktorý je možné v rámci tejto značky zakúpiť. Samotné zobrazenie nie je neslušné alebo vulgárne, ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Vzhľadom na vyššie uvedené AK RPR nevníma ako porušenie Kódexu ani umiestnenie reklamy na verejných priestranstvách v rámci komunikačných nosičov vonkajšej reklamy.

Printová inzercia: „Sťahovanie s vášňou“ zadávateľa: SVD group, s. r. o.

Fyzická osoba podala sťažnosť na printovú inzerciu umiestnenú v denníku Pravda, ktorá propaguje sťahovacie služby zadávateľa SVD group, s.r.o. Sťažovateľ považuje vizuál reklamy, na ktorom je zobrazená žena od chrbta v spodnej bielizni, naznačujúca sťahovanie sukne za zneužitie polonahej postavy na účely marketingu a nevidí súvis zobrazenia s propagovaným produktom.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Printová inzercia: „Sťahovanie s vášňou“ zadávateľa: SVD group, s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa AK RPR nestotožnila s názorom sťažovateľa. Vizuál reklamy čiastočne zobrazuje ženskú postavu, táto však nie je celkom odhalená ani zobrazená spôsobom, ktorý by bol v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Náznak „sťahovania“ sukne možno v danom prípade považovať za využitie humorného nadsadenia, ktoré je v kontexte zadávateľom propagovaných služieb prijateľné a akceptovateľné. V nadväznosti na vyššie uvedené AK RPR rozhodla, že reklama neporušuje Kódex.

Internetová reklama: „Nová kolekcia od OPTI24 exkluzívne pre Shopcity.sk“ zadávateľa: Curlys, s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na reklamu umiestnenú na zľavovom portáli Shopcity.sk, zadávateľa Curlys, s.r.o. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že propagovaná ponuka nákupu okuliarov za 49,90 € udáva zľavu 70% z e-shopu www.opti24.sk, avšak v uvedenom obchode je všetok tovar dostupný za túto cenu, aj bez zľavového kupónu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Internetová reklama: „Nová kolekcia od OPTI24 exkluzívne pre Shopcity.sk“ zadávateľa: Curlys, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

Cieľom reklamy bola komunikácia zľavy až 70% na vybranú kolekciu okuliarov z internetového obchodu opti24. Zľavu mal zákazník získať zakúpením zľavového kupónu na zľavovom portáli shopcity.sk. Zadávateľ však v tomto prípade nevenoval dostatočnú pozornosť komunikácii svojej ponuky, najmä informovaní o ekonomickej a finančnej hodnote produktu a jeho konečnej cene, keďže v rámci svojho internetového obchodu ponúka všetok tovar za cenu 49,90 €, a to aj bez uplatnenia zľavového kupónu. Zákazník tak môže nadobudnúť mylný dojem, že zľava 70% je skutočne výhodnou ponukou oproti konkurencii, prípadne očakávať, že zľava sa vzťahuje na všetky výrobky v rámci novej kolekcie zadávateľa a po zakúpení zľavového kupónu bude odpočítaná zo sumy 49,90 €, čo však nie je pravda. Na základe vyššie uvedeného AK RPR rozhodla, že reklama porušuje Kódex.

TV spot: „Chevrolet Orlando“ zadávateľa: Chevrolet Central & Eastern Europe LLC

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na TV spot, ktorý propaguje automobil značky Chevrolet Orlando. Sťažovateľ považuje tvrdenie „Chevrolet Orlando vám ponúkne vždy viac“, ktoré je súčasťou spotu za zavádzajúce, keďže zadávateľ žiadnym spôsobom pravdivosť tvrdenia nepreukazuje. Sťažovateľ sa domnieva, že ide o neprípustnú porovnávaciu reklamu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Chevrolet Orlando“ zadávateľa: Chevrolet Central & Eastern Europe LLC nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je porovnávacou reklamou, ktorá zavádza. V rámci televízneho spotu, nie je žiadnym spôsobom uvedené konkrétne porovnanie, a to ani vo vzťahu ku konkurenčným značkám vozidiel a ani ku konkurenčným ponukám pri predaji automobilov. Headline v znení: „Chevrolet Orlando vám ponúkne vždy viac“, voči ktorému smerujú námietky sťažovateľa je potrebné vnímať vo vzťahu k vlastnej ponuke zadávateľa, ktorý v rámci mesiaca apríl pripravil pre zákazníkov špeciálnu ponuku financovania s bonusom, pri ktorom získajú strešný nosič a box ako bonus. V kontexte tejto ponuky je využitie predmetného headlinu opodstatnené a nemožno ho považovať za komunikáciu, ktorá by bola zavádzajúca.

Billboard: „Vodka Velikopol – Jemná chuť intenzívny zážitok“ zadávateľa: Velikopol s.r.o.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na billboard zadávateľa Velikopol, s.r.o., ktorý propaguje alkoholický nápoj – vodku Velikopol. Sťažovateľ sa domnieva, že vizuál reklamy, v rámci ktorého je zobrazená dvojica netypickom pre tanec, kde muž drží ženu pod krkom, evokuje pocit, že muž sa chystá ženu škrtiť a tak prevádzať násilie na ženách.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Billboard: „Vodka Velikopol – Jemná chuť intenzívny zážitok“ zadávateľa: Velikopol s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

AK RPR sa v danom prípade nestotožnila s názorom sťažovateľa. Fotografia zachytáva prostredie nočného klubu, v ktorom tancujú a bavia sa mladí ľudia. Protagonisti reklamy sa nesprávajú vulgárne, ani spôsobom, ktorý by porušoval všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Páry sa na seba navzájom usmievajú. Vizuál reklamy zobrazuje skôr uvoľnenú atmosféru a žiadnym spôsobom nenaznačuje strach alebo negatívne emócie. AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

TV spot: „Milka – trúfni si na jemnosť“ zadávateľa: Kraft Foods Slovakia, a.s.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na TV spot, ktorý propaguje čokoládu Milka. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama sprostredkuje informácie podstatné na to, aby spotrebiteľ urobil kvalifikované rozhodnutie nejasným a nezrozumiteľným spôsobom, keďže vyvoláva dojem, že čokoláda Milka je zdrojom šťastia a lásky pre ľudí, ktorí keď ju ochutnajú, budú priateľskejší, zamilujú sa a svet bude krajší. Podľa sťažovateľa reklama vyznieva tak, že keď si muž dá túto čokoládu bude schopný žene sprostredkovať vyznanie lásky, a tá ho s hrdosťou príjme, čo však v skutočnom živote nemusí byť pravda. Sťažovateľ tiež namieta využitie superlatívu najjemnejšia alpská čokoláda, či najromantickejšie vyznania, bez preukázania ich pravdivosti.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Milka – trúfni si na jemnosť“ zadávateľa: Kraft Foods Slovakia, a.s.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Na účely Kódexu sa priemerným spotrebiteľom rozumie spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný. AK RPR si nemyslí, že reklama nezrozumiteľne prezentuje informácie potrebné na to, aby spotrebiteľ urobil kvalifikované rozhodnutie a nemyslí si, že spotrebiteľ môže skutočne očakávať, že hlavnou charakteristikou produktu – čokolády je jeho schopnosť robiť ľudí lepšími. Reklamný príbeh je zasadený do  rozprávkovej atmosféry a jeho prvotným cieľom nie je komunikácia vlastností produktu. Zvolený emotívny reklamný apel je bežným výrazovým prostriedkom využívaným v reklame a v danom prípade dotvára atmosféru komunikačného posolstva, ktoré čiastočne vyjadruje aj skutočnosť, že čokoládu že čokoládu možno považovať za pozitívny nástroj komunikácie, čo AK RPR nepovažuje za neetické. AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.

Vonkajšia reklama: „S Orange TV si svoj program kedykoľvek zatavíte a vrátite späť“ zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby na vonkajšiu reklamu zadávateľa Orange Slovensko, a.s., ktorá propaguje Orange TV a jej funkciu zastavenia a pretočenia obrazu. Sťažovateľ považuje reklamu za zavádzajúcu, keďže nikde v reklame nie je spomenuté, že služba je dostupná, len ak si zákazník k svojmu Set-Top-Boxu zakúpi aj USB kľúč, ktorý nie je súčasťou balenia.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „S Orange TV si svoj program kedykoľvek zatavíte a vrátite späť“ zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 6 Kódexu.

V danom prípade AK RPR uznala námietky sťažovateľa. Predmetom reklamy bola propagácia Fiber TV, pričom táto bola zameraná predovšetkým na komunikáciu jej základnej funkcie, ktorou je možnosť si svoj program kedykoľvek zastaviť a vrátiť späť. Na to, aby zákazník mohol uvedenú funkciu využívať, musí pripojiť k zariadeniu USB kľúč, ktorý nie je súčasťou technickej výbavy k službe. Túto skutočnosť však zadávateľ v rámci vizálu vonkajšej reklamy žiadnym spôsobom neuvádza a AK RPR má v danom prípade za to, že v reklame zadávateľ opomenul uviesť podstatnú informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že vizuálne stvárnenie reklamy poskytovalo priestor pre komunikáciu tejto dôležitej skutočnosti. AK RPR vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex a sťažnosť ako opodstatnenú.

Printová inzercia: „Tablet bárs  aj od Čaučeska“ zadávateľa: Azet.sk, a.s.

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby printovú inzerciu, umiestnenú v denníku Nový čas, ktorá propaguje portál Bazar.sk. Sťažovateľ namieta voči reklamnému textu v znení: „Tablet bárs aj od Čaučeska? Nájdeš ho na bazareska“, a tvrdí, že reklama nepriamo podporuje a propaguje diktátora Ceausescu, pričom propagácia režimov a hnutí smerujúcich k potláčaniu ľudských práv a slobôd je protizákonná a reklamu považuje za neprípustnú.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Printová inzercia: „Tablet bárs  aj od Čaučeska“ zadávateľa: Azet.sk, a.s.  nie  je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade AK RPR neuznala námietky sťažovateľa. Reklamný text bol súčasťou veršovaného headlinu, ktorý využíva reklamné nadsadenie. Text nie je možné vnímať doslovne, ale je potrebné ho interpretovať v kontexte celého vizuálu reklamy, ktorý poukazuje na skutočnosť, že na portáli bazar.sk, môže človek nájsť čokoľvek, pričom samotné nakupovanie a vyhľadávanie tovaru je jednoduché. AK RPR si nemyslí, že uvedená reklama navádza na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a má za to, že reklama neuráža národnostné, rasové, či politické cítenie spotrebiteľov.

Zdroj: RPR

REKLAMAadv.: