Rada pre vysielanie a retransmisiu už v minulosti rozhodovala v správnom konaní o verejnoprávnej RTVS a relácii 5 proti 5 v ktorej moderátor Andrej Bičan používal sexistické výrazy. Tentoraz nás pri náhodnom sledovaní relácie až zamrazilo, keď sa rovnaké prvky vo vysielaní objavili opäť, preto sme sa rozhodli konať a podali sme voči vysielaniu RTVS sťažnosť adresovanú Rade pre vysielanie a retransmisiu, ktorá vo veci rozhodne.

Vo vysielaní relácie 5 proti 5 dňa 26. januára 2016 v čase okolo 18:50 hod. sme zaznamenali verbálne prejavy so sexuálnym podtónom a narážkami, ktoré súviseli so súťažnou otázkou, ktorú si moderátor nevymyslel, ale bola priamo súčasťou scenára, vopred daná tvorcami relácie a moderátor ju mal položiť súťažiacim. Odpoveď z realizovanej ankety obsahovala sexuálnu narážku, ktorou prirovnala prácu sekretárok k prostitútkam.

malolety divak, zdroj foto pixabay.com
maloletý divák (zdroj foto: pixabay.com)

Andrej Bičan použil nevhodné výrazy so sexuálnym podtónom a narážkami. O povolaní sekretárky, povedal, že si ju šéf vyberá na sex. Otázka znela, akú náplň práce má sekretárka. Relácia síce bola nasadená vo vysielaní až podvečer, ale bola určená i deťom do 12 rokov, so značením vhodnosti JSO 12. Sama televízia súťaž prezentuje ako rodinnú zábavnú súťaž.

Myslíme si, že takýto obsah nebol adekvátny k formátu relácie určenej pre maloletých divákov do 12 rokov. Túto tému – neprimeraný, sexuálny a urážlivý obsah verejnoprávna televízia zaradila do svojho vysielania s vedomím, že program budú sledovať aj maloletí diváci.

O rozhodnutí a výsledku konania Rady pre vysielanie a retransmisiu vás budeme informovať. Rada nás zatiaľ informovala, že sťažnosti pridelila číslo 51/SO/2016.

Sme presvedčený, že vysielateľ – verejnoprávna RTVS vo svojom programe zvolil pre detského diváka nevhodný obsah, čím mohlo dôjsť k porušeniu paragrafu č. 20 Zákona o vysielaní a retransmisii 308/2000 Z. z., ktorý pojednáva o ochrane maloletých, kedy podľa bodu (1): „ Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.“ Podľa bodu (2) „Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie je povinný zabezpečiť, aby audiovizuálna mediálna služba na požiadanie a všetky jej zložky, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie, boli sprístupnené iba takým spôsobom, aby maloletí nemohli takúto audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie a všetky jej zložky za bežných okolností počuť ani vidieť.“ Podľa bodu (4) „Vysielateľ programovej služby je povinný zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom. 28a)“

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu