zdroj: RTVS

Na základe Plánu kontroly činnosti NKÚ SR na rok 2021 bola v RTVS z podnetu NR SR v mesiacoch február – august 2021 vykonaná kontrolná akcia Zmluvné vzťahy v RTVS.

Jej účelom bolo preveriť správnosť a súlad postupov uzatvárania a realizácie vybraných zmluvných vzťahov so všeobecne záväznými právnymi predpismi za obdobie rokov 2018 -2020 a súvisiace obdobia.

Pre RTVS je mimoriadne dôležité a uspokojivé, že kontrola NKÚ nepreukázala také porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré by bolo dôvodom na uloženie finančných postihov.

Svedčí o tom aj skutočnosť, že na základe spomínanej kontroly nebolo voči RTVS začaté žiadne správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny. Zo strany RTVS boli vysvetlené súvislosti na časovej osi pri technicko-administratívnych nedostatkoch.

NKÚ SR preveril finančné hospodárenie RTVS a zistil, že RTVS od roku 2011 zostavovala rozpočet príjmov a výdavkov v zmysle platnej legislatívy a hospodárila na jeho základe. Od roku 2018 RTVS z hľadiska nákladov a výnosov dokázala hospodáriť s účtovným ziskom a tento trend sa podarilo udržať až do roku 2020.

RTVS oceňuje zásadné zistenie NKÚ potvrdzujúce skutočnosť, na ktorú manažmenty RTVS upozorňujú dlhodobo, a to: nekompatibilnosť medzi finančným zabezpečením RTVS zo strany legislatívy a dlhodobé neriešenie kritickej situácie vo vzťahu k miere úloh a povinností, ktoré sú na RTVS kladené.

NKÚ SR preveril aj systém poskytovania kompenzácií výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti od štátu a zistil, že neboli do roku 2018 kompenzované.

V rozpočte RTVS dochádzalo pritom za obdobie posledných štyroch rokov každoročne priemerne k výpadkom týchto príjmov vo výške 16 838 530 eur. NKÚ SR na základe analýzy výpadku príjmov z úhrad za služby verejnosti a ich kompenzácií konštatuje, že povinnosťou štátu je zabezpečiť financovanie verejnoprávnej inštitúcie tak, aby bol výpadok príjmu spôsobený prijatou legislatívou zo strany štátu dostatočne kompenzovaný.

V tejto súvislosti RTVS uvádza, že Dozorná rada rakúskej ORF, schválila vo štvrtok 21. októbra 2021 zvýšenie koncesionárskeho poplatku o 8%, čo predstavuje sumu 18,59 € na mesiac.

Na Slovensku nedošlo k zvýšeniu koncesionárskeho poplatku od roku 2003.
Závery NKÚ identifikovali aj potencionálne procesné rizikové oblasti. RTVS oceňuje odborný a profesionálny postup pri zisteniach NKÚ pri kontrole sústavy interných predpisov a ich závery a odporúčania premietne do pripravovanej novelizácie svojich smerníc.

(ts)

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu