Za reportáž pod názvom Zvláštne správanie lekára hrozí televízii Markíza pokuta
zdroj ilustračnej foto: pixabay.com

Rade pre vysielanie a retransmisiu bolo doručených celkovo 77 sťažností fyzických  osôb, smerujúcich voči spravodajskému príspevku Zvláštne správanie lekára  odvysielaného televíziou Markíza v programe Televízne noviny 31. marca 2015.

Podľa sťažovateľov „došlo v príspevku k zásahu do ľudskej dôstojnosti prezentovaného lekára a pošpineniu jeho mena tým, že bol obvinený z opitosti počas výkonu služby. Tvorcovia príspevku neposkytli o tomto tvrdení žiadne dôkazy a vychádzali len zo svojich dojmov. Na lekára bol z ich strany údajne vyvíjaný tlak a komunikácia redaktora bola nevhodná a ponižujúca. Príspevok bol spracovaný tendenčne, nemorálne a nepravdivo.“

Pozrite si televízny príspevok a utvorte si názor sami:
(
zdroj: tvnoviny.sk)

Zo stanoviska Kancelárie Rady vyberáme:

„§ 16 ods. 3 písm. b)
Sťažovatelia namietali, že príspevok bol spracovaný tendenčne a nepravdivo.

Z hľadiska posudzovania príspevku podľa ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sme v príspevku zaznamenali niekoľko nedostatkov.

Hoci z príspevku je zrejmé, že fyzické prejavy prezentovaného lekára, ktoré pripomínajú fyzické prejavy opitého človeka (spomalený rečový prejav, zlá artikulácia, spomalené pohyby) sú spôsobené jeho zdravotnými problémami, správanie lekára je tvorcami príspevku označené ako „zvláštne“ a prípad ako „zamotaný“:

Jaroslav Zápala, moderátor: „Zvláštne správanie lekára pod Tatrami.“
Jaroslav Zápala, moderátor: „Keď prišli na kontrolu policajti, celý prípad sa zamotal ešte viac.“

Uvedené tvrdenia považujeme v kontexte príspevku za zavádzajúce.

V úvode príspevku tiež bolo odvysielané ako lekár vysvetľuje prečo môžu mať niektorí pacienti pocit, že nie je vo svojej koži. Lekár spomaleným rečovým prejavom a zlou artikuláciou uvedie:

„Tak ráno môžu mať pocit. Ja som celá pravostranná…  “ Z nedopovedanej vety je podľa nás možné domnievať sa (berúc do úvahy aj kontext príspevku), že lekár poukazuje na problém s citlivosťou (ochrnutím) pravej strany svojej tváre. Redaktor na to reagoval komentatívnym tvrdením: „To bola celá odpoveď na našu otázku.“

Celková prezentácia lekára tvorcami vytvárala dojem, že nie je spôsobilý vykonávať svoju profesiu (svedčia o tom napr. otázky redaktora, či sa lekár nebojí, že môže ublížiť pacientom, prečo nezostane radšej doma, a či bude ordinovať aj o dva týždne).

Táto prezentácia však bola postavená iba na vonkajších fyzických prejavov lekára, ktoré tvorcovia podľa nás neúmerne zdôrazňovali – opakované odvysielanie záberov ako lekár nemotorne vyhadzuje cigaretu von z okna; odvolávanie sa na pocity pacientov z lekára (tie sa navyše ukázali byť klamlivé – opitosť); skutočnosť, že redaktor sa neuspokojil s negatívnym výsledkom testovania prítomnosti alkoholu u lekára a slovne u neho zisťoval požitie iných látok.

Spôsob spracovania príspevku a prezentáciu lekára v ňom možno podľa nás označiť za zavádzajúce a spochybňujúce nestrannosť pri spracovaní. Myslíme si, že odvysielaním príspevku mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.

§ 19 ods. 1 písm. a)
Sťažovatelia namietali, že odvysielaním príspevku došlo k zásahu do ľudskej dôstojnosti prezentovaného lekára. Na lekára bol údajne zo strany tvorcov vyvíjaný tlak a komunikácia redaktora bola nevhodná a ponižujúca.

Domnievame sa, že príspevok svojim spracovaním a spôsobom prezentácie lekára mohol zasiahnuť do jeho ľudskej dôstojnosti a základných práv (právo na ochranu mena a povesti (čl. 19 ods. 1 Ústavy SR)).

Napriek vedomosti o zlom zdravotnom stave a vysokom veku, ako aj o tom, že test nepreukázal požitie alkoholu, tvorcovia spracovali príspevok tak, že lekár bol prezentovaný ako osoba podozrivá, že ordinuje pod vplyvom alkoholu, resp. liekov, a ohrozuje tým zdravie svojich pacientov. Správanie lekára bolo označené ako „zvláštne“.

Prístup redaktora voči lekárovi bol podozrievavý a nátlakový. Vyvolával dojem, že redaktor je vopred presvedčený o užití nepovolených látok a na lekárovi si chce vynútiť priznanie. Informácie o zlom zdravotnom stave ako príčine zhoršených fyzických prejavov akoby nebral do úvahy (redaktor sa neuspokojí s negatívnym testom na alkohol a ďalej zisťuje, či lekár nepožil lieky, pričom predtým informoval, že lekár prekonal infarkt, výmenu bedrového kĺbu a operácie nôh a rúk).

Redaktor kládol lekárovi v súvislosti s jeho zdravotným stavom a skutočnosťou, že berie tabletky proti bolesti sugestívne otázky týkajúce sa jeho spôsobilosti vykonávať svoju prácu: „Nebojíte sa, že môžete nejakým spôsobom ublížiť pacientom?“,  „Nebolo by lepšie zostať doma?“,  „Prečo nezostanete?“.

Redaktor tiež lekára pranieroval za to, že si v čakárni pred ambulanciou zapálil cigaretu: „To bežne fajčíte pred ambulanciou?“ Celkovo pôsobila komunikácia redaktora voči osobe lekára znevažujúco a zaujato.“

Právne východiská podľa ktorých bude Rada pre vysielanie a retransmisiu televízny príspevok posudzovať:

Zákon č. 308/2000 Z. z. § 16 ods. 3 písm. b): „Vysielateľ je povinný zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru.“

§ 19 ods. 1  písm. a): „Audiovizuálna mediálna služba na požiadanie, programová služba a ich zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojim obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.“

Ústava SR čl. 19 ods. 1: „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“  

Sledujte nás aj na Facebooku

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu